Propheta  Jesaia .

LXV.  Lucu .

HERra wasta Prophetan rucouxeen/ tahtowans ilmoitta idzens pacanoille/ jotca ei händä tundenet/ v. 1.
ja lupa hyljätä hänen tottelemattoman Canssans/ heidän moninaisen epäjumalan palweluxens tähden/ v. 2.
cuitengin tahtowans pitä heistä muutamita/ oleman hänen seuracunnasans ja enändämän sitä/ v. 8.
uhca luopuneita miecalla/ v. 11.
lupa palwelioillens riemun ja siunauxen/ v. 13.
tahto luoda uden taiwan ja uden maan/ joisa ei yhtän puuttumusta enä eli murhetta pidä oleman/ v. 17.


Jes 65:1 MInä edzitän nijldä jotca ei kysynet minua/ Minä löytän nijldä jotca ei minua edzinet/ Ja pacanoille/ jotca ei rucoillet minun nimeni/ sanon minä: täsä minä olen/ täsä minä olen.
Jes 65:2 Sillä minä cocotan minun käteni coco päiwän tottelemattomalle Canssalle/ joca waelda ajatuxens jälken/ sitä tietä joca ei hywä ole.
Jes 65:3 Canssa joca wihoitta minun/ on aina minun caswoini edes/ uhra krydimaisa/ suidzutta tijlikiwein päällä:
Jes 65:4 Asu hautain keskellä/ on luolisa/ syö sianliha/ ja heillä on cauhia liemi heidän padoisans.
Jes 65:5 Ja sanowat: pysy cotona ja älä satu minuun: sillä minä pyhitän sinun. Näiden pitä oleman sawun minun wihasani/ ja tulen joca pala coco päiwän.
Jes 65:6 Cadzo/ minun edesäni on kirjoitettu: en minä tahdo olla äneti/ waan maxa/ ja minä tahdon maxa heille heidän helmaans.
Jes 65:7 Sekä heidän pahan tecons/ ja heidän Isäins pahat tegot yhtenäns/ sano HERra: ne jotca wuorilla suidzuttawat ja minua cuckuloilla häwäisnet owat/ minä tahdon mitata heille heidän endiset menons heidän helmaans.
Jes 65:8 NÄin sano HERra: nijncuin wijnan syöxy löytän wijnamarjoisa/ ja sanotan: älä sitä häwitä: sillä siellä on siunaus.
Jes 65:9 Juuri nijn tahdon minä palweliani tähden tehdä/ etten minä sitä caicke häwitä. Waan annan Jacobin siemenest caswa/ ja Judasta/ joca minun wuorellani asuman pitä: sillä minun walittuni pitä sen pitämän/ ja minun palweliani sijnä asuman.
Jes 65:10 Ja Saronin pitä oleman laumain huonen/ ja Achorin laxon pitä oleman carjan pihaton/ minun Canssalleni joca minua edzi.
Jes 65:11 Mutta te jotca hyljätte HERran/ ja unhotatte minun pyhän wuoreni/ ja nostatte Gadille pöydän/ ja panette täyten Menille.
Jes 65:12 Olcan/ minä tahdon luke teitä mieckaan/ nijn että teidän caickein pitä teitän cumartaman teurastamiseen. Sillä minä cudzuin/ ja et te mitän wastannet/ minä puhuin/ ja et te mitän cuullet: waan teitte mitä minä pahaxi panin/ ja walidzitte sitä joca ei minulle kelwannut.
Jes 65:13 SEntähden sano HERra/ HERra näin: cadzo/ minun palweliani syöwät/ mutta teidän pitä isoman. Cadzo/ minun palweliani juowat/ mutta teidän pitä janoman. Cadzo minun palweliani riemuidze/ mutta teidän pitä häpiään tuleman.
Jes 65:14 Cadzo/ minun palweliani ihastu hywästä mielestä/ mutta teidän pitä sydämen kiwusta parcuman/ ja surkiudest ulwoman.
Jes 65:15 Ja teidän pitä jättämän teidän nimen minun walituilleni walaxi. Ja HErra Jumala on tappawa sinun/ mutta hänen palwelians nimitetän toisella nimellä.
Jes 65:16 Että joca hänens siuna maan päällä/ hän siuna hänens totises Jumalas: ja joca wanno maan päällä/ se wanno totisen Jumalan cautta: Sillä endiset ahdistuxet owat unhotetut/ ja owat minun silmistäni peitetyt.
Jes 65:17 Sillä cadzo/ minä luon uden taiwan ja uden maan/ ettei endisiä muistetais eikä mieleen johdatetais.
Jes 65:18 Waan he riemuidzewat ijancaickisest/ ja iloidzewat nijsä cuin minä luon: sillä cadzo/ minä tahdon Jerusalemin iloxi saatta/ ja hänen Canssans riemuxi.
Jes 65:19 Ja minä tahdon iloita Jerusalemist/ ja riemuita minun Canssastani. Ja ei hänes sillen pidä cuultaman itcun ändä/ eikä walituxen ändä.
Jes 65:20 Ei siellä pidä sillen lapsia oleman/ jotca ei päiwijns ulotu: eikä wanhoja/ jotca ei heidän wuosians täytä. Waan sadan wuotiset lapset pitä cuoleman/ ja sadan ajastaicaiset syndiset pitä kirotut oleman.
Jes 65:21 He rakendawat huoneita/ ja nijsä asuwat/ he istuttawat wijnapuita/ ja nijden hedelmistä syöwät.
Jes 65:22 Ei heidän pidä muiden waraxi rakendaman/ eikä istuttaman muiden syödä. Sillä minun Canssani päiwät pitä oleman nijncuin puun päiwät/ ja heidän käsialans pitä wanheneman minun walittuini tykönä.
Jes 65:23 Ei heidän pidä huckan työtä tekemän/ eikä häwityxexi synnyttämän: sillä he owat HERran siunattuin siemen/ ja heidän jälkentulewaisens heidän cansans.
Jes 65:24 Ja tapahtu/ että ennencuin he huutawat/ tahdon minä wastata: cosca he wielä puhuwat/ tahdon minä cuulla.
Jes 65:25 Susi ja lammas pitä ynnä caittaman/ Lejonin pitä corsia syömän nijncuin naudan/ ja kärmet pitä maata syömän. Ei heidän pidä wahingoittaman eikä raateleman minun coco pyhän wuoreni päällä/ sano HERra.

