Propheta  Jesaia .


XI.  Lucu .

JEsaia ennusta Christuxest/ hänen sugustans/ v. 1.
wirastans/ ja tegoistans/ v. 2.
erinomattain hänen Canssastans/ että ne eläwät rackaudes ja rauhas/ ylimmäiset ja alemmaiset/ ja nekin jotca juuri sopimattomat ja angarimmat wiholliset owat ollet/ v. 6.
pacanain ja jäänyitten Israelis rippuwan hänesä/ v. 10.
älkö mingän Canssan woiwan sitä estä/ waan caicken mailman tulewan hänelle ja hänen Canssallens alemmaisexi/ v. 14.


Jes 11:1 JA widza on putcahtawa Isain cannosta/ ja wesa on hedelmöidzewä hänen juurestans.
Jes 11:2 Jonga päälle HERran Hengi lewäjä/ wijsauden ja ymmärryxen hengi/ neuwon ja wäkewyden hengi.
Jes 11:3 Taidon ja HERran pelgon hengi/ ja hänen haistamisens on HERran pelgos olewa. Ei hän duomidze silmäins nägön jälken/ eikä nuhtele corwains cuullon jälken.
Jes 11:4 Waan hän duomidze köyhiä wanhurscaudesa/ ja nuhtule maan radollisia cohtudella/ ja lyö maata hänen suuns sauwalla. Ja hänen huuldens hengellä tappa hän jumalattoman.
Jes 11:5 Wanhurscaus on hänen cuwehtens wyö/ ja usco hänen munascuidens side.
Jes 11:6 Sudet asuwat lammasten seas/ ja Pardus maca wohlain cansa. Wasicka myös ja nuori Lejoni/ ja syötin naudat käywät yhdes/ ja wähä poicainen caidze heitä.
Jes 11:7 Nijn myös lehmät ja carhut käywät yhdellä laituimella/ ja heidän wasickans myös ynnä macawat.
Jes 11:8 Ja Lejoni syö olkia nijncuin härkä/ ja imewä lapsi ihastu waskikärmen läwestä. Ja wieroitettu lapsi pistä kätens Basiliscuxen luolaan.
Jes 11:9 Ei kengän wahingoidze eikä turmele/ caikella minun pyhydeni mäellä. Sillä maa on täynäns HERran tundo/ nijncuin meri wedellä peitetty.
Jes 11:10 JA tapahtu sinä päiwänä/ että Isain juurta/ joca seiso Canssain lippuna/ pitä pacanain edzimän/ ja hänen lepons on cunnialinen olewa.
Jes 11:11 Ja HERra wielä toisen kerran cocotta kätens/ omistaman Canssans tähteitä/ jotca jäänet olit/ Assyrialaisilda/ Egyptiläisildä: Patroxelda/ Morilaisilda/ Elamitildä/ Sineareilda/ Hamateilda/ ja meren luodoilda.
Jes 11:12 Ja hän nosta lipun pacanoisa/ cocoman poisajetuita Israelistä ja hajotettuja Judasta/ neljästä maan culmasta.
Jes 11:13 Ja kijwaus Ephraimi wastan pitä lackaman/ ja Judan wiholliset pitä peräti catoman/ nijn ettei Ephraimin pidä cadehtiman Judata/ ja Judan ei pidä ahdistaman Ephraimi.
Jes 11:14 Mutta heidän pitä carcaman Philisterein caulaan länden päin/ ja ryöstämän idän asuwaiset. Edom ja Moab pitä heidän käsijns langeman/ ja Ammonin pojat pitä heille cuuliaiset oleman.
Jes 11:15 Ja HERra on kirowa Egyptin meren wirran/ ja lijcuttawa kätens wirta wastan hänen tuulens wäkewydesä. Ja lyö seidzemen coske nijn että kengis käydän ylidze.
Jes 11:16 Ja rata pitä oleman hänen jäänyelle Canssallens/ joca Assyrialaisilda jätetty oli: nijncuin Israelille silloin tapahtui/ cosca hän Egyptistä läxi.

Vers. 1. Widza ) Isai oli Cuningas Dawidin Isä/ 1. Sam. 16. ja Dawidille oli luwattu/ että hänen sugustans oli Messias tulewa/ 2. Sam. 7:12. Sen sano täsä Jesaia tulewan/ cosca Dawidin eli Isain sucu oli joutunut nijn alas/ ettei enä sijtä nägy cuin cando eli juuri hacatusta puusta. Silloin on hän nijncuin wesa eli widza sijtä putkahtawa. Tämän ymmärryxen opetta meille Paulus Rom. 15:12. cusa hän tämän Christuxeen sowitta.
v. 4. Cohtudella ) se on/ ei wihalla eli julmudella: waan toimella/ heidän hywäxens.
v. 6. Sudet asuwat ) Ei tätä pidä nijn ymmärrettämän/ että nämät eläimet piti Christuxen tulles luopuman luonnostans/ waan tällä ymmärretän caickinainen Canssa/ Judalaiset ja pacanat/ Nimittäin/ Susilla/ Pardeilla/ ja Carhuilla wäkewät ja rickat: Caridzoilla/ Wohlilla ja Wasicoilla/ köyhät ja yxikertaiset. Että cosca nämät tulisit käätyxi Christuxen tygö/ nijn he tulisit nijn siwiäxi ja hiljaisexi/ että he aiwa hywin sopisit: joca myös nijn on tapahtunut. Sillä sijtä ( sano Christus/ Ioh. 13:35. ) tutan hänen opetuslapsens/ että he racastawat toinen toistans keskenäns.
v. 10. Hänen lepons ) se on/ hänen seuracundans/ josa hän on asuwa/ caunistetan moninaisilla Pyhän Hengen lahjoilla.
v. 11. Omistaman ) se on/ hän on Apostoleins cautta cudzuwa cocoon Jumalan lapset omaan waldacundaans/ Ioh. 11:52.
v. 15. Kiro meren wirran ) se on/ hän otta caicki estet pois/ ettei mingän pidä estämän Christuxen waldacunnan menestystä.