PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 89 89 PSALTTARI LXXXIX.  Psalmi .
89:1 Esrahilaisen Eetanin mietevirsi. 89:1 Etanin sen Esrahilaisen opetus. Ps 89:1 Ethanin sen Esrahitin opetus.
89:2 Minä laulan Herran armoteoista lakkaamatta, julistan suullani sinun uskollisuuttasi polvesta polveen. 89:2 Minä veisaan \Herran\ armoja ijankaikkisesti, ja ilmoitan sinun totuuttas suullani suvusta sukuun, Ps 89:2 MInä weisan HERran armoista ijancaickisest/ ja hänen totudens ilmoitan suullani/ sugusta sucuun.
89:3 Minä sanon: ikiajoiksi on armo rakennettu, sinä olet perustanut uskollisuutesi taivaisiin. - 89:3 Ja sanon: ijankaikkinen armo käy ylös: sinä pidät uskollisesti totuutes taivaissa. Ps 89:3 Ja sanon: ijancaickinen armo käy ylös/ ja sinä pidät uscollisest sinun totudes taiwasa.
89:4 "Minä olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen palvelijalleni Daavidille vannonut: 89:4 Minä olen liiton tehnyt valittuini kanssa: minä olen vannonut Davidille palvelialleni: Ps 89:4 Minä olen lijton tehnyt walittuni cansa/ minä olen Dawidille minun palwelialleni wannonut.
89:5 'Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen'." Sela. 89:5 Hamaan ijankaikkisuuteen vahvistan minä sinun siemenes, ja rakennan sinun istuimes suvusta sukuun, Sela! Ps 89:5 Haman ijancaickisuteen minä saatan sinulle siemenen/ ja rakennan sinun istuimes sugusta sucuun. Sela.
89:6 Ja taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, ja pyhäin seurakunta sinun uskollisuuttasi. 89:6 Ja taivaat pitää ylistämän, \Herra\, sinun ihmeitäs, niin myös totuuttas pyhäin seurakunnassa. Ps 89:6 Ja taiwat pitä ylistämän HERra sinun ihmeitäs ja totuttas/ pyhäin seuracunnasa.
89:7 Sillä kuka pilvissä on Herran vertainen, kuka Jumalan poikain joukossa on niinkuin Herra? 89:7 Sillä kuka taidetaan pilvissä verrattaa \Herraan\? ja kuka on \Herran\ kaltainen jumalain lasten seassa? Ps 89:7 Sillä cuca taitan pilwisä werrata HERraan ? ja cuca on HERran caltainen jumalitten lasten seas ?
89:8 Hän on Jumala, ylen hirmuinen pyhien kokouksessa, peljättävämpi kaikkia, jotka hänen ympärillänsä ovat. 89:8 Jumala on sangen väkevä pyhäinsä kokouksissa, ja ihmeellinen kaikkein seassa, jotka ovat hänen ympärillänsä. Ps 89:8 Jumala on sangen wäkewä pyhäins cocouxisa/ ja ihmellinen caickein nijden seas/ jotca owat hänen ymbärilläns.
89:9 Herra, Jumala Sebaot, kuka on voimassa sinun vertaisesi, Herra? Ja sinun uskollisuutesi ympäröitsee sinua. 89:9 \Herra\ Jumala Zebaot, kuka on niinkuin sinä, väkevä \Jumala\? ja sinun totuutes on sinun ympärilläs. Ps 89:9 HERra Jumala Zebaoth/ cuca on nijncuin sinä/ wäkewä Jumala ? ja sinun totudes on sinun ymbärilläs.
89:10 Sinä hallitset meren raivon; kun sen aallot kohoavat, sinä ne asetat. 89:10 Sinä vallitset pauhaavaisen meren: sinä hillitset paisuvaiset aallot. Ps 89:10 Sinä wallidzet pauhawaisen meren/ sinä hillidzet paisuwaiset allot.
