Propheta  Jesaia .

LXIII.  Lucu .

PRopheta kirjoitta cahden puhella woiton Förstin Christuxen/ joca tule Edomist/ ja oli woittawa hänen wihollisens/ hänen cuolemallans ja werens wuodattamisella/ hänen hengelliset wihamiehens/ cuoleman/ Perkelen ja helwetin/ ja menewä taiwaseen jällens/ nijncuin woiton HErra/ nijn myös caicki hänen seuracundans ruumilliset wiholliset/ tyrannit ja wainojat/ v. 1.
etc.

Jes 63:1 CUca on se joca tule Edomist prijscotetuilla waatteilla Bazrast/ joca nijn on caunistettu hänen waatteisans/ ja käy hänen suuresa woimasans? Minä olen joca opetan wanhurscauden/ ja taidan kyllä autta.
Jes 63:2 Mixi owat sijs sinun waattes nijn punaiset/ ja sinun pucus nijncuin wijnan sotcujan? Minä sotcun wijnacuurnan yxinäns/ ja ei ole yxikän Canssast minun cansani.
Jes 63:3 Minä olen tallannut heitä minun wihasani/ ja sotcunut heitä minun julmudesani? Sijtä on heidän werens prijscottanut minun waatteni/ ja minä olen saastuttanut minun pucuni:
Jes 63:4 Sillä minä olen säätänyt idzelleni costopäiwän/ wuosi on tullut omiani pelasta.
Jes 63:5 Sillä minä cadzoin ymbärilleni/ ja ei ollut auttajata/ ja minä olin wapistuxes/ ja ei kengän holhonnut minua/ waan minun käsiwarten piti auttaman minua/ ja minun wihan holhois minua.
Jes 63:6 Sentähden olen minä tallannut Canssan minun wihasani/ ja tehnyt heitä juowuxin minun julmudesani/ ja sysäisin heidän woittons maahan.
Jes 63:7 MInä tahdon HERran hywyttä muista/ ja HERran kijtosta/ nijsä caikisa cuin hän meille tehnyt on. Ja sitä suurta hywyttä Israelin huonen cohtan/ cuin hän sille tehnyt on hänen suuren laupiudens ja hywydens cautta.
Jes 63:8 Sillä hän sano: he owat tosin minun Canssan/ lapset jotca ei walhetteliat ole/ sentähden oli hän heidän wapahtajans.
Jes 63:9 Joca heitä ahdisti/ he ahdistit myös händä/ ja se Engeli joca hänen edesäns on/ autti heitä. Hän lunasti heitä: sillä hän racasti ja armahti heitä. Hän otti heitä ylös/ ja candoi heitä aina wanhast tähän asti.
Jes 63:10 Mutta he haikiutit ja wihoitit hänen Pyhän Hengens/ sentähden tuli hän heidän wihollisexens/ ja sodei heitä wastan.
Jes 63:11 Ja hän muisti taas sen endisen ajan/ Mosexen/ joca hänen Canssasans oli. Cusa sijs nyt se on/ joca heidän wei ulos merestä/ hänen laumans paimenden cansa?
Jes 63:12 CUsa on se joca hänen Pyhän Hengens heidän secaans andoi? joca oikialla kädelläns Mosexen wei/ hänen cunnialisella käsiwarrellans. Joca wedet jacoi heidän edelläns/ tehdäxens idzellens ijancaickista nime.
Jes 63:13 Joca heitä wei sywyden cautta/ combastumata nijncuin orihita corwesa.
Jes 63:14 Nijncuin carja joca kedolle mene/ jonga HERran Hengi aja. Nijn sinä myös Canssas johdatit/ tehdäxes idzelles ijancaickista nime.
Jes 63:15 NIjn cadzo nyt taiwast/ ja cadzo tähän alas/ sinun pyhästä ja cunnialisesta asuinsiastas. Cusa nyt on sinun kijwaudes ja sinun woimas? sinun suuri sydämelinen laupiudes cowetan minua wastan.
Jes 63:16 Sinä olet cuitengin meidän Isäm: sillä ei Abraham meistä mitän tiedä/ ja ei Israel meitä tunne. Mutta sinä HERra olet meidän Isäm ja lunastajam/ ja se on ijäti sinun nimes.
Jes 63:17 Mixis HERra sallit exyä sinun teildäs/ ja meidän sydämem paatua/ etten me sinua peljännet? Palaja palwelias tähden/ ja sinun perimises sucucunnan tähden.
Jes 63:18 He omistawat lähes caiken sinun pyhän Canssas/ sinun wastanseisojas polkewat sinun pyhydes alas.
Jes 63:19 Me olemma juuri nijncuin ennengin/ cosca et sinä meitä hallinnut/ ja en me olletcan sinun nimees nimitetyt.

Vers. 1. Edomist ) se on/ sijtä maasta josa Esaun sucucunda asuit/ Judalaisten pahimmat wiholliset/ sen Caupungi oli Bazra. Näillä hän ymmärtä Christuxen ja hänen seuracundans hengelliset ja ruumilliset wiholliset/ jotca Christus oli woittawa.
v. 2. Yxinäns ) Tästä nähdän ettei neidzy Maria/ eikä jocu pyhistä/ eli meidän omat työm ole wähäkän auttanet meidän syndeim maxoon/ lepyttämän Jumalan wiha/ woittaman Perkelettä ja helwettiä/ waan sen on Christus yxinäns tehnyt/ hänelle tule cunnia/ ja ainoastans hänen cauttans on meillä syndein andexi saamisus/ wanhurscaus/ rauha ja autuus Jumalan tykönä.