Propheta Jeremia.

XXXIII. Lucu.

 

HERran sana tule toisen kerran Jeremian tygö/ ja sanoi: että HERra oli totisest andawa Jerusalemin häwittä/ ja Canssans wiedä Babelijn/ v. 1.
cuitengin tahto hän taas heitä sieldä pelasta ja autta cotia maallens jällens/ asuman nijncuin ennengin/ v. 6.
se aica on tulewa cuin hän tahto herättä Dawidin wanhurscauden hedelmän/ se on/ Cuningan/ joca oikeuden ja wanhurscauden oli tekewä/ v. 14.
jonga waldacunda ja seuracunda on nijncauwan pysywä/ cuin päiwä ja yö owat/ v. 17.

 

Jer 33:1 JA HERran sana tapahdui toisen kerran Jeremialle/ cuin hän oli wielä suljettu pihasa fangihuonen edesä/ ja sanoi:
Jer 33:2 Näitä sano HERra/ joca tämän teke/ päättä ja toimitta/ HERra on hänen nimens.
Jer 33:3 Huuda minua/ nijn minä tahdon cuulla sinua/ ja tahdon ilmoitta sinulle suuria ja woimallisia asioita/ nijtä cuin et sinä tiedäckän.
Jer 33:4 Sillä nijn sano HERra Israelin Jumala tämän Caupungin huoneista/ ja Judan Cuningasten huoneista/ jotca owat maahan cukistetut/ nijstä tehtä scantzia/ warjeluxexi.
Jer 33:5 Ja nijstä cuin tänne owat tullet sotiman Chalderejä wastan/ että he täyttäisit hänen cuolluilla ruumijlla/ jotca minä minun wihasani ja julmudesani lyöpä olen: sillä minä olen kätkenyt minun caswoni tämän Caupungin edestä/ caiken heidän pahuhdens tähden.
Jer 33:6 CAdzo/ minä tahdon sito heidän haawans/ ja tehdä heitä terwexi/ ja tahdon cuulla heidän rucouxens rauhasta ja uscollisudesta:
Jer 33:7 Sillä minä tahdon käändä Judan fangeuden/ ja Israelin fangeuden/ ja rakennan heidän nijncuin algusta/
Jer 33:8 Ja puhdistan heidän caikesta pahasta tegosta/ jolla he owat rickonet minua wastan/ ja tahdon anda heille andexi caiken pahan tegon/ jolla he owat rickonet ja harhaillet minua wastan.
Jer 33:9 Ja se on olewa minulle ilonimexi/ ylistyxexi ja cunniaxi/ caickein pacanain seas maan päällä/ cosca he saawat cuulla caiken sen hywän cuin minä heille teen/ ja heidän pitä ihmettelemän ja peljästymän caicke sitä hywä ja rauha/ cuin minä heille anda tahdon.
Jer 33:10 Näitä sano HERra täsä paicas/ josta te sanotta: se on autia/ ettei Canssa eikä carja Judan Caupungeisa ja catuilla Jerusalemis ole ( jotca nijn häwitetyt owat/ ettei wäke eikä asuwaisia/ ei myös carja siellä ole )
Jer 33:11 Siellä pitä wielä nyt cuultaman riemun ja ilon äni/ yljän ja morsiamen äni/ ja nijden äni jotca sanowat: kijttäkät HERra Zebaothi/ että hän on nijn hywä/ ja teke aina hywin ijancaickisest/ ja nijdengin jotca kijtosuhria HERran huoneseen candawat: sillä minä käännän maan fangiuden/ nijncuin algusta/ sano HERra.
Jer 33:12 Näin sano HERra Zebaoth: täsä paicas/ joca nijn autian on/ nijn ettei Canssa/ eikä carja sijnä ole/ ja caikisa hänen Caupungeisans/ pitä wielä nyt paimenden huonet oleman/ jotca ruockiwat laumoja ,
Jer 33:13 Sekä Caupungeisa/ jotca wuorilla owat/ ja laxocaupungeisa/ ja Caupungeisa jotca etelä päin owat/ BenJaminin maalla ja Jerusalemin ymbärillä/ ja Judan Caupungeisa/ sieldä pitä wielä menemän ulos ja sisälle luetut laumat/ sano HERra.
Jer 33:14 CAdzo/ aica tule/ sano HERra: että minä tahdon sen armollisen sanan herättä/ jonga minä olen Israelin huonelle luwannut/ ja Judan huonelle.
Jer 33:15 Nijnä päiwinä ja sillä ajalla/ tahdon minä anda Dawidille wanhurscauden wesan/ joca on Cuningas olewa/ ja hywästi hallidzewa/ ja toimitta oikeutta ja wanhurscautta maan päällä.
Jer 33:16 Sillä ajalla pitä Juda autetuxi tuleman/ ja Jerusalem lewos asuman/ ja hän cudzutan: HERra meidän wanhurscaudem.
Jer 33:17 Sillä nijn sano HERra: ei sen pidä puuttuman/ yxi pitä Dawidista Israelin huonen istuimella istuman.
Jer 33:18 Ei myös pidä Papit ja Lewitat coscan minun edestäni puuttuman/ jotca polttouhria sytyttäwät/ ja uhreja ijancaickisest teurastawat.
Jer 33:19 Ja HERran sana tapahdui Jeremialle/ ja sanoi:
Jer 33:20 Näitä sano HERra: jos minun lijtton lacka päiwän ja yön cansa/ ettei päiwä eikä yö ole ajallans:
Jer 33:21 Nijn ei myös minun lijtton Dawidin minun palweliani cansa pidä mixikän oleman/ ettei hänellä ole poica Cuningaxi hänen istuimellans/ ja Lewitain ja Pappein minun palweliani cansa.
Jer 33:22 Nijncuin ei taiwan sotawäke taita luetta/ eikä meren sanda mitatta/ juuri nijn tahdon minä minun palweliani Dawidin siemenen enätä/ ja Lewitat jotca minua palwelewat.
Jer 33:23 Ja HERran sana tapahdui Jeremialle/ ja sanoi: etkös ole nähnyt mitä tämä Canssa puhu/ ja sano.
Jer 33:24 Ongosta HERra hyljännyt ne caxi sucucunda/ jotca hän walinnut oli/ ja häwäisewät minun Canssani/ nijncuin ei he enä minun Canssan heidän edesäns oliscan.
Jer 33:25 Näitä sano HERra: engö minä pidä lijttoni päiwän ja yön cansa/ ja minun järjestystäni taiwan ja maan cansa?
Jer 33:26 Nijn myös minä tahdon hyljätä Jacobin ja Dawidin minun palweliani siemenen/ nijn etten minä ota nijtä heidän siemenestäns/ nijtä cuin pitä wallidzeman Abrahamin/ Isaachin ja Jacobin siemendä: sillä minä tahdon käändä heidän fangiudens/ ja armahta heitä.

