PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 37 37 PSALTTARI XXXVII.  Psalmi .
37:1 Daavidin virsi. Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä. 37:1 Davidin Psalmi. Älä vihastu pahain tähden, ja älä kadehdi pahantekiöitä. Ps 37:1 Dawidin Psalmi. ÄLä wihastu pahain tähden/ ja älä cadeti pahointekiöitä.
37:2 Sillä niinkuin heinä heidät pian niitetään pois, ja he lakastuvat niinkuin vihanta ruoho. 37:2 Sillä niinkuin heinä he pian hakataan pois, ja lakastuvat niinkuin vihoittava ruoho. Ps 37:2 Sillä nijncuin ruoho he pian hacatan pois/ ja he cuiwawat nijncuin wihoittapa yrtti.
37:3 Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta 37:3 Toivo \Herraan\ ja tee hyvää: asu maassa ja elätä itses vakuudella. Ps 37:3 Toiwo HERraan ja tee hywä/ asu maasa ja elätä idzes wacuudella.
37:4 silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. 37:4 Iloitse \Herrassa\, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämes halajaa. Ps 37:4 Iloidze HERrasa/ ja hän anda sinulle mitä sinun sydämes halaja.
37:5 Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. 37:5 Anna ties \Herran\ haltuun, ja toivo hänen päällensä; kyllä hän sen tekee. Ps 37:5 Anna ties HERran haldun/ ja toiwo hänen päällens/ kyllä hän sen teke.
37:6 Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niinkuin valkeuden ja sinun oikeutesi niinkuin keskipäivän. 37:6 Ja hän tuo edes vanhurskautes niinkuin valkeuden, ja oikeutes niinkuin puolipäivän. Ps 37:6 Ja hän tuo edes sinun wanhurscaudes nijncuin walkeuden/ ja sinun oikeudes nijncuin puolipäiwän.
37:7 Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, mieheen, joka juonia punoo. 37:7 Tyydy \Herraan\, ja odota häntä: älä kiivoittele sitä, jonka tie menestyy ja sitä ihmistä, joka vääryyttä tekee. Ps 37:7 Odota HERra ja wartioidze händä/ älä kijwoittele sitä jonga tie pahudes menesty.
37:8 Herkeä vihasta ja heitä kiukku, älä kiivastu, se on vain pahaksi. 37:8 Lakkaa vihasta ja hylkää tuimuus: älä niin vihastu, ettäs itsekin pahaa teet. Ps 37:8 Lacka wihasta ja hyljä tuimudes/ älä nijn wihastu/ ettäs idzeckin paha teet.
37:9 Sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan. 37:9 Sillä pahat hävitetään; mutta \Herraa\ odottavaiset perivät maan. Ps 37:9 Sillä pahat häwitetän/ mutta HERra odottawaiset periwät maan.
37:10 Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole kun hänen sijaansa katsot, on hän jo poissa. 37:10 Vielä vähä hetki on, niin ei jumalatoin olekaan; ja kuin sinä katsot hänen siaansa, niin hän on poissa. Ps 37:10 Wielä wähä hetki on/ nijn ei jumalatoin oleckan/ ja cuins cadzot hänen siaans/ nijn hän on pois.
37:11 Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta. 37:11 Mutta siviät perivät maan, ja iloitsevat suuressa rauhassa. Ps 37:11 Mutta siwiät periwät maan/ ja iloidzewat suuresa rauhasa.
37:12 Jumalaton miettii vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hänelle hampaitansa 37:12 Jumalatoin uhkaa vanhurskasta, ja kiristelee hampaitansa hänen päällensä. Ps 37:12 Jumalatoin uhca wanhurscasta/ ja kiristele hambaitans hänen päällens.
37:13 mutta Herra nauraa hänelle, sillä hän näkee hänen päivänsä joutuvan. 37:13 Mutta Herra nauraa häntä; sillä hän näkee hänen päivänsä joutuvan. Ps 37:13 Mutta HERra naura händä: sillä hän näke hänen päiwäns joutuwan.
37:14 Jumalattomat paljastavat miekkansa ja jännittävät jousensa, kaataaksensa kurjan ja köyhän, teurastaaksensa ne, jotka ovat oikealla tiellä. 37:14 Jumalattomat vetävät miekkansa ja jännittävät joutsensa, kukistaaksensa raadollista ja köyhää, ja teurastaaksensa hurskaita heidän teissänsä. Ps 37:14 Jumalattomat wetäwät mieckans/ ja jännittäwät joudzens/ cukistaxens radollista ja köyhä/ ja teurastawat hurscat.
37:15 Mutta heidän miekkansa käy heidän omaan sydämeensä, ja heidän jousensa särkyvät. 37:15 Mutta heidän miekkansa pitää käymän heidän sydämeensä; ja heidän joutsensa pitää särkymän. Ps 37:15 Mutta heidän mieckans pitä käymän heidän sydämeens/ ja heidän joudzens pitä särkymän.
