PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 1 1 PSALTTARI I.  Psalmi .
     
1:1 Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, 1:1 Autuas on se, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä seiso syntisten tiellä, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat; Ps 1:1 AUtuas on se joca ei waella jumalattomitten neuwosa/ eikä astu synneisten teille/ eikä istu cusa pilckajat istuwat
1:2 vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt! 1:2 Vaan rakastaa \Herran\ lakia, ja ajattelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Ps 1:2 Waan racasta HERran Lakia/ ja ajattele hänen Lakians päiwät ja yöt.
1:3 Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. 1:3 Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka hedelmänsä antaa ajallansa, ja hänen lehtensä ei varise, ja kaikki menestyy, mitä hän tekee. Ps 1:3 Hän on nijncuin istutettu puu wesiojan tykönä/ joca hedelmäns anda ajallans/ ja hänen lehtens ei warise/ ja caicki menesty mitä hän teke.
1:4 Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. 1:4 Mutta jumalattomat ei ole niin, vaan niinkuin akana, jonka tuuli hajoittelee. Ps 1:4 MUtta jumalattomat ei ole nijn/ waan nijncuin acana/ jonga tuuli hajottele.
1:5 Sentähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. 1:5 Sentähden ei jumalattomat kestä tuomiota, eikä syntiset vanhurskasten seuraa. Ps 1:5 Sentähden ei jumalattomat kestä duomiota/ eikä synneiset wanhurscasten seura.
1:6 Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. 1:6 Sillä \Herra\ tietää vanhurskasten tien; mutta jumalattomain tie hukkuu. Ps 1:6 Sillä HERra tietä wanhurscasten tien/ mutta jumalattomitten tie hucku.
     
PSALMI 2 2 PSALTTARI II.  Psalmi .
2:1 Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? 2:1 Miksi pakanat kiukuitsevat, ja kansat turhia ajattelevat? Ps 2:1 MIxi pacanat kiucuidzewat/ ja Canssat turhia ajattelewat ?
2:2 Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: 2:2 Maan kuninkaat hankitsevat itseänsä, ja päämiehet keskenänsä neuvoa pitävät \Herraa\ ja hänen voideltuansa vastaan. Ps 2:2 Maan Cuningat hangidzewat heitäns/ ja herrat keskenäns neuwo pitäwät/ HERra ja hänen woideltuans wastan.
2:3 "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä." 2:3 Katkaiskaamme heidän siteensä, ja heittäkäämme meistä pois heidän köytensä. Ps 2:3 Catcaiscam heidän sitens/ ja heittäkäm meistäm pois heidän köytens.
2:4 Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. 2:4 Mutta joka taivaissa asuu, nauraa heitä: Herra pilkkaa heitä. Ps 2:4 Mutta joca taiwas asu/ naura heitä/ ja HERra pilcka heitä.
2:5 Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: 2:5 Kerran hän puhuu heille vihoissansa, ja hirmuisuudessansa peljättää heitä. Ps 2:5 Kerran hän puhu heille wihoisans/ ja hirmuisudesans peljättä heitä.
2:6 "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni." 2:6 Mutta minä asetin kuninkaani Zioniin, pyhälle vuorelleni. Ps 2:6 MUtta minä asetin minun Cuningani Zionin/ minun pyhälle wuorelleni.
2:7 Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. 2:7 Minä tahdon saarnata senkaltaisesta säädystä, josta \Herra\ minulle sanoi: Sinä olet minun poikani, tänäpänä minä sinun synnytin. Ps 2:7 Minä saarnan sencaltaisest säädyst/ josta HERra minulle sanoi: Sinä olet minun poican/ tänäpän minä sinun synnytin.
2:8 Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. 2:8 Ano minulta, niin minä annan pakanat perinnökses ja maailman ääret omakses. Ps 2:8 Ano minulda/ nijn minä annan sinulle/ pacanat sinun perinnöxes/ ja mailman äret omaxes.
2:9 Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niinkuin saviastian sinä särjet heidät." 2:9 Sinun pitää särkemän heitä rautaisella valtikalla, ja niinkuin savisen astian heitä murentaman. Ps 2:9 Sinä särjet heitä rautaisella waldicalla/ ja nijncuin sawisen astian heitä murennat.
2:10 Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. 2:10 Nyt te kuninkaat, siis ymmärtäkäät, ja te maan tuomarit, antakaat teitänne kurittaa. Ps 2:10 Nyt te Cuningat sijs ymmärtäkät/ ja te maan Duomarit andacat teitän curitta.
2:11 Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. 2:11 Palvelkaat \Herraa\ pelvossa, ja iloitkaat vavistuksessa. Ps 2:11 Palwelcat HERra pelgosa/ ja iloitcat wapistuxes.
2:12 Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. 2:12 Antakaat suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ja te hukkuisitte tiellä; sillä hänen vihansa syttyy pian. Mutta autuaat ovat kaikki ne, jotka häneen uskaltavat. Ps 2:12 Andacat suuta Pojan/ ettei hän wihastuis/ ja te huckuisitte tiellä: sillä hänen wihans sytty pian. Mutta autuat owat ne jotca häneen uscaldawat.
     
PSALMI 3 3 PSALTTARI III.  Psalmi .
3:1 Daavidin virsi, hänen paetessaan poikaansa Absalomia. 3:1 Davidin Psalmi, kuin hän pakeni poikaansa Absalomia. Ps 3:1 Dawidin Psalmi/ cosca hän pakeni poicans Absolomi.
3:2 Herra, kuinka paljon minulla on vihollisia, paljon niitä, jotka nousevat minua vastaan! 3:2 Voi \Herra\! kuinka monta on minulla vihollista, ja niin usiat karkaavat minua vastaan. Ps 3:2 WOi HERra/ cuinga monda on minulla wihollista ? ja nijn usiat carcawat minua wastan.
3:3 Monet sanovat minusta: "Ei ole hänellä pelastusta Jumalassa." Sela. 3:3 Moni puhuu minun sielustani: ei ole hänellä apua Jumalan tykönä, Sela! Ps 3:3 Moni puhu minun sielustani: ei ole hänellä apua Jumalan tykönä. Sela.
3:4 Mutta sinä, Herra, olet minun kilpeni, sinä olet minun kunniani, sinä kohotat minun pääni. 3:4 Mutta sinä, \Herra\, olet minun kilpeni, joka minun kunniaan saatat, ja minun pääni kohennat. Ps 3:4 Mutta sinä HERra olet minun kilpen/ joca minun cunniaan saatat/ ja minun pääni cohennat.
3:5 Ääneeni minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltansa. Sela. 3:5 Äänelläni minä huudan \Herraa\; ja hän kuulee minua pyhästä vuorestansa, Sela! Ps 3:5 Änelläni minä huudan HERra/ ja hän cuule minua pyhästä wuorestans. Sela.
3:6 Minä käyn levolle ja nukun; minä herään, sillä Herra minua tukee. 3:6 Minä makaan ja nukun: minä herään myös; sillä \Herra\ tukee minua. Ps 3:6 Minä macan/ ja nucun/ ja herän: sillä HERra tuke minua.
3:7 En pelkää kymmentuhantista joukkoa, joka asettuu yltympäri minua vastaan. 3:7 En minä pelkää kymmentätuhatta kansoista, jotka minua piirittävät. Ps 3:7 En minä pelkä monda sata tuhatta Canssoista/ jotca minua pijrittäwät.
3:8 Nouse, Herra, pelasta minut, minun Jumalani! Sillä sinä lyöt poskelle kaikkia minun vihollisiani, sinä murskaat jumalattomain hampaat. 3:8 Nouse, \Herra\, ja auta minua, minun Jumalani! sillä sinä lyöt kaikkia minun vihollisiani poskelle: sinä murennat jumalattomain hampaat. Ps 3:8 Nouse HERra ja auta minua minun Jumalan/ sillä sinä caickia minun wihollisiani poskelle paiscat/ ja murennat jumalattomain hambat.
3:9 Herrassa on pelastus; sinun siunauksesi tulkoon sinun kansallesi. Sela. 3:9 \Herran\ tykönä apu löydetään: sinun kansas päällä on sinun siunaukses, Sela! Ps 3:9 HERran tykönä apu löytän/ ja sinun Canssas päälle sinun siunauxes. Sela.
 
     
PSALMI 4 4 PSALTTARI IV.  Psalmi .
4:1 Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; Daavidin virsi. 4:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle, kanteleilla. Ps 4:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ candeleilla.
4:2 Vastaa minulle, kun minä huudan, sinä minun vanhurskauteni Jumala, joka ahdingossa avarrat minun tilani. Armahda minua, kuule minun rukoukseni. 4:2 Rukoillessani kuule minua, vanhurskauteni Jumala, joka minua lohdutat ahdistuksessani: ole minulle armollinen, ja kuule rukoukseni. Ps 4:2 RUcoillesani/ cuule minua minun wanhurscaudeni Jumala/ joca minua lohdutat ahdistuxesani/ ole minulle armollinen/ ja cuule minun rucouxen.
4:3 Te miehet, kuinka kauan minun kunniaani pidetään pilkkana, kuinka kauan te rakastatte turhuutta, etsitte valhetta? Sela. 4:3 Te uljaat miehet, kuinka kauvan pitää minun kunniani pilkattaman? miksi te rakastatte turhuutta ja kysytte valhetta? Sela! Ps 4:3 Te pääruhtinat/ cuinga cauwan pitä minun cunniani pilcattaman ? mixi te racastatte turhutta/ ja kysyttä walhetta ? Sela.
4:4 Tietäkää: ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan, Herra kuulee, kun minä häntä huudan. 4:4 Niin tuntekaat, että \Herra\ vie pyhänsä ihmeellisesti: \Herra\ kuulee, kuin minä häntä rukoilen. Ps 4:4 Nijn tundecat että HERra wie hänen pyhäns ihmellisest/ HERra cuule/ cosca minä händä rucoilen.
4:5 Vaviskaa, älkääkä syntiä tehkö. Puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Sela. 4:5 Jos te vihastutte, niin älkäät syntiä tehkö: puhukaat sydämissänne, teidän vuoteissanne, ja odottakaat, Sela! Ps 4:5 Jos te wihastutte/ älkät syndiä tehkö/ puhucat sydämisän/ teidän wuoteisan/ ja odottacat. Sela.
4:6 Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herraan. 4:6 Uhratkaat vanhurskauden uhria, ja toivokaat \Herran\ päälle. Ps 4:6 Uhratcat wanhurscautta/ ja toiwocat HERran päälle.
4:7 Moni sanoo: "Kuka antaa meille sitä, mikä hyvä on?" Herra, käännä sinä meihin kasvojesi valkeus. 4:7 Moni sanoo: kuka osoittais meille hyvää? Mutta nosta sinä \Herra\ meidän päällemme sinun kasvois paiste. Ps 4:7 Moni sano: cuinga se meille osotais mikä hywä on ? mutta nosta sinä HERra meidän päällem sinun caswos paiste.
4:8 Sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon, kuin heillä on runsaasta viljasta ja viinistä. 4:8 Sinä ilahutat minun sydämeni; ehkä muilla on jyviä ja viinaa kyllä. Ps 4:8 Sinä ilahutat minun sydämeni/ ehkä muilla on wijna ja jywiä kyllä.
4:9 Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua. 4:9 Minä makaan ja lepään juuri rauhassa; sillä sinä \Herra\ yksinäs autat minua turvassa asumaan. Ps 4:9 Minä macan ja lewän juuri rauhasa: sillä sinä HERra yxinäns autat minua turwas asuman.
     
