Propheta  Jesaia .

XLI.  Lucu .

JUmala puhu idze caickein pacanain tygö/ ja osotta hänens olewan ainoastans Jumalan/ joca on cudzunut Abrahamin Ehaldeasta/ ja andanut woitta monet pacanat ja heidän epäjumalans/ v. 1.
lohdutta Canssans/ että hän on heitä warjelewa/ ja andawa heidän wihollisens häpiään tulla/ v. 8.
lupa anda radollisille ja murhellisille saarnata suloista Evangeliumita/ v. 17.
pilcka caickia pacanain jumalita/ ettei he tiedä mitä tapahtuwa on/ eikä taida mitän tehdä/ hywä eli paha/ v. 21.
waan hän ilmoitta ainoastans/ mitä tapahtuman pitä/ v. 25.


Jes 41:1 LUodot olcan äneti minun edesäni/ ja Canssa wahwistucon/ astucan edes ja puhucan. Käykäm oikeudelle toinen toisemme cansa.
Jes 41:2 Cuca on herättänyt wanhurscan idästä? cuca hänen cudzui käymän? cuca andoi pacanat ja Cuningat hänen eteens/ että hän tuli woimallisexi heidän päällens/ ja andoi heidän miecallens nijncuin tomun/ ja joudzellens nijncuin acanat/ jotca hajotetan.
Jes 41:3 Ja hän ajoi heitä taca ja pääsi rauhas sitä tietä/ jota ei hänen jalcans ennen käynyt.
Jes 41:4 Cuca teke ja toimitta sen/ ja cudzu sugut/ yhden toisens perästä/ aina algusta? Minä olen HERra sekä ensimäinen että wijmeinen/ idze minä.
Jes 41:5 Cosca luodot näit sen/ pelkäisit he/ ja maan äret peljästyit.
Jes 41:6 He lähestyit ja astuit edes/ autit toinen toistans/ ja sanoit lähimmäisellens: ole hywäs turwas.
Jes 41:7 Puuseppä otti hopiasepän tygöns/ joca tasoitti wasaralla alaisimen päällä/ ja sanoi: kyllä se pysy. Ja he wahwistit sen nauloilla/ ettei se sinne tänne huljuis.
Jes 41:8 MUtta sinä Israel minun palwelian/ Jacob jonga minä olen walinnut/ sinä Abrahamin minun ystäwäni siemen/
Jes 41:9 Jonga minä olen wahwistanut aina mailman ärestä/ ja olen sinun cudzunut hänen jalgoistans/ ja sanoin sinulle: sinun pitä oleman minun palweliani: sillä minä walidzen sinun/ ja en hyljä sinua.
Jes 41:10 Älä pelkä/ minä olen sinun cansans/ älä harhaele: sillä minä olen sinun Jumalas/ minä wahwistan sinun/ minä autan myös sinua/ minä tuen sinun minun wanhurscaudeni oikialla kädellä.
Jes 41:11 Cadzo/ caicki ne/ jotca owat angarat sinua wastan/ pitä nauroon ja häpiään tuleman/ ja joutuman nijncuin tyhjäxi/ ja ne miehet jotca sinun cansas rijtelewät/ pitä huckuman.
Jes 41:12 Nijn että sinun pitä kysymän heitä ja ei löytämän: Ne miehet jotca sinun cansas torelewat/ pitä tuleman nijncuin tyhjä/ ja ne miehet jotca sotiwat sinua wastan/ pitä saaman loppuns.
Jes 41:13 Sillä minä olen HERra sinun Jumalas/ joca sinun oikian kätes wahwistan/ ja sanon: älä pelkä/ minä autan sinua.
Jes 41:14 Älä sijs nyt pelkä sinä mato Jacob/ te köyhä joucko Israel/ minä autan sinua/ sano HERra/ ja sinun wapahtajas se Pyhä Israelis.
Jes 41:15 Cadzo/ minä olen sinun tehnyt udexi teräwäxi rautaisexi warstaxi/ että sinä tapat wuoria/ ja muserrat heitä/ ja teet corkeudet nijncuin acanat/
Jes 41:16 Sinun pitä hajottaman heitä/ nijn että tuuli wie heidän pois/ ja tuulispää wiscoi heidän sinne ja tänne: mutta sinä iloidzet HERrasa/ ja kerscat idzes Israelin Pyhästä.
Jes 41:17 Radolliset ja köyhät edziwät wettä/ ja ei ole mitän. Heidän kielens cuiwettu janosta/ mutta minä HERra tahdon heitä cuulla: minä Israelin Jumala en tahdo heitä hyljätä.
Jes 41:18 Waan minä awajan wirrat corkeuxilla/ ja lähtet keskellä ketoja.
Jes 41:19 Minä teen corwen wesilammicoixi/ ja carkiat maat luondolähteixi/ Minä annan corwesa Cedri/ Sitti/ Myrthi ja Öljypuita/ minä annan kedolla Cuusen/ Böökin ja Buxpuun ynnä.
Jes 41:20 Nähtä/ tuta/ ja ymmärtä ja huomatta/ että HERran käsi on nämät tehnyt/ ja se Pyhä Israelis on nämät luonut.
Jes 41:21 ANdacat sijs teidän asian tulla edes/ sano HERra/ tuocat edes/ misä te luuletta woittawan/ sano Jacobin Cuningas.
Jes 41:22 Anna heidän astua edes/ ja ilmoitta tulewaisia asioita/ ilmoittacat meille ja ennustacat jotain edellä/ ottacam sydämelläm waari/ ja ajatelcam cuinga tästedes tulewa on/ eli anna meidän cuulla mitä tuleman pitä.
Jes 41:23 Ilmoittacat meille mitä tästedes on tulewa/ nijn me ymmärräm teidän olewan jumalat/ tehkat hywä eli paha/ nijn me puhum sijtä ja cadzelem ynnä.
Jes 41:24 Cadzo/ te oletta tyhjäst/ ja teidän tecon pahembi Kyykärmettä/ ja joca teitä walidze/ on cauhistus.
Jes 41:25 Mutta minä herätän yhden pohjasta/ ja hän tule idästä/ hän on heille saarnawa minun nimeni/ ja hän käy woimallisten päällä nijncuin sawen/ ja sotcu sawe nijncuin sawenwalaja.
Jes 41:26 Cuca taita jotain ilmoitta algusta/ että me ymmärräisim? eli ennusta edellä/ että me sanoa mahdaisim? sinä puhut oikein. Mutta ei täsä ole yhtän ilmoittajata/ ei yhtän joca jotain anda cuulla/ ei yhtän joca teildä yhdengän sanan cuule.
Jes 41:27 Minä olen ensimäinen joca sanon Zionille: cadzo/ siellä on se/ ja andacat Jerusalemille saarnaja.
Jes 41:28 Mutta tänne minä cadzelen/ ei siellä ole ketän ja cadzon heidän keskelläns/ mutta ei siellä ole yhtän neuwonandajata: minä kysyn heille/ ja heidän pidäis wastaman minua.
Jes 41:29 Cadzo/ se on caicki tusca/ sula turhuus/ ja heidän työns on turha/ heidän epäjumalans owat tuuli ja tyhjys.

