Propheta  Jesaia .


V.  Lucu .

PRopheta ylistä Jumalan hywiä töitä Judan Canssan cohtan/ ja nuhtele heidän kijttämättömyttäns ja suuria ricoxitans/ wijnamäen wertauxella/ jonga hän cudzu ystäwän lauluxi/ v. 1.
nuhtele niminomattain heidän tytymätöindä ahneuttans/ v. 8.
uhca heille häwityxen callilla ajalla/ v. 10.
heidän ylönsyömisens ja ylönjuomisens tähden/ v. 11.
fangeuxen ja cuoleman/ v. 13.
heidän Jumalans uhcauxen ylöncadzomisen/ v. 18.
heidän ulcocullaisudens ja wäärän oppins/ v. 20.
nijn myös wäärydens tähden/ v. 23.
uhca heitä wihollisilla/ caucaiselda maalda/ jotca äkist pitä carcaman heidän päällens/ v. 26.


Jes 5:1 MInä weisan ystäwälleni minun Setäni weisun hänen wijnamäestäns.
Jes 5:2 MInun ystäwälläni on wijnamäki lihawas paicas. Ja hän aitais sen ymbärins/ ja kiwiraunioilla warjeli/ ja istutti sijhen kempit wijnapuut. Hän rakensi myös sijhen tornin/ ja pani sinne wijnacuurnan. Ja odotti sen wijnamarjoja candawan/ waan hän cannoi pahoja marjoja.
Jes 5:3 Te Jerusalemin asujat/ ja Judan miehet/ duomitcat nyt minun ja minun wijnamäkeni wälillä.
Jes 5:4 Mitä sijs olis enämbi minun wijnamälleni tekemist/ jota en minä hänesä tehnyt ole? Mixi hän candoi pahoja marjoja/ cosca minä odotin hänen wijnamarjoja candawan?
Jes 5:5 Ja nyt minä tahdon teille ilmoitta/ mitä minä tahdon wijnamäelleni tehdä. Hänen aitans pitä otettaman pois/ että hänen pitä autiana oleman/ ja hänen muurins pitä särjettämän/ että hän tallataisin.
Jes 5:6 Minä tahdon sen hyljätä/ ettei kengän pidä hänesä leickaman eli caiwaman/ Waan ohdacket ja orjantappurat pidä hänes caswaman/ ja tahdon pilwiä kieldä satamast hänen päällens.
Jes 5:7 Mutta Zebaothin HERran wijnamäki on nyt Israelin huone/ ja Judan miehet hänen suloinen istuttamans. Hän odotta oikeutta/ cadzo/ ei ole muuta cuin wäkiwalda: wanhurscautta/ nijn on sula walitus.
Jes 5:8 Woi nijtä jotca yhden huonen toiseen wetäwät/ ja yhden pellon toiseen saattawat/ sijhenasti ettei enä sia ole/ asuaxens yxinäns maan päällä.
Jes 5:9 Nämät owat HERran Zebaothin corwijn tullet/ mitämax/ ellei ne monet huonet tule kylmille/ ja ne suuret ja caunit jää ilman asuita:
Jes 5:10 Sillä kymmenen wijnamäen sarca pitä waiwoin yhden Bathin andaman/ ja Gomer siemenitä teke ainoastans yhden Ephan.
Jes 5:11 Woi nijtä jotca warahin huomeneltain ylhällä owat/ juopumutta nouteleman/ ja istuwat haman yöhön asti/ että he wijnasta hehcuisit.
Jes 5:12 Joilla owat candelet/ Psaltarit/ trumbut/ huilut/ ja wijna heidän pidoisans/ ja ei cadzo HERran tecoa/ eikä tottele hänen käsialans.
Jes 5:13 Sentähden pitä minun Canssan wietämän tapaturmast fangeuteen/ ja hänen cunnialistens täyty nälkä kärsiä/ ja heidän yhteinen Canssans kärsi jano.
Jes 5:14 Sitäwarten on helwetti sieluns lawialda awainnut/ ja hänen kitans on ammollans ilman mitata: mennä sinne alas sekä heidän cunnialisens että yhteisen Canssans/ sekä heidän rickans että riemullisens.
Jes 5:15 Että jocainen idzens notkistais ja cukin nöyrytettäisin/ ja coreitten silmät myös nöyrytetyxi tulisit.
Jes 5:16 Mutta HERran Zebaothin pitä duomios ylistettämän/ ja pyhän Jumalan pitä wanhurscaudes pyhitettämän.
Jes 5:17 Silloin pitä lambat tawallans caittaman/ ja muucalaiset pitä idzens elättämän lihawitten aukiudes.
Jes 5:18 Woi nijtä jotca idzens sitowat walhen nuoralla yhteen/ wääryttä tekemän/ ja nijncuin ratasten köydellä syndiä tekemän:
Jes 5:19 Ja sanowat: anna hänen tecons riendä ja pian tulla/ sitä nähdäxem. Lähestykön ja tulcon Israelin pyhän aiwoitus/ että me sen tietäisimme.
Jes 5:20 Woi nijtä jotca pahan hywäxi ja hywän pahaxi sanowat/ jotca pimeydestä walkeuden/ ja walkeudesta pimeyden tekewät/ jotca happamast makian/ ja makiast happaman tekewät.
Jes 5:21 Woi nijtä jotca wijsat olewanans owat/ ja heitäns toimellisna pitäwät.
Jes 5:22 Woi nijtä jotca jalot owat wijna juoman/ ja juomasa kilwoittelewat.
Jes 5:23 Jotca jumalattoman lahjain tähden wanhurscauttawat/ ja käändäwät heidän oikeudens pois wanhurscaista.
Jes 5:24 SEntähden/ nijncuin tulen liecki corren culutta/ ja siwalda acanat pois: aiwa nijn pitä heidän juurens mätänemän/ ja heidän wesans hajoman pois nijncuin tomu.
Jes 5:25 Sillä he cadzowat HERran Zebaothin Lain ylön/ ja pilckawat Israelin pyhän sanat. Sentähden HERran wiha julmistu Canssans päälle/ ja oijenda kätens heidän päällens. Ja lyö heitä nijn että wuoret wapisewat/ ja heidän ruumins owat nijncuin loca catulla. Ja caikisa näisä ei hänen wihans lacka/ waan hänen kätens on wielä oijettu.
Jes 5:26 Sillä hän nosta lipun ylös caucana pacanoitten seas/ haucutteleman maan äristä. Ja cadzo/ he tulewat äkist ja nopiasti/ ja ei ole kengän heistä wäsynyt eli heicko/ eikä kengän torcu eli maca.
Jes 5:27 Ei päästä kengän wyötä landestas/ eikä kenengän kengän rihmoja ricota.
Jes 5:28 Heidän nuolens owat teräwät/ ja caicki heidän joudzens jännitetyt. Heidän orittens cawiat owat nijncuin limsiä/ ja heidän ratastens pyörät nijncuin tuulispää.
Jes 5:29 He kiljuwat nijncuin Lejonit/ ja kiljuwat nijncuin nuoret Lejonit. He kiristelewät ja temmawat saalin/ ja omistawat sen/ ettei kengän sitä saa jällens.
Jes 5:30 Ja silloin pauhatan heidän ylidzens nijncuin meri. Cosca silloin cadzotan maan päälle/ cadzo/ nijn on pimeys ahdistuxest/ ja ei walkeus paista sillen heidän ylidzens.

