Propheta  Jesaia .

XXI.  Lucu .

ENnustetan Babelita ja muita maacundia wastan/ cuinga Babel Persiläisildä ja Mediläisildä piti häwitettämän/ v. 1.
nijn myös oli tapahtuwa Edomille/ v. 11.
ja Arabialle/ v. 13.


Jes 21:1 TÄmä on corwen cuorma meren tykönä: nijncuin tuuli tule etelästä/ joka caicki käändä ylösalaisin/ nijn se tule corwesta/ cauhiasta maasta. Sillä minulle on osotettu cowa näky.
Jes 21:2 Pettäjä tule toista wastan/ häwittäjä toista wastan/ mene ylös Elam/ pijritä heitä Madai/ minä lopetan caicki hänen huocauxens.
Jes 21:3 Sentähden owat minun cupeni täynäns kipua/ ja ahdistus on minun käsittänyt nijncuin lapsen synnyttäjän/ minä kyyristän minuni cosca minä sen cuulen/ ja peljästyn cosca minä sen näen.
Jes 21:4 Minun sydämen wapise/ cauhistus on minun peljättänyt/ sentähden ei ole minulla ollut suloisella yöllä yhtän lepo.
Jes 21:5 Walmista pöytä/ anna walwoitten walwo/ syökät/ juocat/ noscat te pääruhtinat ja woidelcat kilwet.
Jes 21:6 Sillä HERra sano näin minulle: mene ja toimita wartio/ joca cadzelis ja ilmoitais.
Jes 21:7 Mutta hän näke radzastajat ajawan ja menewän Aseilla ja Cameleillä/ ja pitä sijtä wisun waarin.
Jes 21:8 Ja hän huusi/ nijncuin Lejoni/ HERra/ minä olen wartialla yli päiwä/ ja olen minun wartiollani caicki yöt.
Jes 21:9 Ja cadzo/ siellä tule yxi waunusa/ ja caxi radzahin/ joca wasta ja sano: Babel on langennut/ se on langennut/ ja caicki hänen jumalains cuwat owat lyödyt maahan.
Jes 21:10 O minun tappamisen ja minun rijheni permando/ mitä minä olen HERralda Zebaothilda Israelin Jumalalda cuullut/ sen minä teille ilmoitan.
Jes 21:11 Tämä on Duman cuorma/ Seirist huutan minua: wartia mitä yö culu? wartia mitä yö culu?
Jes 21:12 Wartia sanoi: cuin amu tule/ nijn wielä yö on/ jos te wielä kysytte/ nijn teidän pitä wielä sijtte palajaman ja taas kysymän.
Jes 21:13 Tämä on Arabian cuorma: teidän pitä yötymän Arabian medzäsä Dedanimin tiellä.
Jes 21:14 Candacat wettä janowata wastan/ te cuin asutte Theman maasa.
Jes 21:15 Taritcat pakenewaisille leipä: sillä he pakenewat miecka/ paljasta miecka/ jännitettyä jousta/ isoja sota.
Jes 21:16 Sillä nijn sano HERra minulle: wielä nyt wuosi/ nijncuin palcollisen wuodet owat/ nijn pitä caiken Kedarin cunnian huckuman.
Jes 21:17 Ja ne jäänet ambujat Kedaris pitä wähemmäxi joutuman: sillä HERra Israelin Jumala on sen sanonut.

Vers. 2. Elam/ Madai ) Owat Persialaiset ja Mediläiset v. eod. Caicki hänen huocauxens ) Jonga hän matcan saatta: sillä cuin hän waiwais Canssa/ erinomattain Jumalan Canssa.
V. 10. Minun rijheni ) Babel on Jumalan rijhi: sillä hän tahto hänen tappa pilwaxi.
v. 11. Duman ) Tämä luetan Ismaelin sugun secaan/ Gen. 25:14.
v. 12. Yö ) se on pime ja surullinen aica.
v. 17. Kedaris ) Tämä oli myös Ismaelin poica/ hänestä on yxi osa Arabialaista/ nimittäin/ ne cuin owat kiwisesä Arabiasa.

XXII.  Lucu .

PRopheta ennusta Jerusalemia ahdistettawan ja sen asuwaiset wietäwän fangina pois/ v. 1.
waicka he tuhlawat/ ja caicki hywät neuwot hyljäwät/ v. 13.
erinomattain ennusta hän Sebnan pandawan wiralda pois/ v. 15.
ja Eliakimin tulewan hänen siaans/ v. 20.


Jes 22:1 TÄmä on Näkylaxon cuorma: mikä teidän on/ että te nijn caicki juoxette caton päälle?
Jes 22:2 Sinä olet täynäns humu/ Caupungi täynäns wäke/ iloinen Caupungi/ sinun lyötys ei ole miecalla lyödyt/ ja ei ole cuollet sodasa.
Jes 22:3 Waan caicki sinun päämiehes owat poikennet joudzesta pois/ ja owat fangitut/ caicki cuin sinusa löyttin/ owat fangitut ja cauwas paennet.
Jes 22:4 Sentähden minä sanon: mengät pois minun tyköni/ andacat minun itke waikiast/ älkät ahkeroitco minua lohdutta minun Canssani häwityxen tähden:
Jes 22:5 Sillä se on capinan/ sortamisen ja surun päiwä HERralda HERralda Zebaothilda/ Näkylaxosa muurein alda caiwamisen tähden/ ja huudon tähden wuorella.
Jes 22:6 Että Elam lähte wijnellä/ waunuilla/ wäellä/ radzasmiehillä/ ja Kir wälcky kilweistä.
Jes 22:7 Ja tapahtu että sinun walitut laxos owat täynäns waunuja/ ja radzastajat sioittawat idzens owein eteen.
Jes 22:8 Silloin pitä Judan peitoxen awattaman/ että aset nähdän silloin medzähuonesa.
Jes 22:9 Ja te oletta näkewät monda reickä Dawidin Caupungis/ ja cocotte weden alemmaiseen lammickoon
Jes 22:10 Teidän pitä lukeman huonet Jerusalemis/ teidän pitä jaottaman huonet/ wahwistaxenne muureja.
Jes 22:11 Ja teidän pitä tekemän wesihaudan molembain muurein wälille/ sijtä wanhasta lammin wedestä/ cuitengin et te cadzo händä joca tämän teke/ etkä cadzele sitä joca sencaltaisia on cauca toimittanut.
Jes 22:12 Sentähden anda HERra HERra Zebaoth silloin julista/ että itketän ja murehditan/ ja hiuxet ajellan ja puetan säckijn.
Jes 22:13 Waicka ei nyt mitän muuta ole/ cadzo/ cuin ilo ja riemu/ teurasta härkiä/ tappa lambaita/ syödä liha/ juoda wijna/ ja sanoa: syökäm ja juocam/ meidän pitä cuitengin huomena cuoleman.
Jes 22:14 Tämä on HERran Zebaothin corwille tullut/ mitämax/ jos minä tämän pahan tegon annan andexi/ sijhenasti cuin te cuoletta/ sano HERra HERra Zebaoth.
Jes 22:15 NÄin sano HERra HERra Zebaoth: mene Rentmestarin tygö/ Sebnan Hoffmestarin tygö/ ja sano hänelle:
Jes 22:16 Mitä sinun täsä on/ kenengä oma sinä olet? ettäs annat hacata idzelles haudan corkeuteen/ ja olet nijncuin se joca anda idzellens tehdä asumasian wuorelle.
Jes 22:17 Cadzo/ HERra hylkä sinun/ nijncuin wäkewä mies heittä jongun pois/ ja temma sinun alas:
Jes 22:18 Ja pyöryttä sinun nijncuin kierican aukealla kedolla/ siellä sinun pitä cuoleman/ siellä pitä sinun callit waunus/ sinun herras huonen cansa tuleman häwäistyxexi.
Jes 22:19 Ja minä cukistan sinun säädystäs/ ja panen sinun pois wiraldas.
Jes 22:20 Ja silloin cudzun minä palweliani Eliakimin/ Hilkian pojan:
Jes 22:21 Ja panen hänen päällens sinun hames/ ja wyötän hänen sinun wyölläs/ ja annan sinun waldas hänelle/ että hän on nijden Isä/ jotca Jerusalemis ja Judan huonesa asuwat.
Jes 22:22 Ja panen Dawidin huonen awaimen hänen oljillens/ että hän awaja ja ei kengän sulkis/ että hän sulkis ja ei kengän awaja.
Jes 22:23 Ja minä lyön hänen naulan werost wahwaan paickaan/ ja hänellä on olewa cunnian istuin/ hänen Isäns huones.
Jes 22:24 Että hänen päällens ripustetan caicki hänen Isäns huonen cunnia/ lapset ja lasten lapset/ caicki pienet cappalet/ juomaastiat ja caickinaiset candelet.
Jes 22:25 Silloin/ sano HERra Zebaoth/ naula pitä otettaman pois/ joca wahwasa paicasa on/ nijn että hänen pitä rickanduman/ langeman/ putoman ja hänen cuormans huckuman: sillä HERra sen sano.

Vers. 1. Näkylaxon ) Hän cudzu Jerisalemin Näkylaxoxi/ että sijnä oli monda Näkiätä/ se on/ Prophetaita ja Jumalan sanan opettaita.
V. 6. Elam ) Owat Persianit Chalderein cansa. V. eod. Kir ) On osa Medereistä/ cuin nähdän 4. Reg. 16:8. & 17:6.
V. 8. Peitoxen ) se on/ Aitat ja caluhuonen pitä seisoman awoi wihollisille.
V. 13. Syökäm ) Näin he pilckaisit Prophetaita/ jotca heille cuoleman ilmoitit.
V. 17. Hylkä sinun ) Ettei hänen pitänyt huoneseens eli hautaan/ waan mualle haudattaman ja cuopattaman.
V. 22. Awaimen ) Että hän on olewa tawaran päällä hänen siasans. Tämä ennustus näky täytetyxi cosca Manasse tuli fangixi Babelijn/ ja tämä Eliakim sijtte tule Hoffmestarixi/ Infr. 36:3. joca sillä wälillä hallituxen piti woimasans/ ja cosca Manasse tuli jällens/ on hän cuuluisna pidetty hänen tykönäns.

XXIII.  Lucu .

ENnusta sitä wäkewätä Caupungita Tyrusta wastan/ että hän Macedonialaisilda piti cukistettaman/ v. 1.
joiden myös Babelingin piti cukistaman/ v. 12.
joca cuitengin piti seidzemenkymmenen ajastajan perästä rakettaman jällens/ v. 15.
ja sijtte tuleman käätyxi HERran tygö/ ja palweleman händä. v. 18.


