Propheta Jeremia.

XXV. Lucu.

 

PRopheta walitta/ että hän oli nijncauwan saarnannut hänen Canssans edes/ nijn myös muut Prophetat/ mutta ei he cuitengan idzens parandanet v. 1.
sentähden on HERra käskenyt hänen heille sano/ että hän tahto anda Cuningas NebucadNezarin häwittä heidän maans/ ja wiedä heitä fangixi Babelijn 70. ajastajaxi/ v. 8.
mutta sijtte oli hän curittawa Babelin Cuningast/ v. 12.
ja nijn oli HERra andawa tulla caiken maan päälle/ sen cuin Jeremia ennustanut oli/ v. 13.
ja merkixi käske hän hänen otta näysä calkin hänen kädestäns/ ja juoda caickein waldacundain tygö/ että heidän totisest sijtä saaman pitä/ v. 15.
sillä jos ei HErra armahda oma Canssans/ älkön myös muut häneldä armo toiwoco/ v. 28.

 

Jer 25:1 TÄmä on se sana joca tapahdui Jeremialle/ coco Judan Canssasta/ neljändenä Jojachimin Josian pojan Judan Cuningan wuotena/
Jer 25:2 ( Joca oli ensimäinen NebucadNezarin Babelin Cuningan wuosi ) jonga myös Propheta Jeremia puhui caikelle Judan Canssalle/ ja caikille Jerusalemin asuwaisille/ ja sanoi:
Jer 25:3 HERran sana on tapahtunut minulle/ colmannest toistakymmenest Josian Amonin pojan Judan Cuningan wuodesta/ tähän päiwän asti/ ja minä olen sitä colme ajastaica colmattakymmendä teille ahkerast saarnannut/ waan et te coscan tahtonet cuulla.
Jer 25:4 Nijn on myös HERra lähettänyt teidän tygön caicki hänen palwelians Prophetat juuri ahkerast/ mutta et te cuullet heitä/ etkä callistanet corwian cuuleman/ cosca hän sanoi:
Jer 25:5 Käändäkät teitän cukin pahalda tieldäns/ ja teidän pahasta menostan/ nijn teidän pitä pysymän sijnä maasa/ jonga HERra teille ja teidän Isillen andanut on ijancaickisest.
Jer 25:6 Älkät muita jumalita seuratco/ nijn että te palwelette ja cumarratte heitä/ ettet te minua teidän kätten töillä wihoitais/ ja minä teillen cowan onnen saattaisin.
Jer 25:7 Mutta et te tahtonet cuulla minua/ sano HERra/ että te minun cummingin wihoititte teidän kätten töillä/ teidän omaxi onnettomudexen.
Jer 25:8 Sentähden sano HERra Zebaoth: ettet te cuullet minun sanojani/ cadzo/ nijn minä tahdon lähettä ja anda tulla caicki Canssat pohjaisesta/ sano HErra/ ja minun palwelian NebucadNezarin Babelin Cuningan/
Jer 25:9 Ja tahdon tuoda heidän tälle maalle/ nijden päälle jotca sijnä asuwat/ ja caiken tämän Canssan päälle/ cuin täsä ymbäristöllä on/ ja tahdon anda heidän haascaxi ja häwityxexi/ ja tahdon tehdä heitä häwäistyxexi/ ja ijancaickisexi autioxi.
Jer 25:10 Ja tahdon heildä otta pois caiken ilon wirren/ yljän ja morsiamen änen/ myllyn änen ja kyntilän walituxen.
Jer 25:11 Että caicki tämä maa pitä kylmillä ja häwitettynä oleman. Ja nämät Canssat pitä Babelin Cuningasta palweleman seidzemenkymmendä ajastaica.
Jer 25:12 COsca ne seidzemenkymmendä wuotta culunet owat/ nijn minä tahdon costa Babelin Cuningalle/ sano HERra/ heidän pahain tecoins tähden/ sijhen myös Chaldealaisten maalle/ ja tahdon tehdä ijancaickisexi autioxi.
Jer 25:13 Cadzo/ näin minä tahdon anda tulla tämän maan päälle caicki minun sanani/ cuin minä olen puhunut händä wastan/ nimittäin/ caiken sen cuin Ramatus on kirjoitettu/ jota Jeremia caikelle Canssalle on ennustanut.
Jer 25:14 Ja heidän pitä myös palweleman/ waicka he woimallinen Canssa ja waldiat Cuningat owat. Näin tahdon minä maxa heille heidän ansions jälken/ ja heidän kättens tecoin jälken.
Jer 25:15 SIllä näin sano HERra Israelin Jumala minulle: ota tämä wijnamalja minun kädestäni täynäns wiha/ ja caada sijtä caikille Canssoille/ joiden tygö minä sinun lähetän.
Jer 25:16 Että he joisit/ horjuisit ja hocarixi tulisit miecan edes/ jonga minä heidän secaans tahdon lähettä.
Jer 25:17 Ja minä otin maljan HERran kädestä/ ja caadin caikille Canssoille/ joiden tygö HERra minun lähetti/
Jer 25:18 Nimittäin/ Jerusalemille/ Judan Caupungeille/ hänen Cuningaillens/ ja Försteillens/ että heidän pitä kylmillä ja cukistettuna oleman/ ja pitä oleman pilckana/ ja kirousna/ nijncuin tänäpän on.
Jer 25:19 Sijtte Pharaolle Egyptin Cuningalle/ palwelioinens/ Ruhtinoinens ja Canssoinens/
Jer 25:20 Caikille maille etelän päin/ caikille Cuningaille Uzin maalla/ caikille Cuningaille Palestinan maalla/ Achalonin/ Gazan/ Acharonin ja Asdodin jäänyitten cansa.
Jer 25:21 Edomitereille/ Moabitereille/ Ammonitereille/
Jer 25:22 Caikille Tyrin Cuningaille/ caikille Sidonin Cuningaille/ luotoin Cuningaille sillä puolen merta/
Jer 25:23 Dedanille/ Themalle/ Busille ja caikille culmis asuwaisille/
Jer 25:24 Caikille Arabian Cuningaille/ caikille etelän Cuningaille/ jotca corwesa asuwat.
Jer 25:25 Caikille Simrin Cuningaille/ caikille Cuningaille Elamis/ caikille Cuningaille Madais.
Jer 25:26 Caikille Cuningaille pohjaises/ sekä läsnä että caucana toinen toisens cansa/ ja caikille Cuningaille maan päälle/ jotca maan pijrin päällä owat/ ja Cuningas Sesachin pitä juoman näiden perän.
Jer 25:27 Ja sano heille: näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: juocat ja juopucat/ oxendat ja langetcat/ ja et te taida nosta miecan edestä/ jonga minä teidän secaan lähettä tahdon.
Jer 25:28 Ja jollei he tahdo otta malja sinun kädestäs/ ja juoda/ nijn sano heille: juuri näin sano HERra Zebaoth: teidän pitä juoman:
Jer 25:29 Sillä cadzo/ sijnä Caupungis joca minun nimelläni nimitetty on/ rupen minä waiwaman: luulettaco että teidän pitä rangaisemata pääsemän? ei teidän pidä rangaisemata pääsemän: sillä minä cudzun miecan caickein nijden päälle jotca maalla asuwat/ sano HERra Zebaoth.
Jer 25:30 JA sinun pitä ennustaman heille caicki nämät sanat/ ja sano heille: HERra on räyskywä corkeudesta/ ja andawa cuulla jylinäns hänen pyhästä asuinsiastans/ hän on räyskywä hänen majastans/ hän weisa wirren/ nijncuin wijnan polkia/ caikista maan asuwaisista.
Jer 25:31 Jonga äni on cuuluwa maan ärijn: sillä HERra toimitta pacanat oikiuden eteen/ ja tahto duomita caiken lihan: jumalattomat anda hän miecan ala/ sano HERra.
Jer 25:32 Näitä sano HERra Zebaoth: cadzo/ waiwa tule toiselda Canssalda toiselle/ ja suuri ilma nouse maan siwusta.
Jer 25:33 Nijn pitä HERralda lyötyjä sinä päiwänä oleman toisesta maan ärestä toisen asti/ ei pidä heitä itkettämän eikä corjattaman eli haudattaman/ waan pitä oleman kedolla/ ja loaxi tuleman.
Jer 25:34 Parcucat nyt te paimenet/ huutacat ja wieritelkät teitän tuhwas te lauman waldiat: sillä aica on tullut teitä teurasta ja hajotta/ ja teidän pitä putoman ricki/ nijncuin callis astia.
Jer 25:35 Ja ei paimenden pidä taitaman paeta/ ja lauman waldiat ei pidä pääsemän pois.
Jer 25:36 Nijn pitä paimenet huutaman/ ja lauman waldiat surcutteleman/ että HERra on nijn häwittänyt heidän laituimens.
Jer 25:37 Ja heidän nijttuns/ jotca nijn caunit olit/ owat häwitetyt HERran julmalda wihalda.
Jer 25:38 Hän on hyljännyt hänen majans/ nijncuin nuori Lejoni/ ja heidän maans on nijn häwitetty häwittäjän wihalda/ ja hänen julmalda wihaldans.

