Propheta Jeremia.

XXX. Lucu.

 

HERra käske Prophetan kirjoitta mitä hän puhu/ v. 1.
sillä hän tahto aicanans pelasta Canssans/ ja anda heidän tulla jällens cotia/ v. 3.
waicka heillä on surkeutta/ nijn he tulewat cuitengin sijtä autetuxi/ v. 4.
ja tulewat wapaxi heidän ikestäns/ ja saawat palwella heidän Jumalatans/ ja Cuningas Dawidin poica/ jonga hän heille on herättäwä/ v. 16.
heidän haawans owat suuret heidän syndeins tähden/ v. 10.
sentähden tahto hän ne parata jällens/ v. 17.
anda heidän Caupungins ja Kirckons raketa/ v. 18.
ja sen Förstin tulla heistä/ joca hänelle oli uhrawa/ v. 21.
mutta jumalattomat pitä saaman heidän palckans/ v. 23.

 

Jer 30:1 TÄmä on se sana cuin tapahdui HERralda Jeremialle:
Jer 30:2 Näitä sano HERra Israelin Jumala: kirjoita idzellens caicki ne sanat kirjaan/ jotca minä puhun sinulle:
Jer 30:3 Sillä se aica tule/ sano HERra/ että minä minun Canssani fangeuden/ sekä Israelin että Judan/ käätä tahdon/ sano HERra/ ja annan heidän tulla jällens sijhen maahan cuin minä heidän Isillens andanut olen omista.
Jer 30:4 Ja nämät owat ne sanat jotca HERra puhui Israelist ja Judast/ sillä nijn sano HERra:
Jer 30:5 Me cuulemma pelgon änen/ siellä on sula pelco/ ja ei yhtän rauha.
Jer 30:6 Mutta kysykät cuitengin sitä ja nähkät jos miehenpuoli taita synnyttä? Cuingast sijs silloin on/ että minä näen caickein miesten pitäwän kätens heidän cupeisans/ nijncuin waimoin lapsen kiwusa/ ja että caicki caswot owat nijn waljut.
Jer 30:7 Woi/ se on suuri päiwä/ ja ei ole hänen wertaistans ollut/ ja murhen aica on Jacobis/ cuitengin pitä heitä sijtä autettaman.
Jer 30:8 MUtta sen pitä tapahtuman sijhen aican/ sano HERra Zebaoth/ että minä taitan hänen ikens ricki sinun caulastas/ ja rewäisen sinun sites/ nijn ettei sinun enä siellä pidä muucalaisia palweleman.
Jer 30:9 Waan heidän pitä palweleman HERra heidän Jumalatans ja Dawidita heidän Cuningastans/ jonga minä heille herättänyt olen.
Jer 30:10 Sentähden älä pelkä minun palwelian Jacob/ sano HERra/ ja Israel älä näänny: sillä cadzo/ minä tahdon autta sinua caucaiselda maalda/ ja sinun siemendäs hänen fangiudens maasta/ nijn että Jacobin pitä tuleman jällens elämän rauhas/ ja yldäkyllä oleman/ ja ei kenengän pidä händä peljättämän.
Jer 30:11 Sillä minä olen sinun tykönäs/ sano HERra/ auttamas sinua/ ja teloitan caicki pacanat/ cunga minä olen sinun hajottanut. Mutta en minä sinua lopeta/ waan tahdon sinua curitta cohtudella/ ja en tahdo sinua peräti wiattomana pitä.
Jer 30:12 Sillä näitä sano HERra: sinun haawas on cuoleman haawa/ ja sinun reikes on juuri paha/
Jer 30:13 Ei toimita kengän sinun asiatas/ että hän ne sitois/ ei kengän taida sinua parata.
Jer 30:14 Caicki sinun racastajas unhottawat sinun/ ja ei kysy sitä/ minä olen lyönyt sinua/ nijncuin minä löisin wihollista/ ja nijncuin armotoin suominut sinua sinun suurten pahaintecois tähden/ ja sinun rascasten syndeis tähden.
Jer 30:15 Mitäs huudat sinun haawais tähden/ ja sinun suuresta kiwustas? minä olen tämän tehnyt sinulle sinun suurten pahaintecois/ ja rascasten syndeis tähden.
Jer 30:16 SEntähden caicki jotca sinua owat syönet/ heitä pitä taas syötämän/ ja caicki jotca sinua owat ahdistanet/ pitä fangixi tuleman/ ja jotca sinua owat ryöstänet/ pitä jällens ryöstettämän/ ja jocainen joca sinua on nylkenyt/ pitä taas nyljettämän.
Jer 30:17 Mutta sinun minä jällens parannan/ ja teen terwexi sinun haawas/ sano HERra: että sinä cudzutan ajetuxi/ ja Zion/ sixi jota ei kengän kysy.
Jer 30:18 Näitä sano HERra: cadzo/ minä käännän Jacobin majan fangeuden/ ja armahdan hänen asumistans/ ja Caupungin pitä jällens mäellens rakettaman/ ja Kircon pitä oleman endisellä muodollans.
Jer 30:19 Ja kijtoxen ja riemun pitä sijtä cuuluman: sillä minä tahdon heitä enätä/ ja en wähetä/ minä tahdon tehdä heitä suurixi/ ja en wähimmixi.
Jer 30:20 Hänen poicains pitä oleman nijncuin ennengin/ ja hänen yhteinen Canssans pitä menestymän minun edesäni: sillä minä tahdon rangaista caicki ne cuin heitä waiwawat.
Jer 30:21 Ja hänen Ruhtinans pitä idze hänestä syndymän/ ja hänen hallidzians tuleman idze hänestäns. Ja minä tahdon hänen anda tulla minun eteeni: sillä cuca on muutoin/ joca minua nijn sydämelisest lähesty/ sano HERra/
Jer 30:22 Ja teidän pitä oleman minun Canssan/ ja minä olen teidän Jumalan.
Jer 30:23 CAdzo/ HERran ilma on tulewa julmudella/ cauhia rajuilma on langewa jumalattomain päähän:
Jer 30:24 Sillä HERran julma wiha ei ole taucowa/ sijhenasti cuin hän teke ja toimitta/ mitä hänen mielesäns on/ wijmein sen pitä teidän kyllä ymmärtämän.

Vers. 2. Kirjoita ) Näin on Jumala käskenyt Mosexen/ ja muita hänen Prophetaitans kirjoittaman/ ja tämä on Pyhän Kirjan alcu/ että me sijtä oppisimme tundeman Jumalan/ ja tietämän mikä hänen tahtons on. Cadzo myös Esa. 8:1.
v. 8. Hänen ikens ) Ei tällä ymmärretä ainoastans ruumillinen orjuus/ josta heidän piti wapahdetuxi tuleman: waan myös hengellinen/ josta Christus oli heitä wapahtawa.
v. 9. Dawidita ) se on/ Messiasta Dawidin poica/ nijncuin myös Chaldean käändäjä sen käändä/ ja hän myös muisa paicois pyhäs Ramatus cudzutan: Ezech. 34:23: ja 24.
v. 11. En tahdo ) Ajattele mingätähden Jumala usein curitta omians.
v. 21. Hänen Ruhtinans ) Hebreas puhutan ainoastans yhdestä/ joca on Christus/ joca myös oli heidän ylimmäisnä Pappinans olewa/ ja kerran käypä Jumalan tygö caickein pyhimbään/ oman werens cautta/ ja nijn oli löytäwä ijancaickisen pelastuxen/ Heb. 9:12.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52