ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA

1. AIKAKIRJA

Ensimäinen  Chrönikän  Kirja

1938 1776 1642
     
1 LUKU 1 LUKU I. Lucu
1:1 Aadam, Seet, Enos, 1:1 Adam, Set, Enos, 1:1 ADam/ Seth/ Enos.
1:2 Keenan, Mahalalel, Jered, 1:2 Kenan, Mahaleel, Jared, 1:2 Kenan/ Mahalaleel/ Jared.
1:3 Hanok, Metusalah, Lemek, 1:3 Henok, Metusala, Lamek, 1:3 Henoch/ Methusala/ Lamech.
1:4 Nooa, Seem, Haam ja Jaafet. 1:4 Noa, Sem, Ham ja Japhet. 1:4 Noe/ Sem/ Ham ja Japhet.
1:5 Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. 1:5 Japhetin lapset: Gomer, Magog, Madai, Javan ja Tubal, Mesek ja Tiras. 1:5 Nämät owat Japhetin lapset: Gomer/ Magog/ Madai/ Jawan/ Tubal/ Mesech ja Thiras.
1:6 Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Diifat ja Toogarma. 1:6 Gomerin lapset: Askenas, Riphatja, Togarma. 1:6 Gomerin lapset owat: Ascenas/ Riphat ja Thogarma.
1:7 Ja Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsisa, kittiläiset ja roodanilaiset. 1:7 Niin myös Javanin lapset: Elisa ja Tarsisa, Kittim ja Dodanim. 1:7 Jawan lapset owat: Elisa/ Tharsisa/ Chitim ja Dodanim.
1:8 Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan. 1:8 Hamin lapset: Kus, Mitsraim, Put ja Kanaan. 1:8 Hamin lapset owat: Chus/ Mizraim/ Put ja Canaan.
1:9 Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan. 1:9 Ja Kusin lapset: Seba, Hevila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raeman lapset: Sjeba ja Dedan. 1:9 Chusin lapset owat: Seba/ Hewila/ Sabtha/ Raema ja Sabthecha.
1:10 Raeman lapset owat: Scheba ja Dedan.
1:10 Ja Kuusille syntyi Nimrod; hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. 1:10 Kus siitti Nimrodin: tämä rupesi olemaan voimallinen maalla. 1:11 Chus sijtti Nimrodin. Tämä rupeis oleman woimallinen maalla.
1:11 Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 1:11 Mistraim siitti Ludim, Anamim, Lehabim, Naphutim, 1:12 Mizraim sijtti Ludim/ Anamim/ Lehabim/ Naphtuhim/
1:12 patrokselaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset. 1:12 Niin myös Patrusim ja Kaluhim, joista Philistealaiset ovat tulleet ja Kaphtorim. Patrusim ja Casluhim.
1:13 ( Joista Philisterit owat tullet ) ja Caphthorim.
1:13 Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet, 1:13 Kanaan siitti Zidonin esikoisensa ja Hetin, 1:14 Canaan sijtti Zidonin esicoisens.
1:15 Hethin/
1:14 sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 1:14 Niin myös Jebusin, Amorin ja Gergosin, Jebusin/ Amorin/ Gergosin/
1:15 hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset, 1:15 Ja Hevin, Arkin ja Sinin, ja Hewin.
1:16 Arkin/ Sinin/
1:16 arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. 1:16 Ja Arvadin, Zemarin ja Hematin. Arwadin/ Zemarin ja Hemathin.
1:17 Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uus, Huul, Geter ja Mesek. 1:17 Semin lapset: Elam, Assur, Arphaksad, Lud ja Aram, Uts, Hul, Geter ja Masek. 1:17 SEmin lapset owat: Elam/ Assur/ Arphachsad/ Lud/ Aram/ Uz/ Hul/ Gether ja Masech.
1:18 Ja Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber. 1:18 Arphaksad siitti Salan, ja Sala siitti Eberin. 1:18 Arphachsad sijtti Salahn/ ja Salah Eberin.
1:19 Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa; toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 1:19 Eberille oli syntynyt kaksi poikaa: yhden nimi oli Peleg, että hänen aikanansa oli maa jaettu, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 1:19 Eberille oli syndynyt caxi poica/ yhden nimi Peleg/ että hänen aicanans oli maa jaettu/ ja hänen weljens nimi oli Jaketan.
1:20 Ja Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 1:20 Joktan siitti Almodadin ja Salephin, Hatsarmavetin ja Jaran, 1:20 Jaketan sijtti Almodadin/ Salephin/ Hazarmawethin/ Jarahn.
1:21 Hadoram, Uusal, Dikla, 1:21 Hadoramin, Usalin ja Diklan, 1:21 Hadoramin/ Usalin/ Diklan.
1:22 Eebal, Abimael, Saba, 1:22 Ebalin, Abimaelin ja Sjeban, 1:22 Ebalin/ Abimaelin/ Scheban.
1:23 Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia. 1:23 Ophirin, Hevilan ja Jobadin: nämät ovat kaikki Joktanin lapset. 1:23 Ophirin/ Hewilan ja Jobabin. Nämät owat caicki Jakethanin lapset.