PSALMI 5 5 PSALTTARI V.  Psalmi .
5:1 Veisuunjohtajalle; huilusoittimilla; Daavidin virsi. 5:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle, perimisestä. Ps 5:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ perimisestä.
5:2 Ota korviisi minun sanani, Herra, huomaa huokaukseni. 5:2 \Herra\, ota minun sanani korviis, havaitse minun puheeni. Ps 5:2 HERra ota minun sanani corwijs/ hawaidze minun puheni.
5:3 Kuuntele huutoni ääntä, minun kuninkaani ja Jumalani, sillä sinua minä rukoilen. 5:3 Ota vaari minun huudostani, minun Kuninkaani ja minun Jumalani; sillä sinua minä rukoilen. Ota waari minun huudostani/ minun Cuningan ja Jumalan: sillä sinua minä rucoilen.
5:4 Herra, varhain sinä kuulet minun ääneni, varhain minä valmistan sinulle uhrin ja odotan. 5:4 \Herra\ kuultele varhain minun ääntäni: varhain hankitsen minä itseni sinun tykös, ja siitä otan vaarin. Ps 5:3 HERra cuuldele warhain minun ändäni/ warhain hangidzen minä idzeni sinun tygös/ ja sijtä otan waarin.
5:5 Sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua sinun tykönäsi. 5:5 Sillä et sinä ole se Jumala, jolle jumalatoin meno kelpaa: joka paha on, ei se pysy edessäs. Ps 5:4 Sillä et sinä ole se Jumala/ jolle jumalatoin meno kelpa/ joca paha on/ ei se pysy edesäs
5:6 Ylvästelijät eivät kestä sinun silmiesi edessä; sinä vihaat kaikkia väärintekijöitä. 5:6 Öykkärit ei pysy sinun silmäis edessä: kaikkia pahantekiöitä sinä vihaat. Ps 5:5 Öyckärit ei pysy sinun silmäis edes/ caickia pahantekiöitä sinä wihat.
5:7 Sinä hukutat valheen puhujat; murhamiehet ja viekkaat ovat Herralle kauhistus. 5:7 Sinä kadotat valhetteliat: \Herra\ kauhistuu murhaajia ja viekkaita. Ps 5:6 Sinä cadotat walehteliat/ HERra cauhistu murhait ja wieckait.
5:8 Mutta minä saan sinun suuresta armostasi tulla sinun huoneeseesi, saan kumartaa sinun pyhään temppeliisi päin sinun pelvossasi. 5:8 Mutta minä menen sinun huoneeses sinun suuressa laupiudessas, ja kumarran sinun pyhään templiis päin sinun pelvossas. Ps 5:7 Mutta minä menen sinun huoneses sinun suuresa laupiudesas/ ja cumarran sinun pyhän Templis päin/ sinun pelgosas.
5:9 Herra, johdata minua vanhurskaudessasi minun vihamiesteni tähden, tasoita tiesi minun eteeni. 5:9 \Herra\ saata minua vanhurskaudessas, minun vihollisteni tähden: ojenna ties minun eteeni. Ps 5:8 HERra saata minua wanhurscaudesas/ minun wihollisteni tähden/ ojenna sinun ties minun eteeni.
5:10 Sillä heidän suussaan ei ole luotettavaa sanaa, heidän sisimpänsä on turmiota täynnä, heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he liukkaasti liehakoivat. 5:10 Sillä heidän suussansa ei ole mitään totuutta, heidän sisällyksensä on sydämen kipu; heidän kitansa on avoin hauta, ja kielellänsä he liehakoitsevat. Ps 5:9 Sillä heidän suusans ei ole mitän totutta/ heidän sisällyxens on sydämen kipu/ heidän kitans on awoin hauta/ ja heidän kielilläns he liehacoidzewat.
5:11 Tuomitse, Jumala, heidät syyllisiksi, rauetkoon heidän hankkeensa. Kukista heidät heidän rikostensa paljouden tähden, sillä he niskoittelevat sinua vastaan. 5:11 Nuhtele heitä Jumala, että he lankeisivat ajatuksistansa: syökse heitä ulos heidän suurten ylitsekäymistensä tähden; sillä he ovat sinulle vastahakoiset. Ps 5:10 Nuhtele heitä Jumala/ että he langeisit heidän ajatuxistans/ syöxä heitä ulos heidän suuren ylidzekäymisens tähden: sillä he owat sinulle wastahacoiset.
5:12 Ja iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat, ja riemuitkoot iankaikkisesti. Suojele heitä, että sinussa iloitsisivat ne, jotka rakastavat sinun nimeäsi. 5:12 Iloitkaan kaikki, jotka sinuun uskaltavat, anna heidän riemuita ijankaikkisesti; sillä sinä varjelet heitä: iloitkaan sinussa ne, jotka sinun nimeäs rakastavat. Ps 5:11 Iloitcat caicki jotca sinuun uscaldawat/ anna heidän riemuita ijancaickisest: sillä sinä warjelet heitä/ iloitcat ne sinusa jotca sinun nimes racastawat.
5:13 Sillä sinä, Herra, siunaat vanhurskasta, sinä suojaat häntä armollasi niinkuin kilvellä. 5:13 Sillä sinä \Herra\ siunaat vanhurskaita: sinä kaunistat heitä armollas niinkuin kilvellä. Ps 5:12 Sillä sinä HERra siunat wanhurscat/ sinä caunistat heitä armollas nijncuin kilwellä.
     
PSALMI 6 6 PSALTTARI VI.  Psalmi .
6:1 Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; matalassa äänialassa; Daavidin virsi. 6:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle, kahdeksalla kielellä. Ps 6:1 Dawidin Palmi edelläweisattapa/ cahdexalla kielellä.
6:2 Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivastuksessasi minua kurita. 6:2 Oi \Herra\, älä rankaise minua vihassas, ja älä minua julmuudessas kurita. Ps 6:2 OI HERRA/ älä rangaise minua wihasas/ ja älä minua julmudesas curita.
6:3 Herra, armahda minua, sillä minä olen näännyksissä; paranna minut, Herra, sillä minun luuni ovat peljästyneet, 6:3 \Herra\, ole minulle armollinen, sillä minä olen heikko: paranna \Herra\ minua, sillä minun luuni ovat peljästyneet. Ps 6:3 HERra ole minulle armollinen: sillä minä olen heicko/ paranna HErra minua: sillä minun luuni owat peljästynet.
6:4 ja minun sieluni on kovin peljästynyt. Voi, Herra, kuinka kauan? 6:4 Ja minun sieluni on sangen kovin hämmästynyt, voi \Herra\, kuinka kauvan! Ps 6:4 Ja minun sielun on sangen hämmästynyt/ woi HERra/ cuinga cauwan ?
6:5 Käänny, Herra, vapahda minun sieluni, pelasta minut armosi tähden. 6:5 Käännä sinuas, \Herra\, ja pelasta sieluni; auta minua sinun hyvyytes tähden. Ps 6:5 Käännä sinuas HERra ja pelasta minun sielun/ auta minua sinun hywydes tähden.
6:6 Sillä kuolemassa ei sinua muisteta; kuka ylistää sinua tuonelassa? 6:6 Sillä ei kuolemassa kenkään muista sinua, kuka kiittää sinua tuonelassa? Ps 6:6 Sillä ei cuolemas kengän muista sinua/ cuca kijttä sinua Helwetis ?
6:7 Minä olen uupunut huokaamisesta; joka yö minä itken vuoteeni vesille ja kastelen leposijani kyyneleilläni. 6:7 Minä olen niin väsynyt huokauksista: minä uitan vuoteeni yli yötä, ja kastan leposiani kyynelilläni. Ps 6:7 Minä olen nijn wäsynyt huocauxista/ minä uitan minun wuoteni yli yötä/ ja castan minun leposiani kyynelilläni.
6:8 Minun silmäni ovat huienneet surusta, vanhenneet kaikkien vastustajaini tähden. 6:8 Minun muotoni on muuttunut murheesta, ja on vanhentunut; sillä minä ahdistetaan kaikilta puolilta. Ps 6:8 Minun muoton on muuttunut murhesta/ ja on wanhennut: sillä minä ahdistetan caikilda puolilda.
6:9 Väistykää minusta, kaikki väärintekijät, sillä Herra kuulee minun itkuni äänen. 6:9 Eritkäät minusta, kaikki pahointekiät; sillä \Herra\ kuulee minun itkuni. Ps 6:9 Eritkät minusta caicki pahoin tekiät: sillä HERra cuule minun itcuni.
6:10 Herra kuulee minun anomiseni, Herra ottaa minun rukoukseni vastaan. 6:10 \Herra\ kuulee minun rukoukseni: anomiseni \Herra\ ottaa vastaan. Ps 6:10 HERra cuule minun rucouxeni/ minun anomiseni HERra otta wastan.
6:11 Kaikki minun viholliseni joutuvat häpeään ja suuren pelon valtaan; äkisti he joutuvat häpeään, kääntyvät pois. 6:11 Kaikki minun viholliseni saakoon häpiän, ja suuresti peljättäköön; kääntyköön takaperin, ja nopiasti häväistäköön. Ps 6:11 Caicki minun wiholliseni häpiän saawat ja suurest peljätetän/ käändäwät heidäns tacaperin/ ja nopiast häwäistän.
     
PSALMI 7 7 PSALTTARI VII.  Psalmi .
7:1 Daavidin virsi, jonka hän veisasi Herralle benjaminilaisen Kuusin sanojen johdosta. 7:1 Davidin viattomuus, josta hän \Herralle\ veisasi, Kuusin Jeminin pojan sanan tähden: Ps 7:1 Dawidin wiattomus/ josta hän HERralle weisais/ Chusin Jeminin pojan sanan tähden.
7:2 Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan; pelasta minut kaikista vainoojistani ja vapahda minut, 7:2 Sinuun, \Herra\ minun Jumalani, minä uskallan: auta minua kaikista minun vainollisistani, ja pelasta minua; Ps 7:2 SInuun HERra minun Jumalan minä uscallan/ auta minua caikista minun wainollisistani/ ja pelasta minua.
7:3 etteivät he raatelisi minua niinkuin leijona ja tempaisi pois - eikä pelastajaa olisi. 7:3 Ettei he repisi minun sieluani niinkuin jalopeura, ja sätkisi ilman holhojaa. Ps 7:3 Ettei he repis ja särkis minun sieluani nijncuin Lejoni/ ilman holhojata.
7:4 Herra, minun Jumalani, jos minä näin olen tehnyt, jos vääryys minun käsiäni tahraa, 7:4 \Herra\ minun Jumalani, jos minä sen tein ja jos vääryys on minun käsissäni; Ps 7:4 HERra minun Jumalan/ jos minä sen tein/ ja jos wäärys on minun käsisäni.
7:5 jos olen tehnyt pahaa niille, jotka elivät rauhassa minun kanssani, tai jos olen ryöstänyt niiltä, jotka syyttä minua ahdistivat, 7:5 Jos minä pahalla kostanut olen niille, jotka minun kanssani rauhassa elivät; vaan minä olen niitä pelastanut, jotka ilman syytä minua vihasivat; Ps 7:5 Jos minä pahalla costanut olen nijlle/ jotca minun rauhas soit olewan/ ( minä olen nijtä pelastanut/ jotca ilman syytä minua wihaisit. )
7:6 niin vainotkoon vihollinen minun henkeäni, saakoon minut kiinni ja polkekoon maahan minun elämäni ja painakoon minun kunniani tomuun. Sela. 7:6 Niin vainotkaan viholliseni minun sieluani ja käsittäköön sen, ja poljeskelkaan maahan elämäni, ja painakaan kunniani tomuun, Sela! Ps 7:6 Nijn wainockan minun wiholliseni minun sieluani ja sen käsittäkön/ ja maahan poljeskelcan minun elämäni/ ja painacan minun cunniani tomuun.
7:7 Nouse, Herra, vihassasi. Kohoa minun vastustajaini raivoa vastaan ja heräjä avukseni sinä, joka sääsit tuomion. 7:7 Nouse \Herra\ vihassas, korota sinuas ylitse vihollisteni hirmuisuuden, heräjä minun puoleeni; sillä sinä olet käskenyt oikeuden, Ps 7:7 Nouse HERra wihasas/ corgota sinuas ylidze minun wihollisteni hirmuisuden/ ja saata minua jällens sijhen wircaan/ jongas minun halduni annoit.
7:8 Ympäröikööt sinua kansojen joukot, ja palaja heidän ylitsensä korkeuteen. 7:8 Että kansat kokoontuisivat jälleen sinun tykös; ja tule heidän tähtensä taas ylös, Ps 7:8 Että Canssat coconuisit jällens sinun tygös/ ja tule heidän tähtens taas ylös.
7:9 Herra tuomitsee kansat; auta minut oikeuteeni, Herra, minun vanhurskauteni ja viattomuuteni mukaan. 7:9 \Herra\ on kansain tuomari: tuomitse \Herra\ minua vanhurskauteni ja vakuuteni jälkeen. Ps 7:9 HERra on Canssan Duomari/ duomidze HERra minua/ minun wanhurscaudeni ja wacudeni jälken.
7:10 Loppukoon jumalattomain pahuus, ja vahvista vanhurskaita. Sillä sinä, joka tutkit sydämet ja munaskuut, olet vanhurskas Jumala. 7:10 Loppukoon jumalattomain pahuus, ja holho vanhurskaita; sillä sinä, vanhurskas Jumala, tutkit sydämet ja munaskuut. Ps 7:10 Loppucon jumalattomitten pahus/ ja holho wanhurscaita/ sillä sinä wanhurscas Jumala tutkit sydämet ja munascuut.
7:11 Minun kilpenäni on Jumala; hän on oikeamielisten pelastaja. 7:11 Minun kilpeni on Jumalan tykönä, joka vaat sydämet auttaa. Ps 7:11 Minun kilpen on Jumalan tykönä/ joca wagat sydämet autta.
7:12 Jumala on vanhurskas tuomari ja Jumala, joka vihastuu joka päivä. 7:12 Jumala on oikia tuomari; ja Jumala, joka joka päivä uhkaa. Ps 7:12 Jumala on oikia Duomari/ ja Jumala joca jocapäiwä uhca.
7:13 Jos kääntymystä ei tule, niin hän teroittaa miekkansa, jännittää jousensa ja tähtää sillä; 7:13 Ellei he palaja, niin hän on miekkansa teroittanut, joutsensa jännittänyt, ja tarkoittaa, Ps 7:13 Ellet te palaja/ nijn hän on mieckans teroittanut ja joudzens jännittänyt/ ja tarcoitta.
7:14 hän valmistaa surma-aseet ja tekee nuolensa palaviksi. 7:14 Ja on pannut sen päälle surmannuolet; hän on valmistanut vasamansa kadottamaan. Ps 7:14 Ja on pannut sen päälle surman nuolet/ hän on walmistanut wasamans cadottaman
7:15 Katso, tuo hautoo turmiota, kantaa tuhoa kohdussaan, mutta hän synnyttää pettymyksen. 7:15 Katso, hänellä on pahaa mielessä: hän on onnettomuutta raskas, mutta hän synnyttää puuttumisen. Ps 7:15 Cadzo/ hänellä on paha mieles/ hän on onnettomutta rascas/ mutta hän synnyttä puuttumisen.
7:16 Hän kaivoi haudan ja koversi sen, mutta itse hän kaatuu tekemäänsä kuoppaan. 7:16 Hän kaivoi haudan ja valmisti, ja on kaatunut siihen kuoppaan, jonka hän oli tehnyt. Ps 7:16 Hän caiwoi haudan ja walmisti/ ja on caatunut sijhen cuoppaan/ jonga hän oli tehnyt.
7:17 Hänen turmionhankkeensa kääntyy hänen omaan päähänsä, ja hänen vääryytensä lankeaa hänen päälaelleen. 7:17 Hänen onnettomuutensa pitää hänen päänsä päälle tuleman, ja hänen vääryytensä pitää hänen päänsä laelle lankeeman. Ps 7:17 Hänen onnettomudens pitä hänen pääns päälle tuleman/ ja hänen wäärydens pitä hänen pääns laelle langeman.
7:18 Minä kiitän Herraa hänen vanhurskaudestansa ja veisaan Herran, Korkeimman, nimen kiitosta. 7:18 Minä kiitän \Herraa\ hänen vanhurskautensa tähden, ja kunnioitan ylimmäisen \Herran\ nimeä. Ps 7:18 Minä kijtän HERra wanhurscaudens tähden/ ja cunnioitan ylimmäisen HERran nime.
     