Jes 23:1 TÄmä on Tyrin cuorma: surcutelcat teitän te hahdet merellä: sillä se on cukistettu/ nijn ettei siellä ole yhtän huonetta/ eikä sinne mene kengän.
Jes 23:2 Chittimin maasta pitä heidän sen äckämän. Luotoin asuwaiset owat yhdesä cohden/ Zidonin cauppamiehet/ jotca merelle läxit/ täytit sinun.
Jes 23:3 Ja caickinainen hedelmä joca Zihorin tykönä caswa/ ja jywät wirran tykönä/ wietin sinne suuren weden ylidzen/ ja olet pacanain tuexi tullut.
Jes 23:4 Sinä mahdat kyllä hämmästyä Zidon: sillä meri/ ja wahwin meren tykönä sano: en minä ole sillen rascas/ en minä synnytä/ engä myös caswata yhtän nuorucaista/ ja ruoki jotacuta neidzyttä.
Jes 23:5 Nijncuin cuultais Egyptist hämmästyttin/ nijn pitä myös hämmästyttämän/ cosca Tyruxest cuullan.
Jes 23:6 Mengät merille/ walittacat jotca luodoisa asutte. Eikö tämä ole teidän ilocaupungin/ joca kersca idzens wahwudestans?
Jes 23:7 Hänen jalcans pitä wiemän hänen pitkän matcan taa waeldaman.
Jes 23:8 Cuca olis sitä ajatellut/ että sille cruunatulle Tyruxelle piti nijn käymän? että sen cauppamiehet owat pääruhtinat/ ja sen cauppiat ylimmäiset maasa?
Jes 23:9 HERra Zebaoth on sen nijn ajatellut/ että hän caicki hänen caunistuxens heicoxi tekis/ sijnä iloisesa Caupungisa/ ja tekis ylöncadzotuxi caicki cuuluisat maasa.
Jes 23:10 Waella sinun maas läpidzen nijncuin wirta/ sinä meren tytär/ ei siellä ole enä yhtän wyötä.
Jes 23:11 Hän cocotta kätens meren päälle/ ja peljättä waldacunnat/ HERra käske Canaast häwittä woimalliset/ ja sano:
Jes 23:12 Ei sinun pidä enä iloidzeman sinä häwäisty neidzy Zidonin tytär. O Chittim/ nouse ja mene matcas: sillä ei sinun pidä siellä oleman.
Jes 23:13 Waan Calderein maasa/ josa ei yhtän Canssa ollut/ waan Assur on sen perustanut corwes/ asuwaisille/ ja pannut sinne wahwan tornin/ ja rakendanut salit/ ja on cuitengin pandu cukistettawaxi. Surecat te hahdet merillä:
Jes 23:14 sillä teidän woiman on tyhjä.
Jes 23:15 Silloin pitä Tyrus unhotettaman seidzemenkymmendä wuotta/ nijncauwan cuin yxi Cuningas elä/ mutta seidzemenkymmenen wuoden perästä pitä Tyruxesta weisattaman porton wirsi.
Jes 23:16 Ota candele/ mene ymbärins Caupungita sinä unhotettu portto/ soita wahwast candelettas/ ja laula lohdullisest/ että sinä taas muistetaisin.
Jes 23:17 Sillä seidzemenkymmenen wuoden perästä on HERra edziwä Tyrusta/ että hän tulis jällens porttopalcoillens/ ja huoria tekis caickein waldacundain cansa maan päällä. Mutta hänen cauppans ja porttopalckans pitä oleman pyhä HERralle.
Jes 23:18 Ei sitä coota tawaraxi/ eikä salata/ waan jotca asuwat HERran edes/ nijllä pitä hänen cauppacaluns oleman/ sijtä syödä/ rawitta ja hywin idziäns waatetta.

Vers. 1. Chittimist ) se on/ Macedoniast/ josta Alexander Magnus tuli/ joca Tyruxen cukisti/ nijn paljon aica ennen on Jesaia sencaltaista ennustanut.
V. 4. Meri ) se on/ Tyrus/ joca meren tykönä oli.
V. 10. Enä yhtän wyötä ) se on/ Macedonialaiset piti myös heidän Cuningans Alexander Magnuxen cansa cukistaman Babelin Tyruxen perän.
V. 17. Porttopalcoillens ) se on/ heidän elatuxens/ tecons ja cauppans cuin he teit epäjumalan palweluxella oli muuttuwa ja käändywä Jumalan cunniaxi/ joca Christuxen aicana tapahtui.

XXIV.  Lucu .

TÄsä ennusta Jesaia taas Judan maata wastan/ että se piti häwitettämän ja cukistettaman/ v. 1.
että sen asuwaiset owat sen saastuttanet/ ja luopunet ijancaickisesta lijtosta/ v. 5.
jotca sencaltaista olit kyllä ansainnet/ ja sentähden piti heille myös nijn tapahtuman/ v. 6.
Cuitengin piti wähä heitä jäämän/ niiden piti pacanain cansa tundeman ja cunnioittaman HERra/ v. 13.
mutta että nijn usia oli sitä cadzowa ylön/ piti maan pahoin käymän/ v. 16.
ja HERran olewan edziwän maan wäkewitä/ cosca hän idze seuracundaan Cuningaxi oli tulewa/ v. 21.

Jes 24:1 CAdzo/ HERra teke maan tyhjäxi ja autiaxi/ ja cukista mitä sijnä on/ ja häwittä sen asuwaiset.
Jes 24:2 Ja Papeille tapahtu nijncuin Canssallekin/ Herralle nijncuin palweliallekin/ emännälle nijncuin pijcallekin/ myyjälle nijncuin ostajallekin/ lainajalle nijncuin lainaxi ottajallekin/ corcorahan ottajalle nijncuin andajallekin.
Jes 24:3 Sillä maan pitä tyhjäxi ja ryöstetyxi tuleman/ ja HERra on tämän sanonut.
Jes 24:4 Maa on cauhia ja häwitetän/ maa pelehty ja häwiä/ Canssan ylimmäiset harwenewat maasa.
Jes 24:5 Maa on saastaisexi tullut hänen asuwaisistans: sillä he tekewät Lakia wastan/ ja muuttawat käskyt/ ja luopuwat ijancaickisesta lijtosta.
Jes 24:6 Sentähden culutta kirous maan/ jota myös sen asuwaiset ansaidzewat. Sentähden maan asuwaiset cuiwettuwat/ nijn että wähä jää wäke.
Jes 24:7 Wijna cato/ wijnapuu cuiwa/ ja caicki jotca sydämestäns iloisna olit/ huocawat.
Jes 24:8 Trumbuin riemu tauco/ iloidzewaisten ilo puuttu/ candeleitten riemu loppu.
Jes 24:9 Ei lauleta wijna juotais/ ja hywä juoma on carwas juowille.
Jes 24:10 Tyhiä Caupungi on cukistettu maahan/ caicki huonet owat teljetyt/ nijn ettei yxikän sinne mene.
Jes 24:11 Wijnan puutten tähden walitetan catuilla/ caicki ilo on pois/ caicki maan riemu on matcasans.
Jes 24:12 Ei ole muuta jäänyt Caupungijn cuin häwitys/ ja owet owat autiat.
Jes 24:13 SIllä/ Canssalle tapahtu myös maasa nijncuin öljypuillekin/ cosca sijtä on poimettu/ nijncuin sijtte poimetaisin cuin oikia wijnaelon aica pois on.
Jes 24:14 Ne corgottawat änens/ ylistäwät ja iloidzewat HERran cunniasta/ hamas merestä.
Jes 24:15 Nijn kijttäkät nyt HERra laxoisa/ luodoisa HERran Israelin Jumalan nime.
Jes 24:16 Me cuulemma kijtoswirren mailman ärestä/ wanhurscaille cunniaxi. Ja minun pitä sanoman: mixi minä olen nijn laiha? woi minua: sillä ylöncadzojat ylöncadzowat/ ja ylöncadzojat ylöncadzowat.
Jes 24:17 SEntähden tule teidän asuwitten päälle hämmästys/ cuoppa ja paula.
Jes 24:18 Ja jos jocu pakenis hämmästyxen huuto/ nijn hän cuitengin puto cuoppaan/ ja jos hän pääse cuopasta/ nijn hän cuitengin käsitetän paulaan: sillä corkeuden ackunat owat awatut/ ja maan perustuxet wapisewat.
Jes 24:19 Maan käy pahoin/ ei sen pidä menestymän/ waan pitä raukeman.
Jes 24:20 Maan pitä hoiperteleman nijncuin juopunen/ ja wietämän pois nijncuin majan: Sillä sen pahat tegot painawat sen/ nijn että sen pitä langeman/ ja ei woi pysyä.
Jes 24:21 Silloin on HERra edziwä sitä corkiata sotawäke/ joca corkeudesa on/ ja maan Cuningoita/ jotca owat maan päällä.
Jes 24:22 Että he cootan yhteen nijncuin cuopas sidotut/ ja pitä oleman suljetut fangiudesa/ ja suuren ajan perästä taas edzittämän.
Jes 24:23 Ja Cuun pitä häpemän ja Auringon ujoeleman/ cosca HERra Zebaoth on tulewa Cuningaxi Zionin mäelle/ ja Jerusalemis/ ja hänen wanhemmittens edes cunniasa.

Vers. 16. Me cuulemma kijtoswirren ) se on/ pacanat kijttäwät Jumalata suurin joucoin/ mutta meidän Canssam owat sangen harwat/ jotca sen tekewät.
v. 21. HERra on edziwä ) se on/ hän on edziwä maan pijriä Evangeliumillans/ ja cukistawa caicki corkeudet/ ja taidon joca idzens asetta tundons wastan/ 2. Cor. 10:4. Ja ne jotca asettawat idzens sitä wastan/ on hän miecalla/ rutolla ja muulla rangaistuxella cocowa hautaan/ sijhenasti cuin hän taas wijmeisnä päiwänä on edziwä heitä/ cosca hän tule Apostoleins ja caickein Pyhäins cansa heitä duomidzeman/ ja cosca hän on myös panewa täydellisest caicki hänen wihollisens astinlaudaxens/ ja idze olewa Cuningas taiwallisesa Jerusalemisa. V. eod. Joca corkeudesa on ) Cadzo Infr. cap. 26:5.

XXV.  Lucu .

PRopheta kijttä Jumalata/ joca on häwittänyt Canssans wiholliset v. 1.
jongatähden myös monda pacanata on pelkäwä händä/ v. 3.
Ennusta Christuxen waldacunnan moninaisista hywistä töistä/ lihawan pidon wertauxella/ jonga HERra oli caikelle Canssalle tekewä/ v. 6.
Ja Christuxen waldacunnan wihollisten wijmeisestä häwityxestä/ v. 10.

