Propheta  Jesaia .

XLVIII.  Lucu .

HERra neuwo ulcocullaisia ja cowacorwaisia/ jotca cuitengin cudzuttin hänen Canssaxens/ cuuleman/ v. 1.
että hän oli se/ joca heille edellä ilmoitti mitä oli tapahtuwa/ josta heidän piti tietämän/ että hän/ ja ei heidän epäjumalans sitä tehnyt: waicka hän hywin tiesi ei heidän sitä tottelewan/ v. 3.
cuitengin Nimens tähden ei hän tahtonut heitä peräti häwittä nijncuin he olit ansainnet/ v. 9.
Neuwo heitä wielä cuuleman/ että hän on se joca caicki oli luonut ja hallidze: sentähden tahdoi hän myös osotta woimans Chaldereisä/ v. 12.
Hän on se joca ennen heidän cansans oli puhunut/ ja oli myös nyt lähetetty HERralda ja hänen Hengeldäns/ opettaman heitä ja johdattaman oikialle tielle/ v. 16.
käske heidän lähte Babelist/ nijncuin he ennen olit lähtenet Egyptist/ v. 20.


Jes 48:1 CUulcat tätä te Jacobin huonesta/ te cuin cudzutan Israelin nimellä/ ja oletta culkenet Judan wedestä/ te jotca wannotte HERran nimeen/ ja muistatte Israelin Jumalan/ ei cuitengan totudes eikä wanhurscaudes.
Jes 48:2 Sillä he nimittäwät idzens pyhästä Caupungista/ ja luottawat heitäns Israelin Jumalaan/ joca cudzutan HERraxi Zebaothixi.
Jes 48:3 Minä olen ennen ilmoittanut tulewaisia/ minun suustani on se lähtenyt/ ja minä olen andanut sitä sanoa/ ja teen sen myös äkist/ että se tule.
Jes 48:4 Sillä minä tiedän sinun cowaxi/ ja sinun niscas on rautasuoni/ ja sinun odzas on waskesta.
Jes 48:5 Minä olen sen ilmoittanut ennen/ ja olen sen sinulle andanut sanoa ennencuin se tulican/ ettes sanois: minun epäjumalan sen teke/ ja minun cuwan ja epäjumalan on sen käskenyt.
Jes 48:6 Caicki nämät sinä cuulit ja näit/ ja et ole cuitengan sitä ilmoittanut: sillä minä olen edellä andanut sinulle sanoa usia ja salaisia/ joita et sinä tiennyt.
Jes 48:7 Mutta nyt on se luotu ja ei sijhen aican/ ja et sinä sijtä ole cuullut päiwäkän ennen/ ettei sinun pidäis sanoman:
Jes 48:8 Cadzo/ sen minä hywin tiesin: sillä et sinä sitä cuullut/ etkä sitä tiennyt/ ja sinun corwas ei ollut sijhen aican awattu. Mutta minä kyllä tiesin sinun cadzowan ylön/ joca olet nimitetty rickojaxi sinun äitis cohdusta.
Jes 48:9 Sentähden olen minä minun nimeni tähden pitkämielinen/ ja minun ylistyxeni tähden tahdon minä säästä sinua/ ettes tulis häwitetyxi.
Jes 48:10 Cadzo/ minä tahdon coetella sinua/ mutta ei nijncuin hopiata/ waan minä teen sinun walituxi murhen pädzisä.
Jes 48:11 Minun tähteni/ Ja/ minun tähteni tahdon minä tehdä/ etten minä häwäistyxi tulis: sillä en minä anna cunniatani toiselle.
Jes 48:12 CUule minua Jacob/ ja sinä minun cudzuttun Israel: Minä olen/ Minä olen ensimäinen ja wijmeinen.
Jes 48:13 Minun käten on perustanut maan/ ja minun oikia käten on kämmenellä mitannut taiwan: mitä minä cudzun/ se on cohta walmis.
Jes 48:14 Cootcat teitän caicki ja cuulcat/ cuca on näiden seas joca näitä ilmoitta taita? HERra racasta händä/ sentähden on hän osottawa hänen tahtons Babelis/ ja käsiwartens Chaldereis.
Jes 48:15 Minä/ Ja minä olen sen sanonut: Minä olen hänen cudzunut/ minä myös annan hänen tulla/ ja hänen tiens menesty hänelle.
Jes 48:16 Tulcat tänne minun tygöni/ ja cuulcat tätä: En minä ole ennen sala puhunut/ sijtä ajasta cuin se oli puhuttu olen/ minä siellä/ ja nyt lähettä minun HERra HERra ja hänen Hengens.
Jes 48:17 Nijn sano HERra sinun pelastajas/ se Pyhä Israelis: Minä olen sinun HERras Jumalas/ joca sinulle opetan mikä tarpellinen on/ ja johdatan sinun tietä jotas käyt.
Jes 48:18 O jos sinä pidäisit minun käskyistäni waarin/ nijn sinun rauhas olis nijncuin wirta/ ja wanhurscaudes nijncuin meren aldo.
Jes 48:19 Ja sinun siemenes olis nijncuin sanda/ ja cohtus hedelmä nijncuin hänen somerons/ joiden nime ei pidäis häwitettämän/ eli pyhittämän pois minun edesäni.
Jes 48:20 Lähtekät Babelist/ paetcat Chalderein tykö iloisella änellä ilmoittacat ja cuuluttacat/ wiekät se aina mailman ärijn/ ja sanocat: HERra on pelastanut hänen palwelians Jacobin.
Jes 48:21 Ei heitä jano waiwannut/ cosca hän johdatti heitä corwesa/ hän andoi heille wuota wettä calliosta: hän halcais callion/ ja sijtä wuoti wesi. Mutta jumalattomalla/ sano HERra/ ei ole rauha.

Vers. 6 Usia ) Nimittäin/ että heidän piti menemän fangixi Babelijn/ ja taas pelastettaman sieldä Cuningas Corexen cauta.
v. 10. Ei nijncuin hopiata ) se on/ en minä ratki tyynni puhdista heitä/ jotca ei ole sencaltaiset cuin heidän pidäis oleman
v. 11. Häwäistyxi ) Cadzo täsä että se on häwäistä Jumalata/ cosca jocu kersca idzens omista töistäns ja ansiostans.
v. 15. Hänen cudzunut ) Nimittäin/ Cuningas Corexen.
v. 16. Ja nyt lähettä minun HERra ) Ajattele/ että HERra joca idze on puhunut coco täsä lugus/ sanonut ilmoittanens mitä tapahtuwa oli/ luonens caicki cappalet/ etc. Hän sano idzens täsä olewan lähetetyn HERralda ja hänen Hengeldäns. Nijn ei se taida jocu muu olla cuin Jumalan Poica/ joca Isäldä lähetetän/ Ioh. 8. ja Pyhäldä Hengeldä/ Luc. 4. Nijncuin Pyhät Isät/ Basil. lib. 3. cap. ult tästä puhuwat
v. 20. Lähtekät Babelista ) Ope Prophetain puhenparsi: hän käske heidän lähte Babelist/ ikänäns cuin he jo olisit siellä fangittuna/ joca cuitengin monen wuoden peräst sijtte tapahdui.