PSALMI 8 8 PSALTTARI VIII.  Psalmi .
8:1 Veisuunjohtajalle; veisataan kuin viininkorjuulaulu; Daavidin virsi. 8:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle, Gittitin päällä. Ps 8:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa Githithin päälle.
8:2 Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse! 8:2 \Herra\ meidän Herramme! kuinka ihmeellinen on sinun nimes kaikessa maassa, joka panit kunnias taivasten ylitse. Ps 8:2 HERRA meidän HERram/ cuinga ihmellinen on sinun nimes caikesa maasa/ joca panit cunnias taiwasten ylidze.
8:3 Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen. 8:3 Nuorten lasten ja imeväisten suusta perustit sinä voiman, vihollistes tähden, ettäs vihollisen ja kostajan murentaisit. Ps 8:3 Nuorten lasten ja imewäisten suusta perustit sinä woiman sinun wihollistes tähden/ ettäs wihollisen ja kijwan costajan murennaisit
8:4 Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, 8:4 Sillä minä näen taivaat, sinun sormeis teot, kuun ja tähdet, jotka valmistit. Ps 8:4 Sillä minä näen taiwat/ sinun sormeis tegot/ Cuun ja tähdet/ jotcas walmistit.
8:5 niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? 8:5 Mikä on ihminen, ettäs häntä muistat? eli ihmisen poika, ettäs häntä etsiskelet? Ps 8:5 Mikä on ihminen/ ettäs händä muistat ? eli ihmisen poica/ ettäs händä edziskelet ?
8:6 Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal'olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella; 8:6 Sinä teit hänen vähää vähemmäksi enkeleitä; vaan sinä kaunistat hänen kunnialla ja kaunistuksella. Ps 8:6 Sinä teit hänen wähä wähemmäxi Engeleitä/ waan sinä caunistat hänen cunnialla ja caunistuxella.
8:7 panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle: 8:7 Sinä asetat hänen sinun käsitekois herraksi: kaikki olet sinä hänen jalkainsa alle heittänyt: Ps 8:7 Sinä asetat hänen sinun käsitecois HERraxi/ caicki olet sinä hänen jalcains ala heittänyt.
8:8 lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet, 8:8 Lampaat ja kaikki karjat, ja myös metsän eläimet, Ps 8:8 Lambat ja caicki carjat/ ja myös medzän eläimet.
8:9 taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. 8:9 Linnut taivaan alla ja kalat meressä ja mitä meressä vaeltaa. Ps 8:9 Linnut taiwan alda/ ja calat meres/ ja mitä meres waelda.
8:10 Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa! 8:10 \Herra\ meidän Herramme, kuinka ihmeellinen on sinun nimes kaikessa maassa! Ps 8:10 HERra meidän HERram/ cuinga ihmellinen on sinun nimes caikesa maasa.
     
PSALMI 9 9 PSALTTARI IX.  Psalmi .
9:1 Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Kuole pojan puolesta"; Daavidin virsi. 9:1 Davidin Psalmi, kauniista nuoruudesta, edelläveisaajalle. Ps 9:1 Dawidin Psalmi/ caunista nuorudesta/ edelläweisattapa.
9:2 Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, ilmoitan kaikki sinun ihmetyösi. 9:2 Minä kiitän \Herraa\ kaikesta sydämestäni, ja luettelen kaikki sinun ihmees. Ps 9:2 MInä kijtän HERra caikesta sydämestäni/ ja luettelen caicki sinun ihmes.
9:3 Minä iloitsen ja riemuitsen sinussa, veisaan sinun nimesi kiitosta, sinä Korkein. 9:3 Minä iloitsen ja riemuitsen sinussa, ja veisaan kiitosta sinun nimelles, sinä kaikkein ylimmäinen, Ps 9:3 Minä iloidzen ja riemuidzen sinusa/ ja kijtän sinun nimes/ sinä caickein ylimmäinen.
9:4 Sillä minun viholliseni peräytyivät, kaatuivat maahan ja hukkuivat sinun kasvojesi edessä. 9:4 Ettäs minun viholliseni olet ajanut takaperin: he lankesivat ja hukkuivat sinun etees. Ps 9:4 Ettäs minun wiholliseni olet ajanut tacaperin/ he langeisit ja nucuit sinun etees.
9:5 Sinä hankit minulle oikeuden ja ajoit minun asiani, sinä istuit valtaistuimelle, sinä vanhurskas tuomari. 9:5 Sillä sinä saatat minun oikeuteni ja asiani toimeen: sinä istuit istuimelle, vanhurskauden tuomari. Ps 9:5 Sillä sinä saatat oikeudeni ja syyni toimeen/ sinä istuit istuimella/ oikia Duomari
9:6 Sinä nuhtelit pakanoita, tuhosit jumalattomat; sinä pyyhit pois heidän nimensä iäksi ja ainiaaksi. 9:6 Sinä nuhtelet pakanoita, ja kadotat jumalattomat: sinä pyyhit heidän nimensä pois aina ja ijankaikkisesti. Ps 9:6 Sinä nuhtelet pacanat/ ja cadotat jumalattomat/ ja heidän nimens sinä pyhit pois aina ja ijancaickisest.
9:7 Viholliset ovat tuhotut, ikuisiksi raunioiksi tulleet; kaupungit sinä kukistit, heidän muistonsa on kadonnut. 9:7 Vihollisten hävitykset ovat lopetetut ijäisesti, ja kaupungit sinä kukistit heidän muistonsa on heidän kanssansa kadonnut. Ps 9:7 Wihollisten miecat owat lopetetut/ Caupungit sinä cukistit/ että heidän muistons heidän cansans huckanduis.
9:8 Mutta Herra hallitsee iankaikkisesti; hän on pystyttänyt istuimensa tuomitaksensa. 9:8 Mutta \Herra\ pysyy ijankaikkisesti: hän on valmistanut istuimensa tuomioon. Ps 9:8 Mutta HERra pysy ijancaickisest/ hän on walmistanut istuimens duomioon.
9:9 Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti, vallitsee kansoja oikeuden mukaan. 9:9 Ja hän tuomitsee maan piirin vanhurskaudessa, ja hallitsee kansat oikein. Ps 9:9 Ja hän duomidze maan pijrin oikein/ ja hallidze Canssat cohtullisest.
9:10 Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. 9:10 Ja \Herra\ on köyhän turva: hän on turva hädän aikana. Ps 9:10 Ja HERra on waiwaisten turwa/ ja turwa hädäsä.
9:11 Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra. 9:11 Sentähden he sinuun toivovat, jotka sinun nimes tuntevat; sillä et sinä niitä hylkää, jotka sinua, \Herra\, etsivät. Ps 9:11 Sentähden he sinuun toiwowat/ jotca sinun nimes tundewat: sillä et sinä nijtä hyljä/ jotca sinua HERra edziwät.
9:12 Veisatkaa kiitosta Herralle, joka Siionissa asuu, julistakaa kansojen keskuudessa hänen suuria tekojaan. 9:12 Veisatkaat \Herralle\, joka Zionissa asuu: julistakaat kansoissa hänen tekonsa. Ps 9:12 Weisatcat HERralle joca Zionis asu/ julistacat Canssoisa hänen tecons.
9:13 Sillä hän, verenkostaja, muistaa heitä eikä unhota kurjain huutoa. 9:13 Sillä se joka kostaa verenvikoja, muistaa heitä, eikä unohda köyhäin parkumista. Ps 9:13 Sillä hän muista ja kysele heidän wertans/ eikä unhoda köyhäin parcumist.
9:14 Armahda minua, Herra, katso, kuinka minun vihamieheni minua vaivaavat, sinä, joka nostat minut kuoleman porteista, 9:14 \Herra\ ole minulle armollinen, katso minun ahdistustani niiltä, jotka minua vihaavat, sinä joka ylennät minun surman porteista; Ps 9:14 HERra ole minulle armollinen/ cadzo minun radollisuttan wihollisten seas/ sinä joca ylönnät minun surman porteista.
9:15 että minä julistaisin kaikki sinun ylistettävät tekosi, tytär Siionin porteissa, riemuitsisin sinun avustasi. 9:15 Että minä luettelisin kaikki sinun kiitokses Zionin tytärten porteissa, ja iloitsisin sinun avustas. Ps 9:15 Että minä luettelisin caicki sinun kijtoxes Zionin tytärten porteisa/ ja iloidzisin sinun awustas.
9:16 Pakanat ovat vajonneet kaivamaansa hautaan; heidän jalkansa takertui verkkoon, jonka he virittivät. 9:16 Pakanat ovat vajonneet siihen hautaan, jonka he valmistivat: heidän jalkansa on käsitetty siinä verkossa, jonka he virittivät. Ps 9:16 Pacanat owat wajonnet sijhen hautaan/ jonga he walmistit/ heidän jalcans on käsitetty sijnä wercosa/ jonga he wiritit.
9:17 Herra on tehnyt itsensä tunnetuksi, on pitänyt tuomiot, kietonut jumalattoman hänen kättensä tekoihin. - Kanteleen välisoitto. Sela. 9:17 Niin ymmärretään \Herran\ tekevän oikeuden, koska jumalatoin juuri omissa kättensä töissä käsitetään; se on tutkisteltava asia, Sela! Ps 9:17 Nijn ymmärretän HERran tekewän oikeuden/ cosca jumalatoin juuri omisa kättens töisä käsitetän/ sanan cautta. Sela.
9:18 Jumalattomat peräytyvät tuonelaan, kaikki pakanat, jotka unhottavat Jumalan. 9:18 Jospa jumalattomat palajaisivat helvettiin, ja kaikki pakanat, jotka Jumalan unohtavat. Ps 9:18 Josca jumalattomat palajaisit Helwettijn/ ja caicki pacanat/ jotca Jumalan unhottawat.
9:19 Sillä ei köyhää unhoteta iäksi, eikä kurjien toivo huku ainiaaksi. 9:19 Sillä ei hän köyhää peräti unohda, ja raadollisten toivo ei huku ijankaikkisesti. Ps 9:19 Sillä ei hän nijn cohta köyhä unhoda/ ja radollisten toiwo ei hucu ijancaickisest.
9:20 Nouse, Herra, älä salli ihmisten uhitella. Tuomittakoon pakanat sinun kasvojesi edessä. 9:20 Nouse, \Herra\, ettei ihminen saisi valtaa: anna kaikki pakanat edessäs tuomittaa. Ps 9:20 Nouse HERra/ ettei ihminen sais walda/ anna caicki pacanat edesäs duomita.
9:21 Saata, Herra, heidät pelkoon. Tietäkööt pakanat olevansa vain ihmisiä. Sela. 9:21 \Herra\, anna heille opettaja, että pakanat tuntisivat itsensä ihmisiksi, Sela! Ps 9:21 HERra anna heille opettaja/ että pacanat tundisit idzens ihmisixi. Sela.
     