Jes 25:1 HERra sinä olet minun Jumalan/ sinua minä ylistän/ minä kijtän sinun nimes: sillä sinä teet ihmeitä/ sinun wanhat aiwoituxes owat uscolliset ja todet.
Jes 25:2 Sillä sinä teet Caupungin kiwiraunioxi/ sen wahwan Caupungin/ että hän läjäs on/ muucalaisten palazit/ nijn ettei ne sillen ole caupungit/ eikä coscan enämbi raketa.
Jes 25:3 SEntähden cunnioitta sinua wäkewä Canssa/ urholliset pacanain Caupungit pelkäwät sinua.
Jes 25:4 Sillä sinä olet heickoin wäkewys/ ja köyhäin turwa heidän waiwoisans. Tulispääsä toiwo/ warjo heltes/ cosca tyrannit julmistuwat nijncuin tuulispää seinä wastoin.
Jes 25:5 Sinä nöyrytät muucalaisten metelin/ nijncuin helden cuiwasa paicasa. Että helle tyrannein wijnaoxat poltais/ ja pilwet cuitengin warjon andaisit.
Jes 25:6 Ja HERra Zebaoth teke caikille Canssoille tällä wuorella lihawan pidon/ pidon selkiästä wijnasta/ raswasta/ ytyimestä ja rahgattomasta wijnasta.
Jes 25:7 Ja tällä wuorella on hän käärilijnan panewa pois/ jolla caicki ihmiset käärityt owat/ ja peittowaatten/ jolla caicki pacanat peitetyt owat.
Jes 25:8 Sillä cuolema pitä nieltämän/ ja HERra Zebaoth on kyynelet pyhkiwä pois jocaidzen caswoista. Ja on ottawa Canssans häwäistyxet pois/ caikis maacunnis/ sillä HERra on sen sanonut.
Jes 25:9 Silloin sanotan: cadzo/ tämä on meidän Jumalam/ jota me odotam/ ja hän autta meitä. Tämä on se HERra/ händä me odotam/ iloitaxem ja riemuitaxem hänen autudesans.
Jes 25:10 Sillä HERran käsi lepä tällä wuorella/ mutta Moab runnellan sen alla/ nijncuin corret runnellan ja nijncuin loca.
Jes 25:11 Ja HERra hajotta kätens heidän secaans/ nijncuin uipa hajotta uidaxens.
Jes 25:12 Ja hän on käsiwarrellans heidän prameudens alendapa/ ja teidän muurein corkiat wahwistuxet callista/ alenda ja heittä tomuun.

Vers. 2. Sinä teet Caupungin ) se on/ Babelin.
V. 8. Nieltämän ) Tämän selittä Pawali. 1. Cor. 15. näin: caicki cuoleman wäki ja woima on Christuxen cautta otettu pois/ ettei hän enä mitän taida wahingoitta hänen Christityitäns. Mutta wijmeisnä päiwänä pitä tämän caiketi täytettämän. Josta myös on selke/ että tämä ennustus on Christuxen waldacunnasta/ cosca Pawalikin sen sijhen sowitta.
V. 9. Cadzo/ tämä on meidän Jumalam ) se on/ tämä on Christus/ jonga he heidän silmilläns olit näkewät.

XXVI.  Lucu .

JEsaian kijtoswirsi/ jolla Christuxen seuracunnan piti idzens lohduttaman/ ja kijttämän Christusta Jumalan poica/ että hän hänen nijn aina woimallisest tallella pitä/ v. 1.
ad 18. ja cukista hänen wihollisens/ v. 5: 6: 10: 11: 14. erinomattain/ joca wijmein oli herättäwä hänen cuollens/ cosca he wähän aica heidän lepocammiosans lewäjäwät/ v. 19.
ja on duomidzewa maan pijri.


Jes 26:1 SIihen aican pitä Judan maasa taincaltainen weisu weisattaman: Meillä on wahwa Caupungi/ hän pani muurit ja warjeluxen autudexi.
Jes 26:2 Awatcat portit/ wanhurscan Canssan/ joca uscosa pysy/ käydä sisälle.
Jes 26:3 Sinä pidät aina rauhan/ wahwan lupauxes jälken: sillä sinuun turwatan.
Jes 26:4 Sentähden luottacat HERraan ijancaickisest: sillä HERra Jumala on callio ijancaickisest.
Jes 26:5 Ja hän notkista alas ne jotca corkialla asuwat/ hän alenda corgotetun Caupungin/ ja sysä sen maahan/ nijn että se tomusa maca.
Jes 26:6 Että hän jalgoilla poljetan/ Ja/ waiwaisten jalgoilla ja köyhäin candapäillä.
Jes 26:7 Mutta wanhurscasten tie on tasainen/ sinä oijennat wanhurscasten polgut.
Jes 26:8 HERra me odotamme sinua sinun oikeudes tiellä/ sydäin himoidze sinun nimes ja muistos.
Jes 26:9 Minä halajan sinua sydämestäni yöllä/ minun hengen walwo myös minusa warhain sinun tygös. Sillä cusa sinun oikeudes maacunnasa on/ nijn maan pijrin asuwaiset oppiwat wanhurscautta.
Jes 26:10 Mutta ehkä jumalattomille armoja taritaisin/ nijn ei he opi cuitengan wanhurscautta. Waan tekewät ainoastans paha wagalla maalla: sillä ei he näe HERran cunniata.
Jes 26:11 HERra/ sinun kätes on ylötty/ waan ei he sitä näe/ mutta cuin he sen nähdä saawat/ nijn he häpiään tulewat/ ( kijwaudesas Canssan tähden ) Ja wielä sijtte sinä olet heitä tulella culuttawa/ jollas sinun wihollises culutat.
Jes 26:12 Mutta sinä HERra saatat meille rauhan/ sillä caicki mitä me toimitamme/ olet sinä meille andanut.
Jes 26:13 HERra meidän Jumalam: muut herrat tosin meitä myös wallidzewat paidzi sinua/ mutta me muistamme ainoastans cuitengin sinun/ ja sinun nimes.
Jes 26:14 Ei cuollet eläwäxi tule/ ja nuckunet ei nouse. Sillä sinä olet heitä edzinyt ja häwittänyt/ ja caiken heidän muistons cadottanut.
Jes 26:15 Mutta sinä HERra olet lisännyt sinun Canssas/ sinä HERra olet lisännyt sinun Canssas/ sinä olet cunnialisexi tullut/ sinä olet ajanut heitä cauwas pois mailman ärijn.
Jes 26:16 HERra/ cosca tusca tule/ nijn sinua edzitän/ coscas heitä curitat/ nijn he parcuwat surkiast.
Jes 26:17 Nijncuin wastoin olewa/ cosca hän synnyttämälläns on/ nijn hänellä on ahdistus/ ja parcu kiwuillans/ nijn meille myös tapahtu/ HERra/ sinun caswos edesä.
Jes 26:18 Ja mekin wastoin olemma/ ja on kipu/ nijncuin tuulen synnyttäwäiset. En me cuitengan woi maata autta/ eikä maan pijrin asuwaiset tahtonet langeta.
Jes 26:19 Mutta sinun cuolles eläwät/ ja minun cuollet ruumini nousewat jällens cuolluista. Herätkät ja kerscatcat/ te jotca macatte maan alla: sillä sinun castes on wiherjäisen kedon caste/ ja maa on cuollet hänestäns andawa.
Jes 26:20 Mene minun Canssan sinun Cammioos/ ja sulje owet jälkes/ lymy silmän räpäyxexi/ nijncauwan cuin wiha käy ylidze.
Jes 26:21 Sillä cadzo/ HERra on käypä ulos siastans/ edzimän maan asuwaisten pahutta/ heidän päällens/ nijn että maa ilmoitta heidän werens/ ja ei nijtä sillen peitä jotca hänen päälläns tapetut owat.

Vers. 1. Warjeluxen ) se on/ wahwan ja woittamattoman.
V. 5. Jotca corkialla asuwat ) Ne owat tyrannit ja Jumalan Canssan wiholliset.
V. 14. Ei cuollet eläwäxi tule ) se on/ ne jumalattomat jotca synnisäns owat cuollet/ ei pidä nouseman ijancaickiseen elämään/ waan pitä oleman cuolemasa ijancaickisest.
V. 19. Mutta sinun cuolles ) se on/ jotca uscosa sinun päälles owat nuckunet/ ne nousewat jällens heidän ruumillans ijancaickiseen elämään.
v. 21. käypä Ulos siastans ) se on/ HERra Christus on tulewa taiwan pilwisä/ nijn että caicki liha on hänen näkewä/ ja duomidze maan pijrin wanhurscaudella. Act. 17:31.

XXVII.  Lucu .

JEsaia ilmoitta wielä/ cuinga HERra Christus sillä ajalla oli woittawa Perkelen/ sen wäkewän ja cawalan wihollisen/ v. 1.
että hänen Canssastans piti silloin weisattaman: HERra warjele heitä/ v. 2.
HERra anda heidän juurtua/ ja taas cucoista/ sijttecuin hän on heitä edzinyt/ ja opettanut tundeman syndins/ v. 6.
cuitengin piti sen caunin Jerusalemin Canssoinens hyljättämän/ v. 10.
HERra oli cocowa idzellens seuracunnan jääneistä ja pacanoista/ v. 12.


