Propheta Jeremia.

XXXVI. Lucu.

 

NEljändenä Cuningas Jojachimin wuonna/ käske HERra Jeremian kirjoitta caicki hänen sanans kirjaan/ että Canssa parannais idzens/ cosca he ne cuulewat/ v. 1.
silloin anda hän Baruchin kirjoitta/ ja luke ne HERran huonesa/ v. 4.
mutta sijtte wuotta jälken cuulutetan paastopäiwä/ ja Baruch luke myös silloin sijtä kirjasta coco Canssan edes/ v. 9.
Sijtte hän cudzutan Cancelijn/ ja hän luke sen siellä pääruhtinasten edes/ v. 11.
He sanowat sen Cuningalle/ joca myös sen anda luke edesäns/ v. 19.
Cosca sijtä oli wähä luettu/ anda hän sen paiscata tuleen/ v. 23.
ja käske käsittä Prophetait ja Baruchia/ mutta HERra kätke heidän/ v. 26.
silloin käske HERra Jeremian kirjoitta endiset sanat wastudest/ lisäten wielä sijhen/ ja ilmoitta Cuningalle hänen rangaistuxens/ sen edest cuin hän oli tehnyt v. 27.
joca nijn teke/ v. 32.

 

Jer 36:1 NEljändenä Jojachimin Josian pojan Judan Cuningan wuonna/ tapahdui tämä sana HERralda Jeremialle/ ja sanoi:
Jer 36:2 Ota kirja ja kirjoita sijhen caicki se puhe cuin minä sinulle olen puhunut Israelist/ Judast/ ja caikesta Canssasta/ sijtä ajasta cuin minä sinulle olen puhunut/ nimittäin/ Josian ajasta nijn tähän päiwän asti.
Jer 36:3 Jos/ mitämax/ Judan huone/ cosca he cuulewat caiken sen onnettomuden cuin minun mielesän on heille tehdä/ on idzens käändäwä/ jocainen pahasta menostans/ että minä andaisin heille andexi heidän pahat tecons ja ricoxens.
Jer 36:4 SIlloin Jeremia cudzui Baruchin Nerian pojan. Baruch kirjoitti kirjaan Jeremian suusta caicki HERran sanat jotca hän hänelle oli puhunut.
Jer 36:5 Ja Jeremia käski Baruchi/ ja sanoi: minä olen fangittu nijn etten minä saa mennä HERran huoneseen:
Jer 36:6 Mutta mene sinä sinne/ ja lue kirja/ johons HERran sanat minun suustani kirjoittanut olet/ Canssan edes HERran huonesa paastopäiwänä. Ja sinun pitä myös ne lukeman coco Judan corwain edes/ jotca heidän Caupungistans tullet owat.
Jer 36:7 Jos he/ mitämax/ nöyryttäwät idzens rucouxella HERran edes/ ja käändäwät jocainen idzens pahasta menostans: sillä wiha ja julmuus on suuri/ jonga HERra on tätä Canssa wastan puhunut.
Jer 36:8 Ja Baruch Nerian poica teki caicki mitä Propheta Jeremia oli hänen käskenyt/ ja luki HERran sanat kirjasta HERran huonesa.
Jer 36:9 MUtta se tapahdui Jojakimin Josian pojan Judan Cuningan wijdendenä wuonna ja yhdexändenä Cuucautena/ että paasto cuulutettin HERran edes caikelle Canssalle Jerusalemis/ ja caikelle Canssalle/ joca Judan Caupungeista tuli Jerusalemijn.
Jer 36:10 Ja Baruch luki kirjasta Jeremian sanat/ HERran huonesa/ Gemarian Saphanin Cantzlerin pojan Camaris/ ylimmäises pihas/ HERran huonen uden owen edes/ caiken Canssan cuulden.
Jer 36:11 Cosca Michaia Gemarian poica Saphanin pojan/ caicki HERran sanat kirjasta oli cuullut:
Jer 36:12 Meni hän ylös Cuningan huonesen Cancelijn/ ja cadzo/ siellä istuit caicki Pääruhtinat/ Elisama Cantzleri/ Delaia Semaian poica/ ElNathan Achborin poica/ Gemaria Saphanin poica/ ja Zedechia Hanaman poica/ caickein Pääruhtinain cansa.
Jer 36:13 Ja Michaia sanoi heille caicki ne sanat jotca hän oli cuullut/ cosca Baruch luki kirjasta Canssan corwain edes.
Jer 36:14 SIlloin lähetit caicki Pääruhtinat Judin Nethanian pojan Selemian poian Chusin pojan/ Baruchin perän/ ja käskit hänelle sano: ota se kirja myötäs/ jostas Canssan edes luit/ ja tule tänne. Ja Baruch Nerian poica otti kirjan myötäns/ ja tuli heidän tygöns.
Jer 36:15 Ja he sanoit hänelle: istu ja lue/ että me saisimma cuulla/ ja Baruch luki heidän corwains cuulden.
