Propheta Jeremia.

XXXI. Lucu.

 

JEremia lohdutta Jumalan Canssa/ HERran palauttawan heitä cotia heidän fangeudestans/ istuttawan ja caswattawan heitä/ v. 1.
ja käske heidän sentähden olla hywäs turwas: sillä heidän lapsens piti coottaman jällens wihollisten maalda/ v. 15.
Neuwo heitä käändämän heitäns HERran tygö: sillä HERra oli luopa jotain utta maan päälle/ nijn että waimo oli käsittäwä miehen/ v. 21.
ja HERra oli wielä nyt cocowa ja rakendawa heitä/ v. 23.
ja nijn tekewä uden lijton heidän cansans/ nijn että he oppiwat tundeman hänen/ ja saawat syndein andexisaamisen hänen nimeens/ v. 31.
sillä ei hän tahdo heitä hyljätä ijancaickisest/ v. 35.

 

Jer 31:1 SIllä ajalla/ sano HERra/ tahdon minä caickein Israelin sucucundain Jumala olla/ ja heidän pitä minun Canssan oleman.
Jer 31:2 Näin sano HERra: se Canssa joca miecalda jäi/ on armon corwesa löytänyt/ sijnä että minä ahkeroidzin saatta Israeli lepoon/ HERra ilmestyi minulle caucaisella maalla.
Jer 31:3 Minä olen aina ja alati sinua racastanut/ sentähden olen minä wetänyt sinua puoleeni sulasta armosta.
Jer 31:4 Minä tahdon raketa sinua jällens/ että sinä neidzy Israel raketuxi cudzutan. Sinun pitä ilolla trumbua lyömän/ ja menemän dantzijn:
Jer 31:5 Sinun pitä taas istuttaman wijnapuita Samarian wuorilla/ istuttaman ja nautidzeman.
Jer 31:6 Sillä wielä on se aica tulewa/ että wartiat pitä Ephraimin wuorilla huutaman: noscat/ käykäm ylös Zionijn/ meidän HERram Jumalamme tygö.
Jer 31:7 Sillä näin sano HERra: huutacat Jacobist ilolla/ ja ihastucat pacanain pään tähden/ huutacat corkiast/ ylistäkät ja sanocat: HERra auta Canssas/ Israelin tähteitä.
Jer 31:8 Cadzo/ minä tahdon heitä pohjaisest maacunnast anda tulla/ ja tahdon heitä coota maan äristä/ sokiat/ rammat/ rascat/ synnyttäwäiset/ nijn että heidän tänne suures joucos pitä tuleman jällens.
Jer 31:9 Heidän pitä itkein ja rucoillen tuleman/ nijn minä heitä johdatan. Minä tahdon heitä johdatta wesiojain reunalla tasaista tietä/ ettei he louckais heitäns: sillä minä olen Israelin Isä ja Ephraim on minun esicoisen.
Jer 31:10 CUulcat pacanat HERran sana/ ja julistacat sitä caucana luodoisa/ ja sanocat: Joca Israelin hajotti/ se coco hänen jällens/ ja on händä wartioidzewa nijncuin paimen laumans.
Jer 31:11 Sillä HERra on päästäwä Jacobin/ ja on auttawa händä wäkewän kädestä.
Jer 31:12 He tulewat ja Zionin corkeudella ihastuwat/ ja heidän pitä joucolla HERran lahjain tygö tuleman/ nimittäin/ jywäin/ nuoren wijnan/ öljyn/ caridzain ja härkäin: Nijn että heidän sieluns pitä oleman cuin jocu castettu krydimaa/ eikä enä surullisen oleman.
Jer 31:13 Silloin pitä neidzet dantzis iloiset oleman/ sijhen myös nuoret miehet ynnä wanhain cansa: sillä minä tahdon heidän murhens iloxi käätä/ ja lohdutta heitä/ ja ilahutan heitä heidän murhens perän.
Jer 31:14 Ja minä tahdon Pappein sydämet ilolla täyttä/ ja minun Canssan pitä minun lahjastani kyllyden saaman/ sano HERra.
Jer 31:15 NÄin sano HERra: corkeudes cuulu parcuwaisten äni ja catkera itcu/ Rachel itke lapsians/ ja ei tahdo anda idziäns lohdutta hänen lastens tähden/ että he huckunet owat.
Jer 31:16 Mutta HERra sano näin: lacka parcumast ja itkemäst/ ja pyhi silmistäs kyynelet: sillä ei sinun työs pidä turha oleman/ sano HERra.
Jer 31:17 Heidän pitä palajaman wihollisten maasta/ ja sinun jälkentulewaises pitä paljon hywyttä toiwoman/ sano HERra: sillä sinun lapses pitä tuleman maallens jällens.
Jer 31:18 Kyllä minä olen cuullut cuinga Ephraim walitta: Sinä olet minua curittanut/ ja minä olen myös curitettu/ nijncuin hillimätöin wasicka. Palauta minua/ nijn minä palajan: sillä sinä HERra olet minun Jumalan.
