Propheta Jeremia.

XXXIV. Lucu.

 

COsca NebucadNezar soti Jerusalemita ja Judat wastan/ käske Jumala Prophetan sano Cuningas Zedechialle/ että Jerusalem pitä woitettaman ja häwitettämän/ ja hän wiedän fangixi Babelijn/ v. 1.
hän teke nijn/ v. 6.
Cuningas Zedechia teke lijton Canssan cansa Caupungis/ cuuluttaman wapauswuotta/ että jocaidzen pitä päästämän orjans wapaxi/ v. 8.
he palajawat ja jocainen otta orjans jällens/ v. 10.
HERRA käske Jeremian sano heille: että he tätä hänen käskyäns/ ja heidän oma lupaustans olit wastan tehnet/ nijn hän oli myös cuuluttawa heille wapauswuoden/ mieckaan/ ruttoon ja nälkään/ sijhenasti cuin hän heidän häwittä/ v.12.

 

Jer 34:1 TÄmä on sana joca tapahdui HERralda Jeremialle/ cosca NebucadNezar Babelin Cuningas caikella hänen sotajoucollans ja caikilla waldacunnillans maan päällä/ jotca hänen wallasans olit/ ja caikilla Canssoilla/ sotei Jerusalemita/ ja caickia hänen Caupungeitans wastan/ ja sanoi:
Jer 34:2 Näitä sano HERra Israelin Jumala: mene ja puhu Zedechian Judan Cuningan cansa/ ja sano hänelle: näin sano HERra: cadzo/ minä annan tämän Caupungin Babelin Cuningan käsijn/ ja hänen pitä sen tulella polttaman.
Jer 34:3 Ja ei sinun pidä pääsemän hänen kädestäns/ waan käsitettämän/ ja hänen käteens annettaman/ nijn että sinun pitä hänen silmilläs näkemän/ ja händä suusta suuhun puhutteleman/ ja menemän Babelijn.
Jer 34:4 Cuule sijs sinä Zedechia Judan Cuningas HERran sana: Näitä sano HERra sinusta:
Jer 34:5 Ei sinun pidä miecalla cuoleman/ waan sinun pitä cuoleman rauhas. Ja nijncuin sinun Isilles/ jotca sinun edelläs owat Cuningat ollet/ on poldettu/ nijn pitä myös sinulle poldettaman ja sinua itkettämän: woi Herra: sillä minä olen sen sanonut/ sano HERra:
Jer 34:6 Ja Propheta Jeremia puhui caicki nämät sanat Zedechialle Judan Cuningalle/ Jerusalemis.
Jer 34:7 Cosca Babelin Cuningan sotajoucko jo sodeit Jerusalemita wastan/ ja caickia Judan jääneitä Caupungeita wastan/ nimittäin/ Lachista ja Asekata wastan: sillä nämät/ nijncuin wahwimmat Caupungit/ olit wielä Judan Caupungeista jäänet.
Jer 34:8 TÄmä on sana joca tapahdui HERralda Jeremialle/ sijttecuin Cuningas Zebechia/ oli tehnyt lijton caiken Canssan cansa Jerusalemis/ cuulutetta wapauswuotta.
Jer 34:9 Nijn että jocaidzen piti päästämän hänen orjans/ joco se oli miehen eli waimon puoli/ wallallens/ jotca Hebrerit olit/ nijn ettei toisen Judalaisen pitänyt oleman toisen orjana.
Jer 34:10 Silloin caicki Ruhtinat/ ja caicki Canssa/ joca sijhen lijttoon oli mielistynyt/ olit hänelle cuuliaiset/ että jocaidzen piti päästämän orjans wapaxi/ ja ei enä heitä pitämän peräti orjanans/ ja he päästit heitä wallallens.
Jer 34:11 Mutta wähä jälken/ käänsit he idzens/ ja otit orjat miehen ja waimoin puolista taas tygöns/ jotca he olit wapaxi päästänet/ ja waadeit heitä taas orjixens.
