PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642

 

 

 

PSALMI 4 4 PSALTTARI IV.  Psalmi .
4:1 Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; Daavidin virsi. 4:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle, kanteleilla. Ps 4:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ candeleilla.
4:2 Vastaa minulle, kun minä huudan, sinä minun vanhurskauteni Jumala, joka ahdingossa avarrat minun tilani. Armahda minua, kuule minun rukoukseni. 4:2 Rukoillessani kuule minua, vanhurskauteni Jumala, joka minua lohdutat ahdistuksessani: ole minulle armollinen, ja kuule rukoukseni. Ps 4:2 RUcoillesani/ cuule minua minun wanhurscaudeni Jumala/ joca minua lohdutat ahdistuxesani/ ole minulle armollinen/ ja cuule minun rucouxen.
4:3 Te miehet, kuinka kauan minun kunniaani pidetään pilkkana, kuinka kauan te rakastatte turhuutta, etsitte valhetta? Sela. 4:3 Te uljaat miehet, kuinka kauvan pitää minun kunniani pilkattaman? miksi te rakastatte turhuutta ja kysytte valhetta? Sela! Ps 4:3 Te pääruhtinat/ cuinga cauwan pitä minun cunniani pilcattaman ? mixi te racastatte turhutta/ ja kysyttä walhetta ? Sela.
4:4 Tietäkää: ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan, Herra kuulee, kun minä häntä huudan. 4:4 Niin tuntekaat, että \Herra\ vie pyhänsä ihmeellisesti: \Herra\ kuulee, kuin minä häntä rukoilen. Ps 4:4 Nijn tundecat että HERra wie hänen pyhäns ihmellisest/ HERra cuule/ cosca minä händä rucoilen.
4:5 Vaviskaa, älkääkä syntiä tehkö. Puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Sela. 4:5 Jos te vihastutte, niin älkäät syntiä tehkö: puhukaat sydämissänne, teidän vuoteissanne, ja odottakaat, Sela! Ps 4:5 Jos te wihastutte/ älkät syndiä tehkö/ puhucat sydämisän/ teidän wuoteisan/ ja odottacat. Sela.
4:6 Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herraan. 4:6 Uhratkaat vanhurskauden uhria, ja toivokaat \Herran\ päälle. Ps 4:6 Uhratcat wanhurscautta/ ja toiwocat HERran päälle.
4:7 Moni sanoo: "Kuka antaa meille sitä, mikä hyvä on?" Herra, käännä sinä meihin kasvojesi valkeus. 4:7 Moni sanoo: kuka osoittais meille hyvää? Mutta nosta sinä \Herra\ meidän päällemme sinun kasvois paiste. Ps 4:7 Moni sano: cuinga se meille osotais mikä hywä on ? mutta nosta sinä HERra meidän päällem sinun caswos paiste.
4:8 Sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon, kuin heillä on runsaasta viljasta ja viinistä. 4:8 Sinä ilahutat minun sydämeni; ehkä muilla on jyviä ja viinaa kyllä. Ps 4:8 Sinä ilahutat minun sydämeni/ ehkä muilla on wijna ja jywiä kyllä.
4:9 Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua. 4:9 Minä makaan ja lepään juuri rauhassa; sillä sinä \Herra\ yksinäs autat minua turvassa asumaan. Ps 4:9 Minä macan ja lewän juuri rauhasa: sillä sinä HERra yxinäns autat minua turwas asuman.