Propheta  Jesaia .

LVI  Lucu .

HERra neuwo Canssan parannuxeen: sillä hänen autuudens/ se on/ Christus Messias oli pian tulewa/ v. 1.
erinomaisest lohdutta hän wieraita ja hedelmättömiä/ jotca cuitengin pidit HERran lijton/ ettei heitä pitänyt hyljättämän/ waan saaman sians HERran seuracundaan/ v. 3.
nuhtele petollisia opettaita/ jotca enä pitäwät lucua omasta hyödytyxestäns ja hecumastans/ cuin heidän cuuliaittens autuudest/ v. 9.

Jes 56:1 NÄin sano HERra: pitäkät oikeus/ ja tehkät wanhurscautta: sillä minun autuuden on läsnä tulemas: ja minun wanhurscauteni/ että se ilmoitetan.
Jes 56:2 Autuas on se ihminen joca sen teke/ ja se ihmisten lapsi/ joca sen käsittä: että hän pidäis Sabbathi/ eikä arkioxi tekis/ ja pidätäis kätens/ ettei hän mitän paha tekis.
Jes 56:3 JA se muucalainen joca HERraan on suostunut/ ei pidä sanoman: HERra eroitta minun hänen Canssastans. Ja cuohittu ei pidä sanoman: cadzo/ minä olen cuiwa puu.
Jes 56:4 Sillä näin sano HERra cuohituille: jotca minun Sabbathini pitäwät/ ja walidzewat mitä minulle kelpa/ ja lujast pitäwät minun lijttoni.
Jes 56:5 Nijn minä annan heille minun huonesani ja muurisani paican/ ja paremman nimen cuin pojilla ja tyttärillä on. Ijancaickisen nimen minä heille annan/ joca ei ikänäns hucu.
Jes 56:6 Ja muucalaisten lapsille/ jotca heidän HERran huoman andanet owat/ händä palweleman ja hänen nimens racastaman/ händä palweleman. Jocainen heistä cuin Sabbathin pitä/ ettei hän sitä arkioxi tekis/ ja pidäis lujast minun lijttoni.
Jes 56:7 Ne minä wien minun pyhän wuoreni tygö/ ja ilahutan heitä minun rucoushuonesani: ja heidän uhrins ja polttouhrins pitä minulle otolliset oleman minun Altarillani: sillä minun huonen pitä cudzuttaman caickein Canssain rucoushuonexi.
Jes 56:8 HERra Jumala/ joca ne hyljätyt Israelis coco/ sano: minä tahdon wielä enämmän coottuin jouckoon coota.
Jes 56:9 CAicki pedot kedolla tulcat ja syökät/ ja caicki pedot medzäsä.
Jes 56:10 Caicki heidän wartians owat sokiat/ eikä tiedä mitän/ he owat mykät coirat/ jotca ei woi hauckua/ he owat laiscat/ he macawat ja unda racastawat.
Jes 56:11 Mutta he owat häpemättömät wäkewät coirat/ jotca ei ikänäns taidä tulla rawituxi. Ei paimenet idzekän tiedä mitän eli ymmärrä/ jocainen otta waarin omasta tiestäns/ cukin noudatta ahneuttans hänen wirasans.
Jes 56:12 Tulcat/ ottacam wijna ja juopucam/ ja olcon huomena nijncuin tänäpänäkin/ ja wielä paljo enämbi.

Vers. 1. Minun autuuden ) se on/ Christus/ waicka wielä oli mittoman sata wuotta sijhen/ cosca hän oli tulewa: sillä Jumalan edes on tuhannen wuotta niincuin yxi päiwä.
v. 3. Muucalainen ) HERra oli kieldänyt/ Deut. 23:1. cuohitut eli muucalaiset tulemast hänen seuracundaans. Täsä lohdutta hän heitä/ että jos he waeldawat hänen käskyisäns/ nijn ei heidän ole sijtä wahingota: sillä pacanat piti myös aicanans cudzuttaman hänen seuracundaans.
v. 5. Paremman nimen ) Ei tästä wahwisteta/ että sen pitä oleman täydellisemmän säädyn/ mennä Cluostarijn/ elä ilman awioskäskytä ja lapsitoinna: eli myös ettei Pappein pidä naiman: sillä ei cuohituita ja hedelmättömiä täsä sentähden ylistetä/ waan ainoastans lohdutetan/ ettei heille sijtä pitänyt wahingota oleman/ jos he muutoin hywät owat. Nijn on myös Apostoleista ja heidän opetuslapsistans monda elänyt awioskäskys/ jotca cuitengin olit ensimäiset ja ylimmäiset opettajat Udes Testamendis/ nijncuin Ign. sijtä todistawat. Ja Paulus käske Pispan olla yhden emännän miehen/ Timotheuxen ia Tituxen tygö kirjoittaisans.
v. 9. Pedot ) se on/ tulcon wiholliset ja rangaiscon heitä.
v. 10. Wartians ) se on/ heidän opettajans.
v. 11. Tiedä mitän eli ymmärrä ) se on/ Jumalan sana: josta nähdän/ että lailliset opettajat Jumalan seuracunnas taitawat myös exyä/ cosca he poickewat Jumalan sanasta. Cadzo Ierem. 2:8.