Propheta Jeremia.

XXIX. Lucu.

 

JEremia lähettä nijlle kirjoituxen/ jotca Cuningas Jechanian cansa olit wiedyt Babelijn/ v. 1.
josa hän heitä neuwo pitämän idzens siellä nijncuin heidän pidäis siellä cauwan oleman/ v. 4.
sillä HERra tahto heitä äsken 70. wuoden peräst autta cotia jällens/ v. 10.
mutta Cuningas Zedechian/ ja jäänet jotca ei tahtonet idzens anda Babelin Cuningan ala/ oli HERra häwittäwä näljällä/ rutolla ja miecalla/ v. 16.
ja andawa Babelin Prophetaille/ Ahabille ja Zedechialle/ jotca heille HERran nimeen ennustit walhetta/ surkian lopun/ v. 20.
Sijtte ennusta hän HERran andawan Semajan cuolla fangiudes/ että hän hänen kirjoituxellans kehoitti Jerusalemin Papit Jeremiat wastan/ ja ettei hänen pitänyt näkemän heidän pelastustans Babelist/ v. 24.

 

Jer 29:1 NÄmät owat kirjoituxen sanat/ cuin Jeremia Propheta lähetti Jerusalemist jäänyille wanhemmille/ jotca olit wiedyt pois: ja Papeille/ ja Prophetaille/ ja caikelle Canssalle/ jotca NebucadNezar oli wienyt Jerusalemist Babelijn.
Jer 29:2 ( Sijtte cuin Cuningas Jechania ja Drotningi/ Camarerein/ ja Judan/ ja Jerusalemin Förstein/ sekä puuseppäin ja seppäin cansa olit pois Jerusalemist. )
Jer 29:3 Eleasan Zaphanin pojan/ ja Gemarian Hilkian pojan cautta/ jotca Judan Cuningas Zedechia lähetti Babelijn Cuningas NebucadNezarin tygö.
Jer 29:4 Ja sanoi: näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala/ caikille fangeille jotca minä olen andanut wiedä pois Jerusalemist Babelijn.
Jer 29:5 RAketcat huoneita/ joisa te taidatte asua/ istuttacat puita/ joista te saisitte syödä hedelmitä.
Jer 29:6 Naicat idzellen emänditä/ ja sijttäkät poikia ja tyttäritä/ ja andacat teidän pojillen emänditä/ ja teidän tyttärillen miehiä/ että he synnytäisit poikia ja tyttäritä/ enändäkät idziän siellä/ nijn ettet te wähenis.
Jer 29:7 Cadzocat Caupungin parast/ sinne cuin minä olen andanut teitä wiedä pois/ ja rucoilcat hänen edestäns HERra: sillä cosca hän menesty/ nijn myös te menestytte:
Jer 29:8 Sillä näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: älkät andaco Prophetain/ jotca teidän tykönän owat/ ja tietäjäin pettä teitän/ ja älkät totelco teidän unian/ cuin te unisan näette:
Jer 29:9 Sillä he ennustawat teille walhetta minun nimeeni: en minä ole heitä lähettänyt/ sano HERra.
Jer 29:10 SIllä nijn sano HERra: cosca Babelis owat seidzemenkymmendä wuotta culunet/ nijn minä tahdon edziä teitä/ ja tahdon herättä minun armollisen sanani teidän päällen/ nijn että minä tahdon anda tulla tähän paickan teidän jällens:
Jer 29:11 Sillä minä kyllä tiedän mitkä teistä minun ajatuxeni owat/ sano HERra/ nimittäin/ rauhalliset ajatuxet/ ja ei murhelliset/ että minä olen andawa teille sen lopun cuin te toiwotte.
Jer 29:12 Ja teidän pitä minua rucoileman/ käymän ja anoman minulda/ ja minä cuulen teitä.
Jer 29:13 Teidän pitä edzimän minua/ ja löytämän minun: sillä jos te edzitte minua caikesta sydämestän:
Jer 29:14 Nijn minä tahdon anda idzeni löytä teildä/ sano HERRA. Ja käännän teidän fangiuten/ ja cocon teidän caikesta Canssasta/ ja caikista paicoista/ joihin minä teidän ajanut olin/ sano HERra/ ja tahdon anda teidän tulla jällens tähän paickan/ josta minä olen andanut wiedä teitä pois.
Jer 29:15 Sillä te luuletta HERran herättänen teillen Prophetaita Babelis.
Jer 29:16 SIllä näitä sano HERra sijtä Cuningast/ joca istu Dawidin istuimella/ ja caikesta Canssasta/ joca täsä Caupungis asu/ nimittäin/ teidän welijstän/ jotca ei teidän cansan lähtenet fangiuteen/ näin sano HERra Zebaoth:
Jer 29:17 Cadzo/ minä lähetän heidän secaans miecan/ näljän ja ruton/ ja teen heille nijncuin pahoille ficunoille/ joita ihminen syömäst suuttu.
Jer 29:18 Ja wainon heitä miecalla/ näljällä ja rutolla/ ja en anna heidän olla josacusa waldacunnas maan päällä/ että heidän pitä tuleman kirouxexi/ ihmexi/ häwäistyxexi ja pilcaxi caickein Canssain seas/ cunga minä heidän ajawa olen.
Jer 29:19 Ettei he cuullet minun sanojani/ sano HERra/ joita minä jocapaicas minun palweliain Prophetain cansa teille lähettänyt olen/ mutta et te tahtonet cuulla/ sano HERra.
Jer 29:20 MUtta te caicki jotca fangittuna oletta wiedyt pois/ jotca minä olen Jerusalemist andanut mennä Babelijn/ cuulcat HERran sana.
Jer 29:21 Näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala/ Ahabi Kolajan poica/ ja Zedechiat Masejan poica wastan/ jotca teille minun nimeeni walhetta ennustawat.
Jer 29:22 Cadzo/ minä annan heidän NebucadNezarin Babelin Cuningan käsijn/ hänen pitä andaman heitä lyödä teidän silmäin edes/ nijn että heitä pitä jo sadateldaman caickein Judan fangein seas/ jotca owat Babelis/ ja sanottaman: HERra tehkön sinulle nijncuin Zedechialle ja Ahabille/ jotca Babelin Cuningas andoi tulesa paista.
Jer 29:23 Että he teit hulluden Israelis/ ja macaisit muiden emänditä/ ja saarnaisit walhetta minun nimeeni/ jota en minä ollut heille käskenyt/ tämän minä tiedän/ ja wahwistan sen/ sano HERra.
Jer 29:24 JA Semajat wastan Nehalamist/ pitä sinun sanoman:
Jer 29:25 Tätä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: että sinä sinun nimelläs olet lähettänyt kirjoituxen caikelle Canssalle/ joca on Jerusalemis/ ja Papille Zephanialle Masejan pojalle/ ja caikille Papeille/ ja sanonut:
Jer 29:26 HERra on asettanut sinun Papixi/ Papin Jehojadan siaan/ että teidän pitä oleman Näkiät HERran huonesa/ ylidzen caickein mielipuolten ja tietäitten/ että sinun pitä paneman heitä fangeuteen ja jalcapuuhun.
Jer 29:27 Mixet sinä sijs nuhtele Jeremiat Anathotist joca teille ennusta? että hän on lähettänyt meidän tygöm Babelijn/ ja andanut meille sano:
Jer 29:28 Wielä nyt pitä oleman cappale aica/ raketcat huoneita cusa te asutta/ ja istuttacat puita/ syödäxen nijstä hedelmätä.
Jer 29:29 Sillä Pappi Zephania oli lukenut sen kirjoituxen/ ja andanut Jeremian Prophetan sitä cuulla.
Jer 29:30 Sentähden tapahdui HERran sana Jeremialle/ ja sanoi:
Jer 29:31 Lähetä caickein fangein tygö/ ja anna heille sano: tätä sano HERra Semajat wastan Nehalamist: että Semaja ennusta teille/ ja en cuitengan minä ole händä lähettänyt/ ja tehnyt että te luotatte teitän walheseen.
Jer 29:32 Sentähden sano HERra/ juuri näin cadzo/ minä tahdon costa Semajalle Nehalamist/ ja hänen siemenellens/ nijn ettei yhdengän pidä hänen omistans pysymän tämän Canssan seas/ eikä pidä näkemän sitä hywä/ cuin minä tahdon tehdä minun Canssalleni/ sano HERra: sillä hän on käändänyt heidän pois puhellans HERrasta.