37:16 Vanhurskaan vähä vara on parempi kuin monen jumalattoman tavarain paljous. 37:16 Se vähä, mikä vanhurskaalla on, on parempi kuin monen jumalattoman suuret tavarat. Ps 37:16 Se wähä cuin wanhurscalla on/ on parambi cuin monen jumalattoman suuret tawarat.
37:17 Sillä jumalattomain käsivarret särjetään, mutta Herra tukee vanhurskaita. 37:17 Sillä jumalattoman käsivarsi pitää rikottaman; mutta \Herra\ vahvistaa vanhurskaat. Ps 37:17 Sillä jumalattoman käsiwarsi pitä ricottaman/ mutta HERra wahwista wanhurscat.
37:18 Herra tuntee nuhteettomain päivät, ja heidän perintönsä pysyy iankaikkisesti. 37:18 \Herra\ tietää hurskasten päivät, ja heidän perimisensä pysyy ijankaikkisesti. Ps 37:18 HERra tietä hurscasten päiwät/ ja heidän perimisens pysy ijancaickisest.
37:19 Pahana aikana he eivät joudu häpeään, ja nälän päivinä heillä on kyllin syötävää. 37:19 Ei he tule häpiään pahalla ajalla; ja nälkävuosina pitää heillä kyllä oleman. Ps 37:19 Ei he tule häpiään pahalla ajalla/ ja nälkäwuosilla pitä heillä kyllä oleman.
37:20 Sillä jumalattomat hukkuvat, ja Herran viholliset ovat kuin niittyjen koreus: he katoavat, katoavat niinkuin savu. 37:20 Sillä jumalattomat hukkuvat, ja \Herran\ viholliset, ehkä he olisivat niinkuin ihana niitty, niin heidän pitää kuitenkin niinkuin savu katooman. Ps 37:20 Sillä jumalattomat huckuwat ja HERran wiholliset/ ehkä he olisit nijncuin ihana nijtty/ nijn heidän pitä cuitengin nijncuin sawu catoman.
37:21 Jumalaton ottaa lainan eikä maksa, mutta vanhurskas on armahtavainen ja antelias. 37:21 Jumalatoin ottaa lainan ja ei maksa; mutta hurskas on laupias ja runsas. Ps 37:21 Jumalatoin otta lainan ja ei maxa/ mutta hurscas on laupias ja runsas.
37:22 Sillä hänen siunaamansa perivät maan, mutta hänen kiroamansa hävitetään. 37:22 Sillä hänen siunattunsa perivät maan; mutta hänen kirottunsa pitää hävitettämän. Ps 37:22 Sillä hänen siunattuns periwät maan/ mutta hänen kirottuns pitä häwitettämän.
37:23 Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. 37:23 \Herralta\ senkaltaisen miehen vaellus hallitaan; ja hänen tiensä kelpaa hänelle. Ps 37:23 HERralda sencaltaisen miehen waellus hallitan/ ja hänen tiens kelpa hänelle.
37:24 Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä. 37:24 Jos hän lankee, niin ei häntä hyljätä; sillä \Herra\ tukee hänen kätensä. Ps 37:24 Jos hän lange nijn ei händä hyljätä: sillä HERra tuke hänen kätens.
37:25 Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt vanhurskasta hyljättynä enkä hänen lastensa kerjäävän leipää. 37:25 Minä olin nuori, ja vanhennuin, ja en ikänä nähnyt vanhurskasta hyljätyksi, enkä hänen siemenensä kerjäävän leipää. Ps 37:25 Minä olin nuori ja wanhennuin/ ja en ikänäns nähnyt wanhurscasta hyljätyxi/ engä hänen siemenens kerjäwän leipä.
37:26 Aina hän on armahtavainen ja antaa lainaksi, ja hänen lapsensa ovat siunaukseksi. 37:26 Hän on aina laupias, ja lainaa mielellänsä; ja hänen siemenensä on siunattu. Ps 37:26 Hän on aina laupias ja laina mielelläns/ ja hänen siemenens on siunattu.
37:27 Karta pahaa ja tee hyvää, niin sinä pysyt iankaikkisesti. 37:27 Vältä pahaa, ja tee hyvää, ja pysy ijankaikkisesti. Ps 37:27 Wäldä paha ja tee hywä/ ja pysy ijancaickisest.
37:28 Sillä Herra rakastaa oikeutta eikä hylkää hurskaitansa heidät varjellaan iankaikkisesti, mutta jumalattomain siemen hävitetään. 37:28 Sillä \Herra\ rakastaa oikeutta, ja ei hylkää pyhiänsä: ne kätketään ijankaikkisesti; mutta jumalattomain siemen pitää hävitettämän. Ps 37:28 Sillä HERra racasta oikeutta/ ja ei hyljä pyhiäns/ ne kätketän ijancaickisest/ mutta jumalattomain siemen pitä häwitettämän.
