PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 84 84 PSALTTARI LXXXIV.  Psalmi .
84:1 Veisuunjohtajalle; veisataan kuin viininkorjuulaulu; koorahilaisten virsi. 84:1 Koran lasten Psalmi, Gittitin päällä, edelläveisaajalle. Ps 84:1 Corahn lasten Psalmi Githithin päälle/ edelläweisattapa.
84:2 Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot! 84:2 Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijas, \Herra\ Zebaot! Ps 84:2 CUinga ihanat owat sinun asuinsias HERra Zebaoth.
84:3 Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin, minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti. 84:3 Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa \Herran\ esikartanoihin: minun ruumiini ja sieluni iloitsee elävässä Jumalassa. Ps 84:3 Minun sielun ikäwöidze ja halaja HERran esicartanoihin/ minun ruumin ja sielun iloidze eläwäsä Jumalasa.
84:4 Löysihän lintunen majan ja pääskynen pesän, johon se poikasensa laskee: sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani. 84:4 Sillä lintu on huoneen löytänyt, ja pääskynen pesänsä, johonka he poikansa laskevat: sinun alttaris, \Herra\ Zebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani. Ps 84:4 Sillä lindu on huonen löytänyt/ ja pääskyinen hänen pesäns/ johonga he poicans laskewat/ nimittäin/ sinun Altaris HERra Zebaoth/ minun Cuningan ja minun Jumalan.
84:5 Autuaat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat! He kiittävät sinua alati. Sela. 84:5 Autuaat ovat, jotka sinun huoneessas asuvat: he kiittävät sinua ijankaikkisesti, Sela! Ps 84:5 Autuat owat jotca sinun huoneisas asuwat/ he kijttäwät sinua ijancaickisest. Sela.
84:6 Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat! 84:6 Autuaat ovat ne ihmiset, jotka sinun pitävät väkenänsä, ja sydämestänsä vaeltavat sinun jälkees, Ps 84:6 Autuat owat ne ihmiset jotca sinun pitäwät wäkenäns/ ja sydämestäns waeldawat sinun jälkes.
84:7 Kun he käyvät Kyynellaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla. 84:7 Jotka käyvät itkun laakson lävitse, ja tekevät siellä kaivoja; ja opettajat monella siunauksella kaunistetaan. Ps 84:7 Jotca käywät itcun laxon läpidze/ ja tekewät siellä caiwoja/ ja opettajat monella siunauxella caunistetan.
84:8 He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Siionissa. 84:8 He saavat yhden voiton toisen jälkeen, että tunnettaisiin oikia Jumala Zionissa. Ps 84:8 He saawat yhden woiton toisen jälken/ että huomataisin oikia Jumala Zionis.
84:9 Herra, Jumala Sebaot, kuule minun rukoukseni, ota se korviisi, Jaakobin Jumala. Sela. 84:9 \Herra\ Jumala Zebaot, kuule minun rukoukseni: ota, Jakobin Jumala, tätä korviis, Sela! Ps 84:9 HERra Jumala Zebaoth cuuldele minun rucouxen/ ota Jacobin Jumala tätä corwijs. Sela.
84:10 Jumala, meidän kilpemme, käännä katseesi, katso voideltusi kasvoja. 84:10 Katsele siis, Jumala, meidän kilpemme, katso sinun voideltus kasvoja. Ps 84:10 Cadzele sijs Jumala meidän kilpem/ cadzo sinun woideldus caswoa.
84:11 Sillä yksi päivä sinun esikartanoissasi on parempi kuin tuhat muualla; mieluummin minä olen vartijana Jumalani huoneen kynnyksellä, kuin asun jumalattomien majoissa. 84:11 Sillä yksi päivä esikartanoissas on parempi kuin tuhannen muualla: ennen minä olisin ovenvartia Jumalani huoneessa, kuin asuisin jumalattomain majoissa. Ps 84:11 Sillä yxi päiwä sinun esicartanoisas on parambi cuin tuhatta mualla/ ennen minä olisin owenwartia minun Jumalani huonesa/ cuin cauwan asuisin Jumalattoman majoisa.
84:12 Sillä Herra Jumala on aurinko ja kilpi; Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat. 84:12 Sillä \Herra\ Jumala on aurinko ja kilpi: \Herra\ antaa armon ja kunnian: ei hän anna hurskailta mitään hyvää puuttua. Ps 84:12 Sillä HERra Jumala on Auringo ja kilpi/ HERra anda armon ja cunnian/ hurscailda ei mitän hywä puutu.
84:13 Herra Sebaot, autuas se ihminen, joka sinuun turvaa! 84:13 \Herra\ Zebaot, autuas on se ihminen, joka sinuun uskaltaa. Ps 84:13 HERra Zebaoth/ autuas on se ihminen/ joca sinuun uscalda.