89:11 Sinä ruhjoit Rahabin kuin sodassa kaatuneen; väkevällä käsivarrellasi sinä ajoit vihollisesi hajalle. 89:11 Sinä lyöt Rahabin kuoliaaksi: sinä hajoitat vihollises urhoollisella käsivarrellas. Ps 89:11 Sinä lyöt Rahabin cuoliaxi/ sinä hajotat sinun wihollises urhollisella käsiwarrellas.
89:12 Sinun ovat taivaat, sinun on myös maa; maanpiirin täysinensä sinä olet perustanut. 89:12 Taivaat ovat sinun, maa myös on sinun: sinä olet perustanut maan piirin, ja mitä siinä on. Ps 89:12 Taiwas ja maa on sinun/ sinä olet perustanut maan pijrin/ ja mitä sijnä on.
89:13 Sinä loit pohjoisen ja etelän; sinun nimestäsi riemuitsevat Taabor ja Hermon. 89:13 Pohjan ja etelän olet sinä luonut: Tabor ja Hermon kiittävät sinun nimeäs. Ps 89:13 Pohjan ja etelän olet sinä luonut/ Thabor ja Hermon ihastuwat sinun nimees.
89:14 Sinulla on käsivarsi voimaa täynnä, väkevä on sinun kätesi, korotettu sinun oikea kätesi. 89:14 Sinulla on voimallinen käsivarsi: väkevä on sinun kätes, ja korkia on oikia kätes. Ps 89:14 Sinulla on woimallinen käsiwarsi/ wäkewä on sinun kätes/ ja corkia on sinun oikia kätes.
89:15 Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus, armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä. 89:15 Vanhurskaus ja tuomio on istuimes vahvistus: armo ja totuus ovat sinun kasvois edessä. Ps 89:15 Wanhurscaus ja duomio on sinun istuimes wahwistus/ armo ja totuus owat sinun caswos edes.
89:16 Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra! 89:16 Autuas on se kansa, joka ihastua taitaa: \Herra\, heidän pitää vaeltaman sinun kasvois valkeudessa. Ps 89:16 Autuas on se Canssa joca ihastua taita/ HERra/ heidän pitä waeldaman sinun caswos walkeudesa.
89:17 He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä, ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan. 89:17 Heidän pitää iloitseman joka päivä sinun nimestäs, ja sinun vanhurskaudessas kunnialliset oleman. Ps 89:17 Heidän pitä iloidzeman jocapäiwä sinun nimestäs/ ja sinun wanhurscaudesas cunnialliset oleman.
89:18 Sillä sinä olet heidän väkevyytensä, heidän kaunistuksensa, ja sinä armossasi kohotat meidän sarvemme. 89:18 Sillä sinä olet heidän väkevyytensä kerskaus, ja sinun armos kautta nostat sinä ylös meidän sarvemme. Ps 89:18 Sillä sinä olet heidän wäkewydens kerscaus/ ja sinun armos cautta nostat sinä meidän sarwem.
89:19 Sillä meidän kilpemme on Herran huomassa, meidän kuninkaamme on Israelin Pyhän huomassa. 89:19 Sillä \Herra\ on meidän kilpemme, ja pyhä Israelissa on meidän kuninkaamme. Ps 89:19 Sillä HERra on meidän kilpem/ ja Pyhä Israelis on meidän Cuningam.
89:20 Silloin sinä näyssä puhuit hurskaillesi ja sanoit: "Minä olen pannut avun sankarin käteen, olen kansan keskeltä korottanut valittuni: 89:20 Silloin sinä puhuit näyissä pyhilles ja sanoit: minä olen sankarin herättänyt auttamaan: minä olen korottanut valitun kansasta. Ps 89:20 SIlloin sinä puhuit näwyisä pyhilles/ ja sanoit: minä olen Sangarin herättänyt auttaman/ minä olen corgottanut yhden walitun Canssasta.