Jes 27:1 SIlloin on HERra hänen cowalla/ suurella ja wäkewällä miecallans edziwä Lewiathania/ joca on pitkä kärme/ ja Lewiathania/ joca on kiperä kärme/ ja on tappawa Drakin meresä.
Jes 27:2 Silloin pitä oleman punaisen wijnan wijnamäen/ laulacat hänestä.
Jes 27:3 Minä HERra warjelen hänen/ ja castan hänen aicanans/ ettei hänen lehtens huckuis/ minä warjelen händä päiwällä ja yöllä
Jes 27:4 Ei ole Jumala minulle wihainen/ woi jos minä saisin sotia ohdackein ja orjantappurain cansa/ nijn minä menisin heidän tygöns/ ja poltaisin heidän caicki tyynni.
Jes 27:5 Hän on minua tallella pitäwä/ ja toimittawa minulle rauhan/ rauhan on hän wielä sijtte minulle saattawa.
Jes 27:6 Sijhen on se cuitengin joutuwa/ että Jacob juurtu/ ja Israel wihotta ja cucoista/ nijn että he maan pijrin hedelmällä täyttäwät.
Jes 27:7 Eiköst hän cummingan tule lyödyxi/ nijncuin hänen wihollisens lyöwät händä/ ja eikö hän tule tapetuxi nijncuin hänen wihollisens händä tappawat?
Jes 27:8 Waan sinä duomidzet heitä määrällä/ ja kirwotat heitä sijttecuins angaralla tuulellas olet heitä murhellisexi saattanut/ cosca idästä tuule. Sentähden pitä sen Jacobin synnin cautta lackaman.
Jes 27:9 Ja se on sijtä hyödytys/ että hänen syndins otetan pois/ cosca hän teke caicki Altarin kiwet/ nijncuin tuhwaxi muserretut kiwet/ ettei yhtän medzistötä eli cuwa pidä enämbi jäämän.
Jes 27:10 Sillä sen wahwan Caupungin pitä yxinäns oleman/ ne caunit huonet hyljättämän ja jätettämän nijncuin corpi/ nijn että wasicat käywät siellä laitumella/ oleskelewat siellä ja pureskelewat oxia.
Jes 27:11 Hänen oxans pitä murtuman cuiwuden tähden/ nijn että waimot nijllä walketa tekewät: sillä se on ymmärtämätöin Canssa/ sentähden ei myös se joca heidän tehnyt on/ armahda heitä/ ja joca heidän luonut on/ ei ole heille armollinen.
Jes 27:12 Silloin on HERra heittäwä meren rannasta Egyptin wirtaan/ ja Israelin lapset cootan yxi toisens perästä.
Jes 27:13 Silloin soitetan suurella Basunalla/ nijn tulewat cadotetut Assyrialaiset/ ja carcotetut Egyptiläiset/ ja rucoilewat HERra/ pyhällä Jerusalemin wuorella.

Vers. 1. Lewiathania ) se on/ se wanha kärme/ jonga pään waimon siemen oli tallawa/ Gen. 3. hän cudzutan pitkäxi ja kiperäxi: sillä hän on sekä wäkewä että cawala.
V. 9. Altarin kiwet ) se on/ caicki heidän epäjumalan palweluxens.
V. 12. Heittäwä ) Nijncuin jywät rijhesä heitetän.

XXVIII.  Lucu .

JEsaia uhca Ephraimi/ että sen pitä nijncuin cuckaisen äkist nijtettämän pois hänen ylpeydens tähden/ v. 1.
Juda on myös täynäns nijtä wicoja/ v. 7.
ja sylke caickia neuwomisia/ v. 10.
sentähden oli HERra kerran saarnawa heille/ toisella kielellä jota ei he ymmärrä/ waan pahenduwat sijtä ja paatuwat/ v. 11.
Neuwo heitä ettei he luottais heitäns pettäwäiseen turwaan/ v. 14.
ja HErra oli laskewa perustuskiwen Zionijn/ joca usco sen päälle/ hän tule autuaxi/ mutta muut otetan pois cuin wirralla/ v. 16.
Neuwo myös heitä ajatteleman/ cuinga ihmellisest Jumala seuracundans wallidze/ ristis ja kiusauxes/ nijncuin peldomies wiljele hänen peldoans/ v. 23.


Jes 28:1 WOi sitä ylpetä juopunein Cruunua Ephraimist/ jonga caunis cunnia on pudonnut/ cuckainen joca on ylömmäisellä puolella lihawata laxo/ josa he wijnasta hoipertelewat.
Jes 28:2 Cadzo/ wäkewä ja woimallinen HERralda/ nijncuin rajeilma/ nijncuin wahingolinen tuuli/ nijncuin wesimyrsky joca wäkewäst lange/ pitä wäkiwallalla maahan päästettämän.
Jes 28:3 Että juopunein ylpiä Cruunu Ephraimist jalgoilla tallatan.
Jes 28:4 Ja ne hänen iloisen cunnians pudonnet cuckaiset/ jotca lihawata laxo ylömmäisellä puolella owat/ pitä tuleman nijncuin se joca warhain suwella kypsy/ jonga jocu nähtyäns ja käsillä pidellesäns syö.
Jes 28:5 Silloin HERra Zebaoth on jäänylle Canssalle iloinen Cruunu ja caunis seppele.
Jes 28:6 Ja duomion hengi hänelle/ joca oikeudesa istu/ ja wäkewys nijlle/ jotca sodasta palajawat portin tygö.
Jes 28:7 SIjhen myös owat nämät hulluxi tullet wijnasta/ ja hoipertelewat wäkewistä juomista: sillä Papit ja Prophetat owat hullut wäkewästä juomasta/ he owat uponnet wijnaan/ ja hoipertelewat wäkewästä juomasta/ he owat hullut ennustuxes/ ja ei osa oikeutta duomiosa.
Jes 28:8 Sillä caicki pöydät owat täynäns oxennusta/ ja riettautta on jocapaicas.
Jes 28:9 Kenelle hän sijs opetta wijsautta? kenengä hän anda ymmärtä saarna? wieroitettuin riescasta/ eroitettuin nisistä.
Jes 28:10 Sillä he sanowat: käske käske/ käske käske/ odota odota/ odota odota/ täsä wähä/ siellä wähä.
Jes 28:11 Sillä hän on wihdoin pilckawaisilla huulilla ja toisella kielellä puhuwa tälle Canssalle/ jolle nyt näitä saarnatan.
Jes 28:12 Nijn saadan lepo/ näin wirgotetan wäsynet/ nijn ollan alallans/ ja ei cuitengan tahdota cuulla tätä saarna.
Jes 28:13 Sentähden pitä myös HERran sana heille juuri nijn oleman: käske käske/ käske käske/ odota odota/ odota odota/ täsä wähä/ siellä wähä/ että heidän pitä menemän pois ja caatuman tacaperin/ musertuman/ kiedoittaman ja fangixi tuleman.
Jes 28:14 Cuulcat sijs te pilckakirwet/ HERran sana/ jotca wallidzetta tätä Canssa joca on Jerusalemis:
Jes 28:15 Sillä te sanotte: me olemma tehnet lijton cuoleman cansa/ ja sowinnon helwetin cansa. Cosca wirta tule/ ei hänen pidä meitä cohtaman: sillä me olemma tehnet walhen turwaxem/ ja petoxen warjeluxexem.
Jes 28:16 SEntähden sano HERra HERra: Cadzo/ minä lasken Zionijn perustuskiwen/ coetellun kiwen/ callin culmakiwen joca hywin on perustettu/ joca usco ei hänen pidä peljästymän.
Jes 28:17 Ja minä teen duomion oijennus nuoraxi/ ja wanhurscauden mitaxi/ nijn pitä raket carcottaman pois wäärän turwan/ ja weden pitä wiemän tuken pois.
Jes 28:18 Että teidän lijton cuoleman cansa pitä tyhjäxi tuleman/ ja teidän sowindon helwetin cansa/ ei pidä wahwa oleman: ja cosca wirta tule/ pitä hänen tallaman teitä/ nijn pian cuin hän tule/ nijn hänen pitä teitä wiemän pois.
Jes 28:19 Jos hän tule amulla/ nijn tapahtu se amulla/ nijn myös jos hän tule päiwällä eli yöllä: sillä rangaistus opetta ainoastans ottaman sanoista waari.
Jes 28:20 Sillä wuode on ahdas/ nijn ettei mitän ole lijaxi/ ja peitto on nijn lyhykäinen/ että sen alla täyty mykyräs olla.
Jes 28:21 Sillä HERra on nousewa nijncuin Prazimin wuorella/ ja wihastupa nijncuin Gibeonin laxosa. Että hän tekis työns toisella tawalla/ ja että hän tekis tecons toisella tawalla.
Jes 28:22 Pangat sijs teidän pilckan pois/ että teidän siten cowemmaxi tulis: sillä minä olen cuullut häwityxen ja teloituxen/ joca HERralda HERralda Zebaothilda on tapahtuwa caikesa mailmasa.
Jes 28:23 OTtacat corwijn ja cuulcat minun änen/ ymmärtäkät ja cuulcat minun puhen.
Jes 28:24 Kyndäkö eli jyrästäkö taicka wiljelekö peldomies peldons aina jywixi?
Jes 28:25 Eikö nijn ole? cosca hän sen on tasoittanut/ nijn hän kylwä sijhen herneitä ja heittä cuminoita/ ja kylwä nisuja/ ohria/ jocaista cunga hän tahto/ ja caurat paickaans.
Jes 28:26 Juuri nijn curitta myös Jumala rangaistuxella/ ja opetta heitä.
Jes 28:27 Sillä ei herneitä tapeta warstalla/ eikä waunuratas anneta cuminain päällä käydä/ waan hernet waristetan sauwalla ja cuminat widzalla.
Jes 28:28 Se jauhetan ja leiwotan/ eikä peräti tyhjäxi tapeta/ cosca se waunurattalla ja hewoisilla tapetan.
Jes 28:29 Näin teke myös HERra Zebaoth: sillä hänen neuwons on ihmellinen/ ja sen jalosti toimitta.

Vers. 1. Ephraimist ) Israelin waldacunda cudzutan Ephramixi/ että se sucu oli paras sijnä waldacunnasa ja heidän ensimäinen Cuningans Jeroboam/ oli Ephraimist/ 3. Reg. 11:26.
V. 10. He sanowat ) Nimittäin/ pilckakirwet.
V. 12. Nijn saadan lepo ) se on/ joille nyt saarnatan cuinga heidän pitä elämän/ nijn että heillä olis hywä oma tundo/ ja taitaisit idzens luotta Jumalaan/ ja ei he sijtä pidä ensingän lucu/ nijlle on HERra ajallans saarnawa toisella kielellä/ nijn ettei he sitä cuitengan ymmärrä/ waan pahenduwat sijtä.
V. 19. Rangaistus opetta ) se on/ risti ja kiusaus teke hywiä Christityitä/ Rom. 5:4. mutta taitamattomat ihmiset owat kelwottomat hocarit/ ja tahtowat cuitengin opetta ja oijenda muita.
V. 21. Toisella tawalla ) Sillä ei mailma taitanut omalla taidollans tuta Jumalata hänen wijsaudesans/ nijn kelpais Jumalan tyhmillä saarnoilla pelasta uscowaisia/ 1. Cor. 1:21. Se on se saarna rististä/ joca oli mailmalle pahennuxexi ja hulludexi/ nijncuin muucalainen kieli/ sitä cuin he paljo wähemmin ymmärsit/ cuin Lain eli järjen wijsautta/ josta ei he myös parandanet idzens/ sentähden werta Christus hänen Matth. 11:17 lopsijn jotca turulla istuwat/ etc. Puhucan Jumala lohdullisest eli cowast/ ei se cuitengan mitän auta. Sentähden on myös wähä ennen/
v. 11. että hän on wihdoin heille puhuwa toisella kielellä.
V. 26. Juuri nijn curitta ) Jumala rangaise omians/ mutta ei hän cadota heitä.

