Propheta Jeremia.

XIII. Lucu.

HERra käske Jeremian osta uden wyön/ mennä ja caiwa maahan liki Phrati/ v. 1.
käske taas pitkän ajan peräst sen jällens otta ylös/ joca silloin oli turmeldu/ v. 6.
nijn/ sano HERra/ häwitän minä Canssani/ ettei he cuullet minun sanani/ mutta menit sydämens mielen jälken/ v. 8.
käske hänen saarnata/ että caicki leilit pitä wijnalla täytettämän: nijn on HERra täyttäwä Judan asuwaiset/ että he juopuwat/ ja hajowat toinen toisestans/ v. 12.
Neuwo heitä parannuxeen/ v. 15.
käske sano Cuningalle ja Drotningille/ että heidän pitä tuleman pois hallitus wirastans/ v. 18.
walitta heidän catumattomuttans/ ja uhca wielä rangaistuxella/ v. 23.

 

Jer 13:1 NÄin sano HERra minulle: mene ja osta sinulles lijnainen wyö/ ja wyötä sillä cupes/ ja älä händä casta.
Jer 13:2 Ja minä ostin wyön HERran käskyn jälken/ ja sidoin sen ymbäri minun cupeitani.
Jer 13:3 Nijn tapahtui HERran sana toisen kerran minulle/ ja sanoi:
Jer 13:4 Ota wyö cuins ostanut ja ymbäri cupeitas sitonut olet/ nouse ja mene Phratijn/ ja kätke se kiwiraunioon.
Jer 13:5 Minä menin ja kätkin sen Phratin tygö/ nijncuin HERra minulle käskenyt oli:
Jer 13:6 Mutta pitkän ajan peräst/ sanoi HErra minulle: nouse ja mene Phratijn/ ja ota se wyö jällens/ jonga minä sinun käskin sinne kätke.
Jer 13:7 Minä menin Phratijn/ ja caiwoin sen ylös/ ja otin wyön sijtä paicast/ johon minä sen pannut olin/ ja cadzo/ wyö oli mädändynyt/ nijn ettei se mitän enä kelwannut.
Jer 13:8 Nijn tapahtui HERran sana minulle/ ja sanoi:
Jer 13:9 Näitä sano HERra: nijn minä myös häwitän Judan ja Jerusalemin suuren ylpeyden/
Jer 13:10 Sen pahan Canssan/ joca ei minun sanani cuulla tahdo/ mutta mene sydämens tahdon jälken/ ja seura muita jumalita/ palwellaxens ja cumartaxens nijtä/ hänen pitä tuleman nijncuin wyö/ joca ei enä kelpa.
Jer 13:11 Sillä nijncuin mies sito wyön ymbäri cupeitans: nijn ikänäns olen minä/ sano HERra/ minuani ymbäri wyöttänyt coco Israelin huonen/ ja coco Judan huonen/ oleman minun Canssani nimexi/ ylistyxexi ja cunniaxi/ mutta ei he tahtonet cuulla.
Jer 13:12 NIjn sano nyt heille tämä sana. Näin sano HERra Israelin Jumala: caicki leilit pitä wijnalla täytettämän: nijn pitä heidän sanoman: cuca ei sitä tiedä/ että caicki leilit pitä wijnalla täytettämän.
Jer 13:13 Nijn sano heille/ näin sano HERra: cadzo/ minä täytän caicki ne jotca täsä maasa asuwat/ Cuningat jotca Dawidin istuimella istuwat/ Papit ja Prophetat/ ja caicki Jerusalemin asuwaiset/ nijn että he juopuwat.
Jer 13:14 Ja hajotan heitä toiset toisistans/ Isät lapsinens/ sano HERra/ en minä armahda eli säästä/ taicka ole laupias heidän cadotuxesans.
Jer 13:15 Nijn cuulcat nyt ja ottacat waari/ ja älkät haastaco: sillä HERra on sen sanonut.
Jer 13:16 Andacat HERralle teidän Jumalallen cunnia/ ennencuin se pimiäxi tule/ ja ennencuin teidän jalcan louckandu pimeijn wuorijn/ nijn että te odotatte walkeutta/ ja hänen pitä cuitengin tekemän caicki pimeydexi ja cuoleman warjoxi.
Jer 13:17 Mutta jollet te näitä cuule/ nijn on cuitengin minun sielun salaisest itkewä sencaltaist coreutta/ minun silmän on catkerast wuodattawa kyyneleitä/ että HERran lauma fangixi tule.
Jer 13:18 SAno Cuningalle ja Drotningille: nöyryttäkät teitän ja istucat maahan: sillä cunnian Cruunu on teidän päästän pudonnut.
Jer 13:19 Caupungit meren puoles owat suljetut/ ja ei ole yhtän joca heitä awa/ coco Juda on wiety pois.
Jer 13:20 Nostacat teidän silmän/ ja cadzocat cuinga he pohjaisesta tulewat/ cusa lauma nyt on/ joca sinun haldus annettu oli/ sinun jalo laumas/ mitäs tahdot sano/ cosca hän näin on costolla edziwä sinua?
Jer 13:21 Sillä sinä olet nijn totuttanut heidän sinuas wastan/ että he Ruhtinat ja päämiehet olla tahtowat/ mitämax/ sinulle pitä tusca tuleman/ nijncuin waimolle lapsen synnyttämises.
Jer 13:22 Ja jos sinä sydämestäs sanoa tahdoisit: mingätähden minulle sencaltaista tapahtu? sinun moninaisen pahudes tähden on sinun saumas ratkennet/ ja sääres wäkisin paljastettu.
Jer 13:23 Taitaco musta Canssa muutta nahcans/ eli Pardi pilckuns? nijn te myös taidatte tehdä jotain hywä/ että te pahaan tottunet oletta.
Jer 13:24 Sentähden hajotan minä heidän nijncuin acanat/ jotca tuuli corpeen lennättä.
Jer 13:25 Se pitä oleman sinun palckas ja osas/ jonga minä sinulle jacanut olen/ sano HERra/ ettäs minun unhotit.
Jer 13:26 Ja luotit idzes walheisijn/ sentähden kirwotan minä myös paljo sinun saumastas/ että se hywin nähtämän pitä.
Jer 13:27 Sillä minä olen nähnyt sinun huorudes/ sinun haureudes/ sinun häpemättömän salawuoteudes ja sinun cauhiudes/ sekä cuckuloilla että kedoilla/ woi sinua Jerusalem/ coscas sijs joscus tahdot puhdista idzes?

Vers. 13. Että he juopuwat ) se on/ ettei he lähestywäises waaras yhtän neuwo tiedä/ mutta häälywät sinne ja tänne nijncuin juopunut ja hocari ihminen.
v. 16. Pimeijn wuorijn ) se on/ te luotatte teitän Egyptijn/ ja toiwotte walkeutta/ joca sencaltaisilla wuorilla on/ mutta heidän pitä teidän hyljämän pimeyteen ja cowaan onneen/ ja teidän uscalluxen pitä teildä puuttuman.

 

Sivusto päivitetty 10/2009

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52