Propheta  Jesaia .

LXI.  Lucu .

HERra Christus julista idzens cudzutuxi Isäldäns tuoman mailmaan lohdullista Evangeliumita/ v. 1.
jolla hänen häwitetty ja hajotettu seuracundans taas piti rakettaman/ v. 4.
hänen opetuslapsens tulewat HERran Papeixi/ ja käändäwät pacanoita/ nijn että heidän siemenens tule cuuluisaxi ja siunatuxi HERralda/ v. 6.
riemuidze/ että HERra hänen ja seuracunnan/ nijncuin yljän ja morsiamen/ caunisti ja rakensi/ v. 10.


Jes 61:1 HERran HERran Hengi on minun päälläni/ sentähden on HERra idze minua woidellut. Hän on minun lähettänyt saarnaman köyhille hywä sanomata/ parandaman särjetyjä sydämitä. Saarnaman fangeille lunastusta/ ja sidotuille pääsemistä.
Jes 61:2 Saarnaman HERran armollista wuotta/ ja meidän Jumalam costopäiwä/ lohduttaman caickia murhellisia. Että minä saattaisin murhellisille Zionis caunistuxen tuhwan edest/ ja iloöljyn murhen edest/ ja caunit waattet murhellisen hengen edest.
Jes 61:3 Että he wanhurscauden puuxi cudzutaisin/ HERran istuttamisen ylistyxexi.
Jes 61:4 Ja heidän pitä wanhat autiat paicat rakendaman/ ja parandaman mitä muinen on häwitetty. Heidän pitä autiat Caupungit/ jotca sugusta sucuun tähänasti häwitettynä olit/ udistaman.
Jes 61:5 Muucalaiset pitä seisoman ja teidän lauman caidzeman/ ja wierat pitä teidän peldomiehen ja wijnamäken miehet oleman.
Jes 61:6 Mutta teitä pitä HERran Papeixi cudzuttaman/ ja sanottaman: te oletta meidän Jumalam palweliat. Ja teidän pitä pacanain hywydet syömän/ ja heidän cunniastans pitä teidän coreileman.
Jes 61:7 Teidän cahtalaisen häwäistyxen ja häpiän edest pitä heidän riemuidzeman heidän osasans: sillä heidän pitä caxikertaisest heidän maans omistaman/ ja heillä pitä ijancaickisen riemun oleman.
Jes 61:8 Sillä minä olen HERra/ joca oikeutta racastan/ ja wihan raadelluita polttouhreja. Ja tahdon saatta ettei heidän työns pidä turha oleman/ ja teen ijancaickisen lijton heidän cansans.
Jes 61:9 Ja heidän siemenens pitä pacanain seas tuttaman/ ja heidän jälkentulewaisens Canssain seas. Että jocainen joca heidän näke/ pitä heidän tundeman/ että he owat siunattu siemen HERralda.
Jes 61:10 MInä iloidzen HERrasa/ ja minun sielun riemuidze minun Jumalasani. Sillä hän puetti minun autuuden waatteilla/ ja werhotti minun wanhurscauden hamella. Nijncuin ylkä caunistettu papillisella caunistuxella/ ja nijncuin morsian caunistettu hänen caunistuxesans.
Jes 61:11 Sillä nijncuin hedelmä caswa maasta ja siemen krydimaasa putcahta. Nijn pitä wanhurscaus ja kijtos pacahtuman HERrast Jumalast caickein pacanain edes.

Vers. 2. HERran armollista wuotta ) se on/ coco se aica/ sijtä cuin Christus rupeis saarnaman evangeliumita mailman loppun asti. v. eod. Costopäiwä ) se on/ wijmeinen päiwä. Iren. lib. 2. adv. Haer. cap. 38.
v. 8. Raadelluita polttouhreja ) se on/ caicke Jumalan palwelusta/ joca ei tule Jumalan Cunniaxi/ waan omaxi hywäxi/ ylistyxexi ja iloxi.
v. 10. Papillisella caunistuxella ) Papit olit jalost ja cunnialisest caunistetut/ nijn on myös yljän caunistus. Mutta hän tahto täsä sano: että Christus on sekä Pappi ja ylkä.