Propheta  Jesaia .

XL.  Lucu .

PRopheta lohdutta Jumalan Canssa/ ettei he luopuis HERrasta heidän Jumalastans/ etc. ilmoitta cuinga Jumala oli käskenyt saarnata sitä suloista Ewangeliumita heidän edesäns/ v. 1.
jota Johannes Castaja oli alcawa Udes Testamendis/ v. 3.
neuwo saarnaman urhollisesta/ ja HERra oli idze heitä ruockiwa/ nijncuin paimen laumans/ v. 9.
Kirjoitta Jumalan cunnian/ johon ei mitän taita werrata/ v. 12.
neuwo heitä nostaman silmäns hänen tygöns/ v. 26.
jolle caicki owat tiettäwät/ v. 27.
joca nijtä wahwista ja lohdutta/ jotca häneen turwawat/ v. 29.

Jes 40:1 LOhduttacat/ lohduttacat/ minun Canssani/ sano teidän Jumalan.
Jes 40:2 Puhucat suloisest Jerusalemin cansa/ ja saarnatcat hänelle/ että hänen sotimisens on lopetettu: sillä hänen ricoxens on annettu andexi/ että hän on saanut caxikertaisest HERran kädestä/ caickein hänen syndeins tähden.
Jes 40:3 Huutawaisen äni on corwes/ walmistacat HERran tietä/ tehkät tasaiset polgut erimaasa meidän Jumalallem.
Jes 40:4 Caicki laxot pitä corgotettaman/ ja caicki wuoret ja cuckulat pitä alettaman. Ja mitä on tasoittamat/ pitä tasattaman/ ja jotca coleat owat pitä/ silitettämän.
Jes 40:5 Sillä HERran cunnia ilmoitetan/ ja caicki liha on ynnä näkewä HERran suun puhuwan.
Jes 40:6 Äni sano: saarna. Ja hän sanoi: mitäst minun pitä saarnaman? Caicki liha on heinä/ ja caicki hänen hywydens nijncuin kedon cuckainen.
Jes 40:7 Heinä cuiwa pois ja cuckainen lacastu: sillä HERra puhalsi sijhen.
Jes 40:8 Ja/ Canssa on heinä/ heinä cuiwettu ja cuckainen lacastu. Mutta meidän Jumalam sana pysy ijancaickisest.
Jes 40:9 ZIon sinä suloinen saarnaja/ astu corkialle wuorelle: Jerusalem sinä suloinen saarnaja/ corgota urhollisest änes/ corgota ja älä pelkä. Sano Judan Caupungeille/ cadzo/ teidän Jumalan.
Jes 40:10 Sillä cadzo/ HERra Jumala tule wäkewydes/ hänen käsiwartens on hallidzewa. Cadzo/ hänen palckans on hänen myötäns/ ja hänen tecons on hänen edesäns.
Jes 40:11 Nijncuin paimen hän on caidzewa laumans/ coco caridzat sylijns/ ja canda helmasans/ ja tijnet lambat hän saatta.
Jes 40:12 CUca mittä wedet piollans/ ja käsittä waaxallans taiwat? ja maan tomun sulke colmannexeen? Ja wuoret pundarilla punnidze? ja cuckulat waagalla?
Jes 40:13 Cuca HERran Henge opetta/ eli cuca on hänen Neuwonandajans?
Jes 40:14 Keneldä hän neuwo kysy/ joca hänelle ymmärryst anda? ja opetta hänelle oikeuden tien? ja anda hänelle tiedon/ ja opetta hänelle ymmärryxen tien?
Jes 40:15 Cadzo/ pacanat owat nijncuin pisara joca jää ämbärijn/ ja nijncuin rahtu joca jää waacaan?
Jes 40:16 Cadzo/ luodot owat nijncuin piscuinen tomu/ Libanon olis sangen wähä tulexi ja hänen eläimens ylön harwat polttouhrixi.
Jes 40:17 Caicki pacanat owat nijncuin ei mitän hänen edesäns/ ja nijncuin juuri tyhjä/ jotca turhana pidetän.
Jes 40:18 KEnengä te tahdotta weratta Jumalaan/ eli mitä cuwa te tahdotta hänelle tehdä?
Jes 40:19 Tekiä wala kyllä cuwan/ ja hopiaseppä culda sen/ ja teke sijhen hopiakäädyt.
Jes 40:20 Nijn myös jolla wähä wara on tehdä ylönnysuhria/ hän walidze puun joca ei mätäne/ ja edzi sijhen taitawan tekiän walmistaman cuwa/ joca on kestäwäinen.
Jes 40:21 Ettäkö te tiedä? ettäkö te cuule? eikö tämä ole ennen teille ilmoitettu? ettäkö te ole sitä ymmärtänet maan algusta?
Jes 40:22 Hän istu maan pijrin ylidzen/ ja ne cuin sen päällä asuwat/ owat nijncuin heinäsircat.
Jes 40:23 Joca taiwan wenyttä nijncuin ohucaisen nahan/ ja lewittä sen nijncuin tellan/ josa asutan joca pääruhtinat tyhjäxi teke/ ja häwittä Duomarit maan pääldä.
Jes 40:24 Nijn cuin ei he olis istutetut/ eikä kylwetyt/ eli heidän candons juurtunet maahan/ nijn että he cuiwettuwat/ cosca tuuli heidän päällens puhalda/ ja tuulispää wie heidän matcans nijncuin acanat.
Jes 40:25 Keneengä sijs te minun werrata tahdotta/ jonga caltainen minä olen? sano se Pyhä.
Jes 40:26 NOstacat silmän corkeuteen/ ja cadzocat/ cuca ne cappalet luonut on/ ja wie edes heidän jouckons lugulla? joca heidän cudzu caicki nimeldäns. Hänen warans ja wäkewä woimans on nijn suuri/ ettei häneldä mitän puutu.
Jes 40:27 Mixi sijs sinä Jacob sanot? ja sinä Israel puhut? minun tieni on HERralda salattu/ ja minun Jumalatani?
Jes 40:28 Etkös tiedä? etkös ole cuullut? HERra ijancaickinen Jumala/ joca maan äret on luonut/ ei wäsy eikä näänny/ hänen ymmärryxens on tutkimatoin.
Jes 40:29 Hän anda wäsyneille woiman/ ja wäettömille kyllä wäke.
Jes 40:30 Nuorucaiset wäsywät ja näändywät/ ja nuoret miehet langewat.
Jes 40:31 Mutta jotca HERra odottawat/ ne saawat uden woiman/ nijn että he menewät sijwillä ylös cuin Cotcat. Että he juoxewat ja ei näänny/ he waeldawat ja ei wäsy.

Vers. 2. Caxikertaisest ) Nimittäin syndein andexisaamisen ja wapauden Lain siaan/ armon wian siaan/ ja elämän cuoleman siaan.
V. 3. Huutawaisen äni ) se on/ Johannes Castaja/ nijncuin nimitetyistä paicoista Udes Testamendis nähdän.
V. 6. Caicki hänen hywydens ) se on/ caicki hywät työt cuin ihminen woi idzestäns tehdä.
V. 9. Teidän Jumalan ) Tämä on puhuttu Christuxest. Cassiod. de incarnat lib. 7.
V. 22. Heinäsircat ) Jotca pian peljätettä ja carcotetta taitan.
V. 30. Nuorucaiset ) Ne owat nuoret miehet/ jotca luottawat idzens heidän wäkewyteens ja nuoruteens.