PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 48 48 PSALTTARI XLVIII.  Psalmi .
48:1 Laulu, koorahilaisten virsi. 48:1 Koran lasten Veisu-Psalmi. Ps 48:1 Corahn lasten Psalmiweisu.
48:2 Suuri on Herra ja korkeasti ylistettävä meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa. 48:2 Suuri on \Herra\, ja sangen kiitettävä, meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa. Ps 48:2 SUuri on HERra/ ja sangen kijtettäpä meidän Jumalan Caupungisa/ hänen pyhällä wuorellans.
48:3 Kauniina kohoaa, kaiken maan ilona, pohjan puolella Siionin vuori, suuren kuninkaan kaupunki. 48:3 Zionin vuori on kauniilla paikalla, koko maan ilo, pohjan puolella, suuren kuninkaan kaupunki. Ps 48:3 Zionin wuori on nijncuin caunis wesa/ coco maan turwa/ pohjan puolella on suuren Cuningan Caupungi.
48:4 Jumala on sen linnoissa turvaksi tunnettu. 48:4 Jumala on tunnettu huoneessansa, että hän sen varjelia on. Ps 48:4 Jumala on tuttawa hänen huonesans/ sitä warjeleman.
48:5 Sillä katso, kuninkaat kokoontuivat, hyökkäsivät yhdessä. 48:5 Sillä katso, kuninkaat olivat kokoontuneet, ja ynnä menivät ohitse. Ps 48:5 Sillä cadzo/ Cuningat owat coonnet/ ja ynnä menit ohidze.
48:6 Mutta he näkivät sen, hämmästyivät, peljästyivät ja pakenivat pois. 48:6 He ihmettelivät, kuin he tämän näkivät: he hämmästyivät, ja kiiruhtivat pois, Ps 48:6 He ihmettelit cosca he tämän näit/ ja hämmästyit/ ja cukistettin.
48:7 Vavistus valtasi heidät siellä, tuska niinkuin synnyttäväisen. 48:7 Vavistus on heidät siellä käsittänyt, ahdistus niinkuin synnyttäväisen. Ps 48:7 Wapistus on heidän siellä käsittänyt/ ja ahdistus nijncuin synnyttäwäisen.
48:8 Itätuulella sinä särjet Tarsiin-laivat. 48:8 Sinä särjet haahdet meressä itätuulella. Ps 48:8 Sinä särjet hahdet meresä itätuulella.
48:9 Niinkuin me olimme kuulleet, niin me sen nyt näimme Herran Sebaotin kaupungissa, meidän Jumalamme kaupungissa: Jumala pitää sen lujana iankaikkisesti. Sela. 48:9 Niinkuin me kuulimme, niin me sen näemme \Herran\ Zebaotin kaupungissa, meidän Jumalamme kaupungissa: Jumala sen vahvistaa ijankaikkisesti, Sela! Ps 48:9 Nijncuin me cuulimma/ nijn me sen näemme/ HERran Zebaothin Caupungisa meidän Jumalan Caupungisa/ Jumala sen wahwista ijancaickisest. Sela.
48:10 Jumala, me tutkistelemme sinun armoasi sinun temppelissäsi. 48:10 Jumala! me odotamme sinun hyvyyttäs sinun templissäs. Ps 48:10 Jumala me odotamme sinun hywyttäs/ sinun Templisäs.
48:11 Jumala, niinkuin sinun nimesi, niin ulottuu sinun ylistyksesi maan ääriin saakka; sinun oikea kätesi on vanhurskautta täynnä. 48:11 Jumala! niinkuin sinun nimes on, niin myös on sinun kiitokses hamaan maailman ääreen: sinun oikia kätes on täynnä vanhurskautta. Ps 48:11 Jumala/ nijncuin sinun nimes on/ nijn myös on sinun kijtoxes haman mailman ären/ sinun oikia kätes on täynäns wanhurscautta.
48:12 Siionin vuori iloitsee, Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomioistasi. 48:12 Riemuitkaan Zionin vuori, ja Juudan tyttäret iloitkaan sinun oikeuttes tähden. Ps 48:12 Riemuitcan Zionin wuori/ ja Judan tyttäret iloitcan/ sinun oikeudes tähden.
48:13 Kiertäkää Siion, käykää sen ympäri, lukekaa sen tornit. 48:13 Menkäät Zionin ympäri ja piirittäkäät häntä: lukekaat hänen torninsa. Ps 48:13 Mengät Zionin ymbäri ja pijrittäkät händä/ lukecat hänen tornins.
48:14 Tarkatkaa sen muurit, kulkekaa sen linnat, kertoaksenne niistä tulevalle polvelle. 48:14 Turvatkaat hänen muurinsa, vahvistakaat hänen salinsa, että te sitä juttelisitte tulevaisille sukukunnille. Ps 48:14 Turwatcat hänen wahwuteens/ ja corgottacat hänen huonens/ mainitta tulewaisille sucucunnille.
48:15 Sillä tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti; hän johdattaa meitä kuolemaan asti. 48:15 Sillä tämä Jumala on meidän Jumalamme aina ja ijankaikkisesti: hän johdattaa meitä kuolemaan asti. Ps 48:15 Sillä tämä Jumala on meidän Jumalam/ aina ja ijancaickisest/ hän johdatta meitä cuoleman asti.