Propheta  Jesaia .

XXVIII.  Lucu .

JEsaia uhca Ephraimi/ että sen pitä nijncuin cuckaisen äkist nijtettämän pois hänen ylpeydens tähden/ v. 1.
Juda on myös täynäns nijtä wicoja/ v. 7.
ja sylke caickia neuwomisia/ v. 10.
sentähden oli HERra kerran saarnawa heille/ toisella kielellä jota ei he ymmärrä/ waan pahenduwat sijtä ja paatuwat/ v. 11.
Neuwo heitä ettei he luottais heitäns pettäwäiseen turwaan/ v. 14.
ja HErra oli laskewa perustuskiwen Zionijn/ joca usco sen päälle/ hän tule autuaxi/ mutta muut otetan pois cuin wirralla/ v. 16.
Neuwo myös heitä ajatteleman/ cuinga ihmellisest Jumala seuracundans wallidze/ ristis ja kiusauxes/ nijncuin peldomies wiljele hänen peldoans/ v. 23.


Jes 28:1 WOi sitä ylpetä juopunein Cruunua Ephraimist/ jonga caunis cunnia on pudonnut/ cuckainen joca on ylömmäisellä puolella lihawata laxo/ josa he wijnasta hoipertelewat.
Jes 28:2 Cadzo/ wäkewä ja woimallinen HERralda/ nijncuin rajeilma/ nijncuin wahingolinen tuuli/ nijncuin wesimyrsky joca wäkewäst lange/ pitä wäkiwallalla maahan päästettämän.
Jes 28:3 Että juopunein ylpiä Cruunu Ephraimist jalgoilla tallatan.
Jes 28:4 Ja ne hänen iloisen cunnians pudonnet cuckaiset/ jotca lihawata laxo ylömmäisellä puolella owat/ pitä tuleman nijncuin se joca warhain suwella kypsy/ jonga jocu nähtyäns ja käsillä pidellesäns syö.
Jes 28:5 Silloin HERra Zebaoth on jäänylle Canssalle iloinen Cruunu ja caunis seppele.
Jes 28:6 Ja duomion hengi hänelle/ joca oikeudesa istu/ ja wäkewys nijlle/ jotca sodasta palajawat portin tygö.
Jes 28:7 SIjhen myös owat nämät hulluxi tullet wijnasta/ ja hoipertelewat wäkewistä juomista: sillä Papit ja Prophetat owat hullut wäkewästä juomasta/ he owat uponnet wijnaan/ ja hoipertelewat wäkewästä juomasta/ he owat hullut ennustuxes/ ja ei osa oikeutta duomiosa.
Jes 28:8 Sillä caicki pöydät owat täynäns oxennusta/ ja riettautta on jocapaicas.
Jes 28:9 Kenelle hän sijs opetta wijsautta? kenengä hän anda ymmärtä saarna? wieroitettuin riescasta/ eroitettuin nisistä.
Jes 28:10 Sillä he sanowat: käske käske/ käske käske/ odota odota/ odota odota/ täsä wähä/ siellä wähä.
Jes 28:11 Sillä hän on wihdoin pilckawaisilla huulilla ja toisella kielellä puhuwa tälle Canssalle/ jolle nyt näitä saarnatan.
Jes 28:12 Nijn saadan lepo/ näin wirgotetan wäsynet/ nijn ollan alallans/ ja ei cuitengan tahdota cuulla tätä saarna.
Jes 28:13 Sentähden pitä myös HERran sana heille juuri nijn oleman: käske käske/ käske käske/ odota odota/ odota odota/ täsä wähä/ siellä wähä/ että heidän pitä menemän pois ja caatuman tacaperin/ musertuman/ kiedoittaman ja fangixi tuleman.
Jes 28:14 Cuulcat sijs te pilckakirwet/ HERran sana/ jotca wallidzetta tätä Canssa joca on Jerusalemis:
Jes 28:15 Sillä te sanotte: me olemma tehnet lijton cuoleman cansa/ ja sowinnon helwetin cansa. Cosca wirta tule/ ei hänen pidä meitä cohtaman: sillä me olemma tehnet walhen turwaxem/ ja petoxen warjeluxexem.
Jes 28:16 SEntähden sano HERra HERra: Cadzo/ minä lasken Zionijn perustuskiwen/ coetellun kiwen/ callin culmakiwen joca hywin on perustettu/ joca usco ei hänen pidä peljästymän.
Jes 28:17 Ja minä teen duomion oijennus nuoraxi/ ja wanhurscauden mitaxi/ nijn pitä raket carcottaman pois wäärän turwan/ ja weden pitä wiemän tuken pois.
Jes 28:18 Että teidän lijton cuoleman cansa pitä tyhjäxi tuleman/ ja teidän sowindon helwetin cansa/ ei pidä wahwa oleman: ja cosca wirta tule/ pitä hänen tallaman teitä/ nijn pian cuin hän tule/ nijn hänen pitä teitä wiemän pois.
Jes 28:19 Jos hän tule amulla/ nijn tapahtu se amulla/ nijn myös jos hän tule päiwällä eli yöllä: sillä rangaistus opetta ainoastans ottaman sanoista waari.
Jes 28:20 Sillä wuode on ahdas/ nijn ettei mitän ole lijaxi/ ja peitto on nijn lyhykäinen/ että sen alla täyty mykyräs olla.
Jes 28:21 Sillä HERra on nousewa nijncuin Prazimin wuorella/ ja wihastupa nijncuin Gibeonin laxosa. Että hän tekis työns toisella tawalla/ ja että hän tekis tecons toisella tawalla.
Jes 28:22 Pangat sijs teidän pilckan pois/ että teidän siten cowemmaxi tulis: sillä minä olen cuullut häwityxen ja teloituxen/ joca HERralda HERralda Zebaothilda on tapahtuwa caikesa mailmasa.
Jes 28:23 OTtacat corwijn ja cuulcat minun änen/ ymmärtäkät ja cuulcat minun puhen.
Jes 28:24 Kyndäkö eli jyrästäkö taicka wiljelekö peldomies peldons aina jywixi?
Jes 28:25 Eikö nijn ole? cosca hän sen on tasoittanut/ nijn hän kylwä sijhen herneitä ja heittä cuminoita/ ja kylwä nisuja/ ohria/ jocaista cunga hän tahto/ ja caurat paickaans.
Jes 28:26 Juuri nijn curitta myös Jumala rangaistuxella/ ja opetta heitä.
Jes 28:27 Sillä ei herneitä tapeta warstalla/ eikä waunuratas anneta cuminain päällä käydä/ waan hernet waristetan sauwalla ja cuminat widzalla.
Jes 28:28 Se jauhetan ja leiwotan/ eikä peräti tyhjäxi tapeta/ cosca se waunurattalla ja hewoisilla tapetan.
Jes 28:29 Näin teke myös HERra Zebaoth: sillä hänen neuwons on ihmellinen/ ja sen jalosti toimitta.

