Propheta  Jesaia .

XXII.  Lucu .

PRopheta ennusta Jerusalemia ahdistettawan ja sen asuwaiset wietäwän fangina pois/ v. 1.
waicka he tuhlawat/ ja caicki hywät neuwot hyljäwät/ v. 13.
erinomattain ennusta hän Sebnan pandawan wiralda pois/ v. 15.
ja Eliakimin tulewan hänen siaans/ v. 20.


Jes 22:1 TÄmä on Näkylaxon cuorma: mikä teidän on/ että te nijn caicki juoxette caton päälle?
Jes 22:2 Sinä olet täynäns humu/ Caupungi täynäns wäke/ iloinen Caupungi/ sinun lyötys ei ole miecalla lyödyt/ ja ei ole cuollet sodasa.
Jes 22:3 Waan caicki sinun päämiehes owat poikennet joudzesta pois/ ja owat fangitut/ caicki cuin sinusa löyttin/ owat fangitut ja cauwas paennet.
Jes 22:4 Sentähden minä sanon: mengät pois minun tyköni/ andacat minun itke waikiast/ älkät ahkeroitco minua lohdutta minun Canssani häwityxen tähden:
Jes 22:5 Sillä se on capinan/ sortamisen ja surun päiwä HERralda HERralda Zebaothilda/ Näkylaxosa muurein alda caiwamisen tähden/ ja huudon tähden wuorella.
Jes 22:6 Että Elam lähte wijnellä/ waunuilla/ wäellä/ radzasmiehillä/ ja Kir wälcky kilweistä.
Jes 22:7 Ja tapahtu että sinun walitut laxos owat täynäns waunuja/ ja radzastajat sioittawat idzens owein eteen.
Jes 22:8 Silloin pitä Judan peitoxen awattaman/ että aset nähdän silloin medzähuonesa.
Jes 22:9 Ja te oletta näkewät monda reickä Dawidin Caupungis/ ja cocotte weden alemmaiseen lammickoon
Jes 22:10 Teidän pitä lukeman huonet Jerusalemis/ teidän pitä jaottaman huonet/ wahwistaxenne muureja.
Jes 22:11 Ja teidän pitä tekemän wesihaudan molembain muurein wälille/ sijtä wanhasta lammin wedestä/ cuitengin et te cadzo händä joca tämän teke/ etkä cadzele sitä joca sencaltaisia on cauca toimittanut.
Jes 22:12 Sentähden anda HERra HERra Zebaoth silloin julista/ että itketän ja murehditan/ ja hiuxet ajellan ja puetan säckijn.
Jes 22:13 Waicka ei nyt mitän muuta ole/ cadzo/ cuin ilo ja riemu/ teurasta härkiä/ tappa lambaita/ syödä liha/ juoda wijna/ ja sanoa: syökäm ja juocam/ meidän pitä cuitengin huomena cuoleman.
Jes 22:14 Tämä on HERran Zebaothin corwille tullut/ mitämax/ jos minä tämän pahan tegon annan andexi/ sijhenasti cuin te cuoletta/ sano HERra HERra Zebaoth.
Jes 22:15 NÄin sano HERra HERra Zebaoth: mene Rentmestarin tygö/ Sebnan Hoffmestarin tygö/ ja sano hänelle:
Jes 22:16 Mitä sinun täsä on/ kenengä oma sinä olet? ettäs annat hacata idzelles haudan corkeuteen/ ja olet nijncuin se joca anda idzellens tehdä asumasian wuorelle.
Jes 22:17 Cadzo/ HERra hylkä sinun/ nijncuin wäkewä mies heittä jongun pois/ ja temma sinun alas:
Jes 22:18 Ja pyöryttä sinun nijncuin kierican aukealla kedolla/ siellä sinun pitä cuoleman/ siellä pitä sinun callit waunus/ sinun herras huonen cansa tuleman häwäistyxexi.
Jes 22:19 Ja minä cukistan sinun säädystäs/ ja panen sinun pois wiraldas.
Jes 22:20 Ja silloin cudzun minä palweliani Eliakimin/ Hilkian pojan:
Jes 22:21 Ja panen hänen päällens sinun hames/ ja wyötän hänen sinun wyölläs/ ja annan sinun waldas hänelle/ että hän on nijden Isä/ jotca Jerusalemis ja Judan huonesa asuwat.
Jes 22:22 Ja panen Dawidin huonen awaimen hänen oljillens/ että hän awaja ja ei kengän sulkis/ että hän sulkis ja ei kengän awaja.
Jes 22:23 Ja minä lyön hänen naulan werost wahwaan paickaan/ ja hänellä on olewa cunnian istuin/ hänen Isäns huones.
Jes 22:24 Että hänen päällens ripustetan caicki hänen Isäns huonen cunnia/ lapset ja lasten lapset/ caicki pienet cappalet/ juomaastiat ja caickinaiset candelet.
Jes 22:25 Silloin/ sano HERra Zebaoth/ naula pitä otettaman pois/ joca wahwasa paicasa on/ nijn että hänen pitä rickanduman/ langeman/ putoman ja hänen cuormans huckuman: sillä HERra sen sano.

Vers. 1. Näkylaxon ) Hän cudzu Jerisalemin Näkylaxoxi/ että sijnä oli monda Näkiätä/ se on/ Prophetaita ja Jumalan sanan opettaita.
V. 6. Elam ) Owat Persianit Chalderein cansa. V. eod. Kir ) On osa Medereistä/ cuin nähdän 4. Reg. 16:8. & 17:6.
V. 8. Peitoxen ) se on/ Aitat ja caluhuonen pitä seisoman awoi wihollisille.
V. 13. Syökäm ) Näin he pilckaisit Prophetaita/ jotca heille cuoleman ilmoitit.
V. 17. Hylkä sinun ) Ettei hänen pitänyt huoneseens eli hautaan/ waan mualle haudattaman ja cuopattaman.
V. 22. Awaimen ) Että hän on olewa tawaran päällä hänen siasans. Tämä ennustus näky täytetyxi cosca Manasse tuli fangixi Babelijn/ ja tämä Eliakim sijtte tule Hoffmestarixi/ Infr. 36:3. joca sillä wälillä hallituxen piti woimasans/ ja cosca Manasse tuli jällens/ on hän cuuluisna pidetty hänen tykönäns.