Propheta Jeremia.

XLIV. Lucu.

 

HERRA anda ilmoitta Canssallens Egyptis/ että he owat nähnet caiken sen pahan/ joca oli tullut Jerusalemin ja Judan päälle heidän pahudens tähden/ v. 1.
ja ei he paranna idzens/ waan wielä nyt suidzuttawat muille jumaloille/ v. 7.
nijn hän myös tahto heitä rangaista Egyptis/ johon he owat paennet näljällä ja miecalla/ v. 11.
He wastawat/ ettei he tahdo totella HERran sana/ waan tahtowat tehdä nijncuin heille kelpa: sillä nijncauwan cuin he suidzuttawat taiwan Drotningille/ nijn heille menesty/ v. 15.
Jeremia sano: että se kyllä näky/ cuinga heille sentähden on tapahtunut/ v. 20.
Ja että he sijnä ajatuxes olit/ on HERra tekewä cuin sanottu on/ että heidän pitä wijmein ymmärtämän/ kenengä sana todexi joutu/ hänen eli heidän/ v. 24.
ja merkixi/ tahto hän anda sen tulla Pharaolle/ cuin Zedechiallekin tapahdui/ v. 29.

 

Jer 44:1 TÄmä on se sana cuin Jeremialle tapahdui/ caikist Judalaisist jotca Egyptin maalla asuit/ nimittäin/ Migdalis/ Thaphanexes/ Nophis/ ja nijstä jotca Pathroxen maalla asuit/ ja sanoi:
Jer 44:2 Näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: te oletta nähnet caiken sen pahan/ jonga minä olen andanut tulla Jerusalemin päälle/ ja caickein Judan Caupungein päälle/ ja cadzo/ tänäpän ne owat autiat/ nijn ettei kengän nijsä asu.
Jer 44:3 Ja se heidän pahudens tähden/ jonga he teit/ että he wihoitaisit minun/ ja menit ja suidzutit ja palwelit muita jumalita/ joita ei he eli te/ eikä teidän Isän tundenet.
Jer 44:4 Ja minä lähetin joca paickaan teidän tygön caicki minun palweliani Prophetat/ ja käskin teille sano: älkät tehkö sencaltaisia cauhistuxia/ joita minä wihan.
Jer 44:5 Mutta ei he totellet/ eikä cumartanet corwians heidän pahudens tähden/ että he olisit käändänet idzens/ ja ei suidzuttanet muille jumalille.
Jer 44:6 Sentähden syttyi myös minun wihan ja julmuden/ ja paloi Judan Caupungein päällä/ ja Jerusalemin catuin päällä/ nijn että he owat cukistetuxi ja autiaxi tullet/ nijncuin se tänäpän löytän.
Jer 44:7 Nyt/ nijn sano HERra Jumala Zebaoth Israelin Jumala: mixi te teette tämän suuren pahan wastan teidän oman hengen? että teidän seasan pitä häwitettämän sekä mies että waimo/ sekä lapset että imewäiset Judasta/ ja ei pidä yhtän teistä jäämän.
Jer 44:8 Että te nijn wihoitatte minun teidän kättenne töillä/ ja suidzutatte muille jumalille Egyptin maalla/ cunga te oletta mennet asuman/ että teidän pitä häwitetyxi/ ja kirouxexi ja häwäistyxexi caickein pacanain seas maan päällä tuleman.
Jer 44:9 OLettaco te unhottanet teidän Isäin onnettomuden/ Judan Cuningasten onnettomuden/ heidän emändäins onnettomuden/ sijhen myös teidän oman onnettomudenne/ ja teidän emändäin onnettomuden/ joca teille on tapahtunut Judan maalla ja Jerusalemin catuilla?
Jer 44:10 Cuitengin ei he wielä ole tähän päiwän asti idzens nöyryttänet/ ja ei myös mitän pelkä. Ja ei waella minun Laisani ja oikeuxisani/ jotca minä teidän ja teidän Isäinne eteen pannut olen.
Jer 44:11 Sentähden sano HERra Zebaoth Israelin Jumala näin: cadzo/ minä panen minun caswoni teitä wastan onnettomudexi/ ja coco Judan pitä häwitetyxi tuleman.
Jer 44:12 Ja minä otan jäänet Judasta jotca owat caswons tawoittanet mennäxens Egyptijn asuman/ he caicki pitä lopetettaman Egyptin maalla/ miecalla heidän pitä caatuman ja näljällä huckuman sekä pienet että suuret: heidän pitä cuoleman miecalla ja näljällä/ ja pitä tuleman sadatuxexi/ ihmexi/ kirouxexi ja häwäistyxexi.
Jer 44:13 Minä tahdon myös rangaista Egyptin maan asuwaisia miecalla/ näljällä ja rutolla/ ikänäns cuin minä tein Jerusalemille.
Jer 44:14 Nijn ettei Judan jääneistä ketän pidä pääsemän eikä jäämän/ jotca cuitengin sitä warten tänne Egyptin maalle mennet owat/ asuman täällä/ että he taas Judan maalle tulisit/ johonga he mielelläns jällens asuman tulisit/ mutta ei heidän pidä sinne pääsemän/ paidzi nijtä jotca teildä pakenewat.
