Propheta  Jesaia .

XXIX.  Lucu .

JEsaia uhca Jerusalemin Caupungita ja sen asuwaisia/ ensist/ että heidän piti woitettaman pacanoilda/ v. 1.
jota woitto ei pitänyt wihollisen cuitengan cauwan nautidzeman/ v. 7.
sijtte/ että heidän piti sokeudella lyötämän/ nijn ettei heidän pitänyt ymmärtämän Jumalan sana ja Prophetaita/ v. 9.
että he palwelit Jumalata ainoastans ulconaisilla töillä/ luowuit hänen käskyistäns ja pidit ihmisten säätyjä/ v. 13.
luullen ettei Jumala sitä huomaidze eli sijtä lucua pidä/ v. 15.
sentähden hylkä HERra heitä/ ja anda pacanat tulla hänen tundoons jällens/ v. 17.
cuitengin piti monda Israelist käättämän heidän hapatuxestans/ ja suostuman Israelin Pyhään/ v. 22.


Jes 29:1 WOi Ariel Ariel/ sinä Dawidin leirin Caupungi/ te pidätte wuoden ajat ja pyhäpäiwät.
Jes 29:2 Mutta minä waiwan Arieli/ nijn että hänen pitä murhettiman ja surcutteleman/ ja oleman minulle oikia Ariel.
Jes 29:3 Sillä minä pijritän sinun joca culmalda/ ja ahdistan sinun Skantzilla/ ja annan panna wallit sinun ymbärilles.
Jes 29:4 Silloin pitä sinun alettaman/ ja maasta puhuman/ ja mutiseman puhellas tomusta/ että sinun änes on nijncuin noidan maasta/ ja sinun puhes pitä oleman nijncuin hawisewaisen tomusta.
Jes 29:5 Ja nijtä jotca sinua hajottawat/ pitä oleman nijn monda cuin piendä tomua/ ja tyranneja nijn monda cuin lendäwiä acanoita/ ja sen pitä ratki äkist tapahtuman.
Jes 29:6 Sillä sinun pitä HERralda Zebaothilda edzityxi tuleman/ tuulella/ maan järinällä/ suurella jylinällä/ tuulen pyöriäisellä/ rajuilmalla ja culuttawaisella tulen liekillä.
Jes 29:7 MUtta nijncuin yön näkö unesa/ nijn pitä caicki ne moninaiset pacanat oleman/ jotca sotiwat Arieli wastan/ caiken jouckons ja Skantzins cansa/ ja nijtä jotca händä ahdistawat.
Jes 29:8 Sillä nijncuin isowainen mies on syöpänäns/ mutta herättyäns on hänen sieluns wielä tyhjä/ ja nijncuin janowa mies on juopanans/ mutta herättyäns on hän woimatoin ja janoisans/ juuri nijn pitä myös nijden moninaisten pacanain oleman/ jotca sotiwat Zionin wuorta wastan.
Jes 29:9 WIipykät ja ihmetelkät/ eläkät hecumas ja juopucat/ ei cuitengan wijnasta/ horjucat/ ei cuitengan wäkewästä juomasta.
Jes 29:10 Sillä HERra on teille rascan unen hengen lähettänyt/ ja teidän silmän sulkenut. Teidän Prophetan/ päämiehen ja Näkiän on hän socaisnut.
Jes 29:11 Nijn että caickein Prophetain nägyt owat teille nijncuin lukitun kirjan sanat. Jos jocu sen andais sille cuin luke taita/ ja sanois: lues tätä/ ja hän wasta: en minä taida: sillä se on lukittu.
Jes 29:12 Eli jos jocu andais sille cuin ei luke taitais/ ja sanois: lues tätä/ ja hän wasta: en minä taida ensingän luke.
Jes 29:13 Ja HERra sano: Että tämä Canssa lähesty minua suullans/ ja cunnioidze minua huulillans/ mutta heidän sydämens on caucana minusta/ ja pelkäwät minua ihmisten käskyin jälken/ joita he opettawat.
Jes 29:14 Nijn minä myös teen tälle Canssalle ihmellisest/ hirmuisest ja camalast/ että heidän wijsastens wijsaus hucku/ ja heidän ymmärtäwäistens ymmärrys kätketän.
Jes 29:15 Woi nijtä jotca tahtowat olla salatut HERran edes/ peittä heidän aiwoituxens ja heidän tecons pimeydes pitä/ ja sanowat: cucasta meidän näke? eli cuca tunde meitä?
Jes 29:16 Mixi te nijn nuriat oletta? nijncuin sawenwalajan sawi ajattelis/ ja käsiala puhuis tekiästäns: ei hän ole minua tehnyt/ ja teco sanois tekiästäns: ei hän minua tunne.
Jes 29:17 Eiköst wähän hetken peräst Libanon pidä hedelmälisexi kedoxi tuleman/ ja hedelmälinen keto pitä medzäxi luettaman?
Jes 29:18 Silloin cuulewat cuuroit tämän kirjan sanoja/ ja sokiain silmät näkewät pimeydesä/ ja syngiäsä.
Jes 29:19 Ja radolliset saawat ilon HERrasta/ ja köyhät ihmisten seas riemuidzewat Israelin pyhäsä.
Jes 29:20 Cosca tyrannit huckuwat ja pilckajat loppuwat/ ja ne caicki teloitetan jotca walwowat/ että he paha tekisit.
Jes 29:21 Jotca ihmisen tekewät syndisexi sanan tähden/ ja wainowat rangaisians portisa/ ja poickewat oikeudesta walhen cautta.
Jes 29:22 Sentähden sano HERra/ Abrahamin lunastaja Jacobin huonelle näin: ei Jacob tule sillen häpiään/ eikä hänen caswons ole enämbi häpewä.
Jes 29:23 Sillä cosca he saawat lapsens nähdä/ minun käsialani/ heidän seasans/ nijn he pyhittäwät minun nimeni/ ja heidän pitä Pyhä Jacobis pyhittämän/ ja Israelin Jumalata pelkämän.
Jes 29:24 Sillä joilla exywäinen hengi on/ ne ottawat ymmärryxen/ ja turhan puhujat salliwat heitäns opetta.