PSALMI 10 10 PSALTTARI X.  Psalmi .
10:1 Miksi, Herra, seisot niin kaukana, miksi kätkeydyt ahdingon aikoina? 10:1 Miksis \Herra\ niin kaukana seisot, ja tuskan ajalla sinus peität? Ps 10:1 MIxis HERra nijn cauwas menet/ ja tuscan ajalla sinus peität ?
10:2 Jumalattomien ylpeyden tähden kurja kärsii, takertuu heidän punomiinsa juoniin. 10:2 Ylpeydessänsä jumalatoin vainoo köyhää: käsitettäköön he heidän juonissansa, joita he ajattelevat. Ps 10:2 Nijncauwan cuin jumalatoin wallidze/ täyty köyhän kärsiä/ käsitettäkön he heidän juonisans/ joita he ajattelewat.
10:3 Sillä jumalaton kerskaa omista himoistansa, ja kiskuri kiroaa, pilkkaa Herraa. 10:3 Sillä jumalatoin itse kerskaa omaa mielivaltaansa: ahne siunailee itsiänsä, ja vihoittaa \Herran\. Ps 10:3 Sillä jumalatoin idze kersca oma mieliwaldans/ ahne siunaile idzens/ ja wihoitta HERRAN.
10:4 Jumalaton sanoo ylvästellen: "Ei hän kosta." "Ei Jumalaa ole" - siinä kaikki hänen ajatuksensa. 10:4 Jumalatoin on koria ja vihainen, ettei hän ketään tottele: ei hän Jumalaa olevankaan luule. Ps 10:4 Jumalatoin on corja ja wihainen/ ettei hän ketän tottele caikesa menosans/ ei hän Jumalata mixikän luule.
10:5 Hänen hankkeensa menestyvät joka aika. Sinun tuomiosi ovat korkealla, kaukana hänestä; kaikille vastustajilleen hän hymähtää. 10:5 Hänen tiensä menestyvät joka aika, sinun tuomios on kaukana hänestä: hän ylpeilee kaikkein vihollistensa edessä. Ps 10:5 Hän joutu tegoisans/ sinun duomios on caucana hänestä/ hän ylpeile caickein wihollistens edes.
10:6 Hän sanoo sydämessään: "En horju minä, en ikinä joudu onnettomuuteen." 10:6 Sillä hän puhuu sydämessänsä: en minä ikänä kukisteta, ei sukukunnasta sukukuntaan hätää ole. Ps 10:6 Sillä hän puhu sydämesäns: en minä ikänäns cukisteta/ eikä coscan hätä ole.
10:7 Hänen suunsa on täynnä kirousta, petosta, sortoa; tuho ja turmio on hänen kielensä alla. 10:7 Jonka suu on täynnä kirouksia, kavaluutta ja viettelystä, hänen kielensä saattaa vaivan ja työn. Ps 10:7 Jonga suu on täynäns kirouxia/ cawalutta ja wiettelystä/ hänen kielens saatta waiwan ja työn.
10:8 Kylien vaiheilla hän istuu väijyksissä, hän murhaa salaa syyttömän. Hänen silmänsä vaanivat onnetonta. 10:8 Hän istuu ja väijyy kartanoissa, murhataksensa salaa viatointa; hänen silmänsä palaa köyhän puoleen. Ps 10:8 Hän istu ja wäijy cartanoisa/ murhataxens sala wiatoinda/ hänen silmäns pala köyhän puoleen.
10:9 Kätkössään hän väijyy, niinkuin leijona pensaikossa, hän väijyy hyökätäksensä kurjan kimppuun; hän saa kurjan kiinni, vetää hänet verkkoonsa. 10:9 Hän väijyy salaa niinkuin jalopeura luolassansa, hän väijyy raadollista käsittääksensä, ja hän käsittää hänen, kuin hän tempaa sen verkkoihinsa. Ps 10:9 Hän wäijy sala nijncuin Lejoni luolasans/ hän wäijy radollista käsittäxens/ ja hän käsittä hänen/ cosca hän temma sen werckoijns.
10:10 Hän kyyristyy, painautuu maahan, ja onnettomat joutuvat hänen kynsiinsä. 10:10 Hän paiskaa ja polkee alas, ja sysää köyhän väkivallalla maahan. Ps 10:10 Hän paisca ja polke alas/ ja sysä köyhän wäkiwallalla maahan.
10:11 Hän sanoo sydämessään: "Jumala sen unhottaa, hän on peittänyt kasvonsa, hän ei sitä ikinä näe." 10:11 Hän sanoo sydämessänsä: Jumala on hänen unhottanut, ja verhonnut kasvonsa, ei hän ikänä näe. Ps 10:11 Sillä hän sano sydämesäns: Jumala on hänen unhottanut/ ja werhannut caswons/ ei hän ikänäns näe.
10:12 Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala! Älä unhota kurjia. 10:12 Nouse, \Herra\! Jumala, ylennä kätes ja älä köyhää unohda. Ps 10:12 Nouse sijs HERra Jumala/ ylönnä kätes/ ja älä köyhä unhota.
10:13 Miksi jumalaton pilkkaa Jumalaa? Miksi hän sanoo sydämessään: "Et sinä kosta?" 10:13 Miksi jumalatoin pilkkaa Jumalaa ja sanoo sydämessänsä: et sinä sitä tottele? Ps 10:13 Mixi jumalatoin pilcka Jumalata/ ja sano sydämesäns: et sinä sitä tottele ?
10:14 Sinä olet sen nähnyt, sillä sinä havaitset vaivan ja tuskan, ja sinä otat sen oman kätesi huomaan; sinulle onneton uskoo asiansa, sinä olet orpojen auttaja. 10:14 Katso siis; sillä sinä näet tuskat ja surut, se on sinun käsissäs: sinuun köyhä itsensä luottaa, ja sinä olet orpolasten holhoja. Ps 10:14 Cadzo sijs: sillä sinä näet tuscat ja surut/ se on sinun käsisäs/ sinuun köyhä idzens luotta/ ja sinä olet orwoilasten holhoja.
10:15 Murskaa jumalattoman käsivarsi ja kosta pahan jumalattomuus, niin ettei häntä enää löydetä. 10:15 Särje jumalattoman käsivarsi, ja etsi pahan jumalattomuutta, niin ettei sitä enää löydettäisi. Ps 10:15 Särje jumalattoman käsiwarsi ja edzi pahutta/ nijn ei suingan hänen jumalattomuttans sijtte löytä.
10:16 Herra on kuningas ainiaan ja iankaikkisesti; hävinneet ovat pakanat hänen maastansa. 10:16 \Herra\ on kuningas aina ja ijankaikkisesti: pakanain pitää häviämän hänen maastansa. Ps 10:16 HERra on Cuningas aina ja ijancaickisest/ pacanat pitä häwiämän hänen maastans.
10:17 Sinä kuulet nöyrien halajamisen, Herra, sinä vahvistat heidän sydämensä, sinä teroitat korvasi, 10:17 Köyhäin halauksen sinä, \Herra\, kuulet: heidän sydämensä sinä vahvistat, että sinun korvas siitä ottaa vaarin; Ps 10:17 Köyhäin halauxen sinä HERra cuulet/ heidän sydämens on wahwa/ että sinun corwas sijtä otta waarin.
10:18 auttaaksesi orvon ja sorretun oikeuteensa, ettei ihminen, joka maasta on, enää saisi kauhua aikaan. 10:18 Ettäs oikeuden saatat orvoille ja köyhille, ettei ihminen enää ylpeile heitä vastaan maan päällä. Ps 10:18 Ettäs oikeuden saatat orwoille ja köyhille/ ettei ihminen enä ylpeile heitä wastan maan päällä.
 
     
PSALMI 11 11 PSALTTARI XI.  Psalmi .
11:1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Herraan minä turvaan; kuinka te sanotte minulle: "Paetkaa vuorellenne niinkuin linnut! 11:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle. \Herraan\ minä uskallan: kuinka te sanotte sielulleni, että hän lentäis niinkuin lintu teidän vuoreltanne? Ps 11:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 11:2 HERraan minä uscallan: cuinga te sanotte minun sielulleni/ että hän lennäis nijncuin lindu teidän wuorillen ?
11:2 Sillä katso, jumalattomat jännittävät jousensa, ovat panneet nuolensa jänteelle oikeamielisiä pimeässä ampuaksensa. 11:2 Sillä katsos, jumalattomat jännittävät joutsen ja panevat nuolensa jänteelle, salaisesti ampuaksensa hurskaita. Ps 11:3 Sillä cadzos/ jumalattomat jännittäwät joudzen/ ja panewat nuolens jänden päälle/ salaisest ammutaxens hurscaita.
11:3 Kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä?" 11:3 Sillä he rikkoivat perustuksen: mitä vanhurskas taitaa toimittaa? Ps 11:4 Sillä he ricoit perustuxen/ mitä wanhurscas taita toimitta ?
11:4 Herra pyhässä temppelissänsä, Herra, jonka istuin on taivaassa - hänen silmänsä näkevät, hänen katseensa tutkii ihmislapset; 11:4 \Herra\ on pyhässä templissänsä, \Herran\ istuin on taivaissa; hänen silmänsä ottavat vaarin, ja hänen silmänsä laudat koettelevat ihmisten lapsia. Ps 11:5 HERra on hänen pyhäsä Templisäns/ HERran istuin on taiwasa/ hänen silmäns ottawat waarin/ ja hänen silmäns laudat coettelewat ihmisten lapset.
11:5 Herra tutkii vanhurskaat, mutta jumalattomia ja niitä, jotka vääryyttä rakastavat, hänen sielunsa vihaa. 11:5 \Herra\ koettelee vanhurskasta; hänen sielunsa vihaa jumalatointa, ja jotka vääryyttä rakastavat. Ps 11:6 HERra coettele wanhurscasta/ hänen sieluns wiha jumalatoinda/ ja jotca wääryttä racastawat.
11:6 Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä; polttava tuuli on heidän maljansa osa. 11:6 Hän antaa sataa jumalattomain päälle pitkäisen leimauksia, tulta ja tulikiveä, ja antaa heille tuulispäät palkaksi. Ps 11:7 Hän anda sata jumalattomain päälle pitkäisen leimauxia/ tulda ja tulikiwe/ ja anda heille tuulispäät palcaxi.
11:7 Sillä Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta; oikeamieliset saavat katsella hänen kasvojansa. 11:7 Sillä \Herra\ on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta, että hänen kasvonsa katsovat oikeutta. Ps 11:8 Sillä HERra on wanhurscas/ ja racasta wanhurscautta/ että heidän caswons cadzowat oikeutta.
 