Jer 31:19 Cosca minä palautettin/ nijn minä caduin/ sillä sijttecuin minä taitawaxi tulin/ nijn minä löin landeitani. Minä olen häwäisty/ ja häpen/ sillä minun täyty kärsiä minun nuorudeni pilcan.
Jer 31:20 Eikö Ephraim ole minun racas poican/ ja minun ihana lapsen? Sillä minä wielä kyllä muistan/ mitä minä hänelle puhunut olen/ sentähden minun sydämen halke laupiudest hänen cohtans/ että minä caiketi armahdan händä/ sano HERra.
Jer 31:21 Toimita sinulles muistomerkit/ ja aseta sinulles murhen muisto/ ja cohenna sydämes oikialle tielle/ jota minä olen waeldanut. Palaja sinä neidzy Israel/ palaja näiden sinun Caupungeis tygö.
Jer 31:22 Cuinga cauwan sinä tahdot exyxis käydä/ sinä horjahtawainen tytär? Sillä HERra on jotakin utta maalla luopa/ waimon pitä miestä pijrittämän.
Jer 31:23 NÄin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: wielä tämä sana sanotan Judan maasa ja hänen Caupungeisans/ cosca minä heidän fangeudens käändäwä olen. HERra siunatcon sinua sinä wanhurscauden asumus/ sinä pyhä wuori.
Jer 31:24 Ja Judan ynnä caickein hänen Caupungeins cansa pitä siellä asuman/ nijn myös peldomiehet/ ja jotca laumans cansa waeldawat ymbäri.
Jer 31:25 Sillä minä tahdon wäsytetyt sielut wirgotta/ ja surkiat sielut rawita.
Jer 31:26 Sentähden minä heräisin ja cadzelin/ josa minä olin makiast maannut.
Jer 31:27 Cadzo/ aica tule/ sano HERra/ että mina tahdon Judan ja Israelin huonet kylwä/ sekä Canssalla että carjalla.
Jer 31:28 Ja cosca minä walwoin heitä/ häwittämän/ repimän/ raateleman/ cadottaman ja rangaiseman: nijn minä myös walwon heitä rakendaman ja istuttaman/ sano HERra.
Jer 31:29 Ei silloin enä sanota: Isät owat racoja wijnamarjoja syönet/ ja lasten hambat owat huoldunet.
Jer 31:30 Waan jocaidzen pitä pahantecons tähden cuoleman/ ja cuca ihminen syö racoja wijnamarjoja/ hänen hambans pitä huoloittuman.
Jer 31:31 CAdzo/ se aica tule sano HERra/ että minä teen Uden lijton Israelin ja Judan huonen cansa.
Jer 31:32 En sencaltaista cuin endinen lijtto oli/ jonga minä heidän Isäins cansa tein/ cosca minä heidän käteens rupeisin/ heitä Egyptin maalda johdattaxeni. Jota lijtto ei he pitänet/ ja minun pitä heitä waatiman/ sano HERra.
Jer 31:33 Mutta tämän pitä sen lijton oleman/ jonga minä Israelin lasten cansa teen/ tämän ajan perästä/ sano HERra. Minä tahdon minun Lakini anda heidän sydämeens/ ja sen heidän mielijns kirjoitta: ja heidän pitä minun Canssan oleman/ nijn minä tahdon olla heidän Jumalans.
Jer 31:34 Ja ei pidä kenengän toistans opettaman/ eikä weli weljens/ ja sanoman: tunne HERra: mutta heidän pitä caickein minun tundeman/ sekä pienden että suurten/ sano HERra: sillä minä tahdon heidän pahat tecons anda andexi/ ja en ikänäns enä muista heidän synnejäns.
Jer 31:35 Näin sano HERra/ joca Auringon anda päiwällä walkeudexi/ ja Cuun ja tähdet yöllä walkeudexi/ heidän culkemisens jälken. Joca meren lijcutta/ että hänen aldons pauhawat/ HERra Zebaoth on hänen nimens.
Jer 31:36 Cosca sencaltaisest säädyt minun edestäni huckuwat/ sano HERra/ silloin myös Israelin siemenen pitä puuttuman/ ettei se ole enä Canssa minun edesäni ijancaickisest.
Jer 31:37 Näin sano HERra: jos taiwas taitan ylhällä mitata/ ja maan perustus tyynni tutkistella/ nijn myös minä tahdon heittä pois coco Israelin siemenen caickein tähden cuin he tekewät/ sano HERra.
Jer 31:38 Cadzo/ aica tule/ sano HERra/ että HERran Caupungi raketan/ Hananeelin tornista culmaporttin asti.
Jer 31:39 Ja tasausnuora pitä sieldä cohdastans käymän/ haman Garebin cuckulan asti/ kääten Gaathi päin.
Jer 31:40 Ja coco cuolluitten ja tuhgan laxo/ ja coco peldo/ haman Kidronin ojan saacka: Ja haman hewoisportin culman itän päin/ pitä HERralle pyhä oleman/ nijn ettei se ikänäns särjetä eli ricota.