Ver. 1. Ariel ) On Jumalan Lejoni. Nijn cudzutan Jerusalemin Caupungi/ että hän oli Jumalasa wäkewä. Mutta nyt pitä hän cudzuttaman Jumalan Lejonixi/ jota wastan Jumala tahto sotia.
V. 10. HERra on teille rascan unen hengen lähettänyt ) Syy seura. 13. versys/ nimittäin/ heidän ulcocullaisudens/ Jumalan sanan ylöncadze ja ihmisten oppi. Sentähden nijncuin Paulus sano: 2. Thess. 2:10. Ettei he racastanet totutta. Ei tämä nijn pidä ymmärrettämän/ että Jumala woimallisest waicutta sencaltaisen sokeuden ihmisen ymmärryxes: sillä caicki ihmiset owat muutoin luonnostans perisynnin cautta sokiat ja taitamattomat hengellisisä asioisa/ waan ettei hän anna heille hänen armojans ymmärtämän/ eikä walaise heitä/ waan salli Sathanan pitä heitä heidän exymisesäns/ heidän wastahacoisudens tähden/ ja se sanotan tulewan Jumalalda nijncuin rangaistus. Cadzo tästä enä Sup. 6:18. ja Exod. 4:21. Ihmisten käskyn jälken ) Tästä kirjoitta Cyprianus ettei yhtän traditiot eli ihmisen käskyä pidä Jumalan sanan werraxi wedettämän.
V. 17. Libanon ) Cadzo Infr. 32:15. ja 35:1.
V. 20. Paha ) se on/ wäärän opin ja kiwun.