Vers. 1. Ephraimist ) Israelin waldacunda cudzutan Ephramixi/ että se sucu oli paras sijnä waldacunnasa ja heidän ensimäinen Cuningans Jeroboam/ oli Ephraimist/ 3. Reg. 11:26.
V. 10. He sanowat ) Nimittäin/ pilckakirwet.
V. 12. Nijn saadan lepo ) se on/ joille nyt saarnatan cuinga heidän pitä elämän/ nijn että heillä olis hywä oma tundo/ ja taitaisit idzens luotta Jumalaan/ ja ei he sijtä pidä ensingän lucu/ nijlle on HERra ajallans saarnawa toisella kielellä/ nijn ettei he sitä cuitengan ymmärrä/ waan pahenduwat sijtä.
V. 19. Rangaistus opetta ) se on/ risti ja kiusaus teke hywiä Christityitä/ Rom. 5:4. mutta taitamattomat ihmiset owat kelwottomat hocarit/ ja tahtowat cuitengin opetta ja oijenda muita.
V. 21. Toisella tawalla ) Sillä ei mailma taitanut omalla taidollans tuta Jumalata hänen wijsaudesans/ nijn kelpais Jumalan tyhmillä saarnoilla pelasta uscowaisia/ 1. Cor. 1:21. Se on se saarna rististä/ joca oli mailmalle pahennuxexi ja hulludexi/ nijncuin muucalainen kieli/ sitä cuin he paljo wähemmin ymmärsit/ cuin Lain eli järjen wijsautta/ josta ei he myös parandanet idzens/ sentähden werta Christus hänen Matth. 11:17 lopsijn jotca turulla istuwat/ etc. Puhucan Jumala lohdullisest eli cowast/ ei se cuitengan mitän auta. Sentähden on myös wähä ennen/
v. 11. että hän on wihdoin heille puhuwa toisella kielellä.
V. 26. Juuri nijn curitta ) Jumala rangaise omians/ mutta ei hän cadota heitä.