Vers. 7. Käändä Judan fangiuden ) Cuinga tämä on täytetty/ kirjoitetan Esran ja Nehemian kirjoisa.
V. 16. HERra meidän wanhurscaudem ) Sup. 23:6.
V. 18. Polttouhria ja ruocauhria ) Ei tätä pidä nijn ymmärrettämän/ että Lewitain uhrit ja säädyt piti oleman myös Udes Testamendis: sillä nijncuin ennen sanottu on/ cap. 31:31. ja 3:16. että Wanhan Testamendin piti uhreinens lacaman Ei myös tästä seura/ että HERran ehtollinen on sowinnon uhri/ pandu heidän siaans: waan tällä ymmärretän hengelliset uhrit/ cuin owat Christittyin rucouxet ja kijtoxet/ jotca caikisa maan paicoisa pitä tapahtuman/ ja owat meidän huultem wasicat/ nijncuin ne cudzutan/ Oseae 14:8. ja meidän huultem hedelmät/ Heb. 13:15. Nijn ikänäns cuin se Cuningas/ jonga piti istuman Dawidin istuimella/ on Christus: nijn myös pitä Lewitain ja Pappein cansa ymmärrettämän/ ei ne jotca sijtä sugusta olit/ waan ne pyhät Apostolit ja heidän opetuslapsens/ nijn myös muut Jumalan seuracunnan opettajat Udes Testamendis/ jotca heidän siaans owat tullet: sillä muutoin nähdän/ että sekä mailmalliset Cuningat/ sekä Papit ja Lewitat/ owat aica lacannet Judalaisten seas uhreinens.
V. 24. Häwäisewät ) se on/ he wäändäwät Canssan uscattomuteen ja epäillyxeen.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52