Vers. 20. Uzin ) se on se maacunda josa se jumalinen Hiob asui Edomin maalla. V. eod. Aschalonin/ Gazan/ Acharonin/ Asdodin etc. ) olit Philisterein Caupungit.
V. 23. Dedanille/ Themalle ) olit Abrahamin lapset. Dedan Rethurast/ Gen. 25:3. Thema Hagarist. ibidem.
V. 25. Buus oli Nahorist Abrahamin weljest/ Gen. 22:21. Joista näille maacunnille on heidän nimens. V. eod. Nijsä maan ärisä ) Owat Trogloditerit jotca cudzutan Egyptin Arabialaisixi/ sijnä culmas punaisen meren ja Egyptin wälillä.
V. 25. Simrin ) se on osa rickast Arabiast/ ja näky heillä olewan nimi Simrast Abrahamin pojast/ josta puhutan/ Gen. 25:2. Plin. Nat. Hist. lib. 6. cap. 28. cudzu heitä Samraneos. V. eod. Elamis ) se on/ Persia.
V. 26. Sesachin ) se on Cuningas Babelis/ cuin taitan nähdä. Inf. 51:41.
V. 30. wirren ) se on/ wiholliset pitä riemuidzeman/ että he nijn woittawat. V: 34. Paimenet ) Ne owat pääruhtinat ja Herrat.
V. 36. Heidän laituimens ) On heidän waldans/ jonga Babelin tyranni oli maahan cukistawa.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52