89:21 minä olen löytänyt Daavidin, palvelijani, olen voidellut hänet pyhällä öljylläni. 89:21 Minä olen löytänyt palveliani Davidin: minä olen hänen voidellut pyhällä öljylläni. Ps 89:21 Minä olen löytänyt palweliani Dawidin/ minä olen hänen woidellut pyhällä öljylläni.
89:22 Minun käteni on lujasti tukeva häntä, minun käsivarteni on häntä vahvistava. 89:22 Minun käteni tukee häntä, ja minun käsivarteni vahvistaa häntä. Ps 89:22 Minun käteni tuke händä/ ja minun käsiwarteni wahwista händä.
89:23 Ei vihollinen yllätä häntä, eikä vääryyden mies häntä sorra; 89:23 Ei pidä viholliset häntä voittaman, ja väärät ei pidä häntä sulloman. Ps 89:23 Ei pidä wiholliset händä woittaman/ ja wäärät ei pidä händä sulloman.
89:24 vaan minä hävitän hänen ahdistajansa hänen edestänsä ja lyön hänen vihamiehensä maahan. 89:24 Vaan minä lyön hänen vihollisensa hänen edestänsä; ja niitä, jotka häntä vihaavat, tahdon minä vaivata. Ps 89:24 Waan minä lyön hänen wihollisens hänen edestäns/ ja jotca händä wihawat tahdon minä waiwata.
89:25 Minun uskollisuuteni ja armoni on hänen kanssansa, ja minun nimessäni kohoaa hänen sarvensa. 89:25 Mutta minun totuuteni ja armoni pitää hänen tykönänsä oleman, ja hänen sarvensa pitää minun nimeeni nostettaman ylös. Ps 89:25 Mutta minun totuudeni ja armoni pitä hänen tykönäns oleman/ ja hänen sarwens pitä minun nimeni nostettaman.
89:26 Minä asetan hänen kätensä vallitsemaan merta ja virtoja hänen oikean kätensä. 89:26 Minä asetan hänen kätensä mereen, ja hänen oikian kätensä virtoihin. Ps 89:26 Minä asetan hänen kätens mereen/ ja hänen oikian kätens wirtoihin.
89:27 Hän kutsuu minua: 'Sinä olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio.' 89:27 Näin hänen pitää minun kutsuman: sinä olet minun Isäni, Jumalani ja turvani, joka minua auttaa. Ps 89:27 Näin hänen pitä minun cudzuman: sinä olet minun Isän/ minun Jumalan ja turwan/ joca minua autta.
89:28 Ja minä asetan hänet esikoiseksi, maan kuninkaista korkeimmaksi. 89:28 Ja minä asetan hänen esikoiseksi, kaikkein korkeimmaksi kuningasten seassa maan päällä. Ps 89:28 Ja minä asetan hänen esicoisexi/ caickein corkeimmaxi Cuningasten seas maan päällä.
89:29 Minä säilytän armoni hänelle iankaikkisesti, ja minun liittoni hänen kanssaan on luja. 89:29 Minä pidän hänelle armoni tähteellä ijankaikkisesti, ja minun liittoni pitää hänelle vahva oleman. Ps 89:29 Minä pidän hänelle armoni tähdellä ijancaickisest/ ja minun lijttoni pitä hänelle wahwa oleman.
89:30 Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä iäti ja hänen valtaistuimensa niin kauan, kuin taivaat pysyvät. 89:30 Minä annan hänelle ijankaikkisen siemenen, ja vahvistan hänen istuimensa niinkauvan kuin taivaat pysyvät. Ps 89:30 Minä annan hänelle ijancaickisen siemenen/ ja wahwistan hänen istuimens nijncauwan cuin taiwat pysywät.
89:31 Jos hänen poikansa hylkäävät minun lakini eivätkä vaella minun oikeuksieni mukaan, 89:31 Mutta jos hänen lapsensa minun lakini hylkäävät, ja ei vaella minun oikeudessani, Ps 89:31 MUtta jos hänen lapsens minun Lakini hyljäwät/ ja ei waella minun oikeudesani.