XXIX.  Lucu .

JEsaia uhca Jerusalemin Caupungita ja sen asuwaisia/ ensist/ että heidän piti woitettaman pacanoilda/ v. 1.
jota woitto ei pitänyt wihollisen cuitengan cauwan nautidzeman/ v. 7.
sijtte/ että heidän piti sokeudella lyötämän/ nijn ettei heidän pitänyt ymmärtämän Jumalan sana ja Prophetaita/ v. 9.
että he palwelit Jumalata ainoastans ulconaisilla töillä/ luowuit hänen käskyistäns ja pidit ihmisten säätyjä/ v. 13.
luullen ettei Jumala sitä huomaidze eli sijtä lucua pidä/ v. 15.
sentähden hylkä HERra heitä/ ja anda pacanat tulla hänen tundoons jällens/ v. 17.
cuitengin piti monda Israelist käättämän heidän hapatuxestans/ ja suostuman Israelin Pyhään/ v. 22.


Jes 29:1 WOi Ariel Ariel/ sinä Dawidin leirin Caupungi/ te pidätte wuoden ajat ja pyhäpäiwät.
Jes 29:2 Mutta minä waiwan Arieli/ nijn että hänen pitä murhettiman ja surcutteleman/ ja oleman minulle oikia Ariel.
Jes 29:3 Sillä minä pijritän sinun joca culmalda/ ja ahdistan sinun Skantzilla/ ja annan panna wallit sinun ymbärilles.
Jes 29:4 Silloin pitä sinun alettaman/ ja maasta puhuman/ ja mutiseman puhellas tomusta/ että sinun änes on nijncuin noidan maasta/ ja sinun puhes pitä oleman nijncuin hawisewaisen tomusta.
Jes 29:5 Ja nijtä jotca sinua hajottawat/ pitä oleman nijn monda cuin piendä tomua/ ja tyranneja nijn monda cuin lendäwiä acanoita/ ja sen pitä ratki äkist tapahtuman.
Jes 29:6 Sillä sinun pitä HERralda Zebaothilda edzityxi tuleman/ tuulella/ maan järinällä/ suurella jylinällä/ tuulen pyöriäisellä/ rajuilmalla ja culuttawaisella tulen liekillä.
Jes 29:7 MUtta nijncuin yön näkö unesa/ nijn pitä caicki ne moninaiset pacanat oleman/ jotca sotiwat Arieli wastan/ caiken jouckons ja Skantzins cansa/ ja nijtä jotca händä ahdistawat.
Jes 29:8 Sillä nijncuin isowainen mies on syöpänäns/ mutta herättyäns on hänen sieluns wielä tyhjä/ ja nijncuin janowa mies on juopanans/ mutta herättyäns on hän woimatoin ja janoisans/ juuri nijn pitä myös nijden moninaisten pacanain oleman/ jotca sotiwat Zionin wuorta wastan.
Jes 29:9 WIipykät ja ihmetelkät/ eläkät hecumas ja juopucat/ ei cuitengan wijnasta/ horjucat/ ei cuitengan wäkewästä juomasta.
Jes 29:10 Sillä HERra on teille rascan unen hengen lähettänyt/ ja teidän silmän sulkenut. Teidän Prophetan/ päämiehen ja Näkiän on hän socaisnut.
Jes 29:11 Nijn että caickein Prophetain nägyt owat teille nijncuin lukitun kirjan sanat. Jos jocu sen andais sille cuin luke taita/ ja sanois: lues tätä/ ja hän wasta: en minä taida: sillä se on lukittu.
Jes 29:12 Eli jos jocu andais sille cuin ei luke taitais/ ja sanois: lues tätä/ ja hän wasta: en minä taida ensingän luke.
Jes 29:13 Ja HERra sano: Että tämä Canssa lähesty minua suullans/ ja cunnioidze minua huulillans/ mutta heidän sydämens on caucana minusta/ ja pelkäwät minua ihmisten käskyin jälken/ joita he opettawat.
Jes 29:14 Nijn minä myös teen tälle Canssalle ihmellisest/ hirmuisest ja camalast/ että heidän wijsastens wijsaus hucku/ ja heidän ymmärtäwäistens ymmärrys kätketän.
Jes 29:15 Woi nijtä jotca tahtowat olla salatut HERran edes/ peittä heidän aiwoituxens ja heidän tecons pimeydes pitä/ ja sanowat: cucasta meidän näke? eli cuca tunde meitä?
Jes 29:16 Mixi te nijn nuriat oletta? nijncuin sawenwalajan sawi ajattelis/ ja käsiala puhuis tekiästäns: ei hän ole minua tehnyt/ ja teco sanois tekiästäns: ei hän minua tunne.
Jes 29:17 Eiköst wähän hetken peräst Libanon pidä hedelmälisexi kedoxi tuleman/ ja hedelmälinen keto pitä medzäxi luettaman?
Jes 29:18 Silloin cuulewat cuuroit tämän kirjan sanoja/ ja sokiain silmät näkewät pimeydesä/ ja syngiäsä.
Jes 29:19 Ja radolliset saawat ilon HERrasta/ ja köyhät ihmisten seas riemuidzewat Israelin pyhäsä.
Jes 29:20 Cosca tyrannit huckuwat ja pilckajat loppuwat/ ja ne caicki teloitetan jotca walwowat/ että he paha tekisit.
Jes 29:21 Jotca ihmisen tekewät syndisexi sanan tähden/ ja wainowat rangaisians portisa/ ja poickewat oikeudesta walhen cautta.
Jes 29:22 Sentähden sano HERra/ Abrahamin lunastaja Jacobin huonelle näin: ei Jacob tule sillen häpiään/ eikä hänen caswons ole enämbi häpewä.
Jes 29:23 Sillä cosca he saawat lapsens nähdä/ minun käsialani/ heidän seasans/ nijn he pyhittäwät minun nimeni/ ja heidän pitä Pyhä Jacobis pyhittämän/ ja Israelin Jumalata pelkämän.
Jes 29:24 Sillä joilla exywäinen hengi on/ ne ottawat ymmärryxen/ ja turhan puhujat salliwat heitäns opetta.

Ver. 1. Ariel ) On Jumalan Lejoni. Nijn cudzutan Jerusalemin Caupungi/ että hän oli Jumalasa wäkewä. Mutta nyt pitä hän cudzuttaman Jumalan Lejonixi/ jota wastan Jumala tahto sotia.
V. 10. HERra on teille rascan unen hengen lähettänyt ) Syy seura. 13. versys/ nimittäin/ heidän ulcocullaisudens/ Jumalan sanan ylöncadze ja ihmisten oppi. Sentähden nijncuin Paulus sano: 2. Thess. 2:10. Ettei he racastanet totutta. Ei tämä nijn pidä ymmärrettämän/ että Jumala woimallisest waicutta sencaltaisen sokeuden ihmisen ymmärryxes: sillä caicki ihmiset owat muutoin luonnostans perisynnin cautta sokiat ja taitamattomat hengellisisä asioisa/ waan ettei hän anna heille hänen armojans ymmärtämän/ eikä walaise heitä/ waan salli Sathanan pitä heitä heidän exymisesäns/ heidän wastahacoisudens tähden/ ja se sanotan tulewan Jumalalda nijncuin rangaistus. Cadzo tästä enä Sup. 6:18. ja Exod. 4:21. Ihmisten käskyn jälken ) Tästä kirjoitta Cyprianus ettei yhtän traditiot eli ihmisen käskyä pidä Jumalan sanan werraxi wedettämän.
V. 17. Libanon ) Cadzo Infr. 32:15. ja 35:1.
V. 20. Paha ) se on/ wäärän opin ja kiwun.

XXX.  Lucu .

PRopheta nuhtele Judalaisia/ ettei he idzens HERraan luottanet/ waan Egyptiläisijn/ v. 1.
ja ettei he tahtonet cuulla hänen Lakians ja Prophetain neuwo/ waan tahdoit heitä saarnaman heillens mielin kielin/ v. 8.
sentähden oli heille tapahtuwa nijncuin haljennulle muurille/ eli rickiömälle sawiastialle/ v. 12.
jos he olisit kärsiwäiset ja odotaisit HERra/ nijn he tulisit autetuxi/ v. 15.
sillä HERra wijwyttä sentähden awun/ että cosca hän rangaisis heitä/ nijn hän myös auttais heitä/ cosca he händä rucoilisit/ v. 19.
mutta heidän wihollisens Assyrialaiset oli hän hajottawa ja häwittäwä/ v. 27.


