Propheta  Jesaia .

LIX.  Lucu .

PRopheta opetta ettei Jumalan sijhen syytä ole/ ette hän aina cuule ja auta Canssans/ waan heidän oma syndins/ jotca Jumalan ja ihmisen yhdest eroittawat/ v. 1.
sillä he tekewät caickinaista syndiä ja wääryttä/ joita hän täsä pitkäldä luettele/ v. 3.
sentähden cosca he apua ja lohdutusta toiwowat Jumalada/ rangaise hän heitä/ ja anda heidän pysyä pimeydesäns/ jota he racastawat/ v. 9.
cuitengin ettei yhtän ollut joca tästä lucua piti/ tahto idze HERra lähettä heille yhden/ joca heitä oli auttawa ja häwittäwä heidän wihollisens/ nimittäin/ Christuxen/ v. 16.
jonga suusta ja siemenen suusta ei pitänyt HERran sanan ijancaickisest puuttuman/ v. 21.

Jes 59:1 CAdzo/ ei HERran käsi ole lyhetty/ nijn ettei hän woi autta/ ja ei hänen corwans ole paxut/ ettei hän cuule:
Jes 59:2 Waan teidän pahuden eroitta teidän ja teidän Jumalan toinen toisestans/ ja teidän syndin kätkewät pois hänen caswons teildä/ nijn ettei teitä cuulla.
Jes 59:3 Sillä teidän käten owat saastutetut werellä/ ja teidän sormen pahalla curilla/ teidän huulen puhuwat walhetta/ ja teidän kielen latelewat wääryttä.
Jes 59:4 Ei ole yhtän joca saarna wanhurscautta eli duomidze uscollisest. Turhuteen luotetan ja puhutan kelpamattomia/ onnettomudesta owat he rascat/ ja synnyttäwät tuscan.
Jes 59:5 He hautowat Basiliscuxen munia/ ja cutowat hämmähäkin wercko/ jos jocu syö hänen munians/ nijn hänen täyty cuolla/ jos myös nijtä poljetan/ nijn nijstä tule kyykärme.
Jes 59:6 Heidän hämmähäckins wercot ei kelpa waatteixi/ ja heidän tecons ei kelpa peitoxexi: sillä heidän työns on waiwa/ ja heidän käsisäns on wäärys.
Jes 59:7 Heidän jalcans juoxewat pahaan/ ja owat nopsat wuodattaman wiatoinda werta/ heidän ajatuxens owat tusca/ heidän tiens on wahingo ja häwitys.
Jes 59:8 Ei he tunne rauhan tietä/ eikä ole oikeutta heidän käymisisäns/ he owat wäärät heidän teisäns/ joca sitä käy/ ei hänellä ole ikänäns rauha.
Jes 59:9 SEntähden on meistä oikeus caucana/ ja en me saa oikeutta/ me odotamme walkeutta/ cadzo/ nijn tule pimexi: paistetta/ ja cadzo/ me waellamme sumusa.
Jes 59:10 Me haparoidzem tietä nijncuin sokiat/ ja osamme nijncuin ne joilla ei silmiä ole. Me louckamme idzem puolipäiwänä nijncuin hämärisä/ me olemma pimeydes nijncuin cuollet.
Jes 59:11 Me myrisemme caicki nijncuin Carhut/ ja waikeroidzemme nijncuin mettiset: sillä me odotamme oikeutta/ ja cadzo/ ei ole siellä ketän: autuutta/ ja cadzo/ se on meistä caucana.
Jes 59:12 Sillä meidän ricoxiam on sinun edesäs aiwa paljo/ ja meidän syndim owat rascat meitä wastan: sillä meidän ricoxemme on meitä läsnä/ ja me ricomme tieten/ ricoxella ja walhella HERra wastan.
Jes 59:13 Luopumisella meidän Jumalastam puhuman wääryttä ja tottelemattomutta/ ajatellaxem ja ladellaxem wääriä sanoja sydämestä.
Jes 59:14 Sentähden on myös oikeus palainnut tacaperin/ ja wacuus on cauwas mennyt: sillä totuus puto catuille/ ja wacuus ei taida tulla edes.
Jes 59:15 Totuus on pois/ ja joca luopu pahasta/ hänen pitä oleman jocaidzen saalina. SEncaltaisia näke HERRA/ ja se on hänelle nuria ettei oikeutta ole.
Jes 59:16 Ja hän näke ettei yhtän miestä ole/ ja ihmettele ettei kengän pyydä sitä sowitta. Sentähden autta hän idze händä hänen käsiwarrellans/ ja hänen wanhurscaudens pitä hänen tallella.
Jes 59:17 Sillä hän puke päällens wanhurscauden nijncuin rautapaidan/ ja pane autuuden rautalakin päähäns/ ja puetta idzens costaman/ ja puke päällens kijwauxen nijncuin hamen:
Jes 59:18 Nijncuin se joca costa wihollisillens ja tahto maxa hänen wihamiehillens julmudella/ ja luodoille tahto hän maxa.
Jes 59:19 Että HERran nime peljätäisin lännestä/ ja hänen cunniatans idästä/ cosca hän on tulewa nijncuin tydytetty wirta/ jonga HERran tuuli aja matcan.
Jes 59:20 Sillä nijlle Zionis on tulewa wapahtaja/ ja nijlle cuin idzens käändäwät synneistä pois Jacobis/ sano HERra.
Jes 59:21 Ja minä teen tämän lijton sinun cansas/ sano HERra: minun hengen joca sinun päälläs on/ ja minun sanani/ jotca minä sinun suuhus pannut olen/ ei pidä huikendeleman sinun suusas/ eikä sinun siemenes suusa/ ja lastes lasten suusa/ sano HERra/ nyt nijn ijancaickiseen.

Vers. 4. Duomidze ) se on opetta: sillä hän puhu täsä wääristä opettaista.
v. 5. He hautowat Basiliscuxen munia ) Näillä wertauxilla puhu hän wääristä opettaista/ ja heidän opetuxens hyödytyxest ja hedelmäst.
v. 9. Walkeutta ) se on/ sitä oikiata Jumalan sanan ymmärrystä/ hywä neuwo ja lohdutusta. ( Pimexi ) se on/ erhettymys/ paha neuwo/ suru ja murhe. Cadzo Hiob. 22:11.
v. 16. Pyydä sitä sowitta ) se on/ ettei yxikän ihminen taitanut autta täsä tuscas/ tahdoi HERra idze tätä armahta/ ja lähettä heille wapahtajan
v. 21. Sinun siemenes suusa ) Täsä luwatan ettei Christuxen seuracunnan pidä ikänäns oleman paidzi hänen sanans ijancaickisest. Joca yhteisest ymmärretän hänen seuracunnastans/ nijn että se aina mailman loppun asti on pysywä/ Matth. 16:18. Mutta ei tällä wahwisteta ettei Ruomin eli Grekin seuracunda exy: sillä cosca he luopuwat Jumalan sanasta/ nijn ei he ole enämbi hänen seuracundans/ sillä hänen lambans cuulewat hänen änens. Ja silloin taita HERralla olla muisa paicoisa hänen seuracundans/ jotca hänen sanans pitäwät/ ja nijn tule cuitengin tämä lupaus täytetyxi.