Propheta  Jesaia .


VIII.  Lucu .

HERra käske Jesaian panna muistoxi/ että Syria ja Samaria pitä Assyrialaisilda cukistettaman/ v. 1.
nijn myös Judan waldacunda/ v. 5.
cuitengin pilcka hän wihollista sijtä/ että heidän cansans on ImmanuEl/ v. 9.
neuwo heitä/ ei luottaman idzens ihmisten liittoon/ waan HERraan/ v. 11.
muutoin on hän heille louckaus kiwexi/ v. 14.
mutta ei Judalaiset sitä ymmärrä/ v. 16.
waan hän toiwo hänen päällens/ joca oli tulewa ihmexi Israelis/ v. 17.
neuwo hyljämän noitia ja pysymän HERran sanasa/ muutoin pitä suuren pimeyden ja erhetyxen tuleman/ v. 19.


Jes 8:1 JA HERra sanoi minulle: ota suuri kirja etees/ ja kirjoita sijhen ihmisen kirjoituxella:
Jes 8:2 ryöstä nopiast/ riennä saalille. Ja minä otin tygöni caxi uscollista todistajata/ Papin Urian/ ja Zacharian Jebereckian pojan/
Jes 8:3 Ja menin yhden Prophetissan tygö/ se tuli rascaxi ja synnytti pojan/ ja HERra sanoi minulle: nimitä se: ryöstä pian/ ja riennä jacoon.
Jes 8:4 Sillä ennencuin poicainen taita huuta/ racas Isä/ racas Äiti/ pitä Damascun woima ja Samarian saalis/ Assyrian Cuningalda otettaman pois.
Jes 8:5 JA HERra puhui wielä minun cansani/ ja sanoi:
Jes 8:6 Että tämä Canssa hylkä Siloahn weden/ joca hiljaxens juoxe/ ja luotta idzens Rezinin ja Remalian poicaan.
Jes 8:7 Cadzo/ HERra anda sijs tulla hänen päällens paljon ja wäkewän wirtaweden/ nimittäin/ Assyrian Cuningan/ ja caiken hänen cunnians/ että he waeldawat caickein heidän ojains ylidzen/ ja käywät caickein heidän randains ylidzen.
Jes 8:8 Ja pitä cukistaman Judan/ wajottaman ja cuohuman/ sijhenasti cuin he ulottuwat caulaan/ ja lewittäwät heidän sijpens/ nijn että he täyttäwät sinun maas/ o ImmanuEl/ nijn lewiä cuin se on.
Jes 8:9 COconducat Canssat ja paetcat cuitengin/ cuulcat caicki jotca oletta caucaisis maacunnisa/ hangitcat sotaan/ ja paetcat cuitengin.
Jes 8:10 Hangitcat ja paetcat cuitengin/ päättäkät neuwo/ ja ei se mixikän tule: puhucat keskenän/ ja ei sekän seiso: sillä täsä on ImmanuEl.
Jes 8:11 Sillä näin sano HERra minulle/ cosca hän käteeni rupeis ja osotti minulle/ etten minä waellais tämän Canssan tiellä/ ja sanoi: Älkät sanoco: lijtto.
Jes 8:12 Ei tämä Canssa muusta puhu cuin lijtosta. Älkät te nijn peljätkö/ cuin he tekewät/ älkät myös wapisco.
Jes 8:13 Waan pyhittäkät HERra Zebaoth/ se olcon teidän pelcon ja wapistuxen.
Jes 8:14 Nijn hän on pyhitys. Mutta louckauskiwi ja combastuscallio cahdelle Israelin huonelle/ paulaxi ja langemisexi Jerusalemin asuwillen.
Jes 8:15 Nijn että moni heistä loucka idzens/ ja langewat/ särjetän/ kiedoitan ja fangitan.
Jes 8:16 Sido todistus kijnni/ lukidze Laki minun opetuslapsisani.
Jes 8:17 Sillä minä toiwon HERran päälle/ joca caswons Jacobin huonesta kätkenyt on: Mutta minä odotan händä.
Jes 8:18 Cadzos/ täsä minä olen/ ja ne lapset/ jotca HERra minulle andanut on merkixi ja ihmexi Israelis HERrasta Zebaothista/ joca Zionin wuorella asu.
Jes 8:19 Cosca sijs he teille sanowat: Kysykät noidille ja tietäille/ jotca jaarittelewat ja tutkiwat/ nijn sanocat: eikö Canssa pidä Jumalaldans kysymän? eikö ole parambi kysyä eläwildä cuin cuolleilda?
Jes 8:20 Ja pikemmin Lain jälken ja todistuxen? ellei he nijn sano/ nijn ei heidän pidä amurusco saaman.
Jes 8:21 Waan heidän pitä käwelemän maacunnas cowan piestynä ja nälkäisnä. Mutta cuin he nälkä kärsiwät/ nijn he wihastuwat ja kiroilewat Cuningastans ja Jumalatans.
Jes 8:22 Ja cadzelewat maata/ waan ei muuta mitän löydä/ cuin murehet ja pimeydet: sillä he owat pimitetyt ahdistuxes/ ja exywät pimeydes.
Jes 8:23 Sillä wielä toinen tusca tule/ joca heitä ahdista/ cuin endises ajas oli/ cosca se tapahtui kewiäst Zebulonin ja Nephtalin maasa. Ja tuli sijtte rascammaxi Meren tien wieres/ tällä puolella Jordanin/ pacanain Galileasa.