37:29 Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti. 37:29 Hurskaat perivät maan, ja asuvat siinä ijankaikkisesti. Ps 37:29 Hurscat periwät maan/ ja asuwat sijnä ijancaickisest.
37:30 Vanhurskaan suu lausuu viisautta, ja hänen kielensä puhuu oikeuden sanoja. 37:30 Vanhurskaan suu puhuu viisautta, ja hänen kielensä opettaa oikeutta. Ps 37:30 Wanhurscan suu puhu taitawast/ ja hänen kielens opetta oikeutta.
37:31 Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessään, hänen askeleensa eivät horju. 37:31 Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessänsä; ja ei hänen askeleensa livisty. Ps 37:31 Hänen Jumalans laki on hänen sydämesäns/ ja ei hänen askelens liwisty.
37:32 Jumalaton väijyy vanhurskasta ja etsii häntä tappaaksensa. 37:32 Jumalatoin väijyy vanhurskasta, ja etsii häntä tappaaksensa; Ps 37:32 Jumalatoin wäijy wanhurscasta/ ja edzi händä tappaxens.
37:33 Mutta Herra ei jätä häntä hänen käsiinsä eikä tuomitse häntä syylliseksi, kun hänen asiansa on oikeudessa. 37:33 Mutta ei \Herra\ jätä häntä hänen käsiinsä, ja ei tuomitse häntä, koska hän tuomitaan. Ps 37:33 Mutta ei HERra jätä händä hänen käsijns/ ja ei duomidze händä/ cosca hän duomitan.
37:34 Odota Herraa ja ota vaari hänen tiestänsä, niin hän korottaa sinut, ja sinä perit maan ja näet, kuinka jumalattomat hävitetään. 37:34 Odota \Herraa\, ja kätke hänen tiensä, niin hän sinun korottaa, ettäs perit maan: ja sinä saat nähdä jumalattomat hävitettävän. Ps 37:34 Odota HERRA ja kätke hänen tiens/ nijn hän sinun corgotta/ ettäs perit maan/ ja sinä saat nähdä/ cosca jumalattomat häwitetän.
37:35 Minä näin jumalattoman, väkivaltaisen, rehevänä kuin viheriöivä puu, juurtunut paikoilleen. 37:35 Minä näin jumalattoman, sangen jalon ja valtiaan, joka levitti itsensä, ja vihotti niinkuin viheriäinen laakeripuu. Ps 37:35 Minä näin jumalattoman/ sangen jalon ja waldian/ joca lewitti idzens/ ja wihotti nijncuin Laurbärin puu.
37:36 Mutta kun ohi kuljettiin, katso, ei häntä enää ollut minä etsin häntä, vaan häntä ei löytynyt. 37:36 Ja hän meni pois, ja katso ei hän enää ollut; ja minä kysyin häntä, ja ei häntä mistään löydetty. Ps 37:36 Ja käwin ohidze/ cadzo/ nijn hän oli pois/ minä kysyin händä/ ja ei händä cusan löytty.
37:37 Ota nuhteettomasta vaari, katso rehellistä: rauhan miehellä on tulevaisuus, 37:37 Ole viatoin, ja pidä sinus oikein; sillä senkaltaiset viimein menestyvät; Ps 37:37 Ole wiatoin ja pidä sinus oikein: sillä sencaltaiset wijmein menestywät.
37:38 mutta luopuneet hukkuvat kaikki, ja jumalattomain tulevaisuus leikataan pois. 37:38 Mutta väärät pitää ynnä hukkuman, ja jumalattomat pitää viimein hävitettämän. Ps 37:38 Mutta wäärät pitä ynnä huckuman/ ja jumalattomat pitä wijmein häwitettämän.
37:39 Mutta vanhurskasten pelastus tulee Herralta, hän on heidän linnansa ahdingon aikana. 37:39 Mutta \Herra\ auttaa vanhurskaita: hän on heidän väkevyytensä tuskan ajalla. Ps 37:39 Mutta HERRA autta wanhurscaita/ hän on heidän wäkewydens tuscan ajalla.
37:40 Herra auttaa heitä ja vapahtaa heidät, vapahtaa jumalattomista ja pelastaa heidät sillä he turvaavat häneen. 37:40 Ja \Herra\ auttaa heitä ja päästää heitä: hän pelastaa heitä jumalattomista ja vapahtaa heitä; sillä he uskalsivat häneen. Ps 37:40 Ja HERra autta heitä/ ja päästä heitä/ ja pelasta heitä jumalattomist/ ja wapahta heitä: sillä he uscalsit häneen.