Propheta  Jesaia .

LX.  Lucu .

PRopheta neuwo Jumalan seuracunda iloidzeman ja riemuidzeman: sillä HERra oli händä walaisepa hänen cunniallans/ v. 1.
ja caicki pacanat cootan hänen tygöns/ nijn että se maa ja waldacunda joca ei tahdo händä palwella/ hucutetan ja häwitetän/ v. 4.
ja ne jotca hänen ennen cadzoit ylön/ pitä häneen suostuman/ v. 14.
ja nijncuin hän oli ennen ollut köyhä ja sortu/ pitä hänelle silloin caickinaisest tawarast yldäkyllä oleman/ ja ijancaickinen rauha/ riemu ja autuus hänesä saarnattaman/ joita hän ijancaickisest oli nautidzewa/ v. 17.

Jes 60:1 NOuse/ ole kircas: sillä sinun walkeudes tule/ ja HERran cunnia coitta sinun ylidzes.
Jes 60:2 Sillä cadzo/ pimeys peittä maan/ ja syngeys Canssan/ mutta HERra coitta sinun päälles/ ja hänen cunnians pitä sinun ylidzes nähtämän.
Jes 60:3 Ja pacanat pitä waeldaman sinun walkeudesas/ ja Cuningat sinun paistesas/ cuin sinun ylidzes coitta.
Jes 60:4 Nosta silmäs/ cadzo ymbärilles/ caicki nämät cootut tulewat sinulle/ sinun poicas tulewat cauca/ ja sinun tyttäres kylkein wieresä caswatetan.
Jes 60:5 Silloin sinä saat ilos nähdä ja pacahdat/ sinun sydämes ihmettele ja lewittä hänens.
Jes 60:6 Cosca se suuri paljous meren tykönä hänens käändä sinun tygös/ ja pacanain woima tule sinulle: sillä Camelein paljous on peittäwä sinun/ ne nopsat Midianin ja Ephan Camelit. Caicki tulewat Sabast/ culda ja pyhä sawua he tuowat/ ja he ilmoittawat HERran kijtoxen.
Jes 60:7 Caicki laumat Kedaris pitä coconduman sinun tygös/ ja jäärät Nabajothis pitä sinua palweleman. Heidän pitä minun otolliselle Altarilleni uhrattaman/ sillä minä tahdon minun Maijestetini huonen caunista.
Jes 60:8 CUtca owat ne jotca lendäwät nijncuin pilwet/ ja nijncuin mettiset heidän ackunoillens?
Jes 60:9 Luodot odottawat minua/ ja hahdet meresä jo aica tähänasti. Että he toisit sinun lapses tähän cauca/ ja heidän hopians ja culdans/ sinun HERras Jumalas ja Israelin Pyhän nimeen/ joca sinua cunnioitti.
Jes 60:10 Muucalaiset pitä sinun muuris rakendaman/ ja heidän Cuningans pitä sinua palweleman: sillä minun wihasan löin minä sinua/ ja minun armosan minä armahdan sinua.
Jes 60:11 Ja sinun porttis pitä alati awoi oleman/ ja ei pidä päiwällä eikä yöllä suljettaman: että pacanain woima tuodaisin sinun tygös/ ja heidän Cuningans saatetaisin sinun tygös.
Jes 60:12 Sillä jotca pacanat eli waldacunnat ei tahdo sinua palwella/ ne pitä huckuman/ ja pacanat pitä autiaxi tuleman.
Jes 60:13Libanonin cunnian pitä tuleman sinun tygös/ honga/ tammi ja Buxpuu/ caunistaman sitä minun pyhä siani: sillä minä tahdon minun jalcani sian cunnioitta.
Jes 60:14 Heidän pitä myös cumaroisans sinun tygös tuleman/ jotca sinua sortanet owat/ ja caicki jotca sinua pilcannet owat/ pitä langeman sinun jalcais eteen. Ja heidän pitä cudzuman sinua HERran Caupungixi/ Zionin sen pyhän Israelis.
Jes 60:15 Sillä ettäs olet hyljätty ja wihattu ollut/ cusa ei kengän waeldanut/ tahdon minä sinua ijancaickisexi coreudexi tehdä ja iloxi ijancaickisest.
Jes 60:16 Että sinun pitä pacanoista riesca imemän/ ja Cuningasten nisät pitä sinua imettämän. Ettäs tundisit minun HERraxi sinun wapahtajaxes/ ja että minä wäkewä Jacobis/ olen sinun lunastajas.
Jes 60:17 Minä tahdon saatta culda wasken siaan/ ja hopiata raudan siaan/ ja waske puiden siaan/ ja rauta kiwein siaan. Ja minä tahdon tehdä sinun hallidzias rauhallisexi/ ja sinun tettäjäs wanhurscaxi.
Jes 60:18 Ei sillen sinun maallas wääryttä cuuluman pidä/ ei wahingota eikä cadotusta sinun ärisäs: waan sinun muuris pitä autuudexi/ ja sinun porttis kijtoxexi cudzuttaman.
Jes 60:19 Ei Auringon pidä sillen päiwällä sinulle paistaman/ eikä Cuun walon pidä sinua walistaman: waan HERra on sinun ijancaickinen walkeudes/ ja sinun Jumalas on sinun ylistyxes.
Jes 60:20 Ei sinun Auringos sillen laske/ eikä Cuus cadota waloans: sillä HERra on sinun ijancaickinen walkeudes/ ja sinun murhepäiwäs loppuwat.
Jes 60:21 Ja sinun Canssas on caicki wanhurscas olewa/ ja maan pijrin ijancaickisest omistawa/ nijncuin minun istutuxen wesat ja käsialani owat ylistyxexi.
Jes 60:22 Sijtä pienimmäst on tuhatta tulewa/ ja sijtä huonommast wäkewä Canssa. Minä HERra tahdon näitä pian toimitta.

Vers. 1. Sillä sinun walkeudes ) Tämä ennustus on täytetty Udes Testamendis/ cosca pacanain paljous käättin Jumalan seuracundaan pyhäin Apostolein saarnalla/ joca myös täydellisemmäst täytetän ijancaickises elämäs/ nimittäin/ se cuin lopus on: ettei sinun maasas pidä enä wääryttä cuuluman/ ja sinun murhepäiwäs loppuwat.
v. 6. Camelein paljous ) Näillä caikilla ymmärretän/ että pacanain piti suurella joucolla tunnustaman idzens Christuxen ja seuracunnan omaxi.
v. 7. Kedaris ja Nebajothis ) Nämät olit Ismaelin pojat/ Gen. 25:12 joista osa on Arabialaisia. Nebajothin jäärät owat heidän woimallisens.
V. 12. Ne pitä huckuman ) Sillä ulcona Jumalan seuracunnast ei ole autuutta.
V. 13. Honga/ tammi ) Owat erinomaiset opettajat Jumalan seuracunnasa ja pacanoista/ joilla hänen piti rakettaman ja caunistettaman.
V. 16. Pitä sinua imettämän ) se on/ heidän pitä andaman heidän warans Kirckoin ja Sehouluin rakennuxexi/ lewittämän ja woimasa pitämän minun seuracundani.