89:32 jos he minun säädökseni rikkovat eivätkä noudata minun käskyjäni, 89:32 Jos he minun säätyni turmelevat, ja ei minun käskyjäni pidä; Ps 89:32 Jos he minun säätyni rijwawat/ ja ei minun käskyjäni pidä.
89:33 niin minä rankaisen vitsalla heidän rikoksensa ja heidän pahat tekonsa vitsauksilla; 89:33 Niin minä heidän syntinsä vitsalla rankaisen, ja heidän pahat tekonsa haavoilla. Ps 89:33 Nijn minä heidän syndins widzalla rangaisen/ ja heidän pahat tecons haawoilla.
89:34 mutta armoani en minä ota häneltä pois enkä vilpistele uskollisuudestani. 89:34 Mutta armoani en minä hänestä käännä pois, enkä salli totuuteni vilpistellä. Ps 89:34 Mutta minun armojani en minä hänestä käännä pois/ engä salli minun totudeni wilpistellä.
89:35 En minä liittoani riko, enkä muuta sitä, mikä on minun huuliltani lähtenyt. 89:35 En minä riko liittoani, ja mitä minun suustani käynyt on, en minä muuta. Ps 89:35 En minä rijwa lijttoani/ ja mitä minun suustani käynyt on/ en minä muuta.
89:36 Minä olen kerran vannonut pyhyyteni kautta, ja totisesti, minä en Daavidille valhettele: 89:36 Minä olen vihdoin vannonut pyhyyteni kautta: en minä Davidille valehtele. Ps 89:36 Minä olen wihdoin wannonut pyhydeni cautta/ en minä Dawidille walhettele.
89:37 'Hänen jälkeläisensä pysyvät iankaikkisesti, ja hänen valtaistuimensa on minun edessäni niinkuin aurinko, 89:37 Hänen siemenensä on oleva ijankaikkisesti, ja hänen istuimensa minun edessäni niinkuin aurinko. Ps 89:37 Hänen siemenens on olewa ijancaickisest/ ja hänen istuimens minun edesäni nijncuin Auringo.
89:38 se pysyy lujana iankaikkisesti niinkuin kuu. Ja todistaja pilvissä on uskollinen.'" Sela. 89:38 Ja niinkuin kuu, vahvistetaan se ijankaikkisesti, ja on vahvana niinkuin todistus pilvissä, Sela! Ps 89:38 Ja nijncuin Cuu/ wahwistetan hän ijancaickisest/ ja on wahwana nijncuin todistus pilwisä. Sela.
89:39 Ja kuitenkin sinä hylkäsit voideltusi ja pidit häntä halpana ja olet vihastunut häneen. 89:39 Vaan nyt sinä syökset ja heität pois, ja vihastut voidellulles. Ps 89:39 WAan nyt sinä syöxät ja heität pois/ ja wihastut woidellulles.
89:40 Sinä olet purkanut palvelijasi liiton, olet häväissyt hänen kruununsa, olet heittänyt sen maahan. 89:40 Sinä särjet palvelias liiton, ja tallaat hänen kruununsa maahan. Ps 89:40 Sinä särjet palwelias lijton/ ja tallat hänen cruununs maahan.
89:41 Sinä olet särkenyt kaikki hänen muurinsa, olet pannut raunioiksi hänen linnoituksensa. 89:41 Sinä rikot hänen muurinsa, ja annat hänen linnansa särjettää. Ps 89:41 Sinä ricot hänen muurins/ ja annat hänen linnans särjettä.
89:42 Kaikki tienkulkijat ovat häntä ryöstäneet, hän on joutunut naapuriensa häväistäväksi. 89:42 Häntä raatelevat kaikki ohitsekäyväiset: hän on tullut läsnäolevaisillensa nauruksi. Ps 89:42 Händä raatelewat caicki ohidzekäywäiset/ hän on tullut läsnäolewaisillens nauroxi.