Vers. 1. Nijldä jotca ei kysynet ) Tästä nähdän ettei ihminen ensingän ex merito eikä ex condigno , taida ansaita Jumalan armo/ että Jumalan pitä cudzuman eli käändämän händä/ nijncuin Concil. Arausicanum , cap 3. ja 4. tästä päättä Pelag. wastan: Si quis posse conferri nobis
v. 2. Minä cocotan ) Tämän owat wanhat Isät/ Iustin. ymmärtänet Christuxen ristin naulidzemisest/ joca ristin päällä oli hajottawa kätens ja cudzuwa meitä caickia tygöns. Pitä myös tämä ajateldaman wastan lahcocundia/ millä kijwauxella ja ahkerudella Jumala tahto ihmistä käändämän idzens/ ja tuleman autuaxi.
v. 3. Tijlikiwein päällä ) se on/ nijllä Altareilla/ jotca he idze teit.
v. 5. Minä pyhitän sinun ) se on/ ei Prophetan tarwita sinua opettaman minua oleman pyhänä/ waan salli paremmin minun sinuas pyhittä/ eli opetta cuinga sinä pyhäxi tulisit.
v. 9. Jacobin siemenest ) se on/ Christus/ hengellisten Jacobin lasten cansa/ joilla on yxi usco hänen cansans.
v. 11. Gadille/ Menille ) Gad on ollut sodan jumala/ nijncuin Mars. sillä Gad on warusta. Meni on lucu ; joca on ollut cauppamiesten jumala/ nijncuin Mercurius joca rahan lukemisen toimitti. Sitä hän ymmärtä/ cosca hän sano: minä tahdon luke teitä mieckaan.
v. 15. Walaxi ) se on/ tawaxi kiroilla. v. eod. Toisella nimellä ) Cadzo/ Supr. 62:2. Sadan wuotiset lapset ) Owat tyhmät ja jumalattomat/ jotca/ waicka he cauwan eläwät/ ei cuitengan paranna idzens/ mutta pysywät heidän hulludesans.
v. 25. Suden ) Cadzo/ Supra cap. 11:6.