Vers. 1. Setäni weisun ) se on/ HERran Christuxen laulua/ joca tämän laulun eli wertauxen usein suullens ottawa oli/ Matth. 20:1. & 21:33. Luc. 13:6. Sillä ensist cudzu hän hänen ystäwäxens/ ystäwäns lauluxi hänen wijnamäestäns/ eli cuin Hebreas enä on/ hänen suculaisens eli langons laulua/ sen piti oleman ihmisen. Sijtte seidzemennes versys cudzu hän hänen HERraxi Zebaothixi/ että hän oli idze se/ ja puhui hänen wijnamäestäns/ joca ei taida olla jocu muu cuin Christus/ Jumala ja Mies/ joca myös lihan jälken oli Prophetan suculainen.
v. 4. Mitä sijs olis enämbi ) Tiedä Jumalan tekewän caicki mitä hänen tule tehdä/ että ihminen käändäis idzens/ ja tulis hywäxi ja autuaxi/ ei sentähden ole Jumalan syy/ että jocu cadotetan hänen catomattomudesans/ waan hän idze/ cuin nähden Matth. 23:37. Act. 7:57. Rom. 2:4. v.5. Hänen aitans ) se on/ Jumala otta heildä pois warjeluxens/ nijn että heidän wihollisens saawat wallan/ ja häwittäwät heidän maans.
v. 8. Woi nijtä ) Täsä rupe Propheta selittämän/ cutca pahat marjat olit cuin he cannoit/ nimittäin/ wiat jotca täsä luetellan.
v. 12. Ei cadzo HERran tecoa ) se on/ mitä Jumala käske eli tahto/ ei he sijtä lucua pidä.
v. 17. Lihawitten ) se on/ wäkewitten ja ricasten/ jotca pitä ajettaman pois/ ja he jättäwät tawarans autiaxi jälkens.
v. 26. Pacanoitten seas ) se on/ Chalderein jotca sijtte häwitit heidän maans/ 4. Reg. ult.