PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 50 50 PSALTTARI L.  Psalmi .
50:1 Aasafin virsi. Jumala, Herra Jumala, puhuu ja kutsuu maan auringon noususta hamaan sen laskuun. 50:1 Asaphin Psalmi. \Herra\, väkevä Jumala, puhuu, ja kutsuu maailman hamasta auringon koitosta niin laskemiseen asti. Ps 50:1 Assaphin Psalmi. HERra Jumala se wäkewä/ puhu ja cudzu mailman/ hamast Auringon coitosta nijn laskemisen asti.
50:2 Siionista, jonka kauneus on täydellinen, Jumala ilmestyy kirkkaudessa. 50:2 Zionista antaa Jumala täydellisen kirkkauden paistaa. Ps 50:2 Zionista käy ylös kircas Jumalan paiste.
50:3 Meidän Jumalamme tulee eikä vaikene, hänen edellänsä käy kuluttava tuli ja hänen ympärillänsä väkevä myrsky. 50:3 Meidän Jumalamme tulee, ja ei vaikene: kuluttavainen tuli käy hänen edellänsä, ja hänen ympärillänsä väkevä ilma. Ps 50:3 Meidän Jumalam tule ja ei waickene/ culuttawainen tuli käy hänen edelläns/ ja hänen ymbärilläns suuri ilma.
50:4 Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan, tuomitakseen kansansa: 50:4 Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan, tuomitaksensa kansaansa. Ps 50:4 Hän cudzu taiwan ja maan/ duomitaxens hänen Canssans.
50:5 "Kootkaa minun eteeni minun hurskaani, jotka uhreja uhraten ovat tehneet minun kanssani liiton." 50:5 Kootkaat minulle minun pyhäni, jotka liitostani enemmän pitävät kuin uhrista. Ps 50:5 Cootcat minulle minun pyhäni/ jotca lijtosta enämmän pitäwät cuin uhreista.
50:6 Ja taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala on tuomari. Sela. 50:6 Ja taivaat pitää hänen vanhurskauttansa ilmoittaman; sillä Jumala on tuomari, Sela! Ps 50:6 Ja taiwat pitä hänen wanhurscauttans ilmoittaman/ sillä Jumala on Duomari. Sela.
50:7 "Kuule, minun kansani, minä puhun; kuule, Israel, minä todistan sinua vastaan. Minä olen Jumala, sinun Jumalasi. 50:7 Kuule, kansani! minä tahdon puhua, ja sinun seassas, Israel, todistaa: minä Jumala olen sinun Jumalas, Ps 50:7 Cuule minun Canssan/ anna minun puhua/ Israel anna minun sinun seasas todista/ minä Jumala/ olen sinun Jumalas.
50:8 En minä sinun teurasuhreistasi sinua nuhtele, ja sinun polttouhrisi ovat aina minun edessäni. 50:8 Uhreistas en minä sinua nuhtele; sillä sinun polttouhris ovat alati minun edessäni. Ps 50:8 Sinun uhreistas en minä sinua nuhtele: sillä sinun polttouhris owat alati minun edesäni.
50:9 En minä ota härkiä sinun talostasi enkä kauriita sinun tarhoistasi. 50:9 En minä ota härkiä sinun huoneestas, enkä kauriita navetastas; Ps 50:9 En minä ota härkiä sinun huonestas/ engä caurita nawetostas.
50:10 Sillä minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat. 50:10 Sillä kaikki metsän eläimet ovat minun, ja eläimet vuorilla tuhansin. Ps 50:10 Sillä caicki medzän eläimet owat minun/ ja carjat mäjillä jotca tuhannin käywät.
50:11 Minä tunnen kaikki vuorten linnut, ja kaikki, mikä kedolla liikkuu, on minun edessäni. 50:11 Minä tunnen kaikki linnut vuorten päällä, ja metsän pedot ovat minun edessäni. Ps 50:11 Minä tunnen caicki linnut wuorten päällä/ ja caickinaiset pedot medzäs owat minun edesäni.