Vers. 6. Andacat teidän pojillen emänditä ) Deut. 7:3.
v. 7. Cadzocat Caupungin parasta ) Täsä nähdän cuinga myös Tyranneja wastan oldaman pitä/ ja cowa esiwalda/ joita wäärydellä Canssa ja maacundia waatiwat alans/ nimittäin/ ei capinalla/ häwäistyxellä/ eli muilla sencaltaisilla: waan cuuliaisudella ja kärsimisellä/ rucoildaman heidän edestäns/ että Jumala andais heille paremman mielen/ tehdä catumusta ja parannusta/ nijn Jumala on kyllä aicanans auttawa heitä heidän ahdistuxens alda/ ja rangaisewa sencaltaisita Tyranneja/ heidän ansions jälken/ 1. Tim. 2:2. Tit. 3:1. 1. Pet. 2:18.
v. 10. Cosca Babelis owat ) Tähän lupauxeen Canssa idzens luotit/ joca sijhen aican Babelis fangina oli/ cuin Dan. 9:1. ylistetän
v. 13. Caikesta sydämestän ) Deut: 30:6.
v. 15. Te luuletta ) se on/ ei teidän pidä uscoman teidän Prophetaitan Babelis/ en minä ole heitä herättänyt nijncuin te luuletta.
v. 26. Mielipuolten ) Cadzo 4. Reg. 9:11.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52