Propheta  Jesaia .

II.  Lucu .

JEsaia ennusta Christuxen waldacunnan tulewan wijmeisellä ajalla/ ja olewan suuremman caickia waldacundia maan päällä/ johonga myös pacanat idzens andawat/ v. 1.
mutta Judalaiset hyljätän syndeins ja jumalattomudens tähden/ v. 6.
neuwo jocaista nöyryttämän idzens HERran Christuxen tulemisen edes: sillä sijhen aican hän ainoastans caickein corkiambana pidetän/ v. 10.
mutta epäjumalat ja cuwat pitä cadzottaman ylön/ hyljättämän ja heitettämän pois/ v. 18.


Jes 2:1 TÄmä on cuin Jesaia Amozin poica näki Judast ja Jerusalemist.
Jes 2:2 Wijmeisnä aicana pitä sen wuoren/ jolla HERran huone on/ wahwan oleman/ corkiambi cuin caicki wuoret/ ja corgotettaman caickein cuckulain ylidze/ ia caicki pacanat pitä sinne juoxeman.
Jes 2:3 Ja paljo Canssa sinne menemän/ ja sanoman: tulcat/ astucam ylös HERran wuorelle/ Jacobin Jumalan huoneseen/ että hän opetais meille hänen teitäns/ ja me waellaisimme hänen polguillens: sillä Zionist on Laki tulewa/ ja HERran sana Jerusalemist.
Jes 2:4 Ja hän duomidze pacanain seas/ ja rangaise monda Canssa. Silloin heidän pitä mieckans auraxi tekemän/ ja keihäns wicahtexi: sillä ei yhdengän Canssan pidä toista Canssa wastan miecka nostaman/ eikä sillen tottuman sotiman.
Jes 2:5 Tulcat te Jacobin huonesta/ waeldacam HERran walkeudes.
Jes 2:6 MUtta sinä olet sinun Canssas Jacobin huonen laskenut menemän: Sillä he rickowat enämmän cuin itäläiset/ ja owat päiwäin walidziat/ nijncuin Philisterit/ ja salliwat muucalaiset lapset monexi tulla.
Jes 2:7 Heidän maans on täynäns culda ja hopiata/ ja heidän rickaudellans ei ole loppua.
Jes 2:8 Heidän maans on täynäns orheja/ ja heidän rattaillans ei ole loppua. Heidän maans on myös täynäns epäjumalita/ ja he cumartawat heidän käsialans/ jotca heidän sormens tehnet owat.
Jes 2:9 Siellä yhteinen Canssa notkista/ siellä Sangarit heitäns nöyryttäwät/ jotas et heille anna andexi.
Jes 2:10 MEne callioon ja kätke sinuas maahan HERran pelgon edestä/ ja hänen cunnialisen Maijestetins edestä.
Jes 2:11 Sillä caicki corkiat silmät aletan/ ja jotca jaloimmat Canssois owat/ täyty idzens notkista: sillä HERra on yxinäns sinä aicana corkein.
Jes 2:12 HERran Zebaothin päiwä käy caiken coreuden ja corkeuden ylidze/ ja caickein paisunuitten ylidze/ että ne aletaisin.
Jes 2:13 Ja caickein corkiain ja corgotettunin Cedrein ylidze Libanonis/ ja caickein tammein ylidze Basanis.
Jes 2:14 Nijn myös caickein corkiain wuorten ylidze/ ja caickein corgotettuin cuckulain ylidze.
Jes 2:15 Ja jocaidzen corkian tornin ylidze/ ja caickein wahwain muurein ylidze.
Jes 2:16 Nijn myös caickein hahtein ylidze meresä/ ja caiken caunin käsialan ylidze.
Jes 2:17 Että caicki ihmisten corkeus notkista hänens/ ja nöyryttä idzens mitä ihmises corkiata on/ ja HERra yxinäns on silloin corkia olewa.
Jes 2:18 Ja epäjumalat pitä ratki huckuman.
Jes 2:19 Silloin wuorten rotcoihin mennän ja maan cuoppijn/ HERran pelgon tähden/ ja hänen cunnialisen Maijestetins tähden/ cosca hän nouse maata peljättämän.
Jes 2:20 Silloin pitä jocaidzen hopiaiset ja cullaiset epäjumalans heittämän pois ( jotca hän on teettänyt cumartaxens ) myyrät ja yöcköit.
Jes 2:21 Että hän lymytäis kiwein racoihin ja wuorten rotcoihin/ HERran pelgon tähden/ ja hänen cunnialisen Maijestetins tähden/ cosca hän nouse maatta peljättämän.
Jes 2:22 Nijn lacatcat sijs ihmisest jonga hengi sieramis on: sillä et te tiedä misä arwios hän on.

Vers. 2. Wijmeisnä aicana ) Elian jutun jälken/ jaetan mailman ikä colmeen osaan. Ensin ollit 2000. ajastaica aukena/ se on/ ilman kirjoitettua Lakia. Sijtte olit Laki 2000 ajastaica/ loppun asti. Näin cudzutan täsä se aica cuin Christuxen waldacunda oli tulewa/ sixi wijmeisexi ajaxi.
v. 3. Lain ) Hebreas on Thorah / joca ei ainoastans ymmärretä osaxi Jumalan sanasta/ joca erinomattain cudzutan Laixi/ waan myös caicki Jumalan sanat/ nijn Evangelium cuin lakikin. Tämä nijn ymmärretän/ että Jumalan sana se oikia oppi tule Zionist eli Jerusalemist coco mailmaan/ nijncuin tapahtunutkin on.
v. 4. Heidän mieckans auraxi ) se on/ silloin otetan wäliaita pois/ ja rauha tule Judalaisten ja pacanoitten waihella/ nijn myös Jumalan ja ihmisten waihella/ mutta muut sodat pysywät mailman loppun asti/ hänen toiseen tulemiseens/ silloin myös tämän/ bookstawin jälken/ pitä täytetyxi tuleman. Iustin. Apol. 2. pro Christ. Gal. Lib 5. c. 6.
v. 6. Muucalaiset lapset ) Ne owat jotca rippuwat wääräs opis ja epäjumalan palweluxes/ jotca owat epäuscoisemmat pacanoita idäisellä maalla.
v. 22. Nijn lacatcat sijs ihmisest ) se on/ älkät olco Christusta wastan/ älkät myös wainotco händä: sillä ehkä hän on totinen ihminen/ nijn on hän myös cuitengin Caickiwaldias Jumala/ joca teidän aiwoituxen woi picaisest estä ja tyhjäxi tehdä. Cassiod. de incarnatione Domini lib. 5.