Jes 30:1 WOi luopuwaisia lapsia/ sano HERra: jotca ilman minua neuwo pitäwät/ ja ilman minun hengeni warjelusta edziwät/ cocowat syndiä synnin päälle.
Jes 30:2 Ne jotca menewät alas Egyptijn/ ja ei kysy minun suulleni/ warustaxens idzens Pharaon woimalla/ ja warjellaxens heitä Egyptin warjolla.
Jes 30:3 Sillä Pharaon wäkewys pitä oleman teille häpiäxi/ ja Egyptin warjon turwa häwäistyxexi.
Jes 30:4 Heidän pääruhtinans owat ollet Zoanis/ ja heidän sanansaattajans owat tullet Hanexeen.
Jes 30:5 Mutta heidän pitä caickein cuitengin häpiään tuleman/ sen Canssan tähden joca ei heille hywäxi eli awuxi olla taida/ eikä muutoin hyödytyxexi/ waan ainoastans häpiäxi ja pilcaxi.
Jes 30:6 Tämä on nijden petoin cuorma/ jotca etelän päin menewät/ cusa wanha ja nuori Lejoni on/ tuliset kyykärmet ja lendäwäiset Drakit murhen ja ahdistuxen maasa. He wiewät rijstans warsoilla/ ja tawarans Camelein seljäsä/ sille Canssalle joca ei heille ensingän hyödytyxexi olla taida.
Jes 30:7 Sillä ei egypti mitän ole/ ja hänen apuns on turha/ sentähden minä saarnan teille sijtä näin: alallans olla on paras.
Jes 30:8 Mene sijs nyt ja kirjoita tämä heidän eteens tauluun/ ja pane kirjaan/ pysymän wijmeisen päiwän asti/ alati ja ijancaickisest.
Jes 30:9 Sillä se on tottelematoin Canssa/ ja walhetteliat lapset/ jotca ei tahdo cuulla HERran Lakia/ waan sanowat Näkijlle:
Jes 30:10 Ei teidän pidä näkemän/ ja cadzojille: ei teidän pidä cadzoman meille totuutta/ mutta saarnatcat meille suloisest/ cadzocat petos/
Jes 30:11 poiketcat tieldä/ luopucat tästä retkestä/ Andacat Israelin Pyhän lacata meistä.
Jes 30:12 Sentähden sano Israelin Pyhä näin: että te hyljätte tämän sanan/ ja luottate häwäisiäihin ja pettäjihin/ ja kerscatte sijtä.
Jes 30:13 Nijn pitä tämän pahan tegon oleman teille nijncuin raco corkiasa muurisa/ cosca se rupe jacoman/ joca äkist puto maahan ylösalaisin/ ja murendu.
Jes 30:14 Nijncuin sawiastia muserrettu olis/ joca muserretan ja ei säästetä/ sijhenasti ettei sijtä löytä nijn suurta cappaletta/ että tulda tuotaisin totoista/ eli wettä caiwosta.
Jes 30:15 Sillä näin sano HERra HERra Israelin Pyhä/ käändymisellä ja hiljaisudella: te tuletta autetuxi hiljaisudes ja toiwosa/ te wäkewäxi tuletta/ mutta et te tahtonet/ waan sanoitte:
Jes 30:16 Ei: me tahdom paeta hewoisilla ( sentähden teidän pitä culkiana oleman ) ja me tahdon nopiast aja ( sentähden pitä teidän wainojan myös nopiat oleman )
Jes 30:17 Sillä tuhannen teistä pitä pakeneman ainoastans yhtä miestä/ wijttä pitä teidän jocapahimman pakeneman/ sijhenasti että teistä jää nijncuin pieli wuorelle/ ja nijncuin lippu corkeudelle.
Jes 30:18 SEntähden odottacat HERra/ että hän olis teille armollinen/ joca on nosnut teitä armahtaman: Sillä HERra on oikeuden Jumala/ ne owat caicki jotca händä odottawat.
Jes 30:19 Sillä Zionin Canssa on asuwa Jerusalemis/ ja et sinä ole itkewä: Hän armahta sinua coscas huudat/ hän wasta sinua/ nijn pian cuin hän sen cuule.
Jes 30:20 Ja HERra anda teille leipä tuscasan/ ja wettä ahdistuxesan: sillä ei sinun opettajas lennä sillen pois nijncuin sijwillä/ waan sinun silmäs näkewät sinun opettajas:
Jes 30:21 Ja sinun corwas cuulewat sanan tacanas/ sanoden: tämä on tie/ käykät sitä/ cosca te oikialle eli wasemalle kädelle exynet oletta.
Jes 30:22 Silloin pitä teidän saastuttaman teidän hopialla silatut cuwan/ ja teidän cuwain cullaiset waattet/ ja teidän pitä ne heittämän pois nijncuin logan/ ja nijlle sanoman:
Jes 30:23 Silloin hän anda saten siemenelles/ jongas pellolles kylwänyt olet/ ja leipä pellon tulosta/ ylön runsast.
Jes 30:24 Silloin sinun carjas caitan awaralla kedolla/ härjät ja warsat/ jotca peldos kyndäwät/ syöwät secoitettuja ohria/ jotca wiskimellä ja pohtimella owat pohdetut.
Jes 30:25 Ja caickein suurten wuorten päälle/ ja caickein suurten cuuckulain päälle pitä eroitetut wirrat käymän/ sen suuren surmamisen aicana/ ja cosca tornit langewat.
Jes 30:26 Ja Cuun walu on nijncuin Auringon paiste olewa/ ja Auringon paiste on seidzemettä kirckambi olewa cuin nyt. Cosca HERra sito Canssans wahingon kijnni/ ja sen haawat paranda.
Jes 30:27 CAdzo/ HERran nimi tule cauca/ hänen wihans poltta ja on sangen rascas. Hänen huulens owat hirmuisutta täynäns/ ja hänen kielens on nijncuin culuttawa tuli.
Jes 30:28 Ja hänen hengens nijncuin wirta/ joca haman caulan ulottu. Hajottaman pacanoita sijhenasti että he tyhjäxi tulewat/ ja ajaman Canssa sinne ja tänne/ suidzilla heidän suusans.
Jes 30:29 Silloin pitä teidän weisaman nijncuin juhlapäiwän yönä/ ja sydämestän riemuidzeman/ nijncuin huiluilla käydäisin HERRAN wuorelle/ Israelin turwan tygö.
Jes 30:30 Ja HERra cuulutta hänen cunnialisen änens/ että hänen cocotettu käsiwartens nähtäisin. Wihaisella haastamisella ja culuttawaisella tulen liekillä/ säteillä/ wäkewällä satella ja rakehilla.
Jes 30:31 Sillä Assurin pitä peljästymän HERran ändä/ joca händä lyö widzalla.
Jes 30:32 Sillä widzan pitä kyllä sattuman ja coseman/ cosca HERra sen wie heidän ylidzens trumbuilla ja candeleilla/ ja jocapaicas soti heitä wastan.
Jes 30:33 Sillä cuoppa on jo eilän walmistettu/ ja se on walmistettu Cuningalle/ kyllä sywä ja lewiä. Siellä on asumus/ tuli ja paljo puita/ HERran Hengi on sen sytyttätäpä nijncuin jongun tulikiwisen wirran.

Vers. 4. Zoanis ja Hanexeen ) Ne olit Egyptin Caupungit/ joihin he heidän sanansaattajans lähetit.
V. 6. Tämä on cuorma ) Jesaia ennusta sanansaattaille tapahtuwan pahoin/ ja ei heidän taitawan mitän toimitta.
V. 9. Waan sanowat Näkijille ) se on heidän opettajillens. Cadzo cuinga Canssa on nijtä wastan/ jotca oikein saarnawat ja nuhtelewat heidän syndiäns.
V. 15. Hiljaisudes ) se on/ jos te kärsitte/ oletta kärsiwäiset ja odotatte.
V. 18. Oikeuden ) se on/ ei hän rangaise julmudella/ waan cohtudella.
V. 25. Cosca tornit langewat ) se on/ suuret tyrannit ja waldiat.
V. 26. Cuun walu on olewa ) se on cosca Assyrialaiset owat aletut/ pitä hallituxen jalost endisellens tuleman.
V. 33. Cuoppa ) helwetti ja ijancaickinen tuli on hänelle walmistettu.

XXXI.  Lucu .

JEsaia nuhtele Judalaisia/ että he pydit apua Egyptiläisildä/ v. 1.
jongatähden Jumala oli heitä rangaisepa/ v. 2.
cuitengin warjelewa ja auttawa Jerusalemita/ v. 4.
neuwo parannuxeen/ v. 6.
sano Assyrialaiset lyötäwän Jerusalemin edes/ v. 8.


Jes 31:1 WOi nijtä jotca menewät alas Egyptin apua kerjämän/ ja luottawat hewoisijn/ ja turwawat waunuijn/ että nijtä on monda/ ja radzasmiehijn/ että he juuri wäkewät owat/ ja ei turwa Israelin Pyhään/ eikä kysy HERra.
Jes 31:2 Mutta hän on wijsas ja anda tulla onnettomuden/ ja ei muuta sanojans/ waan asetta idzens pahain huonetta wastan/ ja pahantekiäin apua wastan.
Jes 31:3 Sillä Egypti on ihminen ja ei Jumala/ ja heidän hewoisens owat liha ja ei hengi. Ja HERra on cocottawa kätens nijn että auttajan pitä hoiperteleman/ ja sen jota autetan pitä langeman/ ja ynnä molemmat toinen toisens cansa huckuman.
Jes 31:4 SIllä nijn sano HERra minulle: nijncuin Lejon ja nuori Lejon kilju saalins päällä/ cosca paimenden joucko huuta sen päällä/ nijn ei se peljästy heidän huudostans/ eikä hämmästy waicka heitä monda on: juuri nijn on HERra Zebaoth menewä ales sotiman Zionin wuorella ja sen corkeudella.
Jes 31:5 Ja HERra Zebaoth on warjelewa Jerusalemi ( nijncuin linnut siwilläns tekewät ) suojelewa/ auttawa/ siellä olewa ja holhowa händä.
Jes 31:6 Palaitcat te Israelin lapset jotca peräti harhaillet oletta:
Jes 31:7 Sillä silloin pitä jocaidzen heittämän pois hänen hopia ja culdaepäjumalans/ joita teidän käten owat tehnet teille synnixi.
Jes 31:8 Ja Assurin pitä langeman/ ei miehen miecalla/ ja pitä culutettaman/ ei ihmisen miecalla/ ja pitä cuitengin pakeneman miecka. Ja hänen nuorucaisens pitä werollisexi tuleman.
Jes 31:9 Ja hänen pitä pelgon tähden menemän hänen callions ohidze/ ja hänen pääruhtinans pitä lippuns edestä pacoon menemän/ sano HERra Zebaoth/ jolla Zionis tuli ja Jerusalemis tottoi on.

Vers. 1. Pahantekiäin ( se on/ Judalaiset jotca sencaltaista apua edzeit.
V. 9. Hänen callions ) se on/ heidän Cuningans. V. eod. Tuli/ ja Jerusalemis tottoi on ) se on/ joca Jerusalemis asu. Waicka HERra on jocapaicas läsnä/ Ier. 23:23: nijn hän cuitengin sanotan asuwan siellä/ josa hänen sanans opetetan/ ja pyhät Sacramentit oikein jaetan.

XXXII.  Lucu .

JEsaia ennusta Christuxest/ cuinga hän on oikein hallidzewa/ v. 1.
omillens paljoxi lohdutuxexi/ ja warjeluxexi/ v. 2.
silloin sokiat ja taitamattomat tulewat opetetuxi/ v. 3.
wäärä oppi aletan/ v. 6.
sijtte ennunusta hän ylpeitten waimoin/ se on/ Judan Caupungein häwityxest/ v. 9.
Ja wijmein Pyhän Hengen wuodattamisest/ cuin corpi tule pelloxi ja peldo corwexi/ v. 15.


