Propheta  Jesaia .

XXXII.  Lucu .

JEsaia ennusta Christuxest/ cuinga hän on oikein hallidzewa/ v. 1.
omillens paljoxi lohdutuxexi/ ja warjeluxexi/ v. 2.
silloin sokiat ja taitamattomat tulewat opetetuxi/ v. 3.
wäärä oppi aletan/ v. 6.
sijtte ennunusta hän ylpeitten waimoin/ se on/ Judan Caupungein häwityxest/ v. 9.
Ja wijmein Pyhän Hengen wuodattamisest/ cuin corpi tule pelloxi ja peldo corwexi/ v. 15.


Jes 32:1 CAdzo/ Cuningas on hallidzewa oikeudella/ ja pääruhtinat owat wallidzewat oikeutta pitämän woimasans.
Jes 32:2 Että jocainen on nijncuin jocu joca tuulelda warjeldu on/ ja nijncuin jocu joca sadecuurolda on peitetty/ nijncuin wesiojat cuiwasa paicasa/ nijncuin suuren wuoren warjo cuiwasa maasa/
Jes 32:3 Ja näkewäiset silmät ei pidä andaman idzens sowaista/ ja cuulewaisten corwat pitä wisusti tutkisteleman.
Jes 32:4 Ja hulluin pitä oppiman taito/ ja epäilewäinen kieli pitä selkexi tuleman ja selkesti puhuman.
Jes 32:5 Ei hullua pidä enä pääruhtinaxi cudzuttaman/ eikä ahnetta Herraxi.
Jes 32:6 Sillä tyhmä puhu tyhmydes/ ja hänen sydämens on pahudes/ että hän olis ulcocullaisudes/ ja saarnais HERrasta wäärin/ että hän sillä isowaiset sielut nälkän näännytäis/ ja kieldäis janowaisilda juoman.
Jes 32:7 Sillä ahnen hallitus ei ole muu cuin wahingo: sillä hän löytä cawaluxen häwittäxens radollisia wäärillä sanoilla/ cosca hänen köyhän oikeutta pitä puhuman.
Jes 32:8 Mutta Förstillä pitä oleman Förstilliset ajatuxet/ ja nijsä pysymän.
Jes 32:9 NOscat te ylpiät waimot/ cuulcat minun ändäni/ te jotca nijn suruttomat oletta/ ottacat corwijn minun puheni.
Jes 32:10 Ajastajan ja päiwän perästä pitä teidän cuin suruttomat olette wapiseman: sillä ei tule yhtän wijnan elo/ eikä tule yhtän cocomust.
Jes 32:11 Peljästykät te ylpiät waimot/ wapiscat te suruttomat/ sen pitä tapahtuman/ että te rijsutan/ paljastetan ja säkillä puetetan.
Jes 32:12 Walitettaman pitä nisistä/ iloisista pelloista/ ja hedelmälisistä wijnapuista.
Jes 32:13 Sillä minun Canssani pellosa pitä orjantappurat ja ohdacket caswaman/ nijn myös caikisa ilohuoneisa/ sijnä iloisesa Caupungisa.
Jes 32:14 Sillä Salit pitä hyljättämän/ ja Canssan paljous Caupungisa pitä wähenemän/ nijn että tornit ja linnat pitä tuleman ijancaickisexi luolaxi/ ja medzän pedoille iloxi/ ja laumoille laituimexi.
Jes 32:15 SIihenasti että Hengi corkeudesta wuodatetan meidän päällem/ silloin tule corpi peldomaaxi ja peldomaa luetan medzäxi.
Jes 32:16 Ja oikeus asu corwesa/ ja wanhurscaus peldomaasa.
Jes 32:17 Ja wanhurscauden hedelmä on rauha/ ja wanhurscauden hyödytys on ijancaickinen hiljaisus ja lepo.
Jes 32:18 Nijn että minun Canssani on asuwa rauhan huonesa/ suruttomisa asumapaicoisa ja jalosa lewosa.
Jes 32:19 Mutta raket pitä oleman alhalla medzisä/ ja Caupungin pitä alhalla mataloisa paicoisa oleman.
Jes 32:20 Hywin teidän menesty/ jotca kylwätte jocapaicas wetten tygö/ sillä andacat härkäin ja Asein käydä jalgoillans nijden päällä.

Vers. 1. Cuningas ) se on/ Christus. ( Pääruhtinat ) Owat P. Apostolit/ jotca myös Psal. 45:17. ja 68:28. nijn cudzutan.
V. 2. Nijncuin tuulelda warjeldu ) se on/ ne cuin uscowat hänen päällens/ pitä warjeldaman ja oleman suruttomat Jumalan wihasta/ etc.
V. 15. Corpi tule peldomaaxi ) se on/ pacanat jotca silloin olit pois Jumalan seuracunnasta/ nijncuin erämaa/ johonga se häwä jywä/ Jumalan sana/ ei kylwetty eli leicattu/ etc. ja ei muuta caswanut cuin ohdakeitä ja orjantappuroita/ jä hedelmättömiä puita/ pitä tuleman parhaxi Jumalan seuracunnaxi/ nijncuin iloinen peldo eli wijnamäki/ jonga pitä paljo hywä hedelmätä candaman. Ja sitä wastan Judan Canssa/ joca silloin oli HERran peldo ja wijnamäki/ HERran oma Canssa/ piti tuleman erämaaxi/ se on/ cadottaman Jumalan sanan ja oikian totuuden/ etc.
V. 20. Hywin teidän menesty ) se on/ hywin teidän menesty Apostolit/ joiden pitä saarnaman P. Evangeliumita caikisa maacunnisa: sillä se on teille menestywä/ nijncuin nijlle jotca kyndäwät ja kylwäwät hedelmälistä paicka.