Propheta  Jesaia .

XXV.  Lucu .

PRopheta kijttä Jumalata/ joca on häwittänyt Canssans wiholliset v. 1.
jongatähden myös monda pacanata on pelkäwä händä/ v. 3.
Ennusta Christuxen waldacunnan moninaisista hywistä töistä/ lihawan pidon wertauxella/ jonga HERra oli caikelle Canssalle tekewä/ v. 6.
Ja Christuxen waldacunnan wihollisten wijmeisestä häwityxestä/ v. 10.

Jes 25:1 HERra sinä olet minun Jumalan/ sinua minä ylistän/ minä kijtän sinun nimes: sillä sinä teet ihmeitä/ sinun wanhat aiwoituxes owat uscolliset ja todet.
Jes 25:2 Sillä sinä teet Caupungin kiwiraunioxi/ sen wahwan Caupungin/ että hän läjäs on/ muucalaisten palazit/ nijn ettei ne sillen ole caupungit/ eikä coscan enämbi raketa.
Jes 25:3 SEntähden cunnioitta sinua wäkewä Canssa/ urholliset pacanain Caupungit pelkäwät sinua.
Jes 25:4 Sillä sinä olet heickoin wäkewys/ ja köyhäin turwa heidän waiwoisans. Tulispääsä toiwo/ warjo heltes/ cosca tyrannit julmistuwat nijncuin tuulispää seinä wastoin.
Jes 25:5 Sinä nöyrytät muucalaisten metelin/ nijncuin helden cuiwasa paicasa. Että helle tyrannein wijnaoxat poltais/ ja pilwet cuitengin warjon andaisit.
Jes 25:6 Ja HERra Zebaoth teke caikille Canssoille tällä wuorella lihawan pidon/ pidon selkiästä wijnasta/ raswasta/ ytyimestä ja rahgattomasta wijnasta.
Jes 25:7 Ja tällä wuorella on hän käärilijnan panewa pois/ jolla caicki ihmiset käärityt owat/ ja peittowaatten/ jolla caicki pacanat peitetyt owat.
Jes 25:8 Sillä cuolema pitä nieltämän/ ja HERra Zebaoth on kyynelet pyhkiwä pois jocaidzen caswoista. Ja on ottawa Canssans häwäistyxet pois/ caikis maacunnis/ sillä HERra on sen sanonut.
Jes 25:9 Silloin sanotan: cadzo/ tämä on meidän Jumalam/ jota me odotam/ ja hän autta meitä. Tämä on se HERra/ händä me odotam/ iloitaxem ja riemuitaxem hänen autudesans.
Jes 25:10 Sillä HERran käsi lepä tällä wuorella/ mutta Moab runnellan sen alla/ nijncuin corret runnellan ja nijncuin loca.
Jes 25:11 Ja HERra hajotta kätens heidän secaans/ nijncuin uipa hajotta uidaxens.
Jes 25:12 Ja hän on käsiwarrellans heidän prameudens alendapa/ ja teidän muurein corkiat wahwistuxet callista/ alenda ja heittä tomuun.

Vers. 2. Sinä teet Caupungin ) se on/ Babelin.
V. 8. Nieltämän ) Tämän selittä Pawali. 1. Cor. 15. näin: caicki cuoleman wäki ja woima on Christuxen cautta otettu pois/ ettei hän enä mitän taida wahingoitta hänen Christityitäns. Mutta wijmeisnä päiwänä pitä tämän caiketi täytettämän. Josta myös on selke/ että tämä ennustus on Christuxen waldacunnasta/ cosca Pawalikin sen sijhen sowitta.
V. 9. Cadzo/ tämä on meidän Jumalam ) se on/ tämä on Christus/ jonga he heidän silmilläns olit näkewät.