     
PSALMI 12 12 PSALTTARI XII.  Psalmi .
12:1 Veisuunjohtajalle; matalassa äänialassa; Daavidin virsi. 12:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle, kahdeksalla kielellä. Ps 12:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa cahdexalla kielellä.
12:2 Auta, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet, uskolliset ovat kadonneet ihmislasten joukosta. 12:2 Auta, \Herra\; sillä pyhät ovat vähentyneet, ja uskolliset ovat harvat ihmisten lasten seassa. Ps 12:2 AUta HERRA: sillä pyhät owat wähendynet/ ja uscolliset owat harwat ihmisten lasten seas.
12:3 He puhuvat valhetta toinen toisellensa, puhuvat liukkain huulin, kaksimielisin sydämin. 12:3 Jokainen puhuu lähimmäisensä kanssa valhetta: he liehakoitsevat ja opettavat eripuraisuutta sydämistä. Ps 12:3 Jocainen puhu lähimmäisens cansa turha/ liehacoidzewat ja opettawat eripuraisist sydämistä.
12:4 Hävittäköön Herra kaikki liukkaat huulet, kielen, joka kerskuen puhuu, 12:4 Katkokoon \Herra\ kaikki ulkokullaiset huulet ja ylpiästi puhuvaiset kielet, Ps 12:4 Catcoickon HERra caiken ulcocullaisuden/ ja ylpiäst puhuwaiset sydämet.
12:5 ne, jotka sanovat: "Kielemme voimalla me olemme väkevät; huulemme ovat meidän tukemme; kuka on meille herra?" 12:5 Jotka sanovat: meidän kielemme pitää voittaman, meidän tulee puhua: kuka meidän herramme on? Ps 12:5 Jotca sanowat: meidän kielem pitä woittaman/ meidän tule puhua/ cuca meidän HERram on ?
12:6 "Kurjien sorron tähden, köyhien huokausten tähden minä nyt nousen", sanoo Herra, "tuon pelastuksen sille, joka sitä huoaten ikävöitsee." 12:6 Että köyhät hävitetään ja vaivaiset huokaavat, niin minä nyt nousen, sanoo \Herra\: minä saatan avun, että rohkiasti pitää opetettaman. Ps 12:6 Että köyhät häwitetän ja waiwaiset huocawat/ nyt minä nousen/ sano HERra/ minä saatan awun/ että rohkiast pitä opetettaman.
12:7 Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua. 12:7 \Herran\ puheet ovat kirkkaat, niinkuin selitetty hopia saviastioissa, seitsemän kertaa koeteltu. Ps 12:7 HERran puhet owat kirckat nijncuin selitetty hopia sawiastiois/ seidzemen kerta coeteldu.
12:8 Sinä, Herra, varjelet heitä, suojelet hänet iäti tältä sukukunnalta. 12:8 Sinä \Herra\, kätke ne, ja varjele meitä tästä suvusta ijankaikkisesti. Ps 12:8 Sinä HERra kätke ne/ ja warjele meitä tästä sugusta ijancaickisest.
12:9 Yltympäri jumalattomat rehentelevät, kun kataluus pääsee valtaan ihmislasten seassa. 12:9 Sillä joka paikka on jumalattomia täynnä, koska huonot ihmisten lasten seassa korotetaan. Ps 12:9 Sillä jocapaicka on jumalattomia täynäns/ cusa sencaltaiset irralliset ihmiset Canssa hallidzewat.
 
     
PSALMI 13 13 PSALTTARI XIII.  Psalmi .
13:1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. 13:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle. Ps 13:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
13:2 Kuinka kauan, Herra, minut yhä unhotat, kuinka kauan kätket minulta kasvosi? 13:2 Kuinka kauvan sinä \Herra\ peräti tahdot minua unhottaa? kuinka kauvan sinä peität kasvos minusta? Ps 13:2 CUinga cauwans HERra peräti tahdot minua unhotta ? cuinga cauwans peität caswos minusta ?
13:3 Kuinka kauan minun täytyy kantaa huolia sielussani, päivät päästään murhetta sydämessäni? Kuinka kauan saa vihollinen ylvästellä minua vastaan? 13:3 Kuinka kauvan minä neuvoa pidän sielussani? ja ahdistetaan sydämessäni joka päivä? kuinka kauvan minun viholliseni yltyy minua vastaan? Ps 13:3 Cuinga cauwan minä yxinäni neuwo pidän ? ja ahdistetan sydämesäni jocapäiwä ? cuinga cauwan minun wihollisen yldy minua wastan ?
13:4 Katsahda tänne, vastaa minulle, Herra, minun Jumalani. Valaise silmäni, etten nukkuisi kuolemaan; 13:4 Katso siis ja kuule minua, \Herra\ minun Jumalani: valista silmäni etten minä koskaan kuolemaan nukkuisi; Ps 13:4 Cadzo sijs/ ja cuule minua HERra minun Jumalan/ walista minun silmäni/ etten minä coscan cuolemaan nuckuis.
13:5 ettei minun viholliseni sanoisi: "Minä voitin hänet", etteivät ahdistajani riemuitsisi, kun minä horjun. 13:5 Ettei viholliseni sanoisi: minä voitin hänen, ja minun sortajani iloitsisi, koska minä kompastun. Ps 13:5 Ettei minun wihollisen sanois: minä woitin hänen. Ja minun sortajan iloidzis/ että minä combastuin.
13:6 Mutta minä turvaan sinun armoosi; riemuitkoon minun sydämeni sinun avustasi. Minä veisaan Herralle, sillä hän on tehnyt minulle hyvin. 13:6 Mutta minä turvaan sinun armoos: minun sydämeni riemuitsee, ettäs niin mielelläs autat: minä veisaan \Herralle\, että hän minulle niin hyvästi tekee. Ps 13:6 Mutta minä turwan sinun armoos/ minun sydämen riemuidze/ ettäs nijn mielelläs autat.
Ps 13:7 Minä weisan HERralle/ että hän minulle nijn hywästi teke.
     
PSALMI 14 14 PSALTTARI XIV.  Psalmi .
14:1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa." Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa; ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on. 14:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle. Tyhmät sanovat sydämessänsä: ei Jumalaa olekaan; ei he mitään kelpaa, ja ovat ilkiät menoissansa; ei ole joka hyvää tekee. Ps 14:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 14:2 TYhmät sanowat sydämesäns: ei Jumalata oleckan/ ei he mitän kelpa/ ja owat ilkiät heidän menoisans/ ei ole joca hywä teke.
14:2 Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. 14:2 \Herra\ katsoi taivaasta ihmisten lapsia, nähdäksensä, jos joku ymmärtäis eli etsis Jumalaa. Ps 14:3 HERra cadzoi taiwast ihmisten lapsia/ nähdäxens/ jos jocu ymmärräis eli edzeis Jumalata.
14:3 Mutta kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. 14:3 Mutta he ovat kaikki poikenneet pois, ja kaikki ovat kelvottomat: ei ole yksikään, joka hyvää tekee, ei ainoakaan. Ps 14:4 Mutta he owat caicki poikennet pois/ ja caicki owat kelwottomat/ ei ole yxikän joca hywä teke/ ei ainoacan.
14:4 Eivätkö he mitään käsitä, kaikki nuo väärintekijät, jotka saavat leipänsä syömällä minun kansaani eivätkä avuksensa huuda Herraa? 14:4 Eikö siis kenkään pahointekiöistä sitä havaitse? jotka minun kansaani syövät niinkuin he söisivät leipää; vaan ei he rukoile \Herraa\. Ps 14:5 Eikö sijs kengän pahointekiöist sitä hawaidze ? jotca minun Canssani syöwät rawiten heitäns/ waan ei he rucoile HERra.
14:5 Siinä heidät valtaa kauhu, sillä Jumala on läsnä vanhurskasten sukukunnassa. 14:5 Siellä he kovin pelkäsivät; sillä Jumala on läsnä vanhurskasten sukua. Ps 14:6 Siellä he cowin pelkäisit: mutta Jumala on läsnä wanhurscasten sucua.
14:6 Te saatatte häpeään sorretun aikeet, mutta Herra on heidän turvansa. 14:6 Te häpäisette köyhän neuvon; mutta \Jumala\ on hänen turvansa. Ps 14:7 Te häwäisette köyhän neuwon/ mutta Jumala on hänen turwans.
14:7 Oi, että Israelin pelastus tulisi Siionista! Kun Herra kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee. 14:7 Oi jos apu tulis Israelille Zionista! sillä koska \Herra\ päästää vangitun kansansa, niin Jakob iloitsee ja Israel riemuitsee. Ps 14:8 Oi/ jos apu tulis Israelille Zionist/ ja HERra päästäis fangitun Canssans/ nijn Jacob iloidzis/ ja Israel riemuidzis.
 
     
PSALMI 15 15 PSALTTARI XV.  Psalmi .
15:1 Daavidin virsi. Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi, kuka asua sinun pyhällä vuorellasi? 15:1 Davidin Psalmi. \Herra\, kuka asuu sinun majassas? eli kuka on pysyväinen sinun pyhällä vuorellas? Ps 15:1 Dawidin Psalmi.
Ps 15:2 HERra/ cuca asu sinun majasas ? eli cuca lewä sinun pyhällä wuorellas ?
15:2 Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, joka tekee vanhurskauden ja puhuu sydämessänsä totuutta; 15:2 Joka vaeltaa ja tekee oikeuden, ja puhuu totuuden sydämestänsä; Ps 15:3 Joca waelda wacana/ ja teke oikeuden/ ja puhu totuden sydämestäns.
15:3 joka ei panettele kielellänsä, joka ei tee toiselle pahaa eikä saata lähimmäistään häväistyksen alaiseksi; 15:3 Joka ei kielellänsä panettele, eikä lähimmäisellensä mitään pahaa tee, ja ei häpäise lähimmäistänsä; Ps 15:4 Joca ei kielelläns panettele/ eikä lähimmäisens mitän paha tee/ ja ei häwäise lähimmäistäns.
15:4 joka halveksuu hylkiötä, mutta kunnioittaa niitä, jotka pelkäävät Herraa; joka ei valaansa riko, vaikka on vannonut vahingokseen; 15:4 Joka jumalattomat katsoo ylön, vaan kunnioittaa \Jumalaa\ pelkääväisiä; joka lähimmäisellensä vannoo ja pitää. Ps 15:5 Joca jumalattomat cadzo ylön/ waan cunnioidze Jumalata pelkäwäisiä/ joca lähimmäisellens wanno/ ja pitä.
15:5 joka ei anna rahaansa korolle eikä ota lahjuksia viatonta vastaan. Joka näin tekee, hän ei ikinä horju. 15:5 Joka ei anna rahaansa korolle, eikä ota lahjoja viatointa vastaan. Joka näin tekee, ei hän horjahda ijankaikkisesti. Ps 15:6 Joca ei anna rahans corgolle/ ja ei ota lahjoja wiatoinda wastan. Joca näin teke/ ei hän horjada ijancaickisest.
     
