Propheta  Jesaia .

XIX.  Lucu .

MUrianilaisist tule Propheta Egyptiläisijn/ ja ennusta HERran rangaisewan myös heitä sodalla/ ja julmalla tyrannilla/ v. 1.
lähettäwän myös heille näljän ja callin ajan/ nijn että heidän elatuxens estetän/ v. 5.
ja nijn/ ettei heidän tietäjäns tästä ensingän tiedä: jotca noitumisellans pettäwät heitä/ v. 11.
cuitengin käändy heistä monda HERran Israelin Jumalan tygö/ ja oppi cunnioittaman/ palweleman ja tundeman händä/ v. 18.
jota myös Assyrialaisten pitä tekemän/ v. 21.


Jes 19:1 TÄmä on Egyptin maan cuorma: cadzo/ HERra on waeldapa nopiasa pilwesä/ ja tulewa Egyptijn. Silloin pitä epäjumalain Egyptis wapiseman hänen edesäns/ ja Egyptiläisten sydämen pitä wawahtaman.
Jes 19:2 Ja minä hytytän Egyptiläiset toinen toisens päälle/ nijn että yhden weljen pitä sotiman toista wastan/ yhden ystäwän toista wastan/ yhden Caupungin toista wastan/ ja yhden waldacunnan toista wastan.
Jes 19:3 Ja ei Egyptiläisillä pidä oleman sydändä/ ja minä teen heidän neuwons tyhjäxi. Nijn he sijs kysywät epäjumalilda/ welhoilda/ noidilda ja tietäildä.
Jes 19:4 Mutta minä annan Egyptiläiset julmain Herrain käsijn/ ja cowan Cuningan pitä hallidzeman heitä/ sano HERra HERra Zebaoth.
Jes 19:5 Ja wesi pitä meresä cuiwuman/ nijn myös wirrat pitä wähenemän ja catoman.
Jes 19:6 Järwein pitä juoxeman pois/ nijn että lammiwedet pitä wähenemän ja cuiwuman/ ruoco ja caisila catoman.
Jes 19:7 Ja ruoho ojain tykönä/ ja caickinainen jywä wetten tykönä/ pitä lacastuman ja tyhjään tuleman.
Jes 19:8 Ja calamiesten pitä murhettiman/ ja caicki cuin ongen heittäwät weteen/ pitä walittaman/ ja caicki ne cuin wercot weteen laskewat/ pitä murhellisexi tuleman.
Jes 19:9 Ne pitä häwäistämän jotca hywä langa tekewät/ ja wercko cutowat.
Jes 19:10 Ja ne joilla on calaarcut/ caickein nijden cansa jotca lammicoita palcan edest tekewät/ pitä sureman.
Jes 19:11 ZOanin pääruhtinat owat tyhmät/ Pharaon taitawat neuwonandajat owat heidän neuwosans hulluxi tullet/ mixi te sijs sanotte Pharaosta: minä olen taitawan miehen lapsi/ ja olen wanhoista Cuningoista tullut?
Jes 19:12 Cusa sijs owat nyt sinun taitawas? anna heidän sano ja opetta sinuas/ mitä HERra Zebaoth on Egyptistä aicoinut.
Jes 19:13 Mutta Zoanin pääruhtinat owat tullet tyhmixi. Nophin pääruhtinat owat petetyt/ he peipoittelewat Egyptin sucuin culmakiwen.
Jes 19:14 Sillä HERRA on wuodattanut heidän secaans wäärän hengen/ pettämän Egyptiä caikisa mitä he tekewät/ nijncuin juopunu horju oxetesans.
Jes 19:15 Ja ei pidä Egyptillä oleman päätä eli händä/ oxa eli cando.
Jes 19:16 Silloin pitä Egyptin oleman nijncuin waimot/ pelkämän ja wawahtuman/ cosca HERRA Zebaoth häälyttä kättäns heidän päälläns.
Jes 19:17 Ja Egyptin pitä pelkämän Judan maata/ nijn että sen/ joca sitä ajattele/ pitä peljästymän HERran Zebaothin neuwo/ jonga hän sijtä on pitänyt.
Jes 19:18 Sijhen aican pitä wijsi Caupungita Egyptisä Canaan kielellä puhuman/ ja wannoman HERran Zebaothin cautta/ jocainen heistä pitä häwityxen Caupungixi cudzuttaman.
Jes 19:19 Silloin pitä HERran Zebaothin Altari keskellä Egyptin maata oleman/ ja HERran wartiowaha hänen ärisäns.
Jes 19:20 Joca pitä merkixi ja todistuxexi oleman HERralle Zebaothille Egyptin maasa: sillä heidän pitä HERran tygö huutaman heidän waiwajains tähden/ nijn hän heille lähettä wapahtajan ja Sangarin joca heitä autta.
Jes 19:21 Sillä HERra tutan Egyptis/ ja HERra tunde myös silloin Egyptiläiset. Ja he palwelewat händä uhrilla/ ja ruocauhrilla/ ja lupawat HERralle lupausta/ ja sen pitäwät.
Jes 19:22 Ja HERra on waiwawa Egyptiläisiä/ ja parandawa jällens: sillä he palajawat HERran tygö/ ja hän anda rucoilla händäns/ ja paranda heitä.
Jes 19:23 Silloin on tie awoin Egyptist Assyriaan/ Assyrialaisten mennä Egyptijn/ ja Egyptiläisten Assyriaan/ että Assyrialaiset ja Egyptiläiset ynnä palwelisit Jumalata.
Jes 19:24 Silloin Israel piti idze colmandena oleman/ Assyrialaisten ja Egyptiläisten cansa/ sen siunauxen cautta joca on olewa maan päällä.
Jes 19:25 Sillä HERra Zebaoth on siunawa heitä/ ja sanowa: siunattu ole sinä Egypti minun Canssan/ ja sinä Assur minun käsialani/ ja sinä Israel minun perimisen.

Vers. 2. Toinen toisens päälle ) Cohta tämän ennustuxen perästä/ Cuningas Manassen aicana/ cuoli Egyptiläisten Cuningas/ ja waldacunda oli ilman Cuningasta caxi wuotta/ silloin nousit caxitoistacymmendä pääruhtinasta maata hallidzeman/ jotca sijtte tulit eripuraisexi/ ja ajoit yhden nijstä pois/ nimittäin Psammeticum. Joca sijtte sai jällens Jonerein awulla maan alans/ suuren sodan ja wahingon cautta/ nijncuin Herodot. ja Diod. kirjoittawat/ tästä näky Jesaia ennustawan/ waicka ei paljon aica sijtte Egypti myös waiwattin Assyrian Cuningalda.
v. 13. Culmakiwen ) se on/ Cuningan.
v. 14. HERra on wuodattanut ) Cadzo 3. Reg. 22:22.
v. 18. Wijsi Caupungita ) Täsä on määrätty lucu/ määrättömän edestä/ se on/ monda Egyptin Caupungita tulewat Israelin Jumalan tundoon. Joca on tapahtunut Christuxen Apostolein saarnain cautta/ cuin Kirckoin Aicakirjat todistawat ( Canaan kielellä puhuman ) se on/ heidän pitä nijn puhuman ja opettaman Jumalasta/ cuin mekin nyt täsä Canaan maasa teemme.
v. 21. Lupauxen ) se on heidän pitä luopuman Perkelestä ja caikista epäjumalista/ ja lupaman palwelewans ainoata Jumalata. Ei tästä seura/ että heidän pitä idzens lupaman Clöstärijn eli muuhun turhuteen/ joita ei Jumala ole käskenyt. Cadzo Lev. 27:2. ja Num. 30:4.