1:24 Seem, Arpaksad, Selah, 1:24 Sem, Arphaksad, Sala, 1:24 Sem/ Arphachsad/ Salah.
1:25 Eeber, Peleg, Regu, 1:25 Eber, Peleg, Regu, 1:25 Eber/ Peleg/ Regu.
1:26 Serug, Naahor, Terah, 1:26 Serug, Nahor, Tara, 1:26 Serug/ Nahor/ Tharah.
1:27 Abram, se on Aabraham. 1:27 Abram, se on Abraham. 1:27 Abram/ se on Abraham.
1:28 Aabrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael. 1:28 Abrahamin lapset: Isaak ja Ismael. 1:28 Abrahamin lapset olit Isaac ja Ismael.
1:29 Tämä on heidän sukuluettelonsa: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsam, 1:29 Nämät ovat heidän sukukuntansa: Ismaelin esikoinen Nebajot, Kedar, Adbeel ja Mibsam, 1:29 Nämät owat heidän sucucundans: Ismaelin esicoinen Nebajoth/ Kedar/ Adbeel/ Mibsam.
1:30 Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, 1:30 Misma, Duma, Masa, Hadad ja Tema, 1:30 Misma/ Duma/ Masa/ Hadad/ Thema.
1:31 Jetur, Naafis ja Keedma. Nämä olivat Ismaelin pojat. 1:31 Jetur, Naphis ja Kedma: nämät ovat Ismaelin lapset. 1:31 Jethur/ Naphis/ Kedma. Nämät owat Ismaelin lapset.
1:32 Ja Keturan, Aabrahamin sivuvaimon, pojat, jotka tämä synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suuah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan. 1:32 Keturan Abrahamin toisen emännän lapset, jotka hän synnytti: Simran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak ja Sua; ja Joksanin lapset: Sjeba ja Dedan. 1:32 Keturan Abrahamin toisen emännän lapset olit: Simran/ Jachsan/ Medan/ Midian/ Jesbach/ Sua. Jachsanin lapset owat Scheba ja Dedan.
1:33 Ja Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä olivat Keturan jälkeläisi 1:33 Midianin lapset: Epha, Epher, Henok, Abida ja Eldaa. Nämät ovat kaikki Keturan lapset. 1:33 Midianin lapset owat: Epha/ Epher/ Henoch/ Abida/ Eldaa. Nämät owat caicki Keturan lapset.
1:34 Ja Aabrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Eesau ja Israel. 1:34 Ja Abraham siitti Isaakin. Isaakin lapset olivat Esau ja Israel. 1:34 JA Abraham sijtti Isaachin. Isaachin lapset olit Esau ja Israel.
1:35 Eesaun pojat olivat Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Koorah. 1:35 Esaun lapset: Eliphas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Korah. 1:35 Esaun lapset owat: Eliphas/ Reguel/ Jeus/ Jaelam ja Korah.
1:36 Elifaan pojat olivat Teeman, Oomar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek. 1:36 Eliphan lapset: Teman, Omar, Zephi, Gaetan, Kenas, Timna ja Amalek. 1:36 Eliphan lapset owat: Theman/ Omar/ Zephi/ Gaethan/ Kenas/ Thimna ja Amalech.
1:37 Reguelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa. 1:37 Reguelin lapset: Nahat, Sera, Samma ja Missa. 1:37 Reguelin lapset owat: Nahath/ Serah/ Sammah ja Misa.
1:38 Seirin pojat olivat Lootan, Soobal, Sibon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan. 1:38 Seirin lapset: Lotan, Sobal, Sibeon ja Ana, Dison, Etser ja Disan. 1:38 Seirin lapset owat: Lothan/ Sobal/ Sibeon/ Ana/ Dison/ Ezer ja Disan.
1:39 Lootanin pojat olivat Hoori ja Hoomam; ja Lootanin sisar oli Timna. 1:39 Lotanin lapset: Hori ja Homam; mutta Lotanin sisar oli Timna. 1:39 Lothanin lapset owat: Hori ja Homam. Mutta Lothanin sisar oli Thimna.
1:40 Soobalin pojat olivat Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonan. Ja Sibonin pojat olivat Aija ja Ana. 1:40 Sobalin lapset: Aljan, Manahat, Ebal, Sephi ja Onam. Sibeonin lapset ovat: Aija ja Ana. 1:40 Sobalin lapset olit: Alian/ Manahath/ Ebal/ Sephi ja Onam. Sibeonin lapset owat: Aja ja Ana.
1:41 Anan pojat olivat Diison. Ja Diisonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran. 1:41 Anan lapset: Dison. Disonin lapset: Hamran, Esban, Jitran ja Karan. 1:41 Anan lapsi/ Dison. Disonin lapset owat: Hamram/ Esban/ Jethran ja Chran.
