Propheta Jeremia.

XI. Lucu.

 

HERra käske Prophetan muistutta Judalaisille lijton/ jonga hän heidän Isäins cansa tehnyt oli/ v. 1.
ja ettei he sitä ole pitänet/ anda hän heille tapahtua lijton sanain jälken/ v. 7.
hän myös kyllä tiesi heidän käändywän Isäins syndijn/ v. 9.
sentähden anda hän tulla onnettomuden heidän päällens/ josta ei heidän epäjumalans woi heitä autta/ v. 11.
kieldä Prophetan rucoilemast heidän edestäns: sillä ei hän cuule händä/ että he owat caicke coirutta tehnet/ ja luulewat uhreillans nijstä puhtaxi tulewans/ v. 16.
Propheta ilmoitta heidän juonens händä wastan Anathotis/ v. 18.
jongatähden HErra oli heitä rangaisewa/ v. 21.

 

Jer 11:1 TÄmä on se sana/ joca tapahtui HErralda Jeremialle sanoden:
Jer 11:2 Cuulcat näitä lijton sanoja/ sanoaxen nijtä Judalaisille ja Jerusalemin asuwaisille.
Jer 11:3 Ja sano heille: näin sano HERra Israelin Jumala: kirottu olcon se joca ei tottele näitä lijton sanoja/
Jer 11:4 Jotca minä sinä päiwänä teidän Isillen käskin/ jona minä johdatin heitä Egyptin maalda rautapädzistä/ ja sanoin: cuulcat minun äneni/ ja tehkät nijncuin minä teidän käskenyt olen/ nijn teidän pitä minun Canssan oleman/ ja minä olen teidän Jumalan/
Jer 11:5 Että minä pidäisin sen walan jonga minä teidän Isillen wannonut olen/ andaxeni heille maan/ joca riesca ja hunajata wuota/ nijncuin se tänäpän on. Minä wastaisin/ ja sanoin: Amen HERra.
Jer 11:6 Ja HERra sanoi minulle: saarna caicki nämät sanat Judan Caupungeisa/ ja Jerusalemin catuilla/ ja sano: cuulcat näitä lijton sanoja/ ja tehkät nijden jälken.
Jer 11:7 Sillä minä olen todistanut teidän Isillen sijtä päiwästä/ cuin minä heitä johdatin Egyptin maalda/ nijn tähän päiwän asti/ todistin joca paicas/ ja sanoin: cuulcat minun änen.
Jer 11:8 Mutta ei he cuullet eikä callistanet corwians tännepäin/ waan cukin meni oman pahan sydämens tahdon jälken. Sentähden annan minä myös caicki nämät lijton sanat tulla heidän päällens/ cuin minä käskin pitämän/ mutta ei he sitä cuitengan tehnet.
Jer 11:9 HERra sanoi minulle: minä kyllä tiedän cuinga ne Judas ja Jerusalemis sitowat idzens yhten.
Jer 11:10 He käändäwät idzens Isäins syndeijn/ jotca ei myös minun sanojani cuullet/ mutta seuraisit muita jumalita ja palwelit nijtä. Israelin ja Judan huone owat myös nijn rickonet joca paicas minun lijttoni/ jonga minä heidän Isäins cansa tehnyt olen.
Jer 11:11 Sentähden cadzo/ sano HERra: minä saatan onnettomuden heidän päällens/ jota ei heidän pidä saaman wälttä/ ja cosca he minua huutawat/ nijn en minä cuule heitä.
Jer 11:12 Annan sijs silloin Judan Caupungit ja Jerusalemin asuwaiset mennä ja huuta nijtä jumalita/ joille he suidzuttanet owat/ waan ei he taida heitä autta heidän hädäsäns.
Jer 11:13 Sillä cuinga monda Caupungita/ nijn monda on sinulla jumalatakin Juda: ja nijn monda cuin catua on Jerusalemis/ nijn monda häpiälist Altarita oletta te rakendanet/ suidzuttaxen Baalille.
Jer 11:14 Älä sijs rucoile tämän Canssan edestä/ älä myös huuda tämän Canssan tähden: sillä en minä cuule heitä/ cosca he minua huutawat heidän hädäsäns.
Jer 11:15 MItä on minun ystäwälläni toimittamist minun huonesani? he tekewät caickinaista coirutta/ ja luulewat pyhän lihan sen heildäns ottawan: ja cosca he pahoin tekewät/ nijn he iloidzewat sijtä.
Jer 11:16 HERra cudzui sinun wiherjäisexi/ caunixi hedelmälisexi öljypuuxi/ mutta nyt on hän suurella murhan pargulla sytyttänyt tulen sen ymbärille/ nijn että sen oxat pitä häwitetyxi tuleman.
Jer 11:17 Sillä HERra Zebaoth/ joca sinun on istuttanut/ uhcais sinulle paha/ Israelin ja Judan huonen tähden cuin he tekewät/ nijn että he wihoittawat minun suidzuttaisans Baalille.
Jer 11:18 HERra on minulle sen ilmoittanut nijn että minä sen tiedän/ ja osotti minulle mitä he aicoiwat/ nimittäin/ että he tahtowat teurasta minun/ nijncuin lamban eli härjän.
Jer 11:19 Sillä en minä tiennyt että he olit pitänet neuwo minua wastan/ ja sanonet: turmelcamme puu hedelmöinens ja temmatcamme händä ylös juurinens eläwitten maasta/ ettei hänen nimens ikänäns enämbi muistetais.
Jer 11:20 Mutta sinä HErra Zebaoth/ sinä oikia Duomari/ sinä joca tutkistelet sydämet ja munascuut/ anna minun nähdä sinun costos heidän päällens: sillä minä olen minun asiani andanut sinun haldus.
Jer 11:21 Sentähden sano HERra Anathotin miehiä wastan/ jotca sinun hengeens wäijywät ja sanowat: älä ennusta meille HERran nimeen/ jolles muutoin tahdo cuolla meidän käsisäm?
Jer 11:22 Sentähden sano HERra Zebaoth juuri nijn: cadzo/ minä edzin heitä costolla/ nuoret miehet pitä heistä miecalla tapettaman/ heidän poicans ja tyttärens pitä näljästä cuoleman.
Jer 11:23 Nijn ettei heistä pidä mitän jäämän: sillä minä saatan Anathotin miehille onnettumuden/ sinä wuonna/ cosca heitä costolla pitä edzittämän.

Vers. 15. Minun ystäwälläni ) Nijncuin äiti cudzu poicans junckarixi wihoisans ollesans: nijn cudzu HERra täsä Judalaiset ystäwäxens/ hänen hywäxi lapsexens/ jotca teit caicke coirutta ja epäjumalan palwelusta/ ja tahdoit cuitengin että se oli caicki hywin tehty. v. Eod. Pyhän lihan ) se on/ se cuin he uhraisit/ jolla he ajattelit caicki sowitetuxi/ ehkä ei he parandanet idzens. Cadzo Esa. 1:11.
v. 16. Tulen ) se on/ Babelin Cuningas.
v. 20. Anna minun nähdä sinun costos ) Yhteisen neuwon jälken pitä meidän rucoileman nijden edest/ jotca meitä wihawat/ ja wainowat/ Matth. 5. cuitengin nähdän että pyhätkin owat toisinans rucoillet costo wihamiehillens/ ei että costost on heillä ollut ilo heidän cadotuxeens/ mutta että Jumala/ jollei he paranna heitäns/ andais nähdä oikeudens muille peljätyxexi ja parannuxexi.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52