Propheta  Jesaia .


VII.  Lucu .

REzin Syrian Cuningas ja Petah Israelin Cuningas/ tulewat Cuningas Ahasta wastan/ josta Ahas peljästy/ v. 1.
HERra käske Jesaian lohdutta händä/ ettei heidän pitänyt händä woittaman/ v. 3.
waan idze tyhään raukeneman/ v. 8.
sijhen anda Jumala merkixi/ että neidzy oli rascaxi tulewa ja synnyttäwä pojan/ v. 10.
mutta ennencuin se tapahtu/ piti Syrian ja Israelin häwitettämän ja Judan turmeldaman Assyrialaisilda/ v. 16.
nijn että orjan tappurat ja ohdacket piti sijnä caswaman/ cusa heidän parhat peldons ja wijnamäkens olit/ v. 21.

Jes 7:1 SE tapahtui Ahaxen/ Jothamin pojan/ Usian pojan/ Judan cuningan aicana/ että Rezin Syrian Cuningas/ ja Pekah Remalian poica Israelin Cuningas waelsit Jerusalemijn/ sotiman sitä wastan/ mutta ei he tainnet sitä woitta.
Jes 7:2 Silloin sanottin Dawidin huonelle: Syrialaiset luottawat heitäns Ephraimijn. Silloin wapisi hänen sydämens/ ja hänen Canssans sydän/ nijncuin puut wapisewat medzäs tuulesta.
Jes 7:3 MUtta HERra puhui Jesaialle: mene Ahasta wastan/ sinä ja sinun poicas Sear Jaduh/ wesijuoxun päähän/ ylemmäisellä puolella lammickota/ tiellä/ painajan pellon cohdalla.
Jes 7:4 Ja sano hänelle: cawata idzes ja pysy alallas/ älä pelkä/ älkön myös sinun sydämes wapisco näitä cahta sammutettawa kekälettä/ nimittäin/ Rezinin Syrialaisten ja Remalian pojan wiha.
Jes 7:5 Että Syrialaiset owat pitänet pahoja juonia sinua wastan/ nijn myös Ephraim ja Remalian poica/ ja sanowat:
Jes 7:6 Me tahdom mennä Judaan/ ja herättä händä ja jaca keskenäm/ ja tehdä sijhen Tabealin pojan cuningaxi.
Jes 7:7 Sillä näin sano HERra HERra: ei sen pidä pysymän eikä näin oleman:
Jes 7:8 Waan nijncuin Damascus on Syrian pää/ nijn pitä Rezinin oleman Damascun pään. Ja wijden ajastajan peräst seidzemettäkymmendä/ pitä Ephraimin tuleman peräcaton/ nijn ettei heidän enä pidä Canssana oleman.
Jes 7:9 Ja nijncuin Samaria on Ephraimin pää/ nijn pitä Remalian poica oleman Samarian pään. Jollette usco/ nijn et te wahwistu.
Jes 7:10 JA HERra puhui taas Ahaxelle/ ja sanoi:
Jes 7:11 Pyydä sinulles mercki HERralda sinun Jumalaldas/ taicka alhalle sywyteen/ eli ylhälle corkeuteen.
Jes 7:12 Nijn Ahas sanoi: en ano/ ja en tahdo HERra kiusata.
Jes 7:13 Nijn hän sanoi: cuulcat sijs te Dawidin huone: wähäkö se teille on/ että te ihmisiä wastoin teettä/ mutta myös teettä minun Jumalani wastoin?
Jes 7:14 Sentähden anda idze HERra teille merkin/ cadzo/ Neidzy sijttä ja synnyttä pojan/ sen nimi pitä cudzuttaman ImmanuEl.
Jes 7:15 Woita ja hunajata hän syö/ tietäxens hyljätä paha ja walita hywä.
Jes 7:16 Sillä ennencuin poicainen oppe hyljämän paha ja walidzeman hywä/ pitä se maa/ jotas cauhistut/ cahdelda hänen Cuningaldans hyljättämän.
Jes 7:17 MUtta HERra anda sinun/ sinun Canssas ja sinun Isäs huonen päälle tulla Assyrian Cuningan cautta ne päiwät/ jotca ei sijtte tullet ole/ cuin Ephraim ercani Judasta.
Jes 7:18 Sillä silloin wiheldä HERra kärwäisitä Egyptin weden päästä/ ja kimalaisia Assurin maalda:
Jes 7:19 Että he tulewat ja sioittawat caicki tyynni idzens cuiwaunuin ojijn/ ja kiwen racoin ja caickijn mättäisihin ja pensaisihin.
Jes 7:20 Silloin HERra ajele pään ja carwat jalwoista/ ja otta pois parran palcatulla partaweidzellä/ nimittäin/ nijden cautta/ jotca sillä puolen wesiä owat/ nijncuin Assyrian Cuningan cautta.
Jes 7:21 Sijhen aican pitä yhden miehen yhtä lehmä ja cahta lammasta caidzeman/
Jes 7:22 Ja saaman nijn paljo riesca/ että hän saa syödä woita:
Jes 7:23 Sillä se joca jää maahan/ saa woita ja hunajata syödä: sillä sijhen aican tapahtu/ että cusa nyt on tuhannen wijnapuuta/ jotca maxawat tuhannen hopiapenningitä/ siellä pitä orjantappurat ja ohdacket oleman/ nijn että sinne mennän nuolella ja joudzella.
Jes 7:24 Sillä coco maasa pitä oleman orjantappurat ja ohdacket:
Jes 7:25 Nijn ettei taita tulda caickin nijhin mäkihijn/ joiden ymbäri tapa on hacaten caiwa/ orjantappurain/ mätästen ja ohdakesten peitoxen tähden/ waan härjät annetan sijnä käydä/ ja lambat sitä tallata.

Vers. 9. Wahwistu ) se on/ mitä te aiwoitta/ sen pitä puuttuman ja ei pysymän eikä menestymän.
v. 12. En ano ) Ahas oli ulcocullattu/ teeskeli idzens muutoin uscowans Jumalata/ paidzi tunnustähdetä/ joca ei cuitengan mitän maxanut. Ei hän olis sillä kiusannut Jumalata/ eikä hän olis sallinut idzellens anda tunnustähden/ cuin HERra idze sitä taridzi.
v. 14. Cadzo/ Neidzy ) Että tämä pitä ymmärtämän Christuxest/ on selke: sillä Pyhä Hengi on idze sen hänestä puhunut/ Matth. 1:23.
v. 18. Kärwäisitä ja kimalaisia ) se on/ nälkäisiä sotamiehiä/ jotca saalista edziwät.
v. 20. Palcatulla ) Assyrian Cuningas cudzutan palcatuxi partaweidzexi: sillä Jumala rangaise cappalen aica Canssans hänen cauttans.