Jer 34:12 Silloin tapahdui HERRAN sana Jeremialle HERralda/ ja sanoi: Näitä sano HERRA Israelin Jumala:
Jer 34:13 Minä olen tehnyt lijton teidän Isäin cansa/ cosca minä wein heidän Egyptin maalda orjuden huonesta/ ja sanoin:
Jer 34:14 Cosca seidzemen wuotta owat culunet/ nijn pitä jocaidzen hänen weljens/ joca Hebreri on/ ja on idzens hänelle myynyt/ ja jo cuusi wuotta palwellut/ päästämän wallallens: mutta ei teidän Isänne totellet minua/ eikä callistanet sijhen corwians.
Jer 34:15 Nijn te oletta nyt tänäpän käändänet teitän/ ja tehnet mitä minulle kelpa/ että te oletta andanet cuulutta wapaus wuotta/ jocainen lähimmäisellens/ ja oletta sijtä tehnet lijton minun edesäni/ nijsä huoneisa jotca minun nimelläni owat nimitetyt.
Jer 34:16 Mutta te oletta taas sijtä poikennet/ ja saastuttanet minun nimeni/ että jocainen on taas ottanut hänen orjans/ jotca te oletta wapaxi tehnet/ että heidän piti oleman idze omans/ ja nijn waaditta heitä taas teidän orjixen.
Jer 34:17 SEntähden sano HERra näin: et te cuullet minua/ että teidän piti cuuluttaman wapaus wuotta/ jocainen weljellens ja lähimmäisellens/ cadzo/ nijn minä cuulutan/ sano HERra/ teille wapaus wuoden/ mieckaan/ ruttoon/ nälkään/ engä anna teitä olla josacusa waldacunnasa maan päällä.
Jer 34:18 Ja jotca minun lijtostani harhailewat/ eikä pidä lijton sanoja/ jonga he minun edesäni tehnet owat/ nijlle minä teen nijncuin sille wasicalle/ jonga he cahdexi cappalexi hackaisit/ ja käwit molembain cappalden wälidze.
Jer 34:19 Nimittäin/ Judan Pääruhtinaille/ Jerusalemin Försteille/ Camaripalwelioille/ Papeille/ ja caikille maan Canssoille/ jotca cappalden wälidze wasicasta käynet owat.
Jer 34:20 Ja tahdon anda heidän/ heidän wihollistens käsijn/ ja nijden käsijn jotca heidän hengens wäijywät/ nijn että heidän ruumins pitä tuleman taiwan linnuille ja maan pedoille ruaxi.
Jer 34:21 Ja Zedechian Judan Cuningan/ ja hänen Pääruhtinans annan minä wihollisten käsijn/ ja nijden käsijn jotca heidän hengens wäijywät/ ja Babelin Cuningan sotajoucon käsijn/ joca nyt teidän tyköän on mennyt pois.
Jer 34:22 Sillä cadzo/ minä käsken heitä/ sano HERra/ ja annan taas tulla tämän Caupungin eteen/ ja heidän pitä sotiman sitä wastan/ ja woittaman sen/ ja tulella polttaman nijn ettei kenengän siellä pidä enä asuman.

Vers. 5. Cuoleman rauhas ) se on/ cuoleman tautijn Babelis.
V. 11. Wähä jälken ) Nimittäin/ cuin NebucadNezar oli lähtenyt pois Caupungista/ josta puhutan cap. 37:5. ja nijn ei he enämbi pitänet sitä cuin he hädäsä olit luwannet.
V. 19. Cappalden wälidze wasicasta ) Se on ollut tapa merkixi/ että lijton piti oleman lujan/ ja että he sillä cunnioitit Jumalan uhria nijncuin totuden todistuxexi. Ne joilla on alemmaisia/ palwelioita ja pijcoja hallus/ lukecan tämän lugun wiresti.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52