Propheta Jeremia.

XXIII. Lucu.

PRopheta toru Jumalan Canssan paimenita/ jotca hajotit laumans/ ja uhca/ että HERra on heitä rangaisewa/ v. 1.
ja on sijtte cocowa Canssans caikista maacunnista/ ja on heille andawa uscollisia paimenita heidän siaans/ v. 3.
Silloin tahto hän herättä Dawidille wanhurscauden hedelmän/ joca on Cuningas olewa/ ja pitä cudzuttaman: HERra meidän wanhurscaudem/ v. 5.
Nuhtele sijtte Prophetain wicoja ja paha elämätä/ v. 11.
heidän wäärä oppians ja petostans/ v. 16.
että he juoxit cudzumata/ ja saarnaisit walheita HERran nimeen/ v. 21.
uhca heitä rangaistuxella/ v. 30.
erinomattain/ että he cudzuit pilcaten HERran sanan/ HERran cuormaxi/ v. 33.

 

Jer 23:1 WOi teitä paimenet/ jotca turmelette ja hajotatte minun laituimeni lauman/ sano HErra.
Jer 23:2 Sentähden/ sano HERra Israelin Jumala nijstä paimenista/ jotca minun Canssani caidzewat: te oletta hajottanet minun laumani ja ajanet pois/ ja etten edzinet händä/ cadzo/ minä tahdon edziä teitä teidän pahan elämänne tähden/ sano HERra.
Jer 23:3 Ja minä tahdon coota tähtet minun laumastani caikista maacunnista/ joihin minä heidän ajanut olen/ ja tahdon saatta heitä cotia jällens heidän huonesens/ että he caswawat ja enänewät.
Jer 23:4 Ja minä tahdon panna heille paimenet/ jotca heitä pitä caidzeman/ ettei heidän enä pidä pelkämän eli wapiseman/ eikä heitä pidä ahdistettaman/ sano HERra.
Jer 23:5 CAdzo se aica tule/ sano HERra/ että minä herätän Dawidille wanhurscauden hedelmän/ joca on Cuningaxi tulewa/ ja on hywin hallidzewa/ ja toimittawa oikeuden ja wanhurscauden maan päällä.
Jer 23:6 Silloin Judat autetan/ ja Israel asu surutoinna/ ja tämä on hänen nimens olewa cuin hän cudzutan: HERra meidän wanhurscaudem.
Jer 23:7 Sentähden cadzo/ se aica tule/ sano HErra/ ettei heidän pidä enä sanoman: nijn totta cuin HErra elä/ joca Israelin lapset johdatti Egyptin maalda.
Jer 23:8 Mutta/ nijn totta cuin HErra elä/ joca Israelin huonen siemenen toi ulos ja johdatti pohjaisesta maasta/ ja caikista maacunnista/ joihin minä heidän ajanut olin/ nijn että he nyt saawat asua omasa maasans. Prophetaita wastan.
Jer 23:9 MInun sydämen tahto haljeta minusa/ caicki minun luuni wapisewat/ minä olen nijncuin juopunut mies/ ja nijncuin se joca wijnasta horju/ HErran edes/ ja hänen pyhäin sanains edes.
Jer 23:10 Että maa on nijn täynäns huorintekiöitä/ että maa nijn surkia on/ että hän kirottu on/ ja kedot medzisä cuiwuwat/ ja heidän elämäns on paha/ ja ei heidän hallituxens mitän kelpa.
Jer 23:11 Sillä sekä Prophetat että Papit owat pahanelkiset/ ja minä löydän heidän pahudens minun huonesani/ sano HERra.
Jer 23:12 Sentähden on heidän tiens nijncuin liucastus pimiäsä/ josa heidän pitä liwistelemän ja langeman: sillä minä tahdon anda tulla heille onnettomuden/ heidän curituswuotenans/ sano HERra.
Jer 23:13 Samarian Prophetais olen minä nähnyt hulluden: sillä he propheteraisit Baalin cautta/ ja hucuttelit minun Canssani Israelin.
Jer 23:14 Mutta Jerusalemin Prophetais näen minä cauhistuxen/ cuinga he huorin tekewät/ ja walhesa waeldawat/ ja wahwistawat pahoja/ ettei yhdengän pidäis pahudestans käändymän/ he owat caicki minun edesäni nijncuin Sodoma/ ja sen asuwaiset nijncuin Gomorra.
Jer 23:15 Sentähden sano HERra Zebaoth Prophetaista näin: cadzo/ minä tahdon syöttä heitä coiruoholla/ ja anda heidän sappe juoda: sillä Jerusalemin Prophetaista tule ulcocullaisus coco maalle.
Jer 23:16 ÄLkät cuulco Prophetain sanoja/ jotca teille ennustawat/ he pettäwät teidän: sillä he saarnawat heidän sydämens näkyjä/ mutta ei HERran suusta.
Jer 23:17 He sanowat nijlle jotca minua pilckawat: HERra on sen sanonut: teille käy hywin/ ja caikille nijlle jotca waeldawat heidän sydämens ajatusten jälken/ sanowat he: ei yxikän onnettomus tule teidän päällen:
Jer 23:18 Sillä cuca on HErran neuwos ollut/ joca hänen sanans nähnyt ja cuullut on? cuca cuuldeli ja cuuli hänen sanans?
Jer 23:19 Cadzo/ HERran tuuli on julmuden cansa tulewa/ ja hirmuinen ilma on langewa jumalattomain pään päälle.
Jer 23:20 Ei HErran wiha lacka/ sijhenasti cuin hän teke ja täyttä sen joca hänen mielesäns oli/ tästälähin pitä teidän sen kyllä ymmärtämän.
Jer 23:21 En minä lähettänyt Prophetaita/ cuitengin he juoxit/ en minä puhunut heille/ cuitengin he ennustit.
Jer 23:22 Sillä jos he olisit pysynet minun neuwosani/ ja olisit saarnannet Canssalleni minun sanani/ nijn he olisit heidän käändänet pahasta menostans ja elämästäns.
Jer 23:23 Engö minä ole Jumala/ joca läsnä olen/ sano HERra/ ja en ole se Jumala joca caucana on?
Jer 23:24 Luuletcos että jocu taita hänens nijn salaisest kätke/ etten minä händä näe? sano HERra: engö minä se ole/ joca täytän taiwan ja maan? sano HERra.
Jer 23:25 MInä cuulen että Prophetat saarnawat ja ennustawat walhetta minun nimeeni/ ja sanowat: minä näin unda/ minä näin unda.
Jer 23:26 Cosca sijs Prophetat tahtowat lacata/ ne jotca walhetta ennustawat? ja ennustawat oman sydämens petoxia:
Jer 23:27 Ja tahtowat että minun Canssan pidäis unhottaman minun nimeni heidän uneins tähden/ joita he toinen toisellens saarnawat/ nijncuin heidän Isänskin unhotit minun nimeni Baalin tähden.
Jer 23:28 Propheta/ jolla unia on/ hän saarnatcan unia: mutta jolla on minun sanan/ hän saarnatcan minun sanani oikein: mitä acanat owat nisuen suhten? sano HERra.
Jer 23:29 Eikö minun sanan ole nijncuin tuli/ sano HERra/ ja nijncuin wasara joca wuoren murenda?
Jer 23:30 Sentähden cadzo/ minä tahdon tehdä nijtä Prophetaita wastan/ sano HERra/ jotca minun sanani toinen toiseldans warastawat.
Jer 23:31 Cadzo/ minä tahdon nijtä Prophetaita wastan tehdä/ sano HERra/ jotca omia puheitans puhuwat/ ja sanowat: hän on sen sanonut.
Jer 23:32 Cadzo/ minä tahdon tehdä nijtä wastan/ jotca pettäwäisiä unia ennustawat/ sano HERra/ ja saarnawat nijtä/ wietellen minun Canssani heidän walheillans ja turhilla jutuillans/ waicka en minä ole heitä lähettänyt engä käskenyt/ ei myös he tälle Canssalle ole hyödylliset/ sano HERra.
Jer 23:33 JOs tämä Canssa/ eli jocu Propheta/ taicka Pappi kysy sinulle/ ja sano: cuca on HERran cuorma? nijn sinun pitä wastaman heille: mikä cuorma se on? Minä tahdon heittä teidän pois/ sano HERra.
Jer 23:34 Ja jos jocu Propheta/ taicka Pappi/ elickä Canssa on sanowa: tämä on HERran cuorma: sitä tahdon minä curitta/ ja hänen huonettans.
Jer 23:35 Mutta näin pitä cungin puhuman toisellens/ ja sanoman keskenäns: mitä HERra wasta? ja mitä HERRA sano? ja/ älkät sitä enä cudzuco HERran cuormaxi:
Jer 23:36 Sillä cullekin pitä oma sanans oleman cuormaxi/ että te nijn eläwän Jumalan/ HErran Zebaothin/ meidän Jumalam sanan käännätte.
Jer 23:37 Sentähden pitä teidän sanoman Prophetalle näin: mitä HErra wasta? ja/ mitä HERra sano?
Jer 23:38 Että te sanotta HErran cuorma: sentähden sano HERra näin: että te cudzutta sanan HErran cuormaxi/ ja minä olen lähettänyt teidän tygön/ ja andanut sano/ ettei teidän pitänyt sitä cudzuman HERran cuormaxi.
Jer 23:39 Cadzo/ minä tahdon teidän otta pois/ ja heittä teitä pois/ ynnä Caupungin cansa/ jonga minä teille/ ja teidän Isillen andanut olen/ minun caswoini edest:
Jer 23:40 Ja tahdon saatta teitä ijancaickisexi pilcaxi ja ijancaickisexi häpiäxi/ jota ei ikänäns pidä unhotettaman.

