Propheta  Jesaia .

XXXVIII.  Lucu .

PRopheta kirjoitta wielä/ cuinga Cuningas Jehiskia tuli sillä ajalla cuolemakielijn/ ja HERra andoi hänelle sanotta/ että hänen piti cuoleman/ v. 1.
mutta cosca hän rucoili/ pidensi HERra hänen ikäns wielä wijdexitoistakymmenexi wuodexi/ v. 3.
sentähden kijttä hän ja ylistä Jumalata caunilla kijtoswirrellä/ v. 9.

Jes 38:1 SIlloin tuli Jehiskia cuolema kielijn: Ja Propheta Jesaia Amozin poica tuli hänen tygöns/ ja sanoi hänelle: näin sano HErra: toimita talois: sillä sinun pitä cuoleman/ ja ei hengisä oleman.
Jes 38:2 Nijn käänsi Jehiskia caswons seinän päin/ ja rucoili HERra/ ja sanoi:
Jes 38:3 Ajattele cuitengin HERra/ cuinga minä sinun edesäs olen totuudes täydellisellä sydämellä waeldanut/ ja olen tehnyt mitä sinulle on ollut otollinen. Jehiskia itki catkerast.
Jes 38:4 SIlloin tuli HERran sana Jesaian tygö/ ja sanoi: mene ja sano Jehiskialle:
Jes 38:5 Näin sano HERra sinun Isäs Dawidin Jumala: Minä olen cuullut sinun rucouxes/ ja nähnyt sinun kyyneles/ cadzo/ minä lisän wielä nyt sinun päiwijs wijsitoistakymmendä wuotta.
Jes 38:6 Ja wapahdan sinun tämän Caupungin cansa Assyrian Cuningan kädestä: sillä minä tahdon hywin warjella tämän Caupungin.
Jes 38:7 Ja tämä olcon merkixi HERralda/ että HErra on tämän tekewä nijncuin hän on sanonut.
Jes 38:8 Cadzo/ minä tahdon wetä warjon tacaperin Ahaxen Säijäristä/ kymmenen juonda cuin hän on juosnut ylidzen/ nijn että Auringon pitä käymän tacaperin kymmenen juonda/ jotca hän Säijäris on juosnut ylidzen.
Jes 38:9 TÄmä on Jehiskian Judan Cuningan kirjoitus/ cosca hän sairastanut oli/ ja hänen taudistans oli terwexi tullut.
Jes 38:10 MInä sanoin minun päiwäini lyhettäis: nyt minun täyty mennä haudan owelle/ ennencuin minä sen huomaidzin/ ja ajattelin wielä edemmä eläxeni.
Jes 38:11 Minä sanoin: en minä sillen HERra enämbi näe/ ja HERra eläwitten maasa. En minä sillen ihmisiä näe/ nijden seas jotca mailmasa eläwät.
Jes 38:12 Minun aican cului/ ja on minulda otettu pois/ nijncuin paimenen maja: ja minä rewein pois minun elämäni nijncuin Canguri.
Jes 38:13 Hän catcais minun nijncuin hienon langan/ sinä lopetat minun huomenisest ehtosen asti. Minä ajattelin: josca minä eläisin amun asti/ mutta hän särki caicki minun luuni nijncuin Lejoni: sillä sinä lopetat minun huomenisest ehtosen asti.
Jes 38:14 Minä cuicutin nijncuin Curki ja Pääskyinen/ ja waikeroidzin nijncuin Mettinen: minun silmän rupeisit puhkeman: HERra/ minä kärsin tusca/ huojenna minulda.
Jes 38:15 O cuinga minä puhua tahdon/ että hän sen minulle lupais/ ja teke myös sen. Sentähden minä tahdon caickena minun elinaicanani tämän minun sieluni murhen tähden cartella.
Jes 38:16 HERra/ sijtä eletän/ ja minun hengeni elämä on sijnä coconans: sillä sinä annoit minun nuckua/ ja teit minun taas eläwäxi.
Jes 38:17 Cadzo/ suuri hätä oli minulle turwasta/ mutta sinä olet minun sieluni sydämelisest wapahtanut/ ettei se huckuis: sillä sinä heitit caicki minun syndin selkäs taa.
Jes 38:18 Ei Helwetti sinua kijtä/ eikä cuolema sinua ylistä/ ei myös ne sinun totuuttas odota/ jotca ales cuoppan menewät.
Jes 38:19 Waan ainoastans eläwät kijttäwät sinua/ nijncuin minäkin nyt teen: Isän pitä lapsillens sinun totuuttas ilmoittaman.
Jes 38:20 HERra auta minua/ nijn me weisam minun weisuni/ nijncauwan cuin me eläm/ HERran huonesa.
Jes 38:21 JA Jesaia käski otta woidetta fijcunista/ ja panna paisens päälle/ että se tulis terwexi.
Jes 38:22 Mutta Jehiskia sanoi: mikä mercki on/ että minun pitä menemän ylös HERran huonesen?

Vers. 1. Sillä sinun pitä cuoleman ) Cadzo/ 4. Reg. 20:1 nijn myös Damascen. Dialog. Manich. cansa lopulla.
v. 3. Ajattele sijs HERra ) Cadzo Nehem. 13:22. ja 31. v. eod. Täydellä sydämellä ) se on/ minä olen ilman ulcocullaisutta täydellä todella edzinyt sinun cunniatas/ sekä asettaman puhdasta Jumalan palwelusta ja hallitusta.
v. 14. Minun silmän rupeisit puhkeman ) Ne cuin cowin kipet owat/ cadzowat ylidze niscans/ nijncuin silmät tahdoisit päästä pudota pois.
v. 16. Sijtä eletän ) se on/ sencaltaisista sinun sanoistas/ ettäs lupat meidän saawan elä/ mutta ei meidän wäestäm eli woimastam.
v. 18. Sinun totuttas ) se on/ sinun lupaustas armosta ja elämästä.