89:43 Sinä olet korottanut hänen vihollistensa oikean käden, olet tuottanut ilon kaikille hänen vihamiehillensä. 89:43 Sinä korotat hänen vihollistensa oikian käden, ja ilahutat kaikki hänen vainollisensa. Ps 89:43 Sinä corgotat hänen wihollistens oikian käden/ ja ilahutat caicki hänen wainollisens.
89:44 Sinä olet kääntänyt takaisin hänen miekkansa terän etkä ole sodassa pitänyt häntä pystyssä. 89:44 Hänen miekkansa voiman olet sinä myös ottanut pois, ja et salli hänen voittaa sodassa, Ps 89:44 Hänen mieckans woiman olet sinä myös ottanut pois/ ja et salli hänen woitta sodasa.
89:45 Sinä olet tehnyt hänen loistostansa lopun ja olet syössyt maahan hänen valtaistuimensa. 89:45 Sinä hävitit hänen puhtautensa, ja annoit hänen istuimensa kaatua maahan. Ps 89:45 Sinä häwitit hänen puhtaudens/ ja paiscat hänen istuimens maahan.
89:46 Sinä olet lyhentänyt hänen nuoruutensa päivät, olet hänet häpeällä peittänyt. Sela. 89:46 Sinä lyhennät hänen nuoruutensa ajat, ja peität hänen häpiällä, Sela! Ps 89:46 Sinä lyhennät hänen nuorudens ajat/ ja peität hänen häpiällä. Sela.
89:47 Kuinka kauan sinä, Herra, itsesi yhäti kätket? Kuinka kauan sinun vihasi tulena palaa? 89:47 \Herra\, kuinka kauvan sinä sinus niin salaat? ja annat hirmuisuutes palaa niinkuin tulen? Ps 89:47 HERra/ cuinga cauwan sinä sinus nijn salat ? ja annat hirmuisudes pala nijncuin tulen ?
89:48 Muista, kuinka lyhyt minun elämäni on, kuinka katoavaisiksi sinä olet luonut kaikki ihmislapset. 89:48 Muista, kuinka lyhyt minun elämäni on: miksis tahdoit kaikki ihmiset hukkaan luoda? Ps 89:48 Muista/ cuinga lyhyt minun elämän on/ mixis tahdoit caicki ihmiset huckan luoda ?
89:49 Kuka on se mies, joka jää eloon eikä kuoloa näe, joka pelastaa sielunsa tuonelan kädestä? Sela. 89:49 Kuka elää, ja ei näe kuolemaa? kuka sielunsa tuonelan käsistä pelastaa? Sela! Ps 89:49 Cuca elä/ ja ei näe cuolemata ? joca sieluns Helwetin käsistä pelasta ? Sela.
89:50 Herra, missä ovat sinun entiset armotekosi, jotka sinä uskollisuudessasi vannoit Daavidille? 89:50 Herra, kussa ovat sinun entiset armos, jotkas Davidille vannonut olet totuudessas? Ps 89:50 HERra/ cusa owat sinun endiset armos ? jotcas Dawidille wannonut olet sinun totudesas ?
89:51 Ajattele, Herra, palvelijaisi häpäisyä ja mitä minun kaikilta noilta monilta kansoilta täytyy povessani kestää, 89:51 Muista, Herra, palveliais pilkkaa, jonka minä kannan helmassani, kaikista niin monista kansoista, Ps 89:51 Muista HERra palwelias pilcka/ jonga minä cannan helmasani/ caikista nijn monista Canssoista.
89:52 kun, Herra, sinun vihollisesi herjaavat, herjaavat sinun voideltusi askeleita. 89:52 Joilla, \Herra\, vihollises pilkkaavat, joilla he pilkkaavat voideltus askelia. Ps 89:52 Joilla Herra wihollises sinua pilckawat/ joilla he pilckawat sinun woideltuis jäljet.
89:53 Kiitetty olkoon Herra iankaikkisesti. Amen, amen. 89:53 Kiitetty olkoon \Herra\ ijankaikkisesti, amen! ja amen! Ps 89:53 Kijtetty olcon HERRA ijancaickisest/ Amen/ Amen.