Vers. 1. Kirjoita ) Näin on Jumala käskenyt kirjoitta/ mitä hän Wanhasa Testamendisa on puhunut ja tallella pitä lijtonArkisa/ jälkentulewaisille opixi ja oijennuxexi. Cadzo myös Iosu. 24:26. Habac. 2:2. ( Ihmisten kirjoituxella ) se on nijncuin tapa on kirjoitta.
v. 3. Prophetissan tygö ) Täsä ymmärretän Prophetan nähnen hengesä/ näys eli wertauxes sen Neidzen/ josta Jumala oli ennen puhunut/ että hän tuli rascaxi ja synnytti sen pojan: piti cuitengin Syria ja Samaria ennen häwitettämän.
v. 7. Wirtaweden ) se on/ Phratin/ joca on sillä puolen Assyriata/
v. 8. ImmanuEl ) se on/ Jumala meidän cansam.
v. 12. Lijtto ) Ei Judalaiset usconet Jumalata/ waan teit lijton pacanain cansa.
v. 13. Pyhittäkät HERra ) Propheta neuwo heitä luottaman heitäns Christuxeen: sillä tämä puhutan hänestä/ Luc. 2:34 etc. in margine / nähdän myös cuinga hän idzens lohdutta hänesä/ cusa hän sano edellä
v. 10. Sillä täsä on ImmanuEl/jonga hän edellisesä lugusa sanoi syndywän Neidzestä: ja taas
v. 17. joca myös ymmärretän Christuxest/ Heb. 2:13.
v. 16. Sido kijnni ) Hän ennusta Judalaisten sokeudesta/ ettei heidän pitänyt sitä ymmärtämän: sillä ei Lakia ymmärretä eikä pidetä/ josa ei usco ole/ joca meidän teke Christuxen opetuslapsixi.
v. 18. Merkixi ) Sillä Judalaiset olit pahenduwat Christuxen yxikertaisudest/ ja cuitengin ihmettelewät hänen ihmeitäns ja tecojans.
v. 19. Kysykät tietäille ) Täsä me näemme/ ettei usco eli Jumalan palwelus pidä Noitain eli cuolluitten ilmoittamisen jälken asetettaman/ waan Jumalan sanan jälken. v. eod. Tutkiwat ) se on/ ne cuin tahtowat olla taitawat ja paranda Raamatuita heidän toimellans.
v. 21. Käymän maacunnasa ) se on/ he tulewat suureen pimeyteen ja erhetyxeen/ nijn että he heidän oma Jumalatans ja Cuningastans Christusta kiroilewat/ nijncuin se on tapahtunut.