PSALMI 16 16 PSALTTARI XVI.  Psalmi .
16:1 Daavidin laulu. Varjele minua, Jumala, sillä sinuun minä turvaan. 16:1 Davidin kultainen kappale. Kätke minua Jumala; sillä minä uskallan sinuun. Ps 16:1 Dawidin cullainen cappale. KÄtke minua Jumala: sillä minä uscallan sinuun.
16:2 Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää"; 16:2 Sinä olet \Herralle\ sanonut: sinä olet minun Herrani: minun hyvätyöni ei ole sinun tähtes, Ps 16:2 Minä olen HERralle sanonut: sinä olet minun HERran/ minun täyty sinun tähtes kärsiä.
16:3 ja pyhille, jotka maassa ovat: "Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun mielisuosioni." 16:3 Vaan pyhäin tähden, jotka maan päällä ovat, ja kunniallisten tähden, joissa kaikki minun mielisuosioni on. Ps 16:3 Pyhäin tähden jotca maan päällä owat/ ja cunnialisten tähden/ heisä on minulle caicki mielen noude.
16:4 Monta tuskaa on niillä, jotka ottavat vieraan jumalan; minä en uhraa niille verta juomauhriksi enkä päästä huulilleni niiden nimiä. 16:4 Mutta jotka toisen jälkeen rientävät, niillä pitää suuri sydämen kipu oleman: en minä uhraa heidän juomauhriansa verestä, enkä mainitse heidän nimiänsä suussani. Ps 16:4 Mutta jotca toisen jälken riendäwät/ nijllä pitä suuri sydämen kipu oleman/ En minä uhra heidän juomauhrians werellä/ engä mainidze heidän nimiäns suusani.
16:5 Herra on minun pelto- ja malja-osani; sinä hoidat minun arpani. 16:5 Mutta \Herra\ on minun tavarani ja osani: sinä tähteelle panet minun perimiseni. Ps 16:5 Mutta HERra on minun tawaran ja osan/ sinä tähdelle panet minun perimiseni.
16:6 Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani. 16:6 Arpa lankesi minulle kauniimmissa: minä olen jalon perimisen saanut. Ps 16:6 Arpa langeis minulle caunimmisa/ minä olen jalon perimisen saanut.
16:7 Minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut; yölläkin minua siihen sisimpäni kehoittaa. 16:7 Minä kiitän \Herraa\, joka minua on neuvonut: niin myös minun munaskuuni ovat yöllä kurittaneet. Ps 16:7 Minä kijtän HERra/ joca minua on neuwonut/ nijn myös minun munascuuni owat minua yöllä curittanet.
16:8 Minä pidän Herran aina edessäni; kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. 16:8 Minä pidän aina \Herran\ kasvoini edessä, sillä hän on minun oikialla puolellani, sentähden en minä horju. Ps 16:8 Minä pidän aina HERran caswoni edes: sillä hän on minun oikialla puolellani/ sentähden en minä horju.
16:9 Sentähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee, ja myös minun ruumiini asuu turvassa. 16:9 Sentähden minun sydämeni reimuitsee ja minun kunniani on iloinen, ja minun lihani lepää toivossa. Ps 16:9 Sentähden minun sydämen riemuidze/ ja minun cunnian on iloinen/ ja minun lihan lewä toiwos.
16:10 Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. 16:10 Sillä et sinä hyljää sieluani helvetissä, etkä salli sinun pyhäs näkevän turmelusta. Ps 16:10 Sillä et sinä hyljä minun sieluani helwetis/ etkä salli Pyhäs mätänewän.
16:11 Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. 16:11 Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun kasvois edessä on täydellinen ilo, ja riemullinen meno oikialla kädelläs ijankaikkisesti. Ps 16:11 Sinä osotat minulle elämän tien/ sinun caswos edes on täydellinen ilo/ ja riemullinen meno oikialla kädelläs ijancaickisest.
     
PSALMI 17 17 PSALTTARI XVII.  Psalmi .
17:1 Daavidin rukous. Kuule, Herra, minun oikeata asiaani, tarkkaa minun huutoani, ota korviisi minun rukoukseni, joka ei lähde petollisilta huulilta. 17:1 Davidin rukous. Kuule, \Herra\, oikeutta, havaitse minun huutoni, ota vaari minun rukouksestani, joka ei viekkaasta suusta lähde. Ps 17:1 Dawidin rucous. CUule HERra oikeutta/ hawaidze minun parcun/ ymmärrä minun rucouxen/ joca ei wieckasta suusta lähde.
17:2 Sinulta tulee minulle oikeus, sinun silmäsi katsovat sitä, mikä oikein on. 17:2 Puhu sinä minun asiassani, ja sinun silmäs katsokaan oikeutta. Ps 17:2 Puhu sinä minun syysäni/ ja cadzo sinä mikä oikeus on.
17:3 Sinä koettelet minun sydäntäni, tarkkaat sitä yöllä, sinä tutkit minua, mutta et mitään löydä. Jos minä pahaa ajattelen, ei se käy suustani ulos. 17:3 Sinä koettelet minun sydämeni, ja etsiskelet sitä yöllä, ja tutkit minua, ja et mitään löydä; minä olen aikonut, ettei minun suuni missäkään riko. Ps 17:3 Sinä coettelet minun sydämeni/ ja edziskelet sitä yöllä/ ja tutkit minua/ ja et mitän löydä/ minä olen aicoinut ettei minun suuni misäkän rico.
17:4 Mitä ihmiset tehköötkin, sinun huultesi sanassa minä pysyn ja kavahdan väkivaltaisen teitä. 17:4 Minä varjelen minuni sinun huultes sanoissa, ihmisten töistä, murhaajan tiellä. Ps 17:4 Minä warjelen minuni/ sinun huuldes sanoisa/ ihmisten töistä/ murhajan tiellä.
17:5 Minun askeleeni pysyvät sinun poluillasi, minun jalkani eivät horju. 17:5 Hallitse minun käyntöni poluillas, ettei minun askeleeni liukahtaisi. Ps 17:5 Hallidze minun käyndöni polguilles/ ettei minun askeleni liucadais.
 
17:6 Minä huudan sinua avukseni, sillä sinä vastaat minulle, Jumala; kallista korvasi minun puoleeni, kuule minun puheeni. 17:6 Minä huudan sinua, ettäs, Jumala, minua kuulisit: kallista korvas minun puoleeni, kuule minun puheeni. Ps 17:6 Minä huudan sinua/ ettäs Jumala minua cuulisit/ cumarra corwas minun puoleni/ cuule minun puheni.
17:7 Osoita ihmeellinen armosi, sinä, joka pelastat vihamiesten vallasta ne, jotka turvaavat sinun oikeaan käteesi. 17:7 Osoita ihmeellinen hyvyytes, sinä niiden vapahtaja, jotka sinuun uskaltavat, niitä vastaan, jotka sinun oikiaa kättäs vastaan ovat. Ps 17:7 Osota sinun ihmelliset hywydes/ sinä nijden wapahtaja/ jotca sinuun uscaldawat/ nijtä wastan/ jotca sinun oikia kättäs wastan owat.
17:8 Varjele minua niinkuin silmäterää, kätke minut siipiesi suojaan 17:8 Varjele minua niinkuin silmäterää: suojele minua siipeis varjon alla. Ps 17:8 Warjele minua nijncuin silmän muna/ suojele minua sijpeis warjon alla.
17:9 jumalattomilta, jotka tahtovat minut tuhota, verivihollisiltani, jotka minua saartavat. 17:9 Jumalattomista, jotka minua hävittävät, vihollisistani, jotka minun sieluuni piirittävät. Ps 17:9 Jumalattomilda jotca minua häätäwät/ minun wihollisistani/ jotca minun sieluani pijrittäwät.
17:10 He ovat sulkeneet tunnottomat sydämensä, heidän suunsa puhuu ylvästellen. 17:10 Heidän lihavansa yhtä pitävät: he puhuvat suullansa ylpiästi. Ps 17:10 Heidän lihawans yhtä pitäwät/ he puhuwat suullans ylpiäst.
17:11 He ovat kintereillämme, he jo kiertävät meidät, he vaanivat silmillään, lyödäksensä maahan. 17:11 Kuhunka me menemme, niin he meitä piirittävät: siihen he silmänsä tarkoittavat meitä kukistaaksensa maahan, Ps 17:11 Cuhunga me menem/ nijn he meitä pijrittäwät/ sijhen he silmäns tarcoittawat/ meitä cukistaxens.
17:12 Hän on niinkuin saalista himoitseva leijona, niinkuin nuori leijona, joka piilossa väijyy. 17:12 Niinkuin jalopeura saalista himoitsee, niinkuin nuori jalopeura, joka luolasta väijyy. Ps 17:12 Nijncuin Lejon joca saalist persoittele/ nijncuin nuori Lejon joca luolasta wäijy.
17:13 Nouse, Herra, astu hänen eteensä. Paiskaa hänet maahan. Vapahda miekallasi minun sieluni jumalattomista, 17:13 Nouse, \Herra\, ennätä hänen kasvonsa, ja polje häntä; vapahda minun sieluni miekallas jumalattomista, Ps 17:13 Nouse HERra/ carca ja polje händä/ ja wapada minun sielun miecallas jumalattomista.
17:14 kädelläsi ihmisistä, Herra, tämän maailman ihmisistä, joiden osa on tässä elämässä, joiden vatsan sinä täytät antimillasi, joiden pojat tulevat ravituiksi ja jotka jättävät yltäkylläisyytensä lapsilleen. 17:14 Sinun kädelläs ihmisistä, \Herra\, tämän maailman ihmisistä, joiden osa on tässä elämässä, ja joiden vatsan sinä täytät tavarallas: heidän lapsensa ravitaan, ja he jättävät tähteensä lapsukaisillensa. Ps 17:14 Sinun kätes ihmisist HERra/ tämän mailman ihmisist/ joiden osa on täsä elämäsä/ ja joiden wadzan sinä täytät tawarallas/ joilla lapsia kyllä on/ ja jättäwät tähtens heidän lapsucaisillens.
17:15 Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella. 17:15 Mutta minä saan nähdä sinun kasvos vanhurskaudessa: minä ravitaan herättyäni sinun kuvas jälkeen. Ps 17:15 Mutta minä cadzon caswoas wanhurscaudesa/ minä rawitan herättyäni/ sinun cuwas jälken.
 