Jer 44:15 Nijn caicki ne miehet wastaisit Jeremialle/ jotca kyllä tiesit että heidän emändäns muille jumalille olit pyhä sawua suidzuttanet: ja caicki waimot/ joita siellä suuri joucko oli/ caiken Canssan cansa/ jotca Egyptin maalla ja Pathroxes asuit/ ja sanoit:
Jer 44:16 Sen sanan jälken/ jongas meille HERran nimeen sanot/ en me tahdo sinua suingan cuulla:
Jer 44:17 Waan me tahdom tehdä caicki sen sanan perän/ joca meidän suustam käy/ ja tahdom taiwan Melechetille suidzutta/ ja hänelle juomauhria uhrata: nijncuin me ja meidän Isäm/ meidän Cuningam ja Päämiehem tehnet owat/ Judan Caupungeis ja Jerusalemin catuilla. Silloin meillä myös oli leipä kyllä/ ja me olimma autuat/ ja en me nähnet onnettomutta.
Jer 44:18 Mutta sijttecuin me lackaisimme suidzuttamast taiwan Melechetille/ ja juomauhria hänelle uhramast/ nijn me caicki köyhäxi tulimme/ ja olemme miecan ja näljän cautta huckunet.
Jer 44:19 Ja waicka me taiwan Melechetille suidzutaisim/ ja juomauhria uhraisimme/ nijn en me sitä tee ilman meidän miestem tahdota/ cosca me hänelle leipiä leiwomme/ ja juomauhria uhramme/ palwellaxem händä.
Jer 44:20 SIlloin Jeremia sanoi caikelle Canssalle/ sekä miehille että waimoille/ ja caikelle Canssalle joca händä nijn wastannut oli:
Jer 44:21 Sepä se on/ että HERra on muistanut sen suidzuttamisen/ cuin te Judan Caupungeis ja Jerusalemin catuilla tehnet oletta/ ynnä teidän Isäin/ Cuningasten/ päämiesten/ ja caiken maacunnan Canssan cansa: ja nijn hän pani sen sydämeens.
Jer 44:22 Nijn ettei hän woinut teidän paha menoan sillen kärsiä/ ja nijtä cauhistuxia/ joita te teitte: joista myös teidän maan on autiaxi/ ihmexi ja kirouxexi tullut/ nijn ettei kengän sijnä asu/ cuin tänäpän nähtäwä on.
Jer 44:23 Että te suidzutitte/ ja HERra wastan syndiä teitte/ ja et te totellet HERran ändä/ et te myös hänen Laisans/ oikeudesans/ ja todistuxisans waeldanet. Sentähden myös tämä onnettomus teille tapahtu/ nijncuin tänäpän nähtäwä on.
Jer 44:24 Ja Jeremia sanoi caikelle Canssalle/ ja caikille waimoille: cuulcat HERran sana caicki jotca Judast Egyptin maasa oletta/
Jer 44:25 Näin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: te ja teidän waimon oletta teidän suullan puhunet/ ja teidän käsillän täyttänet/ mitä te sanoitta: Meidän lupauxemma me tahdomma pitä/ jonga me taiwan Melechetille luwannet olemma/ että me hänelle pyhä sawua suidzutaisimme/ ja juomauhria uhraisimme. Te oletta teidän lupauxenna pitänet/ ja teidän lupauxen työllä täyttänet.
Jer 44:26 Nijn cuulcat sijs HERran sana caicki Judast/ jotca Egyptin maalla asutte: Cadzo/ minä wannon minun suuren nimeni cautta/ sano HERra: ettei minun nimen pidä sillen jongun ihmisen suusta Judast coco Egyptin maasa nimitettämän/ joca sanois: nijn totta cuin HERra Jumala elä.
Jer 44:27 Cadzo/ minä tahdon walwo heitä/ heidän pahaxens ja en hywäxens/ nijn että joca Judast Egyptin maalla on/ sen pitä miecalla ja näljällä huckuman/ sijhenasti että he lopetetuxi tulewat.
Jer 44:28 Mutta jotca miecan wälttäwät/ nijn heidän pitä cuitengin Egyptin maalda Judan maahan wähäs joucos palajaman. Ja nijn pitä caicki jäänet Judast/ jotca Egyptin maahan asuman mennet olit/ ymmärtämän cummanga sanat todexi joutuwat/ Minun eli heidän.
Jer 44:29 JA tiedoxi/ sano HERra/ että minä teitä täsä paicas rangaista tahdon/ tietäxen minun sanani tulewan todexi teille onnettomudexi/ sano HERra näin:
Jer 44:30 Cadzo/ minä tahdon hyljätä Pharaon Haphran Egyptin Cuningan/ hänen wihollistens käsijn/ ja nijden käsijn jotca hänen hengens wäijywät/ nijncuin minä cedechiangin Judan Cuningan hyljännyt olin NebucadNezarin Babelin Cuningan hänen wihollisens käteen/ ja sen joca hänen hengens wäijyi.