Jer 36:16 Ja cuin he caicki sanat olit cuullet/ peljästyit he toinen toisens cansa/ ja sanoit Baruchille: me tahdomma ilmoitta Cuningalle caicki nämät sanat.
Jer 36:17 Ja he kysyit Baruchille: sanos meille/ cuinga sinä olet caicki nämät sanat kirjoittanut hänen suustans?
Jer 36:18 Baruch sanoi heille: Hän luki minun edesäni caicki nämät sanat hänen suullans/ ja minä kirjoitin ne pläkillä kirjaan.
Jer 36:19 Silloin sanoit Pääruhtinat Baruchille: mene ja lymytä idzes Jeremian cansa/ nijn ettei kengän tiedä cusa te oletta.
Jer 36:20 Mutta he menit Cuningan eteen esihuoneseen/ ja annoit kirjan jäädä Elisaman Catzlerin Camarijn/ ja sanoit Cuningan edes caicki nämät sanat.
Jer 36:21 Nijn Cuningas lähetti Judin kirja noutaman/ hän otti sen Elisaman Cantzlerin Camarista. Ja Judi luki sen Cuningan edes/ ja caickein Pääruhtinasten/ jotca seisoit Cuningan edes.
Jer 36:22 Mutta Cuningas istui talwihuonesa totoin edesä/ yhdexändenä Cuucautena.
Jer 36:23 Cosca Judi colme eli neljä cappaletta oli lukenut/ leickais hän sen ricki kynäweidzellä ja heitti tuleen/ joca totosa oli/ sijhenasti että kirja peräti paloi tules.
Jer 36:24 Ja ei kengän peljästynyt/ eikä waatteitans rewäisnyt ricki/ ei Cuningas eikä hänen palwelians/ jotca cuitengin caicki nämät sanat olit cuullet.
Jer 36:25 Waicka ElNathan/ Delaja ja Gemaria rucoilit Cuningasta/ ettei hän olis polttanut kirja/ mutta ei hän heitä totellut.
Jer 36:26 Päälisexi käski Cuningas Jerahmeelin Hamelechin pojan/ ja Seraian Asrielin pojan/ ja Selemian Abdeelin pojan/ että heidän piti käsittämän Baruchi kirjoittaja ja Jeremiat Prophetat: Mutta HERra oli heidän kätkenyt.
Jer 36:27 SIlloin tapahdui HERran sana Jeremialle/ sijttecuin Cuningas oli polttanut kirjan/ ja ne sanat jotca Baruch Jeremian suusta oli kirjoittanut/ ja sanoi:
Jer 36:28 Ota sinulles toinen kirja/ ja kirjoita caicki endiset sanat sijhen/ cuin ensimäisesäkin kirjas olit/ jonga Jojachim Judan Cuningas on polttanut.
Jer 36:29 Ja sano Jojachimille Judan Cuningalle: näitä sano HERra: sinä olet polttanut kirjan ja sanonut: mixi sinä sijhen olet kirjoittanut/ että Babelin Cuningas on tulewa ja häwittäwä tämän maan/ ja tekewä nijn ettei Canssa eikä carja enä sijnä pidä oleman?
Jer 36:30 Sentähden sano HERra Jojachimist Judan Cuningast: ei pidä yhtän hänen siemenestäns istuman Dawidin istuimella/ ja hänen ruumins pitä heitettämän ulos/ ja macaman heldesä päiwällä/ ja wilusa yöllä.
Jer 36:31 Ja minä tahdon rangaista händä ja hänen siemendäns/ ja hänen palwelioitans heidän pahain tecoins tähden. Ja minä annan tulla heidän päällens/ ja Jerusalemin asuwaisten päälle/ ja nijden päälle Judas caiken onnettomuden/ cuin minä heille olen puhunut/ ja ei he cuitengan tahtonet cuulla.
Jer 36:32 Nijn Jeremia otti toisen kirjan/ ja andoi Baruchille Nerian pojalle/ kirjoittajalle. Ja hän kirjoitti sijhen Jeremian suusta/ caicki ne sanat/ jotca endisesäkin kirjas olit/ jonga Jojakim Judan Cuningas oli tules polttanut. Ja nijhin endisihin oli wielä paljo enämbi sanoja lisätty.

Vers. 2. ( Kirjoita ) Cadzo Esa. 8:1. ja Sup. 30:2.
V. 6. Paastopäiwänä ) Cadzo 2. Par. 20:3. ja Num. 29:7.
V. 23. Leickais hän sen ) Nimittäin/ Cuningan käskystä: sillä hänelle se sijtte luetan/
v. 27. ja 29.
V. 30. ( Yhtän hänen siemenestäns ) Waicka hänen poicans Jechonia pandin Cuningaxi hänen siaans/ ei hän cuitengan enä hallinnut cuin colme Cuucautta/ waan cohta wietin fangina Babelijn.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52