Propheta Jeremia.

XLII. Lucu.

 

JOhanan Kareahn poica/ sekä muut päämiehet ja Canssa rucoile Jeremiata kysymän HERralda heidän tähtens/ mitä heidän pitä tekemän: ja lupawat olla cuuliaiset caikisa mitä HERra heille käske/ v. 1.
Jeremia teke nijn/ ja HERra wasta: että jos he pysywät maasa/ nijn hän tahto siunata ja raketa heitä/ ja ei Chalderein pidä heitä wahingoidzeman/ v. 7.
mutta jos he menewät Egyptijn/ nijn hän tahto heitä siellä hucutta näljällä/ rutolla ja miecalla/ v. 17.
Jeremia sano sen heille/ ja neuwo heitä cuuleman HERran sana/ v. 19.

 

Jer 42:1 SIlloin astuit caicki sodanpäämiehet edes/ Johanan Kareahn poica/ JesanJa Hosaian poica/ ja caicki Canssa sekä pienet että suuret.
Jer 42:2 Ja sanoit Prophetalle Jeremialle: annas meidän rucouxem tulla cuulduxi sinun edesäs/ ja rucoile meidän edestäm HERra sinun Jumalatas caikista näistä jätetyistä ( sillä/ sen pahembi/ meitä on harwat monest jäänet/ nijncuins idze näet silmilläs )
Jer 42:3 Että HERra sinun Jumalas tahdois ilmoitta meille/ cunga meidän waeldaman/ ja mitä meidän tekemän pitä.
Jer 42:4 Ja Propheta Jeremia sanoi heille: minä tahdon cuulla teitä/ ja cadzo/ minä tahdon rucoilla HERra teidän Jumalatan/ nijncuin te oletta sanonet/ ja caiken mitä HERra teille wasta/ sen minä tahdon teille ilmoitta/ engä tahdo mitän teildä salata.
Jer 42:5 Ja he sanoit Jeremialle: HERra olcon wahwa ja totinen todistaja meidän waihellam/ jollem me tee caickia mitä HERra sinun Jumalas on meitä käskewä.
Jer 42:6 Olcon hywä eli paha/ nijn me tahdom olla cuuliaiset meidän HERram Jumalam änelle/ jonga tygö me sinun lähetämme/ että meille menestyis/ cosca me HERran meidän Jumalam änelle olemma cuuliaiset.
Jer 42:7 KYmmenen päiwän perästä tapahdui HERran sana Jeremialle.
Jer 42:8 Silloin cudzui hän Johanan Kareahn pojan/ ja caicki sodanpäämiehet jotca hänen cansans olit/ ja caiken Canssan sekä pienet että suuret/ ja sanoi heille:
Jer 42:9 Näitä sano HERra Israelin Jumala/ jonga tygö te oletta minun lähettänet/ että minä teidän rucouxenne cannaisin hänen eteens.
Jer 42:10 Jos te pysytte täsä maasa/ nijn minä tahdon raketa teitä ja en cukista/ minä tahdon istutta teitä ja en repiä ylös: sillä sitä paha cuin minä teille tehnyt olen/ cadun minä jo parhallans.
Jer 42:11 Te saatte olla kyllä Babelin Cuningalda rauhas/ jota te pelkätte/ sano HERra/ ei teidän pidä händä pelkämän: sillä minä tahdon olla teidän tykönän/ nijn että minä autan ja wapahdan teitä hänen kädestäns.
Jer 42:12 Minä tahdon osotta teille laupiuden/ armahta teitä/ ja wien teitä taas teidän maallen.
Jer 42:13 Mutta jos te sanotta: en me tahdo olla täsä maasa/ ettet te olis cuuliaiset HERran teidän Jumalanne änelle/ waan sanotte:
Jer 42:14 En/ me tahdomme mennä Egyptin maalle/ etten me capinata näkis/ engä cuulis Basunan ändä/ eli kärseis nälkä leiwän puuttumisen tähden/ siellä me tahdom olla.
Jer 42:15 Cuulcat sijs nyt HERran sana te jäänet Judasta/ näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: jos te panetta teidän caswon menemän Egyptijn/ nijn että te tahdotte siellä olla:
Jer 42:16 Nijn miecan pitä/ jota te pelkätte/ sattuman teihin Egyptin maalla/ ja näljän/ jota te pelkätte/ pitä jocapaicas teitä noudattaman Egyptis/ ja teidän pitä siellä cuoleman.
Jer 42:17 Sillä/ olcon cutca tahtons/ jotca caswons sinne asettawat mennäxens Egyptijn oleman/ heidän pitä cuoleman mieckaan/ nälkään ja ruttoon/ ja ei pidä kenengän jäämän eli pääsemän sijtä pahasta cuin minä annan tulla heidän päällens.
Jer 42:18 Sillä nijn sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: nijncuin minun wihan ja julmuden on tullut Jerusalemin asuwaisten päälle: nijn pitä sen myös tuleman teidän päällen/ jos te menette Egyptijn/ että teidän pitä tuleman kirouxexi/ ihmexi/ sadatuxexi ja häpiäxi/ ja ei pidä ikänäns enä tätä paicka saaman nähdä.
Jer 42:19 HERran sana tule teihin te jäänet Judasta/ ettet te mene Egyptijn: sentähden tietäkät että minä tänäpän todistan teille/ muutoin te teette pahoin teidän sielullen.
Jer 42:20 Sillä te lähetitte minun teidän HERran Jumalanne tygö/ ja sanoitte: rucoile HERra meidän Jumalatam meidän edestäm/ ja caicki mitä HERra meidän Jumalam on sanowa/ nijn ilmoita meille/ ja me tahdom sen jälken tehdä.
Jer 42:21 Sen minä olen tänäpän teidän tietä andanut/ mutta et te ole tahtonet cuulla HERran teidän Jumalan ändä/ eli caickia mitä hän minun cauttani on teille käskenyt.
Jer 42:22 Nijn teidän nyt pitä tietämän/ että teidän pitä mieckaan/ nälkään ja ruttoon cuoleman/ sijnä paicas cunga te aiwoitte mennä asuman.

Vers. 10. Cadun minä ) Ehkä ei Jumala mitän tee jota hän catu/ eikä cadu nijncuin ihminen/ joca taita hänen töisäns erhettyä: nijn puhu hän cuitengin idzestäns ihmisen tawalla/ andain sillä ymmärtä/ ettei hänelle kelpa ihmisen onnettomus: waan paremmin surcuttele händä/ cosca hän händä rangaise/ ja wielä sijtte sois että hän idzens parannais.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52