Jes 32:1 CAdzo/ Cuningas on hallidzewa oikeudella/ ja pääruhtinat owat wallidzewat oikeutta pitämän woimasans.
Jes 32:2 Että jocainen on nijncuin jocu joca tuulelda warjeldu on/ ja nijncuin jocu joca sadecuurolda on peitetty/ nijncuin wesiojat cuiwasa paicasa/ nijncuin suuren wuoren warjo cuiwasa maasa/
Jes 32:3 Ja näkewäiset silmät ei pidä andaman idzens sowaista/ ja cuulewaisten corwat pitä wisusti tutkisteleman.
Jes 32:4 Ja hulluin pitä oppiman taito/ ja epäilewäinen kieli pitä selkexi tuleman ja selkesti puhuman.
Jes 32:5 Ei hullua pidä enä pääruhtinaxi cudzuttaman/ eikä ahnetta Herraxi.
Jes 32:6 Sillä tyhmä puhu tyhmydes/ ja hänen sydämens on pahudes/ että hän olis ulcocullaisudes/ ja saarnais HERrasta wäärin/ että hän sillä isowaiset sielut nälkän näännytäis/ ja kieldäis janowaisilda juoman.
Jes 32:7 Sillä ahnen hallitus ei ole muu cuin wahingo: sillä hän löytä cawaluxen häwittäxens radollisia wäärillä sanoilla/ cosca hänen köyhän oikeutta pitä puhuman.
Jes 32:8 Mutta Förstillä pitä oleman Förstilliset ajatuxet/ ja nijsä pysymän.
Jes 32:9 NOscat te ylpiät waimot/ cuulcat minun ändäni/ te jotca nijn suruttomat oletta/ ottacat corwijn minun puheni.
Jes 32:10 Ajastajan ja päiwän perästä pitä teidän cuin suruttomat olette wapiseman: sillä ei tule yhtän wijnan elo/ eikä tule yhtän cocomust.
Jes 32:11 Peljästykät te ylpiät waimot/ wapiscat te suruttomat/ sen pitä tapahtuman/ että te rijsutan/ paljastetan ja säkillä puetetan.
Jes 32:12 Walitettaman pitä nisistä/ iloisista pelloista/ ja hedelmälisistä wijnapuista.
Jes 32:13 Sillä minun Canssani pellosa pitä orjantappurat ja ohdacket caswaman/ nijn myös caikisa ilohuoneisa/ sijnä iloisesa Caupungisa.
Jes 32:14 Sillä Salit pitä hyljättämän/ ja Canssan paljous Caupungisa pitä wähenemän/ nijn että tornit ja linnat pitä tuleman ijancaickisexi luolaxi/ ja medzän pedoille iloxi/ ja laumoille laituimexi.
Jes 32:15 SIihenasti että Hengi corkeudesta wuodatetan meidän päällem/ silloin tule corpi peldomaaxi ja peldomaa luetan medzäxi.
Jes 32:16 Ja oikeus asu corwesa/ ja wanhurscaus peldomaasa.
Jes 32:17 Ja wanhurscauden hedelmä on rauha/ ja wanhurscauden hyödytys on ijancaickinen hiljaisus ja lepo.
Jes 32:18 Nijn että minun Canssani on asuwa rauhan huonesa/ suruttomisa asumapaicoisa ja jalosa lewosa.
Jes 32:19 Mutta raket pitä oleman alhalla medzisä/ ja Caupungin pitä alhalla mataloisa paicoisa oleman.
Jes 32:20 Hywin teidän menesty/ jotca kylwätte jocapaicas wetten tygö/ sillä andacat härkäin ja Asein käydä jalgoillans nijden päällä.

Vers. 1. Cuningas ) se on/ Christus. ( Pääruhtinat ) Owat P. Apostolit/ jotca myös Psal. 45:17. ja 68:28. nijn cudzutan.
V. 2. Nijncuin tuulelda warjeldu ) se on/ ne cuin uscowat hänen päällens/ pitä warjeldaman ja oleman suruttomat Jumalan wihasta/ etc.
V. 15. Corpi tule peldomaaxi ) se on/ pacanat jotca silloin olit pois Jumalan seuracunnasta/ nijncuin erämaa/ johonga se häwä jywä/ Jumalan sana/ ei kylwetty eli leicattu/ etc. ja ei muuta caswanut cuin ohdakeitä ja orjantappuroita/ jä hedelmättömiä puita/ pitä tuleman parhaxi Jumalan seuracunnaxi/ nijncuin iloinen peldo eli wijnamäki/ jonga pitä paljo hywä hedelmätä candaman. Ja sitä wastan Judan Canssa/ joca silloin oli HERran peldo ja wijnamäki/ HERran oma Canssa/ piti tuleman erämaaxi/ se on/ cadottaman Jumalan sanan ja oikian totuuden/ etc.
V. 20. Hywin teidän menesty ) se on/ hywin teidän menesty Apostolit/ joiden pitä saarnaman P. Evangeliumita caikisa maacunnisa: sillä se on teille menestywä/ nijncuin nijlle jotca kyndäwät ja kylwäwät hedelmälistä paicka.

XXXIII.  Lucu .

JEsaia uhca Assyrialaisia/ että cuin he olit kyllä häwittänet/ nijn pitä myös heidän häwitettämän/ v. 1.
rucoile Jumalalda apua heitä wastan/ v. 2.
lohdutta idzens hänen awustans/ v. 4.
juttele Jehiskian sanansaattajan sanat maan tilasta/ palates Sanheribin tykö/ v. 7.
lohdutta taas idzens Jumalan lupauxesta/ että hän oli hajottawa heidän wihollisens/ v. 10.
nuhtele nijtä jotca pelkäisit Jumalan ei tahtowan autta Jerusalemia/ ja opetta heitä/ cuinga heidän pitä idzens laittaman Jumalata wastan/ nijn että he säälyisit/ v. 13.
lupa että he saawat nähdä HERran/ ja ihmettelewät/ v. 17.
ja ettei heidän pitänyt näkemän heidän wihollisians/ v. 19.
riemuidze Zionin/ se on/ Jumalan seuracunnan wahwudest ja lujudest/ v. 20.
häwäise wihollista/ joca heille oli tulewa saalixi/ v. 23.


Jes 33:1 WOi sinuas sinä häwittäjä/ luuletcos ettei sinun pidä häwitetyxi tuleman? ja sinuas ylöncadzoja/ luuletcos ettei sinua ylöncadzota? Cosca sinä olet täyttänyt sinun häwityxes/ nijn sinun myös pitä tuleman häwitetyxi: cosca sinä olet täyttänyt sinun ylöncadzes/ nijn sinua pitä jällens ylöncadzottaman?
Jes 33:2 HERra ole meille armollinen: sillä me odotamme sinua/ ole heidän käsiwartens warahin/ ja meidän autudem murhen ajalla.
Jes 33:3 Anna Canssas paeta sitä suurta capinata ja pacanat hajotetta cuin sinä nouset.
Jes 33:4 Silloin pitä teitä saalina corjattaman nijncuin perhoinen otetan/ ja nijncuin heinäsircat carcotetan/ cosca heidän päällens tullan.
Jes 33:5 HERra on corgotettu: sillä hän asu corkeudesa/ hän on täyttänyt Zionin oikeudella ja wanhurscaudella.
Jes 33:6 Ja sinun ajallas pitä oleman usco ja woima/ autuus/ tieto/ toimi/ ja HERran pelco pitä oleman hänen tawarans.
Jes 33:7 CAdzo/ heidän sanansaattajans huutawat ulcona/ rauhan Engelit itkewät haikiast/ ja sanowat:
Jes 33:8 Polgut owat autiat/ ei käy yxikän enä tiellä/ ei hän pidä lijtto/ hän hylkä Caupungit ja ei pidä lucua Canssasta.
Jes 33:9 Maa on cauhialla ja surkialla muodolla/ Libanon on häpiällä hacattu/ Zaron on nijncuin tasainen keto/ Basan ja Carmeli owat häwitetyt.
Jes 33:10 Nyt minä tahdon nosta/ sano HERra: nyt minä tahdon idzeni corgotta/ nyt minä tahdon corkiaxi tulla.
Jes 33:11 Olgista oletta te rascat/ corsia te synnytätte/ tulen pitä culuttaman teidän ylpeydenne cansa:
Jes 33:12 Sillä Canssa pitä poldettaman calkixi/ nijncuin hacatut orjantappurat tulella sytytetän.
Jes 33:13 Nijn cuulcat nyt te/ jotca caucana oletta/ mitä minä olen tehnyt/ ja te jotca oletta läsnä/ cadzocat minun wäkewyttäni.
Jes 33:14 Syndiset Zionis owat peljästynet/ hämmästys on tullut ulcocullattuin päälle/ ja sanowat: cuca on meidän seasam/ joca taita asua culuttawaisen tulen tykönä? cuca on meidän seasam/ joca woi asua ijancaickisten hijlden tykönä?
Jes 33:15 Joca wanhurscaudesa waelda ja puhu oikeutta/ joca wääryttä ja ahneutta wiha/ ja wetä kätens pois ettei hän ota lahjoja/ joca tukidze corwans cuulemast weren wicoja/ ja peittä silmäns näkemäst paha:
Jes 33:16 Hän on corkeudesa asuwa/ ja calliot owat hänen linnans ja tukens/ hänelle annetan hänen leipäns/ eikä hän ole epäilewä hänen wedestäns.
Jes 33:17 Sinun silmäs näkewät Cuningan cunniasans/ sinä näet maan lewitettynä.
Jes 33:18 Nijn että sinun sydämes juuri ihmettele/ ja sano: cusa nyt owat kirjanoppenet? cusa owat neuwonandajat? cusa owat Cantzlerit?
Jes 33:19 Etkä myös sinä ole näkewä sitä wäkewät canssa/ sitä sywäkielistä Canssa/ jota ei ymmärretä/ ja käändämättömästä kielestä/ jota ei taita ymmärtä.
Jes 33:20 Cadzo Zionita meidän juhlacaupungitam/ sinun silmäs on näkewä Jerusalemin caunin asumuxen/ majan jota ei wiedä pois/ jonga paanuja ei ikänäns pidä temmattaman ylös/ ja jonga köysiä ei ikänäns pidä catcoittaman.
Jes 33:21 Sillä HERra on siellä olewa wäkewä meidän tykönäm/ ja siellä pitä oleman lewiät wesicuopat/ nijn ettei wenehellä taita mennä sen ylidzen/ eikä laiwa taida sinne purjehtia:
Jes 33:22 Sillä HERra on meidän Duomarim/ HERra on meidän opettajam/ HERra on meidän Cuningam/ hän autta meitä.
Jes 33:23 Anna heidän pingotta köytens/ ei heidän pidä cuitengan pitämän/ Nijn ei pidä myös heidän hajottaman lippuja pielden päälle: sillä paljo callimbi saalis pitä jaettaman/ nijn että onduwat myös ryöstäwät.
Jes 33:24 Ja ei yhdengän asuwaisen pidä sanoman: minä olen heicko: että Canssalla joca siellä asu/ pitä oleman syndein päästö.