Vers. 2. Israeli lepoon ) Ymmärretän hengellinen/ josta Matth. 11. puhutan: te löydätte lewon teidän sieluillen. Nijncuin myös se cuin coco lugus seura/ ei ymmärretä ainoastans ruumillisest pelastuxest Babelist/ waan enä hengellisest/ Christuxen cautta. Waicka täsä sencaltaiset sanat pannan/ joilla ruumillisia cappaleita nimitetän
v. 3. HERra ilmestyi minulle ) Ne owat Jumalan Canssan sanat: sijtte wasta Jumala taas: Minä olen aina/ etc.
v. 18. Palauta minua ) Heb. käännä sinä minua/ nijn minä käännyn/ etc. cuin minä käätyxi tulisin/ nijn minä tekisin parannuxen Josta me näemme/ ettei kengän idzestäns taida käätä idzens Jumalan tygö/ mutta se tapahtu myös Jumalan armosta. Nijncuin Hieronymus tästä caunist kirjoitta: Vide , inquit , quantum quam agimus
V. 19. Löin landeitani ) lyödä landeita/ on waiwan ja kiwun mercki/ nijncuin waimot tekewät lasta synnyttäisäns.
v. 21. Murhen muisto ) se on/ muista sitä mennyttä paha/ nijncuin hän tahdois sano: ole kijtollinen/ ja älä sitä unhoda.
v. 22. Miestä pijrittämän ) Tämä ymmärretän pyhästä neidzestä Mariasta/ jonga piti ilman miehen awuta synnyttämän miehen/ luwatun Messiaxen: sillä se oli usi ja cuulumatoin. Cypr. de Nat. Christi cap. 9.
v. 31. Uden lijton ) Selke todistus/ että Wanhan Testamendin piti uhreins ja säätyins cansa wanheneman ja pandaman pois/ ja vsi siaan asetettaman. Cadzo myös Supr. 3:16.
v. 34. Ei pidä kenengän toistans opettaman ) Ei se ole nijn/ ettei silloin pidä tarwittaman saarnata ja selittä Jumalan sana: se luulo olis coco pyhä Ramattua wastan: waan että silloin piti Jumalan tunnon tuleman paljo selkiämmäxi cuin ennen Wanhas Testamendis. v. eod. En ikänäns enä muista. ) Ei sijtte ole kijrastulda nijlle/ jotca täsä mailmas owat saanet syndein andexi saamisen.
v. 37. Coco Israelin siemenen ) Ne jotca uscoit Christuxen päälle ja otit hänen wastan/ piti tuleman autuaxi.
v. 40. Ikänäns särjetä ) Täsä nähdän/ että tämä pitä erinomaisest ymmärrettämän hengellisest Jerusalemist Jumalan seuracunnast/ jota wastan helwetin portit ei ole woimalliset/ Matth. 16. sillä ruumillinen Jerusalem cukistettin taas Titus Vespasianuxelda.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52