     
PSALMI 18 18 PSALTTARI XVIII.  Psalmi .
18:1 Veisuunjohtajalle; Herran palvelijan Daavidin virsi, jonka sanat hän puhui Herralle sinä päivänä, jona Herra oli pelastanut hänet kaikkien hänen vihollistensa vallasta ja Saulin kädestä. 18:1 Edelläveisaajalle, Davidin \Herran\ palvelian Psalmi, joka \Herralle\ nämät veisun sanat puhui sinä päivänä, jona \Herra\ hänen vapahti kaikkein vihollistensa käsistä ja Saulin käsistä. Ps 18:1 Dawidin HERran palwelian Psalmi/ edelläweisattapa/ joca HERralle nämät weisun sanat puhui/ cosca HERra hänen wapahti caickein wihollistens ja Saulin käsistä/ ja sanoi:
18:2 Hän sanoi: Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani, 18:2 Ja hän sanoi: minä rakastan sydämestäni sinua, \Herra\, minun voimani. Ps 18:2 MInä racastan sydämestäni sinua HERra/ minun woiman
18:3 Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni. 18:3 \Herra\, minun kallioni, minun linnani ja minun vapahtajani; minun Jumalani on minun vahani, johon minä turvaan: minun kilpeni, ja minun autuuteni sarvi, ja minun varjelukseni. / HERra minun callion/ minun linnan minun wapahtajan/ minun Jumalan/ minun wahan/ johonga minä turwan.
Ps 18:3 Minun kilpen/ ja minun autuudeni sarwi/ ja minun warjeluxen.
18:4 Ylistetty olkoon Herra! - niin minä huudan, ja vihollisistani minä pelastun. 18:4 Minä kiitän ja avukseni huudan \Herraa\, niin minä vapahdetaan vihollisistani. Ps 18:4 Minä kijtän ja rucoilen HERra/ nijn minä wapadetan wihollisistani.
18:5 Kuoleman paulat piirittivät minut, turmion virrat peljästyttivät minut. 18:5 Sillä kuoleman siteet olivat käärineet minun ympäri, ja Belialin ojat peljättivät minun. Ps 18:5 Sillä cuoleman sitet owat käärinet minun ymbäri/ ja Belialin ojat peljätit minun.
18:6 Tuonelan paulat kietoivat minut, kuoleman ansat yllättivät minut. 18:6 Helvetin siteet kietoivat minun: kuoleman paulat ennättivät minun. Ps 18:6 Helwetin sitet käsitit minun/ ja cuoleman paulat ennätit minun.
18:7 Ahdistuksessani minä rukoilin Herraa ja huusin avuksi Jumalaani; hän kuuli minun ääneni temppelistänsä, ja minun huutoni hänen edessään kohosi hänen korviinsa. 18:7 Ahdistuksessani minä avukseni huudan \Herraa\, ja minun Jumalani tykö minä huudan: niin hän kuulee ääneni templistänsä, ja minun huutoni hänen edessänsä tulee hänen korviinsa. Ps 18:7 Ahdistuxesani rucoilen minä HERra/ ja pargun minun Jumalani tygö/ nijn hän cuule minun äneni hänen Templistäns/ ja minun huuton hänen edesäns tule hänen corwijns.
18:8 Silloin maa huojui ja järisi, vuorten perustukset järkkyivät; ne horjuivat, sillä hänen vihansa syttyi. 18:8 Maa liikkui ja vapisi, ja vuorten perustukset liikkuivat: he värisivät, koska hän vihastui. Ps 18:8 MAa lijckui ja wapisi/ ja wuorten perustuxet lijcuit ja wärisit/ cosca hän wihastui.
18:9 Savu suitsusi hänen sieraimistaan, kuluttava tuli hänen suustansa, palavat hiilet hehkuivat hänestä. 18:9 Savu suitsi hänen sieraimistansa ja kuluttava tuli hänen suustansa, niin että hiilet siitä syttyivät. Ps 18:9 Tomu suidzi hänen sieramistans/ ja culuttawa tuli hänen suustans/ nijn että se sieldä leimahti.
18:10 Hän notkisti taivaat ja astui alas, synkkä pilvi jalkojensa alla. 18:10 Hän notkisti taivaat ja astui alas, ja synkiä pimeys oli hänen jalkainsa alla. Ps 18:10 Hän notkisti taiwat ja astui alas/ ja hämärä oli hänen jalcains alla.
18:11 Ja hän ajoi kerubin kannattamana ja lensi, ja hän liiti tuulen siivillä; 18:11 Hän astui Kerubimin päälle ja lensi, ja hän lensi tuulen sulkain päällä. Ps 18:11 Hän astui Cherubimin päälle ja lensi/ ja hän lensi tuulden sijpein päällä.
18:12 hän pani pimeyden verhoksensa, majaksensa yltympäri: mustat vedet, paksut pilvet. 18:12 Hän pani pimeyden majansa ympärille, ja mustat paksut pilvet, jossa hän lymyssä oli. Ps 18:12 Hänen majans ymbärillä oli pimeys/ ja musta paxu pilwi/ josa hän lymys oli.
18:13 Hohteesta, joka kävi hänen edellänsä, purkautuivat pilvet rakeiksi ja palaviksi hiiliksi. 18:13 Kirkkaudesta hänen edessänsä hajosivat pilvet rakeilla ja leimauksilla. Ps 18:13 Kirckaudest hänen edesäns hajoisit pilwet/ rakeilla ja leimauxilla.
18:14 Ja Herra jylisi taivaassa, Korkein antoi äänensä kaikua, tulla rakeita ja palavia hiiliä. 18:14 Ja \Herra\ jylisti taivaissa, Ylimmäinen antoi pauhinansa, rakeilla ja leimauksilla. Ps 18:14 Ja HERra jylisti taiwaisa/ ylimmäinen andoi pauhinans/ rakeilla ja leimauxilla.
18:15 Hän lennätti nuolensa ja hajotti heidät, paljon salamoita ja kauhistutti heidät. 18:15 Hän ampui nuolensa ja hajoitti heitä: hän iski kovat leimaukset, ja peljätti heitä, Ps 18:15 Hän ambuis nuolens ja hajotti heitä/ hän iski cowat leimauxet/ ja peljätti heitä.
18:16 Silloin vetten syvyydet tulivat näkyviin, ja maanpiirin perustukset paljastuivat sinun nuhtelustasi, Herra, sinun vihasi hengen puuskauksesta. 18:16 Ja niin ilmestyivät vetten kuljut, ja maan perustukset ilmaantuivat, \Herra\, sinun kovasta nuhtelemisestas ja sinun sieraimies hengen puhalluksesta. Ps 18:16 Ja nijn ilmestyit wetten culjut ja maan/ HERra sinun laitoxestas ja sinun sierames puhalluxesta ja cuorsamisesta.
18:17 Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun, veti minut ylös suurista vesistä; 18:17 Hän lähetti korkeudesta ja otti minun, ja veti minun ulos suurista vesistä. Ps 18:17 HÄn lähetti corkeudesta ja haki minun/ ja weti minun ulos suurista wesistä.
18:18 hän pelasti minut voimallisesta vihollisestani, minun vihamiehistäni, sillä he olivat minua väkevämmät. 18:18 Hän vapahti minun voimallisista vihollisistani, jotka minua väkevämmät olivat. Ps 18:18 Hän wapahti minun woimallisista wihollisistani/ minun wainollisistani/ jotca minua wäkewämmät olit.
18:19 He hyökkäsivät minun kimppuuni hätäni päivänä, mutta Herra tuli minun tuekseni. 18:19 Ne ennättivät minun tuskapäivänäni; mutta \Herra\ tuli minun turvakseni. Ps 18:19 Jotca minun ennätit tuscasani/ ja HERra tuli minun turwaxeni.
18:20 Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun. 18:20 Ja hän vei minun lakialle: hän tempasi minun ulos; sillä hän mielistyi minuun. Ps 18:20 Ja hän wei minun lakialle/ hän temmais minun ulos: sillä hän mielistyi minuun.
18:21 Herra tekee minulle minun vanhurskauteni mukaan, minun kätteni puhtauden mukaan hän minulle maksaa. 18:21 \Herra\ maksoi minulle minun vanhurskauteni jälkeen: hän antoi minulle kätteni puhtauden jälkeen. Ps 18:21 HERra teke hywästi minun cohtani/ minun wanhurscaudeni peräst/ hän maxa minulle kätteni puhtauden perästä.
18:22 Sillä minä olen noudattanut Herran teitä enkä ole luopunut pois Jumalastani, jumalattomuuteen. 18:22 Sillä minä pidän \Herran\ tiet, ja en ole Jumalaani vastaan. Ps 18:22 Sillä minä pidän HERran tiet/ ja en ole jumalatoin Jumalatani wastan.
18:23 Kaikki hänen oikeutensa ovat minun silmieni edessä, enkä minä hänen käskyjänsä syrjään sysää. 18:23 Sillä kaikki hänen oikeutensa ovat silmäini edessä, ja hänen käskyjänsä en minä tyköäni hylkää. Ps 18:23 Sillä caicki hänen oikeudens owat minun silmäini edes/ ja hänen käskyjäns en minä hyljä.
18:24 Minä olen vilpitön häntä kohtaan ja varon itseni pahoista teoista. 18:24 Vaan olen vakaa hänen edessänsä ja vältän vääryyttä. Ps 18:24 Waan olen wiatoin hänen edesäns/ ja wäldän syndiä.
18:25 Sentähden Herra palkitsee minulle minun vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin käteni ovat puhtaat hänen silmiensä edessä. 18:25 Sentähden \Herra\ kostaa minulle vanhurskauteni perästä, kätteni puhtauden jälkeen, silmäinsä edessä. Ps 18:25 Sentähden HERra costa minulle wanhurscaudeni perästä/ minun kätteni puhtauden perästä/ hänen silmäins edesä.
18:26 Hurskasta kohtaan sinä olet hurskas, nuhteetonta kohtaan nuhteeton; 18:26 Pyhäin kanssa sinä pyhä olet, ja toimellisten kanssa toimellinen. Ps 18:26 Pyhäin cansa sinä pyhä olet/ ja hywäin cansa hywä.
18:27 puhdasta kohtaan sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja. 18:27 Puhdasten kanssa sinä puhdas olet, ja nurjain kanssa sinä nurja olet. Ps 18:27 Puhdasten cansa sinä puhdas olet/ ja nurjain cansa sinä nurja olet.
18:28 Sillä sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas. 18:28 Sillä sinä vapahdat ahdistetun kansan, ja korkiat silmät sinä alennat. Ps 18:28 Sillä sinä autat radollista Canssa/ ja corkiat silmät sinä alennat.
18:29 Sillä sinä annat minun lamppuni loistaa; Herra, minun Jumalani, valaisee minun pimeyteni. 18:29 Sillä minun kynttiläni sinä valaiset; \Herra\ minun Jumalani valaisee minun pimeyteni. Ps 18:29 Sillä minun kyntiläni sinä walaiset/ HERra minun Jumalan/ walaise minun pimeydeni.
18:30 Sinun avullasi minä hyökkään rosvojoukkoa vastaan; Jumalani avulla minä ryntään ylitse muurin. 18:30 Sillä sinun kauttas minä sotaväen murran, ja minun Jumalassani karkaan muurin ylitse. Ps 18:30 SIllä sinun cauttas minä sotawäen murennan/ ja minun Jumalasani minä carcan muurin ylidze.
18:31 Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. 18:31 Jumalan tie on täydellinen. \Herran\ puheet tulella koetellut: hän on kaikkein kilpi, jotka häneen uskaltavat. Ps 18:31 Jumalan tiet owat wiattomat/ HERran puhet owat peratut/ hän on caickein kilpi/ jotca häneen uscaldawat.
18:32 Sillä kuka muu on Jumala kuin Herra, ja kuka pelastuksen kallio, paitsi meidän Jumalamme - 18:32 Sillä kuka on Jumala, paitsi \Herraa\? ja kuka on kallio, paitsi Jumalaamme? Ps 18:32 Sillä cuca on Jumala/ paidzi HERra ? eli waha ilman meidän Jumalatam.
18:33 se Jumala, joka minut voimalla vyöttää ja tekee minun tieni nuhteettomaksi, 18:33 Jumala vyöttää minun voimalla, ja panee minun tieni viattomaksi. Ps 18:33 Jumala wyöttä minun woimalla/ ja pane minun tieni wiattomaxi.
18:34 tekee minun jalkani nopeiksi niinkuin peurat ja asettaa minut kukkuloilleni, 18:34 Hän tekee jalkani niinkuin peurain jalat, ja asettaa minun korkeudelle. Ps 18:34 Hän teke minun jalcani nijncuin peurain/ ja asetta minua corkeudelle.
18:35 joka opettaa minun käteni sotimaan ja käsivarteni vaskijousta jännittämään! 18:35 Hän opettaa käteni sotimaan, ja käsivarteni vaskijoutsea vetämään. Ps 18:35 Hän opetta minun käteni sotiman/ ja käsiwarteni waskijousta wetämän.
18:36 Sinä annat minulle pelastuksen kilven, ja sinun oikea kätesi minua tukee; sinun laupeutesi tekee minut suureksi. 18:36 Ja sinä annoit minulle autuutes kilven, ja sinun oikia kätes vahvistaa minun: ja koskas minun alennat, niin sinä teet minun suureksi. Ps 18:36 JA sinä annoit minulle autuudes kilwen/ ja sinun oikia kätes wahwista minun. Ja coscas minun alennat/ nijn sinä teet minun suurexi.
18:37 Sinä annat minun askeleilleni avaran tilan, ja minun jalkani eivät horju. 18:37 Sinä levitit minun askeleeni minun allani, ettei minun kantapääni livistyneet. Ps 18:37 Sinä teet minulle sian käydäxeni/ ettei minun candapääni liwistyis.
18:38 Minä ajan vihollisiani takaa ja saavutan heidät enkä palaja, ennenkuin teen heistä lopun; 18:38 Minä ajan vihollisiani takaa ja käsitän heitä, ja en palaja, ennenkuin minä heidät hukutan. Ps 18:38 Minä ajan wihollisiani taca/ ja käsitän heitä/ ja en palaja ennencuin minä heitä hucutan.
18:39 minä murskaan heidät, niin etteivät voi nousta, he sortuvat minun jalkojeni alle. 18:39 Minä runtelen heitä, ettei he taida nousta: heidän täytyy kaatua jalkaini alla. Ps 18:39 Minä rundelen heitä/ ja ei he taida seiso minua wastan/ heidän täyty caatua minun jalcaini ala.
18:40 Sinä vyötät minut voimalla sotaan, sinä painat vastustajani minun alleni. 18:40 Sinä valmistat minun voimalla sotaan: sinä taivutat minun alleni ne, jotka nousevat minua vastaan. Ps 18:40 Sinä taidat minun walmista woimalla sotaan/ sinä taidat ne paiscata alas/ jotca owat minua wastan.
18:41 Sinä ajat minun viholliseni pakoon, ja vihamieheni minä hukutan. 18:41 Sinä annat minulle viholliseni kaulan, ja minä kadotan vainoojani. Ps 18:41 Sinä saatat minun wiholliseini pakeneman/ ja minä cadotan wainojan.
18:42 He huutavat, mutta pelastajaa ei ole, huutavat Herraa, mutta hän ei heille vastaa. 18:42 He huutavat, vaan ei ole auttajaa: \Herran\ tykö, mutta ei hän vastaa heitä. Ps 18:42  He huutawat/ waan ei ole auttajata/ HERra/ mutta ei hän wasta heitä.
18:43 Minä survon heidät tomuksi tuuleen, viskaan heidät niinkuin loan kadulle. 18:43 Minä survon heitä niinkuin maan tomun tuulen edessä, ja heitän pois niinkuin loan kaduilta. Ps 18:43 Minä surwon heitä nijncuin maan tomun tuulen edesä/ ja heitän pois nijncuin logan raitilda.
18:44 Sinä pelastat minut kansan riidoista, sinä asetat minut pakanain pääksi, kansat, joita minä en tunne, palvelevat minua. 18:44 Sinä pelastat minua riitaisesta kansasta: sinä asetat minun pakanain pääksi; se kansa, jota en minä tuntenut, palvelee minua. Ps 18:44 SInä autat minua rijdaisesta Canssasta/ ja asetat pacanain pääxi/ Canssa palwele minua/ jota en minä tundenut.
18:45 Jo korvan kuulemalta he minua tottelevat; muukalaiset matelevat minun edessäni. 18:45 Se kuultelee minua kuuliaisilla korvilla: muukalaiset lapset kieltävät minun. Ps 18:45 Se cuuldele minua cuuliaisilla corwilla/ ja muucalaiset lapset ei minusta mitän woittanet.
18:46 Muukalaiset masentuvat ja tulevat vavisten varustuksistansa. 18:46 Muukalaiset lapset vaipuvat ja vapisevat siteissänsä. Ps 18:46 Muucalaiset lapset waipuwat/ ja wapisewat heidän siteisäns.
18:47 Herra elää! Kiitetty olkoon minun kallioni ja ylistetty minun pelastukseni Jumala, 18:47 \Herra\ elää, ja kiitetty olkoon minun kallioni, ja minun autuuteni Jumala olkoon ylistetty! Ps 18:47 HERra elä/ ja kijtetty olcon minun wahan/ ja minun autuudeni Jumala olcon ylistetty.
18:48 Jumala, joka hankkii minulle koston ja saattaa kansat minun valtani alle; 18:48 Jumala, joka minulle koston antaa, ja vaatii kansat minun alleni; Ps 18:48 Jumala joca minulle coston anda/ ja waati Canssat minun alani.
18:49 sinä, joka pelastat minut vihollisistani ja korotat minut vastustajaini ylitse ja päästät minut väkivaltaisesta miehestä. 18:49 Joka minua auttaa vihollisistani: sinä korotat myös minun niistä, jotka karkaavat minua vastaan: sinä pelastat minua väkivaltaisesta miehestä. Ps 18:49 Joca minua autta wihollisistani/ ja corgotta minun nijstä/ jotca carcawat minua wastan/ sinä autat minua wääristä.
18:50 Sentähden minä ylistän sinua, Herra, kansojen keskuudessa ja veisaan sinun nimesi kiitosta, 18:50 Sentähden minä kiitän sinua, \Herra\, pakanain seassa, ja veisaan nimelles kiitoksen, Ps 18:50 Sentähden minä kijtän sinua HERra pacanain seas/ ja weisan nimelles kijtoxen.
18:51 sinun, joka annat kuninkaallesi suuren avun ja teet laupeuden voidellullesi, Daavidille ja hänen jälkeläisilleen, iankaikkisesti. 18:51 Joka suuren autuuden kuninkaallensa osoittaa, ja tekee hyvästi voidellullensa, Davidille, ja hänen siemenellensä ijankaikkisesti. Ps 18:51 Joca suuren autuuden Cuningalles osotat/ ja teet hywästi woidellulles/ Dawidille ja hänen siemenellens ijancaickisest.
     