Vers. 2. Wanhurscan ) se on/ Abrahamin.
V. 6. Sanoit lähimmäisellens ) Hän naura pacanoita/ että he nijn waiwawat idzens heidän epäjumalan palweluxellans/ sillä he pelkäwät tulewans woitetuxi ja poljetuxi.
V. 9. Hänen jaloistans ) se on/ Egyptin pääruhtinoista.
V. 15. Warstaxi ) Tämä on ymmärrettäwä hengellisestä woitosta/ cuin pyhäin Apostolein piti saaman caikista pacanain epäjumalista ja heidän palwelioistans.
V. 18. Wirrat ) se on/ evangeliumin lohdulliset saarnat.
V. 19. Corwen ja carkiat maat ) se on köyhät ja murhelliset Judalaiset ja pacanat/ joilla ei ennen yhtän lohdutusta ollut. V. eod. Cedri/ Sitti ) se on/ monda Cuningasta/ Förstiä ja wäkewätä piti myös käätyxi tuleman/ ja oleman hedelmäliset puut HERRAN krydimaasa. Sup. 35:1. ja 7.
V. 22. Mitä tulewa on ) Waicka pacanalliset epäjumalat eli Satan on taitanut jotain ennusta/ cuin piti tapahtuman/ taicka luonnollisista syistä/ eli pitkästä coettelemuxesta/ taicka sijtä cuin ennen Jumalan sanas oli ilmoitettu/ cuitengin ettei hän idzestäns ole sencaltaisia tiennyt/ eli hänen woimasans ollut: on hän sangen pimest ja sokest sijtä puhunut/ ja usein walhetellut/ ja nijn on hänen ennustuxillans tyhjän rauwennut/ cuin hänen wastauxistans ( oraculis ) on tiettäwä: mutta joilla ei yhtän luonnollista syytä ole/ eikä Jumalalda ole ilmoitettu/ ei hän sijtä ensingän tiedä/ eikä taida mitän hywä eli paha tehdä ( jos sijtä tapahtu ) ilman Jumalan sallimista.
V. 24. Joca teitä walidze ) Joca teitä racasta ja otta wastan teidän menon ja tecon/ hän on cauhistus.
V. 25. Yhden pohjasta ) se on Christuxen Nazarethist/ hän on nijn saarnawa/ että wäkewät pitä tuleman ylöncadzotuxi. V. eod. Woimallisten ) Woimallisexi hän täsä cudzu Saganim/ ne owat ylimmäiset hengellises säädys/ nijncuin ylimmäiset Papit/ Lewitat etc.