50:12 Jos minä isoaisin, en minä sitä sinulle sanoisi; sillä minun on maanpiiri ja kaikki, mitä siinä on. 50:12 Jos minä isoon, en minä sitä sano sinulle; sillä maan piiri on minun, ja kaikki mitä siinä on. Ps 50:12 Jos minä ison/ en minä sitä sanois sinulle: sillä maan pijri on minun/ ja caicki mitä sijnä on.
50:13 Minäkö söisin härkien lihaa tai joisin kauristen verta? 50:13 Luuletkos minun syövän härjän lihaa? ja kauristen verta juovan? Ps 50:13 Luuletcos minun syöwän härjän liha/ elickä cauristen werta juoman ?
50:14 Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi Korkeimmalle. 50:14 Uhraa Jumalalle kiitosuhri, ja maksa Ylimmäiselle lupaukses; Ps 50:14 Uhra Jumalalle kijtosuhri/ ja maxa ylimmäiselle lupauxes.
50:15 Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua." 50:15 Ja avukses huuda minua hädässäs, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua. Ps 50:15 Ja rucoile minua hädäsäs/ nijn minä autan sinua/ ja sinun pitä cunnioidzeman minua.
50:16 Mutta jumalattomalle Jumala sanoo: "Mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi? 50:16 Mutta jumalattomalle sanoo Jumala: miksi sinä ilmoitat minun säätyjäni? ja otat minun liittoni suulles? Ps 50:16 Mutta jumalattomalle sano Jumala: mixis ilmoitat minun oikeuxiani/ ja otat minun lijttoni suulles ?
50:17 Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse! 50:17 Ettäs kuritusta vihaat, ja heität minun sanani taakses. Ps 50:17 Ettäs cuitengin curitusta wihat/ ja heität minun sanani tacas.
50:18 Jos sinä näet varkaan, niin sinä mielistyt häneen, ja sinä pidät yhtä avionrikkojain kanssa. 50:18 Koskas varkaan näet, niin sinä juokset hänen kanssansa, ja pidät yhtä huorintekiäin kanssa. Ps 50:18 Coscas warcan näet/ nijns juoxet hänen cansans/ ja pidät yhtä huorintekiäin cansa.
50:19 Sinä päästät suusi puhumaan pahaa, ja sinun kielesi punoo petosta. 50:19 Sinun suus sallit sinä pahaa puhua, ja kieles saattaa petosta matkaan. Ps 50:19 Sinun suus sallit sinä paha puhua/ ja sinun kieles saatta petosta matcan.
50:20 Sinä istut ja puhut veljeäsi vastaan, sinä panettelet äitisi poikaa. 50:20 Sinä istut ja puhut veljeäs vastaan, äitis poikaa sinä pilkkaat. Ps 50:20 Sinä istut ja puhut weljeis wastan/ sinä panettelet äitis poica.
50:21 Näitä sinä teet, ja minäkö olisin vaiti? Luuletko, että minä olen sinun kaltaisesi? Minä nuhtelen sinua ja asetan nämä sinun silmäisi eteen. 50:21 Näitä teet, ja minä olen vaiti; niin sinä luulet, että minä olen sinun kaltaises; mutta minä nuhtelen sinua ja asetan näitä silmäis eteen. Ps 50:21 Näitäs teet ja minä olen wait/ nijns luulet että minä olen sinun wertaises. Mutta minä rangaisen sinua/ ja asetan näitä silmäis eteen.
50:22 Ymmärtäkää tämä te, jotka Jumalan unhotatte, etten minä raatelisi, eikä olisi pelastajaa. 50:22 Ymmärtäkäät siis näitä te, jotka Jumalan unhotatte; etten minä tempaisi joskus pois, ja ei olisi vapahtajaa. Ps 50:22 Ymmärtäkät sijs näitä/ te jotca Jumalan unhotatte/ etten minä temmais joscus pois/ ja ei olis enämbi wapahtaja.
50:23 Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua; joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden." 50:23 Joka kiitosta uhraa, se ylistää minua, ja siinä on se tie, että minä osoitan hänelle Jumalan autuuden. Ps 50:23 Joca kijtosta uhra/ se ylistä minua/ ja sijnä on se tie/ että minä osotan hänelle Jumalan autuuden.