Vers. 17. Taiwan Melechetille ) Melechet Haschamaim ) se on/ taiwan waicutuxelle eli woimalle ; ymmärretän ne tähdet eli planetit joita Judalaiset palwelit saadaxens soweliast ilma heidän jywillens/ wijnallens/ öljylle ja muulle wuoden tulolle: sillä he luulit taiwan tähdet näitä caickia andawan ja ne hallidzewan/ nijncuin muutamat wielä luulewat/ ja sentähden tahdoit he nijtä palwella/ nijncuin epäjumalan palweliat wielä tekewät: P. Urbanust sowelian ilman edest wijnalle ilman/ ja pyhä Alexiust Uckoist wastan ja pitkäisen leimaust. v. eodem . Silloin meillä oli leipä kyllä/ mutta sijtte ) Sencaltaisia sokeita ja tyhmiä ihmisiä löytän wielä nytkin kyllä/ jotca ei tiedä eikä tahdo tietä totuutta. Ne jotca sanowat: cosca me pidimme wanhat säädyt ( nijn he cudzuwat udet ajatellut ihmisten säädyt ja päällepanot ) nijncuin on suola/ kyntilät/ ylönnys/ etc. nijn en me mitän pahasta tiennet: mutta sijttecuin ne tulit pannuxi pois/ ja me saimme uden opin ( nijn he cudzuwat Jumalan sanan joca on se wanhin oppi ) nijn meillä on ollut sodat/ suuret ulostegot/ ja caickinainen waiwa ja tusca. Ja ei millän muoto tahdo tietä Historiaista eli Aicakirjoista/ että ennen on juuri nijn pahoin ollut/ jollei pahemmin: mutta ettei wielä nyt tule paremmaxi/ ei Jumalan sana ole sijhen syy/ waan se: että he owat kyllä ottanet Jumalan sanan wastan/ mutta ei he elä sen jälken: waan temmawat Kircoista ja Schouluista pois heidän tarpellisen elatuxens/ turhan lausuwat HERran nimen/ tekewät huoria/ miestappo/ etc. eläwät ylönsyömises/ juopumuxes/ ylpeydes ja ahneudes/ etc. ja sencaltaiset suuret wiat tulewat yhteisest wähä eli ei ensingän rangaistuxi ; ei he tahdo tätä syytä ensingän tietä.
v. 28. Ymmärtämän ) se on/ joca ei tahdo yxikertaisest pysyä Jumalan sanas/ ja käyttä idzens sen jälken/ hänen pitä wijmein omasta wahingostans ymmärtämän/ taicka Jumalan sana/ taicka hänen luulons tule todexi/ nijncuin nämät Judalaiset owat sen ymmärtänet.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52