Vers. 3. Anna Canssan paeta ) se on/ Assyrialaisten pitä pakeneman Jerusalemist hämmästyxis.
v. 5. Täyttänyt oikeudella ) Sillä se jumalinen Cuningas Jehiskia oli asettanut puhtan Jumalan palweluxen Jerusalemis/ josta luetan/ 4. Reg. 18:1. etc.
v. 7. Sanansaattajans ) Ne olit ne jotca olit lähetetyt heidän tygöns/ ja ei cuitengan tahtonet heitä cuulla. Lue sijtä/ 4. Reg. 18:14.
v. 9. Libanon on häpiällä ) se on/ nämät ihanaiset wuoret ja medzät owat enimmäst hacatut ja häwitetyt wihollisilda/ rakennuxixi/ puixi ja silloixi.
v. 17. Näkewät Cuningan ) Tämä ymmärretän Christuxest/ jonga he caicki heidän hengellisillä silmilläns piti saaman nähdä/ jotca idzens nijn täytit/ cuin ennen sanottin/ mutta harwat kirjanoppeneista ja laintaitawista otit hänen wastan/ 1. Cor. 1:10.
v. 19. Etkä myös sinä ole näkewä ) Tämä ymmärretän hengellisestä rauhasta/ joca oli Christuxen Seuracunnalla olewa Jumalan tykönä/ ja täytetän myös ruumillisest toisesa Christuxen tulemises.

XXXIV.  Lucu .

PRopheta uhca caickia Jumalan seuracunnan wihollisia HERran costomiecalla/ nijn ettei yhtän heistä pitänyt säästettämän/ v. 1.
erinomattain Edomerejä/ v. 5.
Sijtte/ että heidän myös piti saaman palcaxens ojat jotca terwa juoxewat/ ja maan palawaisest terwasta/ joca ei ikänäns sammu/ v. 8.
johon Perkelet/ welhot ja caicki saastaiset linnut pitä coconduman ja heidän cumpanins oleman/ v. 11.
joca ei heildä ole puuttuwa/ v. 16.


Jes 34:1 TUlcat te pacanat ja cuulcat/ Canssat ottacat waari/ maa cuulcan ja mitä sijnä on/ mailman pijri tulons cansa.
Jes 34:2 Sillä HERra on wihainen caikille pacanoille/ ja on närkästynyt caikille heidän joucoillens/ hän on heitä kirowa/ ja anda teurasta heitä.
Jes 34:3 Heidän lyötyns pitä heitettämän pois/ nijn että hajun pitä tuleman heidän ruumistans/ ja wuoret cuohuman heidän werestäns.
Jes 34:4 Ja coco taiwan joucko pitä mätänemän/ ja taiwan pitä käärittämän cocoon nijncuin kirjan/ ja caicki hänen jouckons putoman nijncuin lehti puto wijnapuusta/ ja nijncuin cuiwettunut lehti ficunapuusta.
Jes 34:5 Sillä minun mieckan on juowuxis taiwasa/ ja cadzo/ sen pitä tuleman ales Edomin päälle/ ja kirotun Canssan päälle/ sitä rangaiseman.
Jes 34:6 HERran miecka on werta täynäns/ ja on lihawa lihawudest/ caridzan werest/ caurin werest ja jääräin munascuiden lihawudest: sillä HERralla on suuri tappo Bazras/ ja suuri surmaminen Edomin maalla.
Jes 34:7 Yxisarwillisten pitä myös culkeman ales heidän cansans/ ja mullit syötettyin härkäin cansa: sillä heidän maans pitä juopuman werestä/ ja heidän maans lihawaxi tuleman lihawudesta.
Jes 34:8 Sillä ne owat HERran costopäiwät ja costamisen wuodet/ Zionille costaman.
Jes 34:9 Silloin sen ojat muutetan terwaxi/ ja se maa tulikiwexi/ ja sen maacunda pitä muuttuman palawaisexi terwaxi.
Jes 34:10 Jonga ei pidä päiwällä eikä yöllä sammuman/ mutta sawun pitä sijtä ijancaickisest nouseman/ ja pitä tuleman ilman loppumat/ nijn ettei yhdengän pidä käymän sen läpidzen ijancaickisest.
Jes 34:11 Waan Ruogonpäristäjäin ja tarhapöllöin pitä sen omistaman/ yöcköin ja Carnein pitä siellä asuman.
Jes 34:12 Sillä hän on wetäwä nuoran sen ylidzen/ nijn että sen pitä autiaxi tuleman/ ja ojennusluodin/ nijn että sen pitä tyhjäxi tuleman. Nijn että sen Herrat pitä cudzuttaman Herroixi ilman maacunnata/ ja caicki sen pääruhtinat pitä saaman lopun.
Jes 34:13 Ja orjantappurat pitä caswaman heidän salisans/ noculaiset ja ohdacket sen linnoisa/ ja pitä oleman Drakein asumasiat/ ja Strutzein laituimet.
Jes 34:14 Silloin pitä männingäiset ja köpelit cohtaman toinen toistans/ ja yhden Lieckiön pitä toista huutaman/ Kratin pitä myös siellä asumasians saaman/ ja siellä lewon löytämän.
Jes 34:15 Hyypiän pitä myös siellä pesäns pitämän ja muniman/ hautoman ja cuoriman sen warjon alla/ ja Hijrihaucat pitä myös sinne coconduman.
Jes 34:16 Edzikät nyt HERran kirjaan ja lukecat/ ei yhtän näistä pidä puuttuman/ ei pidä näistä caiwattaman yhtä eli toista: sillä hän on se joca minun suuni cautta käske/ ja hänen hengens tuo sen cocoon.
Jes 34:17 Hän heittä arpoja heidän päällens/ ja jaca mitan heidän seasans/ että heillä pitä siellä oleman perindö ijancaickisest/ ja siellä ilman loputa pysymän.

Vers. 4. Taiwan joucko ) Taiwan joucoxi täsä cudzutan Judan Canssa/ heidän Jumalan palweluxens cansa/ jolla he idzens pidit nijncuin taiwallinen Canssa muiden pacanain suhten.
v. 5. Edomin ) Edomereillä ymmärtä Propheta erinomaisest Antichristuxen ja hänen lahcons: Sillä nijncuin Edomerit olit myös Abrahamin sucucunda/ joilla oli ymbärileickaus/ ja olit cuitengin Jumalan Canssan pahimmat wiholliset nijn on myös Antichristuxen joucko/ ne owat Christityt/ joilla on yhtäläiset Sacramentit oikeitten Evangeliläisten cansa/ ja owat cuitengin heidän surimmat wainojans.
v. 6. Caridzan/ Caurin ja Jääräin werellä ymmärretän sekä ylimmäiset että alimmaiset/ nuoret ja wanhat. v. eod. Bazras ) On Edomin Caupungi
v. 7. Yxisarwilliset/ mullit ja syötetyt härjät ) Owat woimalliset ja rickat.
v. 9. Kirjoitetan Helwetti.
v. 11. Ruogonpäristäiäin/ Hyypiäin/ tarhapöllöin. etc. ) Näillä ja muilla saastaisilla ja cauhioilla linnuilla jotca täsä nimitetän/ ymmärretän saastaiset henget jotca helwetisä owat.

XXXV.  Lucu .

JEsaia ennusta Jumalan seuracunnan tilasta Udesa Testamendisä/ nimittäin/ että silloin pitä sen kelwottoman pacanalisen Canssan tuleman pyhäxi ja otollisexi HERran seuracunnaxi/ v. 1.
käske sijtä lohdutta heickomielisiä Jumalan lapsia/ että HERra Christus oli idze tulewa/ ja silloin sokeitten silmät ja cuuroin corwat awatan/ v. 3.
ja HERralda lunastetut saawat ijancaickisen ilon ja riemun/ v. 10.


Jes 35:1 COrwet ja erimaat pitä iloidzeman/ ja se aukia sia pitä iloinen oleman/ ja nijncuin cuckainen cucoistaman.
Jes 35:2 Hän on caswain wihottawa ja seisowa riemuisna caikes ilos ja riemus: sillä Libanonin cunnia annetan hänelle/ Carmelin ja Saronin caunistus: ja he näkewät HERran cunnian/ ja meidän Jumalam cauniuden.
Jes 35:3 Wahwistacat wäsynet kädet ja tuetcat näändynet polwet.
Jes 35:4 Sanocat heickomielisille: olcat turwas ja älkät peljätkö. Cadzocat/ teidän Jumalan tule costaman/ se Jumala joca maxa/ hän tuke ja wapahta teidän.
Jes 35:5 Silloin awatan sokiain silmät/ ja cuuroin corwat aukenewat.
Jes 35:6 Silloin rambat hyppäwät nijncuin peurat/ ja myckäin kieli pacahtu kijtoxeen: sillä corwesa pitä wuotaman wedet/ ja wirrat erimaasa.
Jes 35:7 Ja carkia paicka pitä järwexi sowitettaman/ cuiwa maa pitä cuohuwaxi wedexi tuleman/ ja cuopas/ josa kärme macais/ pitä heinän/ ruogon ja caisilan oleman.
Jes 35:8 Sijnä myös pitä matca ja tie oleman/ joca pitä pyhäxi tiexi cudzuttaman/ ettei kengän saastainen sitä waellais. Ja se pitä heidän edesäns oleman/ jota käydän/ nijn ettei tyhmätkän exy.
Jes 35:9 Ei siellä Lejonit oleman pidä/ eikä jocu julma peto mene sitä myöden/ eli sieldä löytä/ waan lunastetut sitä waeldawat.
Jes 35:10 HERran lunastetut palajawat ja tulewat sen cautta riemulla Zionijn/ ja ijancaickinen ilo on olewa heidän pääns päällä. Ilon ja riemun he käsittäwät/ ja murhe ja huocaus pitä pakeneman.

Vers. 1. Corwet ja erimaat ) Nijn cudzutan pacanat sijtä ettei heillä ollut yhtän hedelmälistä puuta. Nijncuin Judan ja Israelin huone cudzuttin HERran wijnamäexi ja peldomaaxi. Supr. cap. 5. Cadzo Supr. cap. 32:15.
v. 5. Silloin awatan sokiain silmät ) Tämä on Christuxen aicana sanain jälken ja hengellisellä tawalla täytetty: cosca monda sairasta parattin ja sokiat pacanat tulit myös totuden tundoon/ Matth. 11:5.
v. 6. Wedet pitä wuotaman ) Se pitä hengellisellä tawalla ymmärrettämän/ Pyhän Hengen runsasta lohdutuxesta/ joca piti pacanoille jaettaman. Nijn myös/
v. 8. Pyhäxi tiexi ) se on/ oikia Ewangeliumin oppi: ja nijn nämät pitä ymmärrettämän toinen toisens perästä järjestäns.