1:42 Eeserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Diisanin pojat olivat Uus ja Aran. 1:42 Etserin lapset: Bilhan, Saevan, Jaekan. Disanin lapset: Uts ja Aran. 1:42 Ezerin lapset owat: Bilhan/ Saewan/ Jaechan. Disanin lapset owat: Uz ja Aran.
1:43 Ja nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennenkuin mikään kuningas oli hallinnut israelilaisia: Bela, Beorin poika; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba. 1:43 Nämät ovat kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maalla, ennenkuin yksikään kuningas hallitsi Israelin lasten seassa: Bela Beorin poika, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba. 1:43 Nämät owat Cuningat jotca hallidzit Edomin maalla/ ennencuin yxikän Cuningas hallidzi Israelin lasten seas:
1:44 Bela Beorin poica/ ja hänen Caupungins nimi oli Dinhaba.
1:44 Ja kun Bela kuoli, tuli Joobab, Serahin poika, Bosrasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. 1:44 Ja kuin Bela oli kuollut, tuli Jobab Seran poika Botsrasta kuninkaaksi hänen siaansa. Ja cosca Bela oli cuollut/ tuli Jobab Serahn poica Bozrast Cuningaxi hänen siaans.
1:45 Kun Joobab kuoli, tuli Huusam, teemanilaisten maasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. 1:45 Kuin Jobab oli kuollut, tuli Husam kuninkaaksi hänen siaansa, Temanilaisten maalta. 1:45 Cosca Jobab oli cuollut/ tuli Husam Cuningaxi hänen siaans/ Themaniterein maalda.
1:46 Kun Huusam kuoli, tuli Hadad, Bedadin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa, hän, joka voitti midianilaiset Mooabin maassa; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit. 1:46 Kuin Husam oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Hadad Bedadin poika, joka löi Midianilaiset Moabilaisten kedolla; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit. 1:46 Cosca Husam oli cuollut/ tuli hänen siaans Cuningaxi Hadad Bedadin poica/ joca löi Midianiterit Moabiterein kedolla. Ja hänen Caupungins nimi oli Awith.
1:47 Kun Hadad kuoli, tuli Samla, Masrekasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. 1:47 Kuin Hadad oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Samla Masrekasta. 1:47 Cosca Hadad oli cuollut/ tuli hänen siaans Cuningaxi Samla Mazrekist.
1:48 Kun Samla kuoli, tuli Saul, virran rannalla olevasta Rehobotista, kuninkaaksi hänen sijaansa. 1:48 Kuin Samla oli kuollut, tuli Saul Rehobotin virran tyköä kuninkaaksi hänen siaansa. 1:48 Cosca Samla oli cuollut/ tuli Saul Rehobothin wirran tykö Cuningaxi hänen siaans.
1:49 Kun Saul kuoli, tuli Baal-Haanan, Akborin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa. 1:49 Kuin Saul oli kuollut, tuli Baal Hanan Akborin poika kuninkaaksi hänen siaansa. 1:49 Cosca Saul oli cuollut/ tuli BaalHanan Ahborin poica Cuningaxi hänen siaans.
1:50 Kun Baal-Haanan kuoli, tuli Hadad kuninkaaksi hänen sijaansa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Paagi; ja hänen vaimonsa nimi oli Mehetabel, Matredin tytär, joka oli Mee-Saahabin tytär. 1:50 Kuin Baal Hanan oli kuollut, hallitsi hänen siassansa Hadad; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Pagi. Ja hänen emäntänsä nimi oli Mehetabeel, Matredin tytär, Mehasabin tyttären. 1:50 Cosca BaalHanan/ oli cuollut/ hallidzi hänen siasans Hadad/ ja hänen Caupungins nimi oli Pagi. Ja hänen emändäns nimi oli Mehetabeel Matredin tytär ja Mesahabin tytär.
1:51 Ja Hadad kuoli; ja Edomin sukuruhtinaat olivat: ruhtinas Timna, ruhtinas Alva, ruhtinas Jetet, 1:51 Kuin Hadad oli kuollut, olivat ruhtinaat Edomissa: ruhtinas Timna, ruhtinas Alja, ruhtinas Jetet, 1:51 Cosca Hadad oli cuollut/ olit Förstit Edomis.
1:52 Se Försti Thimna/ se Försti Alian/ se Försti Thetheth/
1:52 ruhtinas Oholibama, ruhtinas Eela, ruhtinas Piinon, 1:52 Ruhtinas Oholibama, ruhtinas Ela, ruhtinas Pinon, se Försti Ahalibama/ se Försti Elath/ se Försti Pinon.
1:53 ruhtinas Kenas, ruhtinas Teeman, ruhtinas Mibsar, 1:53 Ruhtinas Kenas, ruhtinas Teman, ruhtinas Mibtsar, 1:53 Se Försti Kenan/ se Försti Theman/ se Försti Mibzar.
1:54 ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iiram. Nämä olivat Edomin sukuruhtinaat. 1:54 Ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iram: nämät ovat Edomin ruhtinaat. 1:54 Se Försti Madia/ se Försti Iram: Nämät owat Edomin Förstit.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29