Vers. 4. Panna heille Paimenet ) Nämät owat pyhät Apostolit/ ja heidän opetuslapsens.
V. 5. etc. Sijtä lue Luth. Tom. 5. Witteb. Germ. pag. 301.
V. 6. Meidän wanhurscaudem ) Nijn cudzutan Christus/ Esa. 53:11. 1. Cor. 1:30. 2. Cor. 5:21.
V. 14. walhesa waeldawat ) Sup. 2:8.
V. 15. Ulcocullaisus ) se on/ petollinen pyhys ja uscottomus.
V. 22. Nijn he olisit käändänet ) Jumalan sana käändä ja ojenda: caicki muu opetus wiettele.
V. 23. Läsnä ) se on/ he owat nijn suruttomat ja ylpiät/ cuin en minä näkis heidän petollist oppians.
V. 25. Saarnawat walhetta ) Sup. 2:8.
V. 28. Hän saarnatcan unia ) se on/ hän andacon olla minun nimeni/ ja älkän sanoco/ mitä hän unesa näke/ että se on minun sanani.
V. 30. Jotca minun sanani toinen toiseldans warastawat ) se on/ petollisest selittäwät/ jolla he warastawat Canssalda pois oikian sanan.
V. 33. Cuorma ) He cudzuit Prophetain sanat pilcalla cuormaxi/ ja pidit Jeremian tyhmänä.
V. 36. Eläwän Jumalan ) Hebreas on/ eläwäin Jumalain/ nijncuin he olisit usiammat/ ja cuitengin yxi on HERra Zebaoth/ että sijtä ymmärrettäisin colme personat olewan Jumaludes.

 

Sivusto päivitetty 10/2009

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52