Propheta  Jesaia .

XXIII.  Lucu .

ENnusta sitä wäkewätä Caupungita Tyrusta wastan/ että hän Macedonialaisilda piti cukistettaman/ v. 1.
joiden myös Babelingin piti cukistaman/ v. 12.
joca cuitengin piti seidzemenkymmenen ajastajan perästä rakettaman jällens/ v. 15.
ja sijtte tuleman käätyxi HERran tygö/ ja palweleman händä. v. 18.


Jes 23:1 TÄmä on Tyrin cuorma: surcutelcat teitän te hahdet merellä: sillä se on cukistettu/ nijn ettei siellä ole yhtän huonetta/ eikä sinne mene kengän.
Jes 23:2 Chittimin maasta pitä heidän sen äckämän. Luotoin asuwaiset owat yhdesä cohden/ Zidonin cauppamiehet/ jotca merelle läxit/ täytit sinun.
Jes 23:3 Ja caickinainen hedelmä joca Zihorin tykönä caswa/ ja jywät wirran tykönä/ wietin sinne suuren weden ylidzen/ ja olet pacanain tuexi tullut.
Jes 23:4 Sinä mahdat kyllä hämmästyä Zidon: sillä meri/ ja wahwin meren tykönä sano: en minä ole sillen rascas/ en minä synnytä/ engä myös caswata yhtän nuorucaista/ ja ruoki jotacuta neidzyttä.
Jes 23:5 Nijncuin cuultais Egyptist hämmästyttin/ nijn pitä myös hämmästyttämän/ cosca Tyruxest cuullan.
Jes 23:6 Mengät merille/ walittacat jotca luodoisa asutte. Eikö tämä ole teidän ilocaupungin/ joca kersca idzens wahwudestans?
Jes 23:7 Hänen jalcans pitä wiemän hänen pitkän matcan taa waeldaman.
Jes 23:8 Cuca olis sitä ajatellut/ että sille cruunatulle Tyruxelle piti nijn käymän? että sen cauppamiehet owat pääruhtinat/ ja sen cauppiat ylimmäiset maasa?
Jes 23:9 HERra Zebaoth on sen nijn ajatellut/ että hän caicki hänen caunistuxens heicoxi tekis/ sijnä iloisesa Caupungisa/ ja tekis ylöncadzotuxi caicki cuuluisat maasa.
Jes 23:10 Waella sinun maas läpidzen nijncuin wirta/ sinä meren tytär/ ei siellä ole enä yhtän wyötä.
Jes 23:11 Hän cocotta kätens meren päälle/ ja peljättä waldacunnat/ HERra käske Canaast häwittä woimalliset/ ja sano:
Jes 23:12 Ei sinun pidä enä iloidzeman sinä häwäisty neidzy Zidonin tytär. O Chittim/ nouse ja mene matcas: sillä ei sinun pidä siellä oleman.
Jes 23:13 Waan Calderein maasa/ josa ei yhtän Canssa ollut/ waan Assur on sen perustanut corwes/ asuwaisille/ ja pannut sinne wahwan tornin/ ja rakendanut salit/ ja on cuitengin pandu cukistettawaxi. Surecat te hahdet merillä:
Jes 23:14 sillä teidän woiman on tyhjä.
Jes 23:15 Silloin pitä Tyrus unhotettaman seidzemenkymmendä wuotta/ nijncauwan cuin yxi Cuningas elä/ mutta seidzemenkymmenen wuoden perästä pitä Tyruxesta weisattaman porton wirsi.
Jes 23:16 Ota candele/ mene ymbärins Caupungita sinä unhotettu portto/ soita wahwast candelettas/ ja laula lohdullisest/ että sinä taas muistetaisin.
Jes 23:17 Sillä seidzemenkymmenen wuoden perästä on HERra edziwä Tyrusta/ että hän tulis jällens porttopalcoillens/ ja huoria tekis caickein waldacundain cansa maan päällä. Mutta hänen cauppans ja porttopalckans pitä oleman pyhä HERralle.
Jes 23:18 Ei sitä coota tawaraxi/ eikä salata/ waan jotca asuwat HERran edes/ nijllä pitä hänen cauppacaluns oleman/ sijtä syödä/ rawitta ja hywin idziäns waatetta.

Vers. 1. Chittimist ) se on/ Macedoniast/ josta Alexander Magnus tuli/ joca Tyruxen cukisti/ nijn paljon aica ennen on Jesaia sencaltaista ennustanut.
V. 4. Meri ) se on/ Tyrus/ joca meren tykönä oli.
V. 10. Enä yhtän wyötä ) se on/ Macedonialaiset piti myös heidän Cuningans Alexander Magnuxen cansa cukistaman Babelin Tyruxen perän.
V. 17. Porttopalcoillens ) se on/ heidän elatuxens/ tecons ja cauppans cuin he teit epäjumalan palweluxella oli muuttuwa ja käändywä Jumalan cunniaxi/ joca Christuxen aicana tapahtui.