PSALMI 19 19 PSALTTARI XIX.  Psalmi .
19:1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. 19:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle. Ps 19:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
19:2 Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. 19:2 Taivaat ilmoittavat Jumalan kunnian, ja vahvuus julistaa hänen kättensä teot. Ps 19:2 TAiwat ilmoittawat Jumalan cunnian/ ja wahwus julista hänen kättens tegot.
19:3 Päivä sanoo päivälle, ja yö ilmoittaa yölle. 19:3 Päivä sanoo päivälle, ja yö ilmoittaa yölle tiedon. Ps 19:3 Päiwä sano päiwälle/ ja yö ilmoitta yölle.
19:4 Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi. 19:4 Ei ole kieltä eikä puhetta, kussa ei heidän äänensä kuulu. Ps 19:4 Ei ole kieldä eikä puhetta/ cusa ei heidän änens cuulu.
19:5 Niiden mittanuora ulottuu yli kaiken maan ja niiden sanat maanpiirin ääriin. Auringolle hän on tehnyt niihin majan. 19:5 Heidän nuoransa käy ulos kaikkiin maihin, ja heidän puheensa maailman ääreen asti: auringolle hän pani majan heissä. Ps 19:5 Heidän nuorans käy ulos caickijn maihin/ ja heidän puhens mailman loppun asti/ Auringolle hän pani majan heisä.
19:6 Se on niinkuin ylkä, joka tulee kammiostaan, se riemuitsee kuin sankari rataansa juostessaan. 19:6 Ja hän käy ulos kammiostansa niinkuin ylkä, ja riemuitsee niinkuin sankari tietä juostaksensa. Ps 19:6 Ja hän käy ulos cammiostans nijncuin ylkä/ ja riemuidze nijncuin Sangari tietä juostaxens.
19:7 Se nousee taivasten ääristä ja kiertää niiden toisiin ääriin, eikä mikään voi lymytä sen helteeltä. 19:7 Hän käy ylös taivasten lopulta ja juoksee ympäri hamaan niiden loppuun jälleen; ja ei ole mitään peitetty hänen lämpimänsä edestä. Ps 19:7 Hän käy ylös taiwasten lopulda/ ja juoxe ymbärins haman sijhen loppun/ ja ei ole peitetty mitän hänen lämbymäns edestä.
19:8 Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. 19:8 \Herran\ laki on täydellinen ja virvoittaa sielut: \Herran\ todistus on vahva ja tekee yksinkertaiset taitaviksi. Ps 19:8 HERran laki on wiatoin/ ja wirgotta sielut.
Ps 19:9 HERran todistus on wahwa/ ja teke yxikertaiset taitawaxi.
19:9 Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. 19:9 \Herran\ käskyt ovat oikiat ja ilahuttavat sydämet: \Herran\ käskyt ovat kirkkaat ja valistavat silmät. Ps 19:10 HERran käskyt owat oikiat/ ja ilahuttawat sydämet.
Ps 19:11 HERran käskyt owat kirckat/ ja walistawat silmät.
19:10 Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat. 19:10 \Herran\ pelko on puhdas ja pysyy ijankaikkisesti: \Herran\ oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat, Ps 19:12 HERran pelco on puhdas/ ja pysy ijancaickisest/ HERran oikeudet owat todet/ caicki tyynni wanhurscat.
19:11 Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. 19:11 Ne ovat kalliimmat kultaa ja kaikkein parasta kultaa, ja makeammat hunajaa ja mesileipiä. Ps 19:13 Ne owat callimmat culda/ ja caickein parast culda/ ja makemmat hunajata/ ja mesileipiä.
19:12 Myös sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on suuri palkka. 19:12 Sinun palvelias myös niissä opetetaan: ja joka niitä pitää, hänellä on suuri palkka. Ps 19:14 Sinun palwelias myös heidän cauttans neuwotan/ ja joca nijtä pitä/ hänellä on suuri palcka.
19:13 Erhetykset kuka ymmärtää? Anna anteeksi minun salaiset syntini. 19:13 Erhetykset kuka ymmärtää? anna minulle anteeksi salaiset rikokset. Ps 19:15 Exytyxet cuca ymmärtä ? anna minulle andexi salaiset ricoxet.
19:14 Myös varjele palvelijasi julkeilta, älä anna heidän minua hallita. Niin minä pysyn nuhteetonna ja olen paljosta synnistä puhdas. 19:14 Varjele myös palvelias ylpeistä, ettei he minua hallitsisi; niin minä olen viatoin ja nuhteetoin suuresta pahasta teosta. Ps 19:16 Warjele myös palwelias ylpeistä ettei he minua hallidzis/ nijn minä olen wiatoin/ ja nuhtetoin suurest pahast tegost.
19:15 Kelvatkoot sinulle minun suuni sanat ja minun sydämeni ajatukset sinun edessäsi, Herra, minun kallioni ja lunastajani. 19:15 Kelvatkoon sinulle minun suuni puheet, ja minun sydämeni ajatukset sinun edessäs, \Herra\, minun vahani ja minun Lunastajani! Ps 19:17 Kelwatcon sinulle minun suuni puhet/ ja minun sydämeni ajatuxet sinun edesäs.
Ps 19:18 HERra on minun wahan/ ja minun lunastajan.
     
PSALMI 20 20 PSALTTARI XX.  Psalmi .
20:1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. 20:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle. Ps 20:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
20:2 Kuulkoon Herra sinua hädän päivänä, varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi. 20:2 \Herra\ kuulkoon sinua hädässäs, Jakobin Jumalan nimi sinua varjelkoon! Ps 20:2 HERra cuulcon sinua hädäsäs/ Jacobin Jumalan nimi sinua warjelcon.
20:3 Hän lähettäköön sinulle avun pyhäköstä ja tukekoon sinua Siionista. 20:3 Hän lähettäköön sinulle apua pyhästä ja Zionista sinua vahvistakoon! Ps 20:3 Hän lähettäkön sinulle apua Pyhästä/ ja Zionista sinua wahwistacon.
20:4 Muistakoon hän kaikki sinun uhrilahjasi, ja olkoon sinun polttouhrisi lihava hänen silmissään. Sela. 20:4 Hän muistakoon kaikki ruokauhris, ja sinun polttouhris olkoon lihavat, Sela! Ps 20:4 Hän muistacon caicki sinun ruocauhris/ ja sinun polttouhris olcon lihawat. Sela.
20:5 Hän antakoon sinulle, mitä sydämesi halajaa, ja täyttäköön kaikki sinun aivoituksesi. 20:5 Hän antakoon sinulle, mitä sinun sydämes anoo, ja päättäköön kaikki aivoitukses! Ps 20:5 Hän andacon sinulle mitä sinun sydämes ano/ ja päättäkön caicki aiwoituxes.
20:6 Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. 20:6 Me kerskaamme sinun avustas, ja meidän Jumalamme nimessä me ylennämme lippumme: \Herra\ täyttäköön kaikki sinun rukoukses! Ps 20:6 Me kerscamme sinun awustas/ ja meidän Jumalam nimes/ me ylennäm meidän lippum/ HERra täyttäkön caicki sinun rucouxes.
20:7 Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla. 20:7 Nyt minä tunnen \Herran\ voideltuansa auttavan, ja häntä kuulevan pyhästä taivaastansa: hänen oikia kätensä auttaa voimallisesti. Ps 20:7 Nyt minä tunnen HERran woideltuans auttawan/ ja händä cuulewan hänen pyhästä taiwastans/ hänen oikia kätens autta woimallisest.
20:8 Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä. 20:8 Nämät uskaltavat rattaisiin ja oreihin; mutta me muistamme \Herran\ Jumalamme nimeä. Ps 20:8 Nämät uscaldawat rattaisijn ja oreihin/ mutta me muistam meidän HERram Jumalan nime.
20:9 He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. 20:9 He ovat kukistetut ja langenneet; mutta me nousemme ja pystyällä seisomme. Ps 20:9 He owat cukistetut ja langennet/ mutta me pystyällä seisomma.
20:10 Herra, auta! Vastatkoon kuningas meille, kun huudamme. 20:10 Auta \Herra\! Kuningas meitä kuulkaan, kuin me huudamme. Ps 20:10 Auta HERra/ Cuningas meitä cuulcan/ cosca me huudamme.