Propheta Jeremia.

XVII. Lucu.

JUmala walitta Prophetan cautta Canssans cangeutta ja catomattomutta/ ja uhca heille fangeutta ja orjutta/ v. 1.
kiro nijtä jotca idzens ihmisijn luottawat/ ja siuna nijtä jotca häneen uscaldawat/ v. 5.
Joca tutkistele sydämet ja munascuut/ ja maxa cullekin töidens jälken/ v. 9.
Caicki jotca luottawat heitäns tawaroihin ja hyljäwät HErran/ pitä häpiään tuleman/ v. 11.
Propheta rucoile pilckaitans wastan/ että HERra olis hänen turwans/ v. 14.
HERra käske hänen neuwo Canssans pitämän Sabbathia/ v. 29.

 

Jer 17:1 JUdan syndi on raudalla ja cowalla Demantilla kirjoitettu/ ja heidän sydämens tauluijn caewettu/ ja heidän Altarins sarwijn.
Jer 17:2 Että heidän lapsens mieleens johdataisit ne Altarit ja medzistöt/ wiherjäisten puiden tykönä corkeilla wuorilla.
Jer 17:3 Mutta minä olen andawa sinun corkeuxes ryöwiöxi/ sekä wuorilla että kedoilla/ sekä sinun rijstas/ että caiken sinun tawaras/ nijden syndein tähden cuin caikisa sinun maas äris on tehty.
Jer 17:4 Ja sinun pitä tuleman ajetuxi pois sinun perinnöstäs/ cuin minä sinulle andanut olen/ ja minä tahdon sinun tehdä wihollistes orjaxi/ sijnä maasa jota et sinä tunne: sillä te oletta sytyttänet minun wihani tulen/ joca ijancaickisest palawa on.
Jer 17:5 NÄitä sano HERra: kirottu olcon se mies joca luotta idzens ihmiseen/ ja pane lihan idzellens käsiwarrexi/ ja jonga sydän luopu pois HERrasta:
Jer 17:6 Hänen pitä tuleman nijncuin canerwa corwesa/ ja ei pidä saaman nähdä tulewaista lohdutusta/ pitä oleman cuiwudes corwesa/ hedelmättömäs ja autias erämaasa.
Jer 17:7 Mutta se mies on siunattu/ joca luotta HERraan/ ja HERra on hänen turwans.
Jer 17:8 Hän on nijncuin se puu/ joca weden reunalle on istutettu/ ja ojan wiereen juurtunut on: sillä jos wielä palawus tule/ nijn ei hän cuitengan pelkä/ waan sen lehdet pysywät wiherjäisnä/ eikä murehdi cosca cuiwa wuosi tule/ mutta canda hedelmän ilman lackamat.
Jer 17:9 SYdän on häijy ja pahanelkinen cappale caickein cappalden ylidze/ cuca taita sitä tutkia.
Jer 17:10 Minä HErra tahdon tutkia sydämet ja coetella munascuut/ ja annan cullengin heidän töidens jälken/ ja hänen töidens hedelmän jälken.
Jer 17:11 Sillä nijncuin lindu muni ja ei haudo/ nijn on myös se joca wäärä calua coco: sillä hänen pitä jättämän cosca hän wähimmän ajattele/ ja pitä wielä wijmeiseldä nauroxi tuleman.
Jer 17:12 Mutta meidän pyhydem sia/ nimittäin/ Jumalan cauniuden istuin on aina lujana pysynyt.
Jer 17:13 Sillä sinä HERra olet Israelin toiwo/ caicki jotca sinun hyljäwät/ pitä häpiään tuleman/ ja ne luopunet pitä maahan kirjoitettaman: sillä he hyljäwät HERran/ joca on eläwäinen wesilähde.
Jer 17:14 Paranna minua HERra/ nijn minä paranen/ auta sinä minua/ nijn minä olen autettu/ sillä sinä olet minun kerscauxen.
Jer 17:15 Cadzo/ he sanowat minulle: cusa sijs on HERran sana? annas tulla.
Jer 17:16 Mutta en minä ole sentähden paennut sinust/ minun paimenen/ nijn en minä ole myös himoinnut ihmisten kehumista/ sen sinä tiedät/ mitä minä saarnannut olen/ se on oikia sinun edesäs.
Jer 17:17 Älä sinä ole minulle cauhia/ minun turwan hädäsä.
Jer 17:18 Anna heidän häpiään tulla/ jotca minua wainowat/ ja ei minun: anna heidän peljästyä/ ja ei minun/ anna onnetoin päiwä heille tulla/ ja lyö ricki heitä caxikertaisest.
Jer 17:19 NIjn sano HERra minulle: mene ja seiso Canssan portis/ josta Judan Cuningat käywät ulos ja sisälle/ ja caikis Jerusalemin porteis/ ja sano heille:
Jer 17:20 Cuulcat HERran sana te Judan Cuningat/ ja caicki Judan ja Jerusalemin asuwaiset/ jotca tästä portista käytte.
Jer 17:21 Näitä sano HERra: cawattacat teitän/ ja älkät Sabbathina jotacuta cuorma candaco Jerusalemin porttein läpidze.
Jer 17:22 Ja älkät wiekö yhtän tacka Sabbathina ulos teidän huoneistan/ ja älkät tehkö työtä/ waan pyhittäkät Sabbathin päiwä/ nijncuin minä teidän Isillen käskenyt olen.
Jer 17:23 Mutta ei he cuule/ eikä callista corwians/ waan tulewat cangiaxi/ ettei heidän pidäis cuuleman ja salliman heitäns neuwo.
Jer 17:24 Jos te cuuletta minua/ sano HERra/ nijn et te yhtän cuorma canna Sabbathin päiwänä tämän Caupungin portin läpidze/ waan pyhitätte sen/ ja et te myös työtä tee sinä päiwänä.
Jer 17:25 Nijn pitä myös tämän Caupungin portista käymän Cuningat ja Förstit ulos ja sisälle/ jotca Dawidin istuimella istuwat/ radzastawat ja waeldawat sekä waunuilla/ ja orehilla/ he ja heidän pääruhtinans/ ja caicki ne jotca Judas ja Jerusalemis asuwat/ ja täsä Caupungis pitä ijancaickisest asuttaman.
Jer 17:26 Ja pitä tuleman Judan Caupungeist/ ja nijstä jotca ymbäri Jerusalemin owat/ ja BenJaminin maasta/ laxoista ja wuorista/ ja lounasta päin/ ne jotca pitä wiemän edes polttouhrit/ uhrit/ ruocauhrit ja suidzutuxen HERran huonesen.
Jer 17:27 Mutta jollet te minua cuule/ nijn ettet te pyhitä Sabbathin päiwä/ ja ette yhtän tacka canna/ Jerusalemin porteista Sabbathin päiwänä/ nijn minä sytytän tulen sen portteijn joca Jerusalemin huonet culuttaman pitä/ jota ei pidä sammutettaman.

Vers. 1. Judan syndi ) se on/ heidän epäjumalans palwelusta he nijn kijnnittäwät ja wahwistawat/ että sen pidäis pysymän heidän jälkentulewaistens tykönä.
v. 5. Luotta idzens ihmiseen ) Ei tästä seura/ ettei HERra Christust pidä cumarrettaman hänen ihmisen luondons puolesta: sillä ei täsä puhuta Chistuxesta/ waan epäjumalita wastan/ ja kieldän turwamast paljaisijn ihmisijn/ mutta Christus on sekä Jumala että ihminen/ hänen ihmisen luondons on yxi persona jumaluden luonnon cansa/ josta on kirjoitettu/ Esa. 11:10. Rom. 15:12. Sen pitä oleman Jässen wesa/ ja joca nouse/ pitä hallidzeman pacanoita/ hänen päällens pitä pacanat toiwoman. Ja Ioh. 5. Isä on andanut caiken duomion Pojalle/ että caicki pitä cunnioittaman Poica/ nijncuin he cunnioittawat Isä/ Phil. 2. Jesuxen nimeen pitä caicki polwet taiwutettaman/ etc. Psal. 97. Heb. 1. Cosca hän on tuopa sen esicoisen mailmaan/ sano hän: händä pitä caicki Jumalan Engelit cumartaman. Cadzo Esa. 42:8.
v. 6. Cuiwudes ) se on/ hän tule wiheljäisexi.
v. 9. Häijy ) Cosca pahoin käy/ nijn ei se ole mikän muu cuin epäillys/ cosca hywin käy/ nijn ei yxikän taida hillitä ja estä hänen ylpeyttäns/ eikä tottele rangaistusta/ etc.
v. 13. Maahan kirjoitettaman ) se on/ ne pitä pian huckuman/ nijncuin heidän nimens olis sandaan eli tomuun kirjoitettu/ joca äkist puhalletan ja pyhitän pois.
v. 18. Anna heidän häpiään tulla ) Sup. 11:20.

 

Sivusto päivitetty 10/2009

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52