Propheta Jeremia.

XXVII. Lucu.

 

PRopheta kirjoitta/ cuinga HERra oli käskenyt hänen tehdä idzellens iken/ ja lähettä sen ymbäri asuwille Cuningaille/ että he ymmärräisit HERran tahtowan anda heidän olla Babelin Cuningan alla palweluxes/ v. 1.
sentähden ei pidä heidän cuuleman heidän Prophetaitans/ jotca heille toisin ennustawat/ v. 9.
sitä saarnais hän myäs Zedechian Judan Cuningan edes/ v. 12.
ja kieldä hänen cuulemast wääriä Prophetaita/ jotca toisin sanowat/ v. 14.
Nijn myös Pappein ja caiken Canssan tygö/ v. 16.
sillä NebucadNezar oli totisest tulewa/ ja wiepä pois mitä Jerusalemijn wielä jäänyt oli/ v. 19.

 

Jer 27:1 JOjachimin Josian pojan Judan Cuningan waldacunnan algusa/ tapahdui tämä sana HERralda Jeremialle/ ja sanoi:
Jer 27:2 Sen sano HERra minulle: tee sinulles ijes ja ripusta caulaas/
Jer 27:3 Ja lähetä Edomin Cuningalle/ Moabin Cuningalle/ Ammonin lasten Cuningalle/ Tyrin Cuningalle ja Sidonin Cuningalle/ nijden sanansaattajain cansa/ jotca olit tullet Zedechian Judan Cuningan tygö Jerusalemijn.
Jer 27:4 Ja käske että he sanowat heidän herroillens: näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: Näin pitä teidän sanoman teidän herroillen:
Jer 27:5 Minä olen tehnyt maan ja ihmisen/ ja eläimet jotca maan päällä owat/ minun suurella woimallani/ ja ojetulla käsiwarrellani/ ja annan sen kelle minä tahdon.
Jer 27:6 Mutta nyt olen minä andanut caicki nämät maacunnat minun palweliani NebucadNezarin Babelin Cuningan käteen/ ja olen myös andanut hänelle pedot maan päällä/ että heidän pitä händä palweleman.
Jer 27:7 Ja caicki Canssat pitä händä palweleman/ hänen poicans ja hänen poicans poica/ sijhenasti cuin hänengin maans aica tule: sillä monda Canssa ja suuret Cuningat pitä händä palweleman.
Jer 27:8 Waan se Canssa ja waldacunda/ joca ei tahdo palwella Babelin Cuningasta NebucadNezarita/ eikä anna niscans Babelin Cuningan iken ala/ tahdon minä curitta miecalla/ näljällä ja rutolla/ sano HERra/ sijhenasti että minä hucutan heidän hänen kättens cautta.
Jer 27:9 SEntähden älkät cuulco teidän Prophetaitan/ ennustaitan/ unen selittäitän/ päiwäin eroittaitan ja noitian/ jotca teille sanowat: ei teidän pidä palweleman Babelin Cuningasta:
Jer 27:10 Sillä he ennustawat teille walhetta/ että heidän pidäis teitä cauwas teidän maastan saattaman/ ja minä ajan silloin teitä ulos/ ja tahdon hucutta.
Jer 27:11 Sillä cuca Canssa cumarta caulans Babelin Cuningan iken ala/ ja palwele händä/ ne tahdon minä anda olla heidän maasans/ että he sitä saawat nautita/ ja sijnä asua/ sano HERra.
Jer 27:12 JA minä puhuin caicki nämät Zedechialle Judan Cuningalle/ ja sanoin: cumartacat teidän caulan Babelin Cuningan iken ala/ ja palwelcat händä ja hänen Canssans/ nijn te saatte elä.
Jer 27:13 Mixi te tahdotta cuolla/ sinä ja sinun Canssas/ miecalla/ näljällä ja rutolla? nijncuin HERra on sijtä Canssast sanonut/ joca ei Babelin Cuningast palwella tahdo.
Jer 27:14 Sentähden älkät cuulco nijden Prophetain sanoja/ jotca teille sanowat: ei teidän pidä Babelin Cuningast palweleman: sillä he ennustawat teille walhetta/ ja en minä ole heitä lähettänyt/ sano HERra.
Jer 27:15 Waan he ennustawat walhetta minun nimeeni/ että minä ajaisin teitä ulos/ ja te huckuisit ynnä Prophetain cansa/ jotca teille ennustawat.
Jer 27:16 Ja Papeille ja caikelle tälle Canssalle puhuin minä/ ja sanoin: näitä sano HERra: älkät cuulco teidän Prophetain sanoja/ jotca teille ennustawat/ ja sanowat: cadzo/ HERran huonen astiat tulewat nyt cohta jällens Babelist: sillä he ennustawat teille walhetta.
Jer 27:17 Älkät heitä cuulco/ waan palwelcat Babelin Cuningast/ nijn te saatte elä/ mixi pidäis tämän Caupungin kylmille tuleman?
Jer 27:18 Jos he owat Prophetat/ ja heille on HERran sana: nijn rucoilcat HERralda Zebaothilda/ ettei jäänet astiat HERran huones/ ja Judan Cuningan huones/ ja Jerusalemis/ myös wiedäis Babelijn.
Jer 27:19 SIllä näin sano HERra Zebaoth padzaista/ ja merestä/ ja istuimista/ ja astioista/ jotca wielä tähän Caupungijn jäänet owat:
Jer 27:20 Joita NebucadNezar Babelin Cuningas ei ottanut pois/ cosca hän wei pois Judan Cuningan Jechonian Jojachimin pojan/ Jerusalemist Babelijn/ ja caicki Judan ja Jerusalemin waldamiehet.
Jer 27:21 Sillä näin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala/ nijstä astioista jotca wielä jäänet owat/ HERran huonesen/ ja Cuningan huonesen/ ja Jerusalemijn.
Jer 27:22 Ne pitä Babelijn wietämän/ ja siellä pysymän sijhen päiwän asti/ että minä edzin heitä/ sano HERra/ ja annan heidän taas tuota tähän paickan siallens.

Vers. 1. Jojachimin ) Tästä me näemme/ että Propheta on saanut tämän ilmestyxen/ yxitoistakymmendä wuotta ennencuin Zedechia Cuningaxi tuli/ jonga aicana hänen näitä tekemän ja saarnaman piti: sillä Jojachim hallidzi 11. ajastaica/ 4. Reg. 23:36.
V. 3. Sanansaattajain ) Nämät Cuningat lähetit sanan Cuningas Zedechian tygö/ ja teit lijton Babelin Cuningasta wastan/ nijncuin tapa on/ että jumalattomat edziwät enämmin lijtos ruumillista apua/ auttaxens heitäns/ cuin he ajattelewat paranda idziäns/ ja rucoilla Jumalata ja toiwo häneldä apua.
V. 18. Rucoilcat ) Ope se/ jolla on Jumalan sana/ se taita myös rucoilla/ mutta jolla ei sitä ole/ ei hän taidackan rucoilla/ waan nijncuin hänen saarnans on petollinen/ nijn ei myös hänen rucouxenscan mitän kelpa.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52