Propheta  Jesaia .

LII.  Lucu .

CHristus Jumalan poica herättä Canssans walmistaman idzens/ ja ottaman sitä pelastusta wastan/ joca hänen cauttans oli tapahtuwa/ v. 1.
ilmoitta/ cuinga lohdullisen ja hywän sanoman hänen Apostolins piti heidän saarnallans tuoman/ v. 7.
neuwo sentähden heitä riemuidzeman/ ja riendä idzens pois saastaisten syndisten tykö/ v. 9.

Jes 52:1 NOuse/ nouse Zion/ pue sinun wäkewytes sinun päälles/ caunista sinuas jalost sinä pyhä Caupungi Jerusalem.
Jes 52:2 Sillä ei tästedes yxikän ymbärileickamatoin eikä saastainen pidä sinusa hallidzeman. Pudista tomu/ nouse ja istu Jerusalem.
Jes 52:3 Päästä sinus cahleista/ sinä fangittu Zionin tytär: sillä näin sano HERra: te oletta tyhjän mydyt/ ja ilman rahata te lunastetan.
Jes 52:4 Sillä nijn sano HERra Jumala: minun Canssan meni ensin alas Egyptin/ oleman siellä wierasna/ ja Assur on heille wäkiwalda tehnyt ilman syytä.
Jes 52:5 Waan mitä tämän edest tehdän? sano HERra: sillä minun Canssan huckan wietellän/ että ne jotca heitä hallidzewat/ saattawat heidän itkemän/ sano HERra.
Jes 52:6 Ja minun nimen pilcatan päiwä päiwäldä sentähden pitä minun Canssan sinä päiwänä minun nimeni tundeman.
Jes 52:7 Sillä cadzo/ minä puhun idze: O cuinga suloiset owat nijden jalat wuorilla jotca rauha julistawat/ jotca hywä saarnawat/ autuden ilmoittawat.
Jes 52:8 Jotca Zionille sanowat: sinun Jumalas on Cuningas/ sinun wartias huutawat corkiast ja iloidzewat: sillä se nähdän ilmeisest cosca HERra käändä Zionin.
Jes 52:9 Iloitcat ja riemuitcat te Jerusalemin autiat: sillä HERra on hänen Canssans wahwistanut/ ja Jerusalemin päästänyt.
Jes 52:10 HERra on ilmoittanut hänen pyhän käsiwartens caickein pacanain silmäin edes/ nijn että caicki mailman äret näkewät meidän Jumalam autuden.
Jes 52:11 PAetcat/ paetcat/ lähtekät sieldä ja älkät mihingän saastaiseen sattuco/ mengät ulos heidän tyköns/ puhdistacat teitän/ te jotca HERran calua cannat.
Jes 52:12 Sillä ei teidän pidä lähtemän nopiast/ eli waeldaman pagolla: sillä HERra on lähtewä teidän edellän/ ja Israelin Jumala on cocowa teitä.
Jes 52:13 CAdzo/ minun palwelian teke toimellisest/ ja corgotetan/ nostetan/ ja tule sangen corkiaxi.
Jes 52:14  Nijn että monda sinusta heidäns pahenda/ että hänen muotons on rymembi muita ihmisiä/ ja hänen hahmons on nijncuin ihmistengin lasten.
Jes 52:15  Mutta nijn on hän monda pacanata prijscottawa/ että myös Cuningatkin heidän suuns hänen edesäns tuckiwat: sillä joille ei mitän hänestä ilmoitettu ollut/ nekin hänen ilolla näkewät ja jotca ei mitän sijtä cuullet ole/ nekin hawaidzewat.

Vers. 2. Ei yxikän ymbärileickamatoin ) Tämä lupaus täytetän äsken täydellisest taiwallises elämäs.
v. 3. Tyhjän mydyt ) se on/ te oletta Adamin langemisen cautta turmellut/ waan te wapahdetan minun ansioni cautta/ Rom. 5:19.
v. 5. Saattawat heidän itkemän ) Sen teit Phariseuxet opillans/ jotca ainoastans opetit Lakia ja Isäin käskyjä?/ ja ei lohduttanet Evangeliumilla murhellisia omia tundoja.
v. 12. Nopiast ) Nijncuin he pelgolla läxit Egyptist/ Exod. 12:33.