Propheta  Jesaia .

LIV.  Lucu .

PRopheta lohdutta Jumalan seuracunda/ että ehkä hän oli silloin wähäinen ja ylöncadzottu/ nijncuin hyljätty waimo/ nijn oli se cuitengin wähän ajan peräst nijn caswawa/ ja lewewä/ että myös pacanaingin piti joutuman hänen lapsixens/ v. 1.
sillä HERra hänen miehens/ joca hänen silmän rapäyxexi oli hyljännyt/ tahdoi händä taas ijancaickisella armolla coota/ v. 5.
lupa raketa ja walmista händä caunist/ v. 11.
mutta caickein jotca idzens asettawat händä wastan/ ei pidä menestymän/ v. 15.

Jes 54:1 RIemuidze sinä hedelmätöin/ joca et synnytä/ iloidze riemulla/ ja ihastu sinä joca et rascas ole. Sentähden on sillä yxinäisellä enämbi lapsia/ cuin sillä jolla mies on/ sano HERra:
Jes 54:2 Lewitä teldas sia/ ja wenytä asumises waate/ älä säästä/ pidennä köytes/ ja kijnnitä waajas lujast.
Jes 54:3 Sillä sinun pitä oikialle ja wasemalle puolelle lewenemän/ ja sinun siemenes pitä pacanat perimän/ ja aukeisa Caupungeisa asuman.
Jes 54:4 Älä pelkä: sillä et sinä tule häpiään/ älä ole caino: sillä ei sinun pidä häpiään tuleman. Waan sinun pitä sinun neidzydes häpiätä unohtaman/ ja sinun leskiydes cainousta ei sillen muistaman.
Jes 54:5 Sillä joca sinun tehnyt on/ hän on sinun miehes/ HERra Zebaoth on hänen nimens/ ja Israelin Pyhä sinun lunastajas/ joca caiken mailman Jumalaxi cudzutan.
Jes 54:6 Sillä HERra on saattanut sinun huutoon/ että sinä olet nijncuin hyljätty/ ja sydämest murhellinen waimo/ ja nijncuin nuori emändä joca hyljätty on/ sano sinun Jumalas.
Jes 54:7 Minä olen wähäxi silmän räpäyxexi sinun hyljännyt/ mutta minä tahdon sinua suurella laupiudella taas edziä.
Jes 54:8 Minä olen wihasani minun caswoni wähäxi silmän räpäyxexi kätkenyt sinulda/ mutta minä tahdon armahta sinua ijancaickises armos/ sano HERra sinun lunastajas:
Jes 54:9 Sillä tämä on minulle olewa nijncuin Noahn wesi/ cosca minä wannoin/ ettei Noahn wedet pitänyt sillen käymän maan ylidze. Juuri nijn olen minä nyt wannonut/ ettei minun sillen pidä sinulle wihastuman/ eikä sinua rangaiseman.
Jes 54:10 Sillä wuoret pitä wälttämän ja cuckulat langeman/ mutta minun armon ei pitä sinusta poickeman/ ja minun rauhani lijtto ei pidä langeman pois/ sano HERra sinun armahtajas.
Jes 54:11 SInä radollinen/ jonga päälidze caicki tuulet käywät/ ja sinä turwatoin/ cadzo/ minä panen sinun kiwes nijncuin caunistuxen/ ja tahdon sinun perustuxes Saphireillä laske.
Jes 54:12 Ja sinun ackunas Christallist raketa/ ja sinun porttis Rubinist/ ja caicki sinun äres walituista kiwistä.
Jes 54:13 Ja caicki sinun lapses opetetut HERralda/ ja suuri rauha walmistetan sinun lapsilles wanhurscauden cautta.
Jes 54:14 Sinun pitä oleman caucana wäkiwallast ja wäärydest/ ettes nijtä pelkä/ ja hämmästyxest: sillä ei sen pidä sinua lähestymän.
Jes 54:15 Cadzo/ cuca tahto sinua wastan coota ja sorta sinua/ jos he ilman minuta coconduwat?
Jes 54:16 Cadzo/ minä sen teen/ että seppä/ joca hijlet tules hehgutta/ teke yhden asen työtäns warten: nijn minä myös teen/ että raatelia hucku.
Jes 54:17 Sillä jocainen ase joca walmistetan sinua wastan/ ei pidä menestymän: ja caicki kielet jotca heitäns asettawat sinua wastan/ pitä sinun duomios cadottaman. Tämä on HERran palwelian perimys ja heidän wanhurscaudens minusta/ sano HERra.

Vers. 10. Hedelmätöin ) Jumalan seuracunda cudzuttin silloin hedelmättömäxi/ hyljätyxi/ leskexi/ etc. sillä hänellä oli nijn wähä lapsia/ nimittäin/ ainoastans Judan Canssa/ ja piti silloin nijncuin hyljätty waimo fangittaman ja Babelijn wietämän. Mutta Udes Testamendis piti hänen tuleman hedelmälisexi: sillä hänen miehens eli ylkäns Christus oli hänelle toimittawa monda lasta/ nimittäin/ pacanat/ joiden piti silloin myös oppiman tundeman HERran/ ja tuleman hänen ja hänen seuracundans lapsixi.
v. 4. Neidzydes ) se on/ ettäs lapsitoinna ja ilman miehetä murhes ja wiheljäisydes ollut olet.
v. 11. Saphireist ) Nämät kiwet osottawat Christuxen/ sen oikian perustuxen ja culmakiwen/ josta puhutan/ sup. c. 28:16. Eph. 2:20. Ja hänen Apostoleitans/ nijncuin muitakin uscollisia opettaita/ 1. Pet. 2:5. joille HERra oli andawa hänen seuracundans Udes Testamendis/ joilda se piti rakettaman.
v. 13. Opetetut HERralda ) Ei sijtä wahwisteta ettei heidän pitänyt tarwidzeman cuulla Jumalan sana: waan heidän piti tuleman oppenexi Jumalan sanan cautta/ pyhän Evangeliumin saarnasta.
v. 16. Seppä ) se on/ lahcocunnat ja Jumalan seuracunnan häwittäjät/ ne tulewat HERran Jumalan sallimisest Jumalan sana wastan/ ihmisten kijttämättömyden tähden/ 2. Thess. 2:10 coetteleman oikeita/ 1. Cor. 11:18. cuitengin pitä heidän idzens sillä turmeleman/ eikä oikeita Jumalalda walituita.