Propheta Jeremia.

VII. Lucu.

 

HERra käske Jeremian neuwo Canssans parannuxeen/ eikä luottaman idzens HERran Templijn/ että se oli heidän tykönäns/ v. 1.
muutoin teke hän heidän Templins ja Caupungins cansa/ nijncuin Silongin/ v. 12.
kieldä heidän edestäns rucoilemast eli jotakin tekemäst heidän tähtens: sillä hän näke heidän cauhian epäjumalan palweluxens/ v. 16.
walitta ettei he ainoastans uhraelit uhrejans/ mutta olit hänen käskyllens tottelemattomat/ v. 21.

hän oli neuwonut heitä jocapäiwä Prophetains cautta/ mutta ei he heitä cuullet/ v. 28.
käske sitä Jeremian heille sano/ ja murehtia heitä: sillä hän oli hyljäwä Canssans/ ja anda tulla rangaistuxen heidän päällens heidän epäjumalan palweluxens tähden/ v. 29.

Jer 7:1 TÄmä sana tapahdui HERralda Jeremialle/ sanoden:
Jer 7:2 Seiso HERran huonen portis/ saarna siellä tämä sana/ ja sano: cuulcat HERran sana te caicki Judas/ jotca käytte sisälle tästä portista rucoileman HERra.
Jer 7:3 Näin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: paratcat teidän elämän ja menon/ ja minä tahdon asua täsä paicas teidän cansan.
Jer 7:4 Älkät luottaco teitän walheseen/ sanoden: täsä on HERran Templi/ täsä on HERran Templi/ täsä on HERran Templi.
Jer 7:5 Mutta parandacat teidän elämän ja menon/ ja tehkät oikeus yhdelle ja toiselle muucalaisille/ orwoille ja leskille/
Jer 7:6 Ja älkät tehkö wäkiwalda/ älkät myös wuodattaco wiatoinda werta täsä paicas/ ja älkät muita jumalita seuratco/ idze teillen wahingoxi.
Jer 7:7 Nijn minä asun teidän cansan täsä paicas ijancaickisest/ täsä maasa jonga minä annoin teidän Isillen.
Jer 7:8 MUtta te luotatte teitän walheseen/ joca ei teitä auta.
Jer 7:9 Ja te oletta wielä sijttekin warcat/ murhamiehet/ huorintekiät walapattoiset/ suidzutatte Baalille/ ja noudatatte wieraita jumalita/ joita et te tunne.
Jer 7:10 Te tuletta myös ja seisotta minun edesäni täsä huonesa/ joca minun nimelläni cudzutan/ ja sanotta: ei meidän mitän hätä ole/ ehkä me teem nämät cauhistuxet.
Jer 7:11 Pidättekö te sijs tämän huonen/ joca minun nimelleni nimitetty on/ murhan luolana? cadzo/ kyllä minä sen näen/ sano HERra.
Jer 7:12 Mengät minun paickani Siloon/ josa minun nimen ennen asunut on/ ja cadzocat mitä minä siellä tehnyt olen/ minun Canssani Israelin pahuden tähden.
Jer 7:13 Että te nyt caickia sencaltaisia töitä teettä/ sano HERra/ ja minä annan wielä jocapaicas saarnata/ ja et te tahdo cuulla: minä huudan/ ja et te tahdo wastata.
Jer 7:14 Nijn minä myös tahdon tehdä tämän huonen cansa/ joca nimelleni nimitetty on/ johon te idzen luotatte: ja sen paican cansa/ jonga minä teidän Isillenne annoin: nijncuin minä tein Silon cansa.
Jer 7:15 Ja heitän teitä pois minun caswoni edestä/ nijncuin minä heitin pois caicki teidän weljennekin/ caicki Ephraimin siemenet.
Jer 7:16 JA ei sinun pidä rucoileman tämän Canssan edest/ eikä myös yhtäkän walitust eli rucoust tuoman edes/ eli sinuas minun eteeni heidän tähtens waiwaman: sillä en minä tahdo sinua cuulla.
Jer 7:17 Sillä etkös näe mitä he tekewät Judan Caupungeis ja cujilla Jerusalemis.
Jer 7:18 Lapset candawat puita ja Isät tekewät walkiata/ ja waimot tekewät taikinata/ uhrataxens leipiä taiwan Melechetille/ ja andaxens juomauhria wieraille jumalille/ että he minua wihoitaisit.
Jer 7:19 Mutta ei he minulle tee sillä mielicarwautta/ sano HERra: waan idzellens/ ja heidän pitä häpiään tuleman.
Jer 7:20 Sentähden sano HERra/ HERra: cadzo/ minun wihan ja minun julmuden on wuodatettu tähän paickan/ sekä Canssaan että carjaan/ puihin medzäsä/ ja maan hedelmään/ joca pitä palaman nijn ettei yxikän sitä sammutta taida.
Jer 7:21 NÄitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: cootcat teidän polttouhrin ja muut uhrin/ ja syökät liha.
Jer 7:22 Sillä sinä päiwänä jona minä teidän Isänne johdatin Egyptin maalda/ en minä sanonut engä käskyä andanut heille polttouhrista/ engä muusta uhrista.
Jer 7:23 Waan minä käskin heille/ ja sanoin: cuulcat minun sanani/ nijn minä tahdon olla teidän Jumalan/ ja te oletta minun Canssan/ ja waeldacat caicki nijllä teillä cuin minä teidän käsken/ että teille käwis hywin.
Jer 7:24 Mutta ei he tahtonet cuulla/ eikä sinne corwians callista/ waan waelsit omasa neuwosans ja pahan sydämens halusa/ ja käwit tacaperin ja ei edespäin.
Jer 7:25 Ja sijtä päiwäst cuin minä johdatin teidän Isän Egyptin maalda/ nijn tähän päiwän asti/ olen minä lähettänyt jocapäiwä teille caicki minun palweliani/ Prophetat:
Jer 7:26 Mutta et te tahtonet cuulla/ etkä corwian callista/ waan oletta niscurit/ ja teettä pahemmin cuin teidän Isän.
Jer 7:27 Ja jos sinä caicki nämät sanot heille/ nijn ei he sijtteckän cuule/ ja jos sinä huudat/ nijn ei he sijtteckän wasta.
Jer 7:28 Sentähden sano heille: Tämä on se Canssa joca ei heidän HERrans Jumalatans cuule/ eikä tahdo idzens parata/ usco on peräti pois/ ja on temmattu heidän suustans.
Jer 7:29 LEicka hiuxes ja heitä pois tykös/ ja surcuttele sinuas walittain corkeuxes: sillä HERra on hyljännyt ja ajanut tämän sucucunnan pois/ jolda hän on wihoitettu.
Jer 7:30 Sillä Judan lapset tekewät paha minun silmäini edes/ sano HERra. He panewat sijhen huoneseen cauhistuxen/ joca minun nimelleni nimitetty on/ saastuttaxens sitä.
Jer 7:31 Ja he rakendawat Tophetin Altarin BenHinnomin laxosa/ polttaxens heidän poicans ja tyttärens tules/ jota en minä ikänäns käskenyt eli joscus ajatellut ole.
Jer 7:32 Sentähden cadzo/ se aica tule/ sano HERra/ ettei se enä cudzuta Tophetixi ja BenHinnomin laxoxi/ waan murhan laxoxi/ ja Tophetis pitä haudattaman ruumita/ ettei sijnä enä ole sia.
Jer 7:33 Ja tämän Canssan ruumit pitä taiwan linduin ja maan eläinden ruaxi tuleman/ ja ei yxikän pidä heitä sijtä ajaman pois.
Jer 7:34 Ja minä otan pois Judan Caupungeista ja Jerusalemin catuilda ilon ja riemuhuudon/ yljän ja morsiamen änen: sillä maan pitä kylmille tuleman.

Vers. 4. Täsä on HERran Templi ) Nijncuin muutamat wielä nyt huutawat: täsä on Christillinen seuracunda/ täsä on P. Petarin istuin/ täsä owat lailliset opettajat/ Pispat ja Praelatit/ jotca toinen toisens jälken istunet owat. Se oikia seuracunda ei taida mennä wäärin: waicka he cuitengin waeldawat epäjumaludesans/ taicauxisans ja erhetyxisäns Jumalan sana wastan/ ja ei laita idzens nijn monen opettajan neuwon jälken/ jotca Jumala on herättänyt/ waan waiwawat ja tappawat heitä. Cadzo Inf. 18:18.
V. 31. BenHinnomin laxosa ) Sijtä puhutan/ Ios. 15:8. Cadzo 2 Par. 28:3. V. eod. Tophetin ) tule sijtä sanast Toph/ se on/ trompu: ja cudzuttin nijn/ että he annoit lyödä heidän Pappins trompua/ cosca he poltit lapsians sille epäjumalalle Molochille/ ettei heidän itcuns ja parcuns olis cuulunut. V. eod. Jota en minä ikänäns käskenyt ) Deut. 4:2. ja 12:8. ja 17:3.
V. 34. Yljän ) se on/ huilut ja caickinaisen ilon helinän/ joca yljän morsiamen cunniaxi häisä pidetän.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52