Propheta Jeremia.

LII. Lucu.

 

BAbelin Cuningas pijrittä ja woitta Caupungin/ v. 4.
Zedechia otetan fangixi/ hänen silmäns puhgaistan Babelijn wietäis/ v. 8.
Caupungi ja Templi poltetan/ v. 12.
Caicki callit cappalet waskesta ja hopiasta otetan pois/ v. 17.
Suuri joucko parasta wäke tapetan/ v. 24.
Muut wiedän pois/ wähä monicahtamia jätetän/ v. 28.
Cuningas Jojachim otetan fangiudesta Cuningas EuilMerodachilda/ v. 31.

 

Jer 52:1 ZEdechia oli yxi colmattakymmendä wuotta wanha tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi yxitoistakymmendä wuotta Jerusalemis. Hänen äitins cudzuttin Hamutal Jeremian tytär Libnas/
Jer 52:2 Ja teki mitä ei HERralle kelwannut/ nijncuin Jojachimikin oli tehnyt.
Jer 52:3 Sillä HERran wiha oli Jerusalemin ja Judan päällä/ sijhenasti että hän heitti heidän pois caswoins edest: Ja Zedechia luopui Babelin Cuningasta.
Jer 52:4 Mutta yhdexändenä hänen waldacundans wuotena/ kymmenendenä päiwänä/ kymmenennesä Cuucaudesa/ tuli NebucadNezar Babelin Cuningas caiken jouckons cansa Jerusalemita wastan ja pijritti hänen/ ja scantzais hänen ymbärins joca tahwolda.
Jer 52:5 Ja Caupungi oli nijn pijritetty haman yhtentoistakymmenden Cuningas Zedechian wuoten asti.
Jer 52:6 Mutta yhdexändenä päiwänä neljännesä Cuucaudesa/ sai nälkä wallan Caupungisa/ ja ei ollut maan Canssalla enä mitä syötäwätä.
Jer 52:7 Silloin hyökyttin Caupungijn/ ja caicki sotawäki pakenit/ ja menit ulos Caupungista yöllä/ owen tietä myöden/ joca oli cahden muurin wälillä Cuningan krydimaata cohden.
Jer 52:8 Mutta Chalderit macaisit Caupungin ymbärillä/ ja cuin nämät menit pois tietäns myöden kedolle: ajoi Chalderein joucko Cuningasta taca/ ja sawutit Zedechian Jerihon kedolla.
Jer 52:9 Silloin hajotti idzens coco hänen jouckons hänestä. Ja he otit Cuningan fangixi/ ja weit hänen Babelin Cuningan tygö Riblathijn joca on Hemathin maalla. Hän sanoi duomion hänest.
Jer 52:10 Siellä andoi Babelin Cuningas tappa Zedechian lapset hänen silmäins edes/ ja tappoi caicki Judan Ruhtinat Riblathis.
Jer 52:11 Mutta Zedechialda hän andoi puhgaista silmät/ ja andoi hänen sidotta teräscahlella/ ja Babelin Cuningas wei hänen Babelijn/ ja pani hänen fangiuteen sijhen asti cuin hän cuoli.
Jer 52:12 KYmmendenä päiwänä wijdendenä Cuucautena/ joca oli NebucadNezarin Babelin Cuningan yhdexäs toistakymmenes wuosi: tuli NebuzarAdan sodanpäämies joca jocapaicas oli Babelin Cuningan tykönä/ Jerusalemijn/
Jer 52:13 Ja poltti HERran huonen ja Cuningan huonen/ ja caicki huonet Jerusalemis/ caicki suuret huonet poltti hän tulella.
Jer 52:14 Ja caicki Chalderein joucko joca sodanpäämiesten cansa oli/ jaotit caicki muurit Jerusalemis joca tahwolda ymbärins.
Jer 52:15 Mutta köyhän wäen/ ja muun Canssan joca oli wielä jäänyt Caupungijn/ ja ne jotca olit idzens andanet Babelin Cuningan ala/ ja jäänet Canssat/ wei NebuzarAdan sodanpäämies fangittuna pois.
Jer 52:16 Ja NebuzarAdan sodanpäämies annoi monicahdat sijtä köyhästä maan wäestä jäädä wijnamäkein ja peldoin rakendaixi.
Jer 52:17 MUtta waskipadzat jotca olit HERran huones ja istuimet/ ja waskimeren HERran huones ricoit Chaldealaiset/ ja weit caiken wasken sijtä Babelijn.
Jer 52:18 Ja cattilat/ lapiot/ weidzet/ waskimaljat/ maljat ja caicki waskiastiat/ jotca Jumalan palweluxes tarwittin/ otit he pois.
Jer 52:19 Sijhen myös otti sodanpäämies pois caicki mitä cullast ja hopiast oli/ juomaastiat/ sawuastiat/ maljat/ cattilat/ kyntiläjalat/ lusicat ja maljat.
Jer 52:20 Ne caxi padzasta/ sen yhden meren/ ne caxitoista kymmendä waskihärkä jotca seisoit jalcain alla/ jotca Cuningas Salomo oli andanut tehdä HERran huoneseen/ näistä astiosta carttui ylönpaltinen waski.
Jer 52:21 Mutta molemmat padzat olit cumbikin cahdexantoistakymmendä kynärätä corkia/ ja caxitoistakymmendä kynärätä nuora oli mitta hänen ymbärildäns/ ja oli neljän sormen paxuus/ ja oli tyhjä sisäldä.
Jer 52:22 Ja cummangin päällä oli waskicnuppi wijttä kynärätä corkia/ ja wyöt ja Granatin omenat olit cummangin cnupin päällä aina ymbärins/ caicki waskesta/ ja yxi padzas oli nijncuin toinengin/ Granatin omenat myös.
Jer 52:23 Ja oli sen päällä yhdexänkymmendä ja cuusi Granatin omenata/ caicki Granatin omenat olit sata yhden wyön päällä aina ymbärins.
Jer 52:24 JA sodanpäämies otti Papin SeraJan ensimäisest järjestyxest/ ja Papin Zephanian toisesta järjestyxestä ja colme owenwartiata/
Jer 52:25 Ja yhden Camarerin Caupungista/ joca oli pandu sotawäen päälle/ ja seidzemen miestä/ joiden piti oleman Cuningan tykönä/ jotca Caupungisa löyttin/ sijhen myös joucon ylimmäisen kirjoittajan/ joca kirjoitta maan wäen/ sijhen myös cuusikymmendä miestä maan Canssasta jotca Caupungisa löyttin.
Jer 52:26 Nämät otti NebusarAdan sodanpäämies/ ja wei heidän Babelin Cuningan tygö Riblathijn.
Jer 52:27 Ja Babelin Cuningas tappoi heidän Riblathis/ joca on Hemathin maalla. Nijn Juda wietin fangina hänen maaldans.
Jer 52:28 TÄmä on se Canssa jonga NebucadNezar wei pois/ nimittäin: seidzemendenä wuonna: colme tuhatta/ ja colme colmattakymmendä Judalaista.
Jer 52:29 Mutta NebucadNezarin cahdexanna toistakymmendenä wuotena/ cahdexan sata ja caxi neljättäkymmendä sielua Jerusalemist.
Jer 52:30 Ja NebucadNezarin colmandena wuonna colmattakymmendä wei NebusarAdan sodanpäämies pois seidzemen sata ja wijsi wijdettäkymmendä sielua Judasta/ caicki sielut owat neljä tuhatta ja cuusi sata.
Jer 52:31 Mutta seidzemendenä wuonna neljättäkymmendä sen jälken cuin Jojachin Judan Cuningas wiety oli pois/ wijdendenä päiwänä colmattakymmendä cahdes toistakymmenennes Cuucaudes nosti EuilMerodach Babelin Cuningas/ sinä wuonna cosca hän tuli Cuningaxi/ Jojachinin Judan Cuningan pään/ ja otti hänen fangiudesta/
Jer 52:32 Ja puhui hänen cansans ystäwälisest/ ja asetti hänen istuimens ylömmä nijden Cuningasten istuimita/ jotca hänen tykönäns olit Babelis:
Jer 52:33 Ja muutti hänen fangiudens waattet/ ja hän söi hänen edesäns joca paicas hänen elinaicanans.
Jer 52:34 Ja hänelle annettin joca paicas Babelin Cuningalda hänen elatuxens/ nijncuin hänelle oli määrätty caikexi hänen alinajaxens/ aina hänen cuolemans asti.

Tämä lucu todista Jeremian ollen Jumalan totisen Prophetan/ ettei hänen ennustuxens Judast ja Jerusalemist ole tyhjän rauwennut/ eikä muutcan/ nijncuin sijtte lopust on tiettäwäxi tullut.

 

Prophetan Jeremian loppu.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52