Propheta  Jesaia .

III.  Lucu .

Jesaia uhca Judan Canssa callilla ajalla/ ja ymmärtäwäisten miesten puuttumisella/ että lapset hallidzewat heitä/ v. 1.
heidän moninaisten syndeins tähden/ v. 8.
sano cuitengin wanhurscasten menestywän/ ja nautidzewan heidän hywyttäns/ v. 10.
HERran tulewan duomidzeman Canssans ja heidän pääruhtinoitans/ v. 13.
nuhtele erinomattain heidän waimoins ylpeyttä ja coreutta/ jonga HERra on ottawa pois/ ja andawa häpiän siaan tulla/ v. 16.


Jes 3:1 SIllä cadzo/ HERra/ HERra/ Zebaoth otta pois Jerusalemist ja Judast caickinaisen waran/ caiken leiwän waran/ ja caiken weden waran.
Jes 3:2 Wäkewät sotamiehet/ Duomarit/ Prophetat/ Tietäjät ja Wanhimmat.
Jes 3:3 Wijdenkymmenen päämiehet ja cunnialiset miehet/ Raadimiehet ja taitawat wircamiehet/ ja toimella puhuwaiset miehet.
Jes 3:4 Ja tahto heille anda nuorucaiset pääruhtinoixi/ ja lapsilliset heitä hallidzeman.
Jes 3:5 Ja Canssan pitä ryöstämän toinen toistans/ ja jocainen hänen lähimmäistäns. Ja nuoremman pitä ylpiän oleman wanha wastan/ ja irstan cunnialista wastan.
Jes 3:6 Silloin tarttu weli weljeens/ Isäns huonest: sinulla on waattet/ ole meidän pääruhtinam/ auta sinä tätä langemusta.
Jes 3:7 Mutta silloin hän wanno/ ja sano: en minä taida parata/ ei cotonani ole leipä. eikä waatteita/ älkät minua pango Canssan pääruhtinaxi.
Jes 3:8 Sillä Jerusalemi caatu sinne/ ja Juda on ylösalaisin siellä/ että heidän kielens ja tecons on HERra wastan/ nijn että he hänen Maijestetins silmiä wastoin sotiwat.
Jes 3:9 Ei he peitä heidän tecojans/ mutta kerscawat ricoxistans/ nijncuin Sodoma/ ja ei sala nijtä. We teidän sieluillen: sillä he idze saattawat päällens sen cansa caiken onnettomuden.
Jes 3:10 Saarnatcat wanhurscaista/ että heidän käy hywin: sillä he saawat syödä heidän töidens hedelmän.
Jes 3:11 Mutta woi jumalattomita: sillä he owat pahat/ ja heille maxetan nijncuin he ansaidzewat.
Jes 3:12 Lapset owat minun Canssani waiwajat/ ja waimot wallidzewat heitä. Minun Canssani/ sinun lohduttajas häiridzewät sinun/ ja turmelewat tien/ jota sinun käymän pidäis.
Jes 3:13 Mutta HERra seiso siellä oikeudella/ ja on seisattanut duomidzeman Canssa.
Jes 3:14 HERra tule duomiolle Canssans wanhemmitten cansa/ ja hänen pääruhtinastens cansa: sillä te oletta turmellet wijnamäen/ ja köyhäin ryöstö on teidän huoneisan.
Jes 3:15 Mixi te tallatte minun Canssani/ ja rundelette köyhä/ sano HERra HERra Zebaoth.
Jes 3:16 JA HERra sano: että Zionin tyttäret owat ylpiät/ ja käywät kenos cauloin/ kijlus silminä/ käwelewät ja coriast astelewat nijncuin jalat sidotut olisit.
Jes 3:17 On sijs HERra tekewä Zionin tytärten päät rupisexi/ ja HERra on paljastapa heidän häpiäns.
Jes 3:18 Silloin on HERra ottawa polusten caunistuxen pois/ ja sitet/ pangut/
Jes 3:19 Käädyt/ rannerengat/ kijldäwät waattet/ päälijnat/ präämit/ snyörit/ desmacnupit/ corwarengat/
Jes 3:20 Sormuxet/ päärihmat/ odzaladit/ pyhäpäiwäiset waattet/
Jes 3:21 Caaput/ timbit/ cuckarot/ speilit/ miehustuxet/
Jes 3:22 Liepet ja heidän lijnawaattens.
Jes 3:23 Ja pitä häijy löhkä hywän hajun edest oleman/ ja waldain side wyön edest/
Jes 3:24 Ja paljas pää caharain hiusten edest/ ja ahdas säcki awaran hamen edest.
Jes 3:25 Nämät caicki sinun cauneutes siaan. Sinun yhteinen Canssas on caatuwa miecan cautta/ ja sinun sotawäkes sodasa.
Jes 3:26 Ja heidän porttins pitä murehtiman ja walittaman.

Vers. 14. Wijnamäen ) se on/ Jumalan